BUITENLAND. BEKENDMAKING. BINNENLAND. Robbeknol. Kwam er een muis in huis, hij zou van honger sterven. Hoe grootsch treedt hij daar heen, hoe aardig op zijn pas. Zou men niet zeggen dat het zelfs Zijn Hoogheid was, Of iemand van zijn raad Zoo trotsch is hij van wegen. Heer, daar gij zendt de ziekte, daar stiert gij ook 't genezen. Die dees mijn heerschap zag, zoo kloek en wakker gaan, En zou hij niet vermoen, hij had eenmaal gedaan Dat hupsch en lustig was maar wie zou kunnen weten Dat gistten nog van daag hij niet en heeft gegeten, Dan een kruimpje droog brood Wie zou eens denken dat zijn bulster of zijn bed Geen daalder waard en is, met alles, wat hij het Wie zou eens denken, dat hij 's morgens kan gedogen Zijn handen, aanzicht aan een vuile slet te drogen Jerolimo gaat na eenige kluchtige too- neelen aangelicht en wat schulden gemaakt te hebben, op den loop en laat have en goed een twistappel worden tusschen Schout en Notaris en de schuldeischers. Er wordt echter niets gevonden dan een schamel bed dat niemand wil hebben. Ook in zijn Brabander komen tusschen- tooneelen voor, bijv. dat van een paar ^snollen/' die door Jerolimo op hoogdra- venden, verliefden toon toegesproken worden, daarvoor echter onvatbaar zijn en meer liefde tot 's jonkers beurs dan tot zijn hart aan den dag leggen, waarop de jonker natuurlijk afdruipt. Deze snollen vertellen vervolgens hoe ze in t groote gild" zijn geraakt. Er komt ook een het werkelijke leven afgezien tooneel in voor van een tweetal knikkerende jongens, en tusschen deze jongens en een hondeslager eener kerk, een van die volbloed Amsterdamsche patri otten enz. We hopen dat men uit deze korte schets van Bredero's leven en werken althans dit zien zal, dat men niet zonder grondige re denen dezen uitnemenden beoefenaar der //Nederduitsche Rijmkonste" een lauwer krans op zijn graf legt. Men schrijft uit Berlijn, dd. 1 April Heden Woensdagavond werd hier de voorloopige viering van het von Bismarck-feest, waaraan hon derd duizenden menschen in zeer opgoruimde stem ming deelnamen, met het houden van een optocht door de oud-strijders, ten getale van ongeveer 4000 man, geopend. Eerst gingen zij hunne hulde betuigen aan keizer Wilhelm en daarna verschenen zij voor het paleis van den rijkskanselier. Aldaar werden zij door von Bismarck ontvaugen met eene toespraak, waarin deze het Duitsche leger als een steunpilaar voor den wereldvrede roemde. »Mijne verdienste," voegde hij er bij, ligt hierin, dat ik 15 jaren achtereenvolgens den algemeenen vrede heb kunnen handhavenmaar dit zou niet mogelijk geweest zijn, indien men niet overal had geweten welk een leger onze keizer achter zich heeft." Daarop volgde een zeer prachtige optocht met fakkellicht. Die stoet bestond uit ongeveer 7000 fakkeldragers. Vooral verwekto bij dion optocht do.algemeene jubelkreten van het tallooze publiek de verschijning eeuer humoristische allegorie op de Duitsche koloniale politiekzij stelde eigenlijk voor, den intocht van den West-Afrikaanschen koning Bell van Kamerun, met de kameelen uit de Berlijnsche diergaarde en een talrijk gevolg van negerstamhoofden. Ook de uitvoerders van dien fakkel-optocht, evenals het zangerkorps dat hen volgde, werden door den rijkskanselier minzaam en hartelijk toegesproken. Verder verneemt men nog, dat keizer Wilhelm morgen aan von Bismarck tot aandenken zal schen ken eene prachtvol bewerkte gouden vorstenkroon met toepasselijk opschrift, terwijl de gezamenlijke leden der koninklijke familie hem eene groote kopie der schilderij van Werner: »De proclamatio des keizers te Versailles,zullen vereeren. Voorts zullen, op bevel des keizers, alle Pruissische prinsen, met prins Frederik Karei aan het hoofd en ver gezeld van al de generaals, morgen middag ge meenschappelijk oen gelukwenschingsbezoek aan von Bismarck brengen. Ik haalde mijne revolver uit mijn gordel en schoot. Na het zesde schot sprongen allen op. Het blad werd afgeplukt en ging van hand tot hand. De verbazing van deze mannen is niet te beschrijven. Zij begrepen niet hoe. ik van mijn schot zoo zeker kon zijn, en evenmin hadden zij er eenig begrip van, hoe ik schieten kon, zonder vooraf te laden. Mijn aanzien steeg door dit voorval even snel als de vrees, die zij voor mij koesterden. Eerst na herhaalde uitroepen van bewon dering namen zij hunne vorige plaatsen weer in. Hamsa- Mertal haalde eene pijp voor mij, en ik moest vertellen volgens de belofte, die ik zijn vader dien morgen gedaan had. Ons onderhoud werd eerst door het avondgebed afgebroken, waaraan ik als een der hunnen deelnam. God is boven alle dogmen verhevenHij zal het den Christen niet tol zonde rekenen wanneer deze te midden van Mohammedanen tol hem bidt. (Slot volgt Voor zoover men weet, 13 tot dusver, in weerwil van de vreeselijke massa vau deelnemers aan het Bismarck-feest te Berlijn, alles in de beste orde afgeloopen. Men meent, dat in Frankrijk wel 10,000 school meesters broodeloos, ten prooi aan de diepste el lende, rondloopen. In de Spaansche stad Corcubion is dezer dagen de toren van de groote kerk, door den bliksem ge troffen, ingestort op en door het dak der kerk, welke vol menschen was. De ontsteltenis onder de daar vergaderde menigte was groot. Allen drongen naar de uitgangen, en een aautal menschen werden zoowel in hét gedrang als door de neergevallen steenbrokken gedood of gewond. Over een gedeelte van Schotland heeft van Zondag avond tot Maandag morgen een hevige sneeuw storm gewoed. Op verscheidene plaatsen is het openbaar verkeer door do massa gevallen sneeuw voor het oogenblik gestremd. Volgens statistieke gegevens, die tamelijk ver trouwbaar kunnen worden genoemd, zijn op het oogenblik te New-York 76000 menschen broode loos. Naar de verschillende vakken gerangschikt zijn zonder werk: 10,000 geëmploieorden van confectie magazijnen, 600 sigarenmakers, 5000 smids, 4500 metselaars, 3000 meubelmakers, 3000 arbeiders van ijzergieterijen, 2000 steenhouders, 1500 draaiers, 1500 boekbinders, 1500 makers van kunstbloemen, 1400 timmerlieden, 1250 kopergieters, 1000 boek drukkers, 1000 kelners, 800 bakkors, 500 schoen makers, 400 gipswerkers, 2500 diversen. Verder zijn ingevolge die statistiek 30,000 vrouwen, 3000 scheeps-sjouwerlieden en 6000 Italianen zonder eenige bezigheid. Enkel to New-York zijn door het daar bestaande weldadigheids-comitó in den loop der laatste drie jaren 45,000 faruiliëu, uit 180,000 personen bo- staande, onderstound. Dit armeuleger wordt voort durend door landverhuizers versterkt, zoodat het orgaan der New-Yorksche Kamer van Koophandel zich genoopt heeft gezien om aan alle Kamers van Koophandel, consulaten enz., "net verzoek te richten om de landverhuizing naar Amerika zooveel mo gelijk te beperken, totdat wederom boter tijden aanbreken. Naar men uit Shanghai bericht, is een Chinoesch stoomschip met een ander, de >Orestes,c in aan varing gekomen en gezonken. Daarbij moeten 70 menschen verdronken zijn. Volgens de laatste Kaapsche berichten waren President Brand en Kruger in drukke telegrafische correspondentie over allerlei valsche geruchten, die zoowel te Bloemfontein als te Pretoria liepen over oorlogszuchtige plannen van do Transvaal en vereenigd optreden van den Afrikaner Bond tegen over Warren's strijdmacht in Bechuanaland. In de Kaapkolonie breidden zich de pokken sterk uit en eischten talrijke slachtoffers in de vorige maand. De Suez-Conferentie, waarvan we onlangs mel ding maakten, en die, behalve door de gedelegeerden der Groote Mogendheden, ook door afgevaardigden van Nederland en Spanje wordt bijgewoond, is laatstleden Maandag te Parijs geopend. De grond slagen der ouderhandelingen zijn de volgende 1. Dat het kanaal voor de doorvaart van alle schepen onder allo omstandigheden vrij zal zijn 2. dat in oorlogstijd een beperking van dea tijd zal worden vastgesteld, gedurende welken oorlog schepen van een oorlogvoerenden staat zich in het kanaal kunnen ophouden en dat noch troepen noch oorlogsmateriëel in hot kanaal ontscheept kunnen worden 3. dat noch in het kanaal, noch in do onmiddel lijke nabijheid, nog op eeuig ander punt in do territoriale wateren van Egypte vijandelijkheden mogen plaats vinden, zolfs niet wanneer Turkije een der oorlogvoerenden is 4. dat do bepalingen sub. 2 en 3 niet van toe passing zijn op maatregelen, die voor de verdedi ging van Egypto noodzakelijk mochten geacht worden 5. dat elke mogendheid, welker oorlogschepen zonder eenig opzet aan het kanaal eenige schade mochten hebben toegebracht, verplicht is de on kosten van een onverwijld herstel te dragen 6. dat Egypte alle maatregelen zal nemen, die in zijn bereik liggen, om aan de voorwaarden voor het passceren van schepen van oorlogvoerenden in oorlogstijd kracht bij zetten 7. dat in het kanaal of in de nabijheid geen fortificatiën mogen worden opgeworpen en 8. dat in de overeenkomst geen andere bepalingen dan de bovengenoemde mogen voorkomen, die de territoriale rechten van hot gouvernement van Egypte zouden kunnen verkorten of belemmeren. Dinsdag heeft over de geheele lengte van het Suez-kanaal een geweldige storm gewoed. De schepen zijn allen vastgelegd, en veiligheidshalve is de scheepvaart gestaakt. Hoe 't aan het Panamakanaal gesteld is met de gezondheid, kan blijken uit het rapport van dr. Hamilton, dd. 29 Januari jl. In het jaar 1884 stierven 109 personen in het kanaal-hospitaal hoofdzakelijk aan de gele koorts. Gemiddeld stier ven 11 van de 100 arbeiders. De directeur-gene raal van de maatschappij, die voor l1/* jaar met zijne familie en een staf van ingenieurs, te zamen 12 personen, in Panama aankwam, is de éenige overgeblevene van het geheele gezelschap. Hij poogde zich dood te schieten, toen zijne vrouw eenige weken geleden stierf. i Omtrent den oorlog in Midden* Amerika wordt gemeld, dat Barrios (Guatemala) de grenzen van San Salvador heeft overschredeu. De strijdkrachten van Nicaragua zullen nu Honduras bezetten, om te beletten, dat dit Gemeenebest, 'twelk men niet schijnt te vertrouwen, zich bij Barrios aansluit. Volgens een later bericht leden, in een gevecht tus schen de troepen van Guatemala en Sau Salvador, eerstgenoemde de nederlaag. De opstandelingeu maakten zich opnieuw van Panama meester, na een gevecht. De telegraaf tus schen Panacea en Aspinwall is afgesneden. Een telegram uit La Libortad zegt dat Burrios den 30 Maart de stelling van de Sansalvadoristen bij Elecco aanviel. Er werd tot 's nachts hevig gevoch ten en Dinsdag werd het gevecht hervat bij zons opgang. Na 10 uren verwoed vechtens werden de troepen van Guatamala geheel verslagen. Aan beide kanten zijn de verliezen groot. Volgens de laatste berichten is Grant stervende. De opstand in hot Noordwesten van Canada heeft te Montreal groote opgewondenheid verwekt. De soldaten zijn vol ijver om er heen te trekken, en er bieden zich tal van vrijwilligers aan, Riel die toch nog aan het hoofd der opstandelingen schijnt te staan heeft volgens de laatste be richten, 500 blanken en 1500 halfblanken en Indi anen onder zijn bevelen. Men spreekt ook van In dianen-stammen, die op weg zijn om zich bij hem te voegeu, alsmede van geheime hulp en opruiin gen der Amerikaansche Ieren. Voor het dempen van den opstand zouden naar men berekent, in het ergste geval 5000 man noodig zijn maar dit zal, vreest men, een langdurige en moeielijke taak wezen. 99 HEUSDEN, 3 April, t De Minister van Oorlog heeft afwijzend beschikt op het verzoek van het Gemeentebe stuur alhier, om in het bezit te komen van gar nizoen, o.a. op grond dat de opheffing van het garnizoen te Heusden, in het jaar 1879, hare aanleiding vond in de gebiedende noodzakelijkheid om het getal der kleine garnizoenen, met het oog op de belangen van den dienst en de oefe ning van den troep, zooveel doenlijk te vermin deren dat dezelfde beweegredenen ook bij de garnizoensindeeling van het leger, zooals zij is vastgesteld bij K. B. van 5 Dec. 1881 no. 18 (Stbl. 189) op den voorgrond zijn getreden en de aanwijzing der garnizoensplaatsen in verband daarmede heeft plaats gehad. t DRONGELEN. De gesloten Kiezerslijsten bevatten 22 kiezers voor de Tweede Kamer der Staten Generaal en voor de Prov. Staten en 42 voor den Gemeenteraad. t EETHEN. De hoofdelijke omslag in deze gemeente is vastgesteld tot een bedrag van 1901,44. De heffing geschiedt naar den maat staf van 3,8 en 1,9 percent. Op de vastgestelde Kiezerslijsten voor deze ge meente komen voor 54 kiezers voor de Tweede Kamer en Prov. Staten en 92 voor de verkie zing van leden van den Raad. wel niets minder dan dat de ketel zou springen. Een onheilspellend bericht vindt spoedig gereede ooren, in dit geval bij een transport militairen, 't Was echter een loos alarm De machine was goed in orde, zooals ook terstond door een ma chinist van een voorbij varende boot werd ge constateerd. Aldus gerust gesteld, kon de verdere reis dan ook zonder stoornis worden vervolgd. In den nacht van Zondag is het aan den rijksveldwachter J. Driessen en den onbezoldigden rijks- en gemeente-veldwachter J. Bergonje, beiden alhier gestationeerd, mogen gelukken een vijftal visschers te bekeuren, welke bezig waren in de kreek onder Welseind hun bedrijf uit te oefenen met het verboden vischtuig, den rnoordzegen. Niet dan na veel inspanning mocht het dien politie-ambtenaren gelukken het vischtuig in be slag te nemen. Reeds meermalen gaven beide veldwachters blijk van hun activiteit, waarvoor zij allen lof verdienen. Ditmaal waren de over treders 4 Woudrichemmers en 1 bewoner van 't Welseind. t ZEVENBERGEN. Z. M. heeft benoemd tot Kantonrechter te Zevenbergen, Mr. E. A. E. van der Kemp, thans als zoodanig te Terneuzen. t DE WERKEN, c. a. Uit de finaal gesloten lijsten van kiezers blijkt dat het aantal is, voor de Tweede Kamer 79, voor de Prov. Staten 70, en voor den Gemeenteraad 127. t WOUDRICHEM, 1 Aprik Terwijl gisteren namiddag zekere vrouw J. op Visschersdijk alhier, haar buurpraatje ,/full speed" voortzette, vergat zij te letten op 't eten dat in haar woning op een brandende kachel stond, totdat eindelijk een bedwelmende lucht welke uit de woning kwam, zich meester maakte van 's vrouws reukorganen. Bij onderzoek bleek dat het vuur in aanraking was gekomen met het spek, dat op de kachel stond te braden en vlam had gevat; reeds waren andere voorwerpen door het vuur aangetast, toen in den persoon van W. van den Heetcamp, in woner dezer gemeente, hulp kwam opdagen die de vlammen weldra wist te bedwingen. Dank zij de hulpvaardigheid van den heer W. van den Heetcamp. t Naar men verneemt zal roor dit dienstjaar van wege het Gemeentebestuur ƒ300.worden verstrekt tot instandhouding der Christelijke be waarschool „Eben-Haëzer" alhier. t DALEM. Volgens de opgemaakte alpha- betische lijst, bedraagt het aantal kiezers in het Polderdistrict Tielerwaard over 1885, 1029. t Dinsdag, 31 Maart, is het eerste vee alhier, in de weide gedaan. Verlangend ziet men uit naar een malsch regentje, want het gras is nog niet overvloedig. Vandaar dat zij, die nog hooi genoeg in voorraad hebben, den staltijd nog wat zien te verlengen. t POEDEROOIEN, 31 Maart. Zekere G. B. e-n welgesteld landbouwer alhier, werd heden morgen dood op zijn bed gevonden. De man was niet wel bij het hoofd, ongehuwd en van reeds zeer gevorderden leeftijd. Hij woonde samen met zijne zuster, de weduwe V. A., aan den Hoek, en was gisteren-avond oogenschijnlijk gezond en wel gaan slapen. t AMMERZODEN, 1 April, 't Was heden of de vijand (naar Britsche manier per stoomboot vervoerd), zich gereed maakte om onze zoo rus tige gemeente te komen bestormen. Even in den namiddag toch zag men met den grootsten spoed geweren, ransels, kisten en wat dies meer zij, van een voorbij varende boot op den kant wer pen, waarna onmiddellijk een aantal militairen denzelfden weg volgden en in allerijl over boord sprongen, hier en daar in het water in plaats van op 't land terecht komende. Wat was de oorzaak De machine slootte meer dan gewoon, waardoor enkele passagiers dadelijk maar het allerergste gingen vreezen en De raming bij de indiening van de Staatsbe- grooting voor 1885 bedroeg 136.172.740.37. Na de schriftelijke en mondelinge gedachtenwis- seling met de Tweede Kamer der Staten Gene raal, is de begrooting thans vastgesteld op 135,220,555,871/2, zoodat zij in het geheel verminderd is met 952,184,491/2. De raming van de middelen voor het dienstjaar 1885 be droeg 120.764.176.00, zoodat het tekort 14.456.379.87V8 bedraagt. Thans is in druk rondgedeeld het wetsontwerp tot aanvulling van de Rijks-middelen voor 1885. liet strekt om tijdelijk 10 buitengewone opcenten te heffen op de personeele belasting, geraamd op 921,600, en machtiging te geven tot uitgiften of beleening van bewijzen van vlottende schuld tot ëen bedrag van 14,400,000. De tweedaagsche re'ourbiljetten, op den Ned. Rijnspoorweg in binnenverkeer afgegeven op 4 en 5 April a.s., zijn voor de terugreis geldig tot en met 7 April d. a. v. Den 14den dezer opent de Hollandsche stoom boot-maatschappij een geregelden stoombootdienst tusschen Amsterdam en Londen. De prijzen zijn zoo gesteld dat men voor een kleinigheid een reisje naar Londen kan maken. Voor le klasse betaalt men heen en weer ƒ21, voor de 2de ƒ14. Ongetwijfeld zal het blijken dat deze on derneming groote levensvatbaarheid bezit en in eene behoefte voorziet. Voor de vacante betrekking van directeur der stadsreiniging te Amsterdam, hebben zich reeds een 500-tal sollicitanten aangeboden, onder welke een aantal le luitenants en kapiteins. Er moe ten onder dat groote aantal slechts enkele vak mannen zijn. Na Paschen zal, naar alle waarschijnlijkheid, Wilhelm Liebknecht, de sociaal-democratische af gevaardigde in den Duitschen Rijksdag, een voor dracht houden te Amsterdam. De nieuwe haven te Harlingen is geopend. Naar men aan het r/N. v. d. D." mededeelt, werd aan de Keizerin van Oostenrijk, vóór haar vertrek uit Amsterdam, een eigenaardige verras sing bereid. Naar men weet, vertoefde II. M. gaarne te Zandvoort en bewoonde daar een villa Burgemeester en Wethouders van Heusden Gelet op de artt. 6 en 7 der wet van 2 Juni 1875 (Stb. 95). Doen te weten, dat op heden ter gemeente-secretarie ter inzage zijn nedergelegd Verzoekschriften met bijlagen van 1. B. Frank, alhier, door wien vergunning wordt gevraagd tot oprichting eener Iluidenzouterij in het ongenummerd schuur tje nabij zijn huis. 2. A. Joren, vergunning verzoekende tot oprichting eener Koperslagerij in het huis gemerkt wijk N, no. 5. Dat op Woensdag den 15 April a.s., voormiddag 11 Hur, ter secretarie ten overstaan ran het dagelijksch bestuur gelegenheid zal worden gegeven om tegen de oprichting dezer inrichtingen bezwaren in te brengen en deze mondeling of schriftelijk toe te lichten en dat zoowel de verzoeker als zij die bezwaren heb ben in te brengen, gedurende 3 dagen vóór evengemeld tijdstip ter secretarie van de ter zake ingekomen schrifturen kunnen kennis nemen. Burgemeester en Weth. voornoemd, Heusden, HONCOOP. 31 Maart 18S5. De Secretaris, H. J. VAN EGGELEN. Burgemeester en Wethouders der gemeente Heusden, bren gen ter kennis van belanghebbenden dat de tweede zitting van den Militieraad, tot het doen van uitspraak omtrent alle in de eerste zitting niet afgedane zaken en omtrent hen die als plaatsvervanger of nummerverwisselaar verlangen op te treden, zal plaats hebben te 's Bosch op het stadhuis, op Woensdag den 15 April 1885, des middags ten 11 ure. Heusden, den 2 April 1885. Burg. en Weth. voornoemd, De Burgemeester, De Secretaris, HONCOOP. H. J. VAN EGGELEN.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1885 | | pagina 2