Pil, de JONGH, Sigaren-Fabrikant HEUSDEN. J. S. Jiskoot, Prakthijn te Veen VERKOOPEN: BURGERLIJKE STAND. 318de Staatsloterij. LAND- EN TUINBOUW. AANBESTEDINGEN. Afloop van Aanbestedingen. Gemengd Nieuws. ADVERTENTIEN. dagelijks te adviseeren ten zijnen huize, doch des Za- turdags van 11 tot 1 uur in het Café „Lelie7' te Heusden. Maasstroom I en II. Stoombootdienst HEUSDEN—'s-BOSCH. MAR KTBERICHTEN. Yerberne te Dussen Yan Moock te Woudrichem, 74 a. 90 c. onder Giessen, 2 h. 3 80 Andel, 1 j, 26 Andel, 89 50 Andel, De Notaris Yan üaasbank, Een HUIS en ERF, staande en gelegen te Heusden, aan de Breed- of ^mitstraat, Kadastraal bekend in Sec tie A, no. 717, groot 1 Are, 30 Centiaren. omgeving is in de duinen. Van deze villa en een schilderij vervaardigd en H. M. aangeboden. Het schilderen er van werd opgedragen aan den kunstschilder II. G. Ten Hoet. H. M. was zeer ingenomen met deze attentie, evenals met de uitvoering, zóó zelfs, dat H. M. nog een andere schilderij van den heer Ten Hoet aankocht. Dat onze Friesche wafelen ook II. M. konden bekoren, blijkt uit het feit dat de bekende wa felbakker an der Zee haar iederen morgen voor haar ontbijt zijn versch gebak aan het hotel moest bezorgen. Men schrijft uit Leiden De hier te houden maskerade belooft in alle mogelijke opzichten te zullen slagen. Reeds een honderdzeveutig studenten hebben zich ter deel neming aangemeld, terwijl de geheele stoet met inbegrip der anonimi, uit ongeveer tweehonderd tien personen zal bestaan. Met het oog op het groot aantal vreemdelingen, welke in Leiden nog magen nog bekenden hebben, heeft de commissie be sloten dezen de gelegenheid te geven de stoet van nabij te kunnen gadeslaan, en zulks op een tijdstip dat men met de trein van circa vier uren huiswaarts kan keeren. Wijl hieromtrent echter alles nog niet met zekerheid is bepaald, kunnen wij hierover niet verder uitwijden. Ook het terrein belooft een recht feestelijk aanzien te krijgen. Het wordt doorsneden door een tien meter breede weg, leidende naar het hoofdgebouw. Ter linker- en rechterzijde bevinden zich een aan tal bloemperken, te midden van welke twee sierlijke fonteinen zich zullen verheffen. De verlichting van het terrein zal niet, zooals bij vorige feesten het geval was, door middel van lampions of vetpotjes plaats vinden, maar voornamelijk door gas. Het standbeeld van Van der Werff zal omgeven worden door een sierlijke krans van licht. De zorg over dit alles is opgedragen aan den directeur der Leidsche gasfabriek, den heer Van der Horst. Het feestge bouw zelve heeft een achthoekige vormin het midden de balzaal in den vorm van een ovaal, omgeven door een aantal zijruimten, be stemd als toiletkamers, restauraties en plaatsen voor het orkest. Alles zal versierd worden met een groot aantal draperieën, welke door de firma Mutters te 's Hage geleverd worden. Het is nog niet vastgesteld, wanneer de mas kerade zal plaats hebben. Het ,/Hbl.' deelt het volgende koddige ge val mede Volgens de gemeente-wet mag een gemeente raad niet beraadslagen of besluiten nemen, tenzij de grootste helft der leden tegenwoordig is. Is het vereischte getal niet aanwezig, dan wordt met een tusschenruimte van ten minste 24 uren een nieuwe vergadering belegd en als dan weder om niet de grootste helft is opgekomen, mogen in een derde vergadering de aanwezigen beraad slagen en besluiten. Dit laatste geval heeft zich in de Geldersche gemeente Bergharen voorgedaan met een verga dering, belegd nog wel ter installatie van den nieuwen burgemeester. Na de twee eerste oproe pingen bleven alle raadsleden, op een na, weg; op de derde oproeping verscheen ook slechts dat éene lid, dat nu den burgemeester installeerde! Uit Rotterdam meldt men, dat Jeanne Lorette, de moordenares van den Japanschen zaakgelas tigde Sakurada, dezer dagen naar het ziekenhuis is overgebracht ter genezing harer wonden aan den pols. Als een voorbeeld van gehechtheid van een paard aan zijn meester, meldt men het volgende De heer H. Reuvekamp, te Zwollerkerspel, die onlangs overleed, had een paard, een bekende harddraver, waaraan hij zeer gehecht was. Op den dag zijner begrafenis stond het paard treurig op stal. Reeda den volgenden morgen vond men het dood. Te Diemerburg is een jongen tusschen een stoomtramlocomotief en een goederenwagen geraakt en ernstig gekwetst. Een 18-jarige pension- naire uit Kevelaar, in het klooster op de Nieuwe Münt te Tegelen, had het ongeluk van een steiger te vallen. Zij was terstond een lijk. Een meisje van 4 jaar is te Amsterdam aan den Zeeburger- dijk te water geraakt en verdronken. Een met selaar viel aldaar van de trap zijner woning en brak een been. Maandagavond is een sjouwer, werkzaam bij het lossen van steenen uit een vaartuig aan de Yriezebrug te Dordrecht, van de loopplank gevallen en noodlottig verdronken. Zijn lijk werd spoedig gevischt. te Stoomboot i/Stad Heusden." en Noord br. Zws. en VI. zakm. Zws. en VI. zakm van Nadere inlichtingen zijn te bekomen ten kantore Notaris VAN RAASR TV to j- Heusden, van 26 Maart tot 2 April. Ondertrouwd: D. Schuit, wedr. L. Son- neveld, 71 j. en P. v. d. Maren, wed. v. F. W. G. Otto, 53 j. Geboren: Pieter Josephus, z. v. A. Belzer en A. Meekx Maria Josephina Arnolda, d. v. M. J. Rooijakkers en J M. Huigen. Overleden: J. van Vugt, man van S. Frank 73 j. f Ectlien, van 1 Maart tot 1 April. Ondertrouwd: L. v. d. Beek, jm. met T. Versteeg, jd. Geboren: Alida, d. v. A. v. d. Kolk en M. v. Emden Autonie Lambert, z. v. A. L. v. d. Beek en M. A. v. Wijk Hermanns, z. v. Ph v. Beusekom #n J. v. Hoven. f Dussen 2 April: Ondertrouwd: S. de Vries, jm., 40 j. en J. Kievits, jd., 38 j. R. van Disseldorp, wedr., 70 j. en P. Visser, wed-, 68 j. Prijzen van 100 en daar boven. Ie klasse. Trekking van 31 Maart. Prijs vau 400: nos. 7854 en 16840; 200: nos. 14898 eu 17936; 100: nos. 1915, 3800, 10044 en 17583. Ie Klasse. Trekking van 1 April. Prijs van 400: nos. 18259 en 20236; 200: no. 19315; 100: nos. 3859, 13283, 18271 en 18971. Ie klass. Trekking van 2 April. Prijs van 200 no. 12393 100 no. 2059. t ALMKERK, 2 April. De afdeeling Almkerk van de Noord-Brabantsche maatschappij van land bouw hoeft besloten om, op een nader te bepalen dag in de maand September dezes jaars, in de gemeente Dussen te houden een wedstrijd van paarden en vee, met uitloving van premiën. De volgende prijzen zullen worden uitgeloofd Voor 1 Va-jarige hengsten: le premie 50, 2e id. 30, 3e id. 20. Voor U/j-jarige stieren: le premie 25, 2e id. 15, 3e id. ƒ10. Voor 1 Va-jarige merriën uit de afdeeling: le premie eene zilveren medaille of ƒ5, 2e id. een getuigschrift. Voor 21/s-jarige merriën uit de afdeeling: le pre mie eene zilveren medaille of 5, 2e id. een ge tuigschrift. Voor 3V2*jarige merriën uit de af deeling: le premie eene zilveren medaille of ƒ5, 2e id. een getuigschrift. Voor handelspaarden van 46 jaren uit de afdeeling: le premie eene zilveren medaille of ƒ5, 2e id. een getuigschrift. Voor kalfdrageude koeien uit de afdeelingle pre mie eene zilveren medaille of 5, 2e id. een ge tuigschrift. Voor vaarzen uit de afdeeling, die niet gewisseld hebbenle premie eene zilveren medaille of 5, 2e id. een getuigschrift. t'sGRAVENHAGE, 8 April. Het maken van tijdelijke gebouwen op het stations-emplacement te Amersfoort, ten behoeve van den spoorweg Amers foortNijmegen. Raming 14,700. t 24 April. Het uitnemen van do buiten-eb deuren en het inhangen van twee in reserve liggende eb-deuren van de groote sluis aan het kanaal door Walcheren te Vlissingen. Raming 2500. Aanw. 16 en 18 April. (7 t's HAGE, 29 April. Het verrichten van bagger- werk in den Amer eu het onderhoud eu horstel der werken aan het bovendeel dier rivier, aan de monden van het Oude Maasje en de Donge, van 1 Juli 1885 tot 31 Juni 1886. Raming 10,000. Aanw. 29 April. (8 f MIDDELBURG, 1 Mei. Het maken van een tweede waterkoeling op de plateaux der kleine sluizen van het kanaal door Zuid-Beveland, met daarbij hoorende werken. Aanwijzing 23/25 April. Raming 2830. (9 t8 Mei. Het uitvoeren van werken aan drie der straudhoofden aan do Oude Hoeve, aan de noordkust van het eiland Schouwen, behoorende tot de zeewerken in Zeeland. Aanwijzing 29 April/ 1 Mei. Raming 10.000. (10 t1 Mei. Het herstellen en vernieuwon der hoofden 1 eu 5 op den oever voor Tornenzen. Aan wijzing 23/25 April. Raming 2500. (11 f 1 Mei. Het maken van een scherm tot steuu der zaadstorting voor de kleine schutsluis te Veere. Raming ƒ3000. Aanw. 23/25 April. (12 f 8 Mei. Het verruimen van een gedeelte der Rijkswatorleiding beoosten het kanaal van Terneu- zen, beoosten de grensscheiding met do militaire grondon. Raming ƒ6400. Aanw. 23/25 April. (13 f MAASTRICHT, 4 Mei. Het driejarig onder houd der werken aan het kanaal van Luik naar Maastricht, voor het gedeelte dat het Ncderland- sche gedeelte doorloopt. Raming ƒ21.930 per jaar. Aanw. 27 April. (14 t 's HAGE, 1 Mei. Verbouwing post- en telegraaf kantoor te Bergen-op-Zoom, met het onderhoud en herstel tot 31 Dec. 1887. Raming ƒ3750. (15 f 4 Mei. Prov. bestuur. Het zeewaarts verlen gen van den basaltstoenen dam, op het strand langs de haven van Goedereede. Raming 12,000. Aan w. 27 April.(16 1 April 12 ure. Min. van Waterstaat, Handel en Nijverheid. Het maken van een aarden dam in de gracht van het voormalige Bastion no. 9 te Venloo, het opruimen van de bruggen over die gracht en het maken van eenige daarmede in ver band staande werken ten behoeve van den spoor weg van Nijmegen naar Venloo. Minste inschrijver de heer J. Hillen te Grave, voor 13,796. Te Breskens is aanbesteed de steenbostorting van den ondorzeeschen oever van den calamiteuzen Oud en Jong Breskens polder. Minste inschrijvers waren de Erven H. Trip te Rotterdam, voor 10,256.97. Omtrent den brand te Amsterdam, die Woensdag aldaar woedde, meldt het »Hbl.« de volgende bij zonderheden Do brand ontstond te 4 u. 20 m. bij een kaas boer, doordien de vrouw, die juist was opgestaan een brandende petroleumlamp, welke zij in de hand had, liet vallen. Een groote vlam verspreidde ijlings in 't rond en deelde zich aan het omringende huisraad mede. De vrouw had juist tijd man en kinderen te roepen en met hen de straat op te gaan. Intusschen had het vuur zich op verbazingwekkende wijze verspreid en ontwikkelde daarbij een dikken verstikkende rook, die weldra bet geheele huis vervulde. Niet al te gauw word de brandweer gealarmeerd, maar toch weldra was de stoomspuit van do Katten burgergracht aanwezig, die het vuur met alle macht begon te bekampen. Zij werd gevolgd door twee andere stoomspuiten, enkele handspuiten eu de Jan van der Heide. Enkele huisgezinnen waren middelerwijl gered. Niet alzoo dnt van den scheepstimmerman Schip pers op de tweede verdieping, een huisgezin met vijf kinderen, dat, naar het scheen, geen uitweg meer wist on waarvan de kinderen woldra bedwelmd waren. De moeder, meer dood dan levend Tan schrik, was machtoloos een hand ter hulp harer lievelin gen uit te strekken, maar de vader, den dood niet ontziende, wist mot verachting van eigen leven een zijner kinderen nog te redden, een kreupel jongen tje, dat hij door het veuster den buren overreikte. Een tweede kind wilde hij op dezelfde wijze redden, doch de droogstokken, waarop hij steunde braken en de kleine vond zijn dood in een val. Met veel moeite gelukte het der brandweer nog vier personen over de belendende huizen te redden, maar op de derde verdieping, waar een oude man eu vrouw, de familie Van de Wall, met zoon en dochter woonden, wa3 de rook even dik, zoodat de 70-jarige vrouw Van de Wall door verstikking om het leven kwam. Men stelle zich dien toestand voor. Die ongeluk kige vader en moeder, die op eens door zulk een ramp vior hunner kinderen, waarbij een lief eenig mei-je, verliezen; die oude Van de Wall, die zijn vronw verliest. De laat3te werd zelf ernstig, by de redding, door nedervallend glas gewond. Hij is in het gasthuis opgenomen, evenals vrouw Schippers die bijna krankzinnig van smart is. De vijf lijken werden overgebracht naar de tegen overliggende werf van den heer Broerse. Zij zijn geheel ongeschonden. Te ongeveer 6 uur was de brandweer, die als altijd ferm optrad en, zooals gezegd, nog de vol doening had vier menschen van een schijnbaar zeke ren dood te redden, den brand geheel meester. Alsof de doodenlyst der slachtoffers, schrijft het »N. v. d. D.,<van den brand niet reeds groot ge noeg was, blijkt, dat nog een kind er het leven bij heeft verloren. id. dikke - 4.20 a 4.80 Boekweit, Koningsberger per 2100 kilo a Erwten, puike - 6.50 a 7. id. goede en mindere - a Kanariezaad, puik Ja minder ƒ7.20 a 8.80. Raaplweken, harde, do 1040 stuks - 88.a 92. Lijnkoeken, zachte 104 - 13.a 14. Dankbaar onze geliefde Ouders jp J. VAN DER BEEK en K. J. VAN TUSSENBROEK, keden den dag hunner 40-jarige Eeht- vereeniging gedenken. Hunne dankbare kinderen. Dussen, 4 April 1885. Een kroesharige Noordbrabantsche boer stapte on- lags te Rotterdam zeer deftig aan boord van het stoomschip «Drente®, hetwelk gereed lag naar Iudië te vertrekken. Even voor het ophalen der plank werd hem gevraagd, daar hij niet op zijn gemak scheen, waar hij eigenlijk moest zijn, waarop de hals ant woordde«Ik moet naar den Bosch.® Men kan zich den schrik van den landman voorstellen, toen hij ver nam, dat het schip dadelijk naar Indië zou vertrek ken. Ons land had op die wijze een snuggeron bol minder geteld. R. N. De Commisaris des Konings in zekere provincie bezoekt een visschersdorp en ziet daar tal van kin deren op bloote voeten rondloopen. Hoe komt het toch, vraagt de Commissaris, dat de kinderen hier zoo barrevoets loopen? «Zoo komen ze hier op de wereld, excellentie,® antwoordt de burgemeester bedremdeld. Een zonderlinge verwarring is in een gezin te Dusseldorp ontstaan. Daar werden de moeder en de dochter ongeveer gelijktijdig moe Ier van een meisje. Voor de aardigheid gaf men aan de klein tjes geheel gelijke kleertjes, en zij werden in de zelfde wieg gelegd. Maar bij het gedurig bewon- dere, het opnemen en weder neerleggen van de kinderen is men met de zuigelingen in de war geraakt, en men weet volstrekt niet moer wie van beiden de tante of de nicht is Uit het kazerne-leven. «Sergeant-majoor.® Kapitein, de sergeant Raapsteel verzoekt acht dagen verlof; hij wil gaan trouwen. «Kapitein.® Daarvoor heeft hij immers geen acht dagen noodigdrie dagen is voldoende. «Sergeant-majoor.® Maar, Kapitein, zoo iets komt maar eenmaal in 's menschen leven voor. «Kapitein.® Onzin, dwaasheid, ik ken menschen die twee-, ja zelfs driemaal in hun leven gehuwd zijn. Do slimme keukenprinses. «Mevrouw.® Maar Anna, wat hebt ge met de oesters gedaan ze zijn alle leeg. «Anna.® Nu, ik kon ze toch niet op tafel brengen, zooals Jan ze gebracht heeft. Ik heb cr de inge wanden uit gehaald en de schelpen goed gewasschen. Onze bedienden. «Mijnheer.® Zoo, wil je met Mei vertrekken En zou ik ook mogen weten, waarom «Lakei.® Ja, meneer, en u zult mij gelijk moeten geven, meneer, als ik u zeg, dat ik niet langer in conditie wezen kan met uwen palfrenier, die in onze club gedeballoteerd is. Een lokaal natuurverschijnsel. Indertijd deelde men ons het verhaal mede van den man, die ver klaarde, dat men te Amsterdam «nooit Noorder licht® had, maar dat hij het wel had waargenomen «te Gorrekum, als milicien zijnde.® Gelukkig echter, dat de hoofdstad in deze toch niet in alle opzichten is misdeeldalthans toen dezer dagen een Amsterdammer een vriend uit Duitschland overkreeg, was een zijner eerste woorden «Nn, dat tref je hier vanavond!® «Was! Wie so?« was de gretige vraag «Wel, we hebben juist eene prachtige maane- klips Bloementaal. «Chef de bureau® (tot een amb tenaar, die wat veel sterken drank gebruikt). Mijn heer Van Zwabberen, wen u toch dien rooden neus eindelijk eens af. Profetisch. «Kapitein® (dicteert). Raapsteel 3 dagen arrest. Bomslinger 4 dagen idem, Doedel zak 4 uren straf-exercitie, Vlodderbom 4 uren idem. «Sergeant.® Met uw verlof, kapitein, Vlodder bom was vandaag niet bij de exercitie. «Kapitein.® Dat doet niets ter zake, als de kerel er geweest was, zou hij toch straf hebben verdiend. Stoombooten Ligplaats te Heusden, buiten de Wijksche Poort. 's Bosch, Kanaal, b/d Orthensche Brug. Van Heusden Van 's - B o s c h Maaudagsmorgens 7.15 uur. Overige dagen 6.30 Alle werkdagen 2. Dienst van af 30 Maart 1885. Maandag. Ov. werkdagen Van Kaatsheuvel 's morgens 12.30 3.15 Waalwijk 1.30 4.30 Heusden 3.45 7.— Woudrichem 5.30 8.30 Gorinchem 6.15 9.— Sliedrecht (Middenveer) 7.— 10.— Dordrecht 7.30 10.30 Te Rotterdam 8.45 11.45 Maand.&Dinsd. Ov. werkd. Van Rotterdam 's nam. 1.40 12.30 Dordrecht 3.— 2.— Sliedrecht (Middenveer) 3 20 2.30 Gorinchem 4.30 3.45 Woudrichem 4.45 4.— Heusden 6.30 5.30 Waalwijk 8.— 7.— Te Kaatsheuvel 9.— 8.— f Dussen, 2 April. Op de heden alhier gehou den botermarkt werden aangevoerd 270 kilo boter. Zij gold van ƒ0.76 tot ƒ1.20. t Waalwijk, 2 April. Op de heden markt was de aanvoer van Vee gewoon gehouden en de han del weinig. Er werd aangevoerd 1215 KG. Boter, die ƒ0.86 a 1.00 per KG. gold. f Dordrecht, 3 April. Grasboter, stukken: a tonnen fa Kunstboter: 0.35 a 0.25. Hooiboter 0.55 a 0.40. ton nen ƒ9.a 8 75. Weiboter ƒ0.36 a ƒ0.36. Eieren 4.a f3.75 per 100. DORDRECHT, 2 April. Tarwe, N. Zws., VI. en Overm. id. goede id. mindere en blauwe id. Canada Rogge, N. Zws., VI. id. Overm. Gerst, Winter- id. gestort id. Zomer- Haver. voeder 6.90 a 6.10 a a 6.a 6.a 5.80 a 5.40 a 6.a 5,10 a 7.40 6.60 6A0 63.0 6.— 5.80 6.20 5.30 Hoewel de uren van vertrek op de tusschen- stations slechts bij benadering zijn opgegeven, zal de Stoomboot echter in geen geval vóór den aan- gegeveu tijd vertrekken. DENOTARÏSSËN EN zullen Woensdagen 8 en 15 April 1885, voorin. 10 uur, ten herberge van Arie Roza te A 187. A 386 en 387. B 239. B 225. TE HEUSDEN, zal ten verzoeke van den Heer W. Talmon, op Dinsdag 7 April 1885, P R O V I S I O N E E L en op Dinsdag 14 April daaraanvolgende DEFINITIEF, beide dagen des avonds 7 uur, ter herberge van de Wed. Th. BOEREN, op de Korenbeurs te Heus den, publiek LI h IfOOl: 1885. kooppenningen, Grondlasten van 1 Mei Aanvaarding en betaling der mede op 1 Mei 1885.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1885 | | pagina 3