iiDe LingeJ GORINCHEM. a a Singer systeem Naaimachinen Kunstinrichting lOOO GULDEN tiorhiiliciii, alsmede cene fijne leuze in alle genres van JAPONSTOFFEIN, Garneerstoffen, gekleurde Percals, gekleurde Satinets, Meltons, Buckskings en Kamgarens, en verder alle N OU YEA l Y S voor het Seizoen. A. E. BRAAT HlGGllNS,EUREKA" ZOUT. Magazijn ter volledige Meubileering. BEHANGSELPAPIER EN. Firma G. J. SCHEEFHALS, MAGAZIJNEN mE BERING. A. C. VAN DER 1EULEN ZONEN. HOLLO WA VS PILLEN EN ZALF. Yoor Cames en Kinderen Houthandel. Stoom Houtzagerij en Sohaverij Veen bij Heusden. FOTOGRAFISCHE C. F. CO HUES. M TJLLER JISKOOT. STOOMTABAKSFABRIEK Stoombierbrouwerij JAN YAN ARK EL. I5 «3 o te MA URITSREIS, Groote Markt B 21, 's-Bosch, Leveren prima Gerste-, Prin- cesse-en NieuwGorcumsch Bier Wapeningen,Chemische Fabriek. Robert Holtz. GETUIGSCHRIFTEN!!! „copie" G orinehemHeusden. Voorloopige Zomerdienst, hebben ONTVANGEN cene groote uitgezochte collectie in BO W M ATERI ALEN, ROTTERDAM. Door groote pakhuisruimte altijd flinke voorraad aan concureerende prijzen. Bekroond op verscheidene tentoonstellingen. THOs. BROWNE ZOON, Meubelpapieren, Tapijten en verdere Behangers-Artikelen. KERKSTRAAT 65 en 66, 's HERTOGENBOSCH. m i Tapijten, Meubel stoffen, Behangselpapieren, Bedden, Matrassen, Dekens. Meubelen in alle stijlen en houtsoorten. Volledige meubileering van gebouwen. PrijscourantenTeekeningen en Stalen op aanvrage Gezondheid voor iedereen. DE PILLEN Lever, Maag, Nieren en Ingewanden. DE ZALF Keelpijn, Bronchitis, Verkoudheid en Hoest. de Wapens ran HEUSDEN en A L T E N A. VEEL VERBETERDE 5C o 5$ te te Bekroond op de Tentoonstellingen: London 1851. j London 1SG2. Mfinehen 1854. Kaiserslautern 1872. Kaiserslautern 18G0. Wecncn 1872. Metz 18G1. Arnhem 1879. Bekroond met de Zilveren Medaille op den Internationale Naaimachinen-Wedstrijd te Arnhem 1879. Deze Naaimachiues (welke ook tot Trapnaaimachine kunnen worden ingericht) zijn veel doel matiger ingericht en veel minder gedruisch makend dan de zoogen. Amerikaanselie Singer Machines, eu zijn voorzien met werktuigen van de nieuwste uitvinding, als: Stopapparaat Draadafsnijder, Zelfgareuwinder enz. De levering dezer Machinen geschiedt met 3 a 5 jaar garantie, gemakkelijke betaling, a cou- tant met 5 pCt. korting. Onderricht gratis. £E§T* Vele gebruikers van de echte Singer Naaimachines gaven mij bewijzen dat bovengenoemde Machines beter voldoen. Fabrikant in Hemden, Boorden, Manchetten enz. i VAN 's BOSCH, aan de Parade. Specialiteit in VergrGOtingen naar kleine Portretten in BZooldruk (onveranderlijke Foto grafie), Crayonteekening, Aquarell en Olieverf, in alle verlangde formaten. Aan het Atelier bestaat dagelijks gelegenheid tot po seeren. Opname met het instantané procédé. N.B. Tweemaal bekroond met Zilveren Medailles voor Vergrootingen en andere Fotografiën. SST Des Zondags wordt het Atelier om half een gesloten. HANDELSMERK. op fust, tegen concurreerende prijzenalsook gebottold bij minstens 10 flesschen, vrij aan huis, in de stad, GERSTEBIER per flesch 0,10. PRINCESSEBIER per flesch 0,12. NIEUW GORCUMSCH BIER per flesch 0,15. Ook bij halve flesschen verkrijgbaar. Bestellingen worden ten spoedigste uitgevoerd. Te Ileusden verkrijgbaar bij W. Schoppenhauer. i; Vr. betaald ondergeteckonden aan hem, die bewijzen kan, dat do bij mij ter inzage liggende Ge tuigschriften, verkregen over do uitstekende resultaten va-, de ELÈCTROMUTÜKISCUE TAXD- IIALSBANDJEïS, niet echt zijn. Bij het gebruik daarvan geschiedt het Tanden krijgen der kin deren zonder de minste pijn. Deze worden verzonden na ontvangst van 90 Cents per postwissel franco door Nederland. Het Fabrieksmerk is wettelijk gedeponeerd. Het Tandhalsbauaje wat ik voor eenige wekon van UEd. ontving heeft bij uitnemend heid goede diensten bewezen. Het kindje was voor dat het bandje aangewend werd zeer lastig, maar begon terstond na de aanwondiug van het bandje tevredener te worden en kwamen de landjes er flink uit, zoodat wij dan ook gerust de door u gefabriceerde Tandhalsbandjes een ieder durven aanbevelen. Hoogachtend, UEd. dw. Dienaar. Nieuwe Pekela. (was get.) P. A. HUBERTS. Het kiuderhalsbaudjo mij toegezonden levert goede resultaten op en volgons mijn inzien bewijst het zeer goede diensten. UEd. dw. Dienaar, Noordwijk (binnen). (was get.) W. GROEN. Bij ons kiud heeft het Tandhalsbandje zeer goedo diensten bewezen. Wij bedanken U har- tolijk er voor Lieus, 15, 12, '83. (was get.) J. THEATRE. t 3 I Stoombootrecdcrij L. de Beer Co. In correspondentie en rechtstreeks verkeer mot de Stoombootreederij Fop Smit Co. aanvangende 28 Maart 1885. Van Heusden naar Gorinchem. Maandag: voorm. 2.30, e.a. 4.30, 6.30, 8 n. en nm. c.a. 1.30 on 3.u. (In corresp. vm. 4.30, 6.30, 10 n. en urn. 4.45 naar Rotterdam.) Overige dagen: voormiddag 5.30 en namiddag 1.15. (In corres pondentie voormiddag 7.30 en namiddag 3 nar naar Rotterdam.) Zondags, voormiddag 8 en namiddag 1.15 uur. Van Gorinchem naar Heusden. Maandag: voorm. c.a. 4.30, 6.30 en 11.30 u., nam. 1, 3.30 en 5 n. na aankomst dor boot van 9.15 vm. on 2 uurnm. uit Rotterdam. Overige dagen: voorm. circa 9 uur en nam. 5 uur, na aankomst der boot van 6 eu 2 u. uit Rotterdam. F 'X.VJN- ■0:0 -p Eenig Vertegenwoordiger voor Nod. en Indië van de Porti. Cement JOSSON Co. De laatste 5 jaren zevenmaal bekroond, in 1883 te Amsterdam met do Gouden Medaille. Lood- en Zinkwerken, als: Dakramen, Ornamenten, Trapballustren, enz. enz. Parketvloeren, Tuinbeelden, Cementriolen, Drijfsteen, Tras, Belgischo Gips enz. Om de bijzonder goede eigenschappen voor de bereiding van BOTER, BUTTERINE, enz. boven alle andere soorten te verkiezen. Op vele markten worden reeds hoogere prijzen betaald voor pro ducten met dit zout bereid. Nadere opgaven en monsters verkrijgbaar bij ROTTERDAM. Eenige Agenten voor Nederland. Alle voorhanden zijnde artikelen worden tegen veel verminderde prpzen verkocht. Bijzondere aandacht verdient het groote assortiment i IJ i 1 JJ Li Pensmarkt J3. 38 Sc £54 's Bosch. >¥O*<.*0*f frKfC>*Q+Q+<*o+<r*<~ Zuiveren het Bloed, en horstellen alle ongeregeldheden van de Zij geven kracht en gezondheid weder aan verzwakte Gestellen, en zijn onwaardeerbaar ter genezing van alle Kwalen eigen aan 't vrouwelijk geslacht, onverschillig van welken leeftijd. En onbetaalbaar voor Kinderen van eiken ouderdom. is een onfeilbaar geneesmiddel voor kwade Beenen, zwerende Borsten, verouderde Wonden, Zweren en Etterbuilen Het is beroemd ter genezing van Jicht, Rhumatiek, en onvergelijkbaar voor Aamborstigheid Ter genezing van Kliergezwellen en alle soorten van Huidziekten heeft zij geene mododinger, en geneest betooverend, saamgetrokkon eu stijve gewrichten. Alleen bereid in Thomas Holloway's Etablissement, 78, New Oxford Street, Londen, voorheen 533 Oxford Street. En worden verkocht in Potten en Doozen van Is D/sL 2s 9d., 4s 6d., lis, 22s en 33s en ver krijgbaar hij alle medicijnen-verkoopers door de geheelo wereld. Koopers gelieven het Etiquet van iedere Doos en Pot te onderzoeken. Indien het adros^ 533, Oxford Street, er niet staat, zoo is het bedrog. uwmrn VOORJAAR- EN ERMANTELS, Bp',ri~ .siC v-!? rt-NT yvA V '-"c<- - 'P r W* s: t •Ci-t

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1885 | | pagina 4