BUITENLAND. BEKENDMAKING. BINNENLAND. kleêren en lappen werd eene stroo-pop uit gedost, zoowat op de manier van de kleedij van den eerwaardige. Deze pop werd ver brand als eene offerande ora den toorn der visschen te doen bedaren. ,/Onder het visschen zal niemand spreken over varkens," zoo luidt de uitspraak der Engelsche visschers en daaraan houden zij zich ook, want zij weten maar al te goed dat haringen een afkeer hebben van var kens. Zij hebben nog andere regelen in acht te nemen, b. v. heeft iemand een goeden vischgrond, laat hij dan nooit een penning besteden om een kerk te helpen oprichten, die men van daar kan zien, want haringen hebben een afkeer van een kerk. Die tegen deze leer handelen, werken aan hun eigen ondergang. Wijd verbreid is dit bijgeloof en men vindt er sporen van onder bijna alle visscherslip. De visschers houden zich overtuigd dat het luiden eener klok, wan neer het door den haring wordt vernomen, hem onverwijld noopt zich te verwijderen. Zij rusten niet voor zij zich zoover hebben verwijderd dat het gelui hen niet meer stoort. Haringen hebben een koning, dat staat bij den visscher vast. Gebeurt het somwijlen dat er plotseling eene hevige ontsteltenis in eene haringschool wordt waargenomen, en dat het verschijnsel plaats grijpt dat duizenden zich zelfmoorden door zich op het strand te werpen, dan kan de visscher zich dit slechts verklaren door aan te nemen dat eene onverwachte gebeurtenis den koning uit het leven heeft gerukt, zoodat er eene paniek ontstond. De wetenschap heeft tot heden toe aller lei pogingen in het werk gesteld om aan dezen kleinen bewoner der zee het geheim zijner zwerftochten te ontlokken. Intusschen mag het als zeker worden aangenomen dat de hoofdoorzaak van zijn trekken door den oceaan geene andere is dan het zoeken naar voedsel. Tc Antwerpen is een Driessens-comité gevormd, dat ruime geldelijke bijdragen vraagt voor een standbeeld in de vestibule van den Nederlandschen schouwburg. Te Duinkerken kwam dezer dagen een Ameri kaan, John Harry Bowleyr, uit New-York aan, die met zijn vrouw en een löjarigen matroos in zijn stoomjacht de »City of Chicago* een reis rondom de wereld heeft ondernomen. Zijn vaartuig is 6.25 meter lang. Hij gaat nu, langs Fraukrijks water wegen, naar Marseille en vervolgens, door het Suez- kanaal, naar Indiö, om over den Grooten Oceaan naar Amerika terug te keeren. Prince of Wales,* vertrok den 3en October 1884 met een lading bontwerk, ter waarde van 250,000 naar Londen. Na verscheidene weken door bet ijs en in stormachtig weer te hebben rondgezwalkt, vroor het vaartuig in bij Charlton Island, in de St. Jamesbaai, terwijl er geen uitzicht bestaat, de van lovensmiddelen en kleedingstukken slechts schaars voorziene bemanning vóór 1 Aug. hulp te brengen. Als het ijs in beweging komt zal het schip waar schijnlijk verbrijzeld worden. Het was meer dan honderd jaar geloden, dat er een Lord Mayor van Londen stierf, tijdens zijne waardigheidsbekleeding. De dood van den thans overleden Lord Mayor Nottage wordt zeer betreurd. Hij was een vrijzinnig man en zelfs onder de be houdende city-mannen zeer bemind. Hij is een der vele slachtoffers, die in de laatste weken in Enge land overloden zijn aan de schadelijke gevolgen van den aanhoudenden, scherpen oostenwind. Het is vrij zeker dat de Lord Mayor van verleden jaar, de uiterst behoudende heer Fowler een groote vij and der Transvaalsc'ne Boeren opnieuw tot het opengevallen ambt gekozen zal worden. Met het oog op een oorlog tusschen Engeland en Rusland, wordt het meer geopperde plan van een verbond tusschen de verschillende Oost-Zeestaten tot onzijdigverklaring van dien zeeboezem op nieuw besprokon. De St.-Petersburgsche >Herold< dringt ten sterkste er op aan, dat Denemarken, Zweden en Noorwegen zich tot dat doel met Duitschland zullen vereenigen. Van Czar Poter den Grooten zijn 8000 brieven en andere documenten bijeengezameld, die spoedig in druk zullen verschijnen. Daaronder komen schrijf boeken voor uit Peter's kinderjaren en een brief door hem in 1688 uit Pereyslavl aan zijn moeder geschreven. Reeds hierin heeft hij het druk over het bouwen van schepen, waarvan hij het optui gen had gezien. Tusschen do Duitsche Rijnoeverstaten aan de eene en Zwitserland en Nederland aan de andere zijde is ten aanzien der visscherij in don Rijn over eenstemming verkregon. Het voornaamste punt, waaromtrent geen verschil van gevoelen heerschte, is verlenging van don gesloten tijd, waartoe dan ook besloten is. Weldra zullen de vertegenwoordi gers der Staten nogmaals bijeenkomen, om het ver drag voor goed vast te stellen. In het postbureel der Gahusstrasse te Frankfort bevond zich dezer dagen oen doos, die wegens on toereikende frankeering daar bleef liggen, ofschoon zij aan prins Von Bismarck geadresseord was. Daar op openbaar gemaakt bericht niemand kwam om het port te betalen werd de doos met veel omzich tigheid geopend en men vond er toen een helsche machine in, van een geheel nieuw stelsel. In verschillende steden van Zwitserland, zoo meldt men uit Rome, zijn in het begin van deze week verscheidene schokken van aardbeving waar genomen. Het aau de Hudson Bay Co. behoorende schip kens weder aan de schoone vrouw, die voor hare op offerende liefde in een eenzame cel moest boeten. Hij verviel eindelijk tot een toestand van aanhoudend peinzen en droomen, wat bij sommige menschen vaak een voorbode van krankzinnigheid is, zoodat bet nog als een geluk was te beschouwen dat de dood hem in den bloei der jaren van zijn lijden verloste. Het kind van dien ongelukkigen man en die onge lukkige vrouw was Angelina. Na haars vaders dood trok de geestelijkheid zich haar lot aan. Zij ontving in een klooster de noodige verpleging en een soort van kerkelijke opvoeding. Toen zij grooter werd, trachtte men haar over te halen om non te worden en door haar eigen godzalig leven de zonden harer ouders in het hemelsch gedenkboek uit te delgen. Doch zij deinsde huiverend terug voor het graf, waarin zij zich levend zou moeten laten opsluiten; hare eenige lielde was de viool van haar vader, die zij medegenomen had en waarop zij volgens het ge brekkige onderricht van een vriendelijken monnik had leeren spelen. Diezelfde monnik, die zich eveneens niet best in zijn lot schikken kon, zeide haar ook dat zij veel muzikaal talent bezat en door haar viool spel mettertijd wel haar brood zou kunnen verdienen. Daarom weigerde zij dan ook hardnekkig de gelofte af te leggen en den sluier aan te nemen. Men moest haar uit het klooster ontslaan en zij ging vol moed de wijde wereld in. Aan het hof had men haar echter niet geheel uit het oog verloren. Er leefde nog eene zuster van haar moeder, eene goedhartige dame, die van tijd tot tijd heimelijk door haar bedienden inlichtingen inwon over het meisje en haar op die wijze ook een ondersteu ning liet aanbieden. Angelina was te trotsch om dat aan te nemen. Ook ontbrak het niet aan herhaalde pogingen om van haren nooddruft partij te trekken en haar tot het aannemen van den sluier te bewegen. Men beloofde haar stellig dat zij muziek zou mogen maken. Zij dacht er toen over dat het haar mis schien vergund zou worden, door haar spel de treu rige levensdagen harer moeder op te vroolijken, en dus stelde zij als voorwaarde dat men haar zou toe staan met haar het klooster en de cel te deelen. Daar wilde men echter niets van weten en Angelina verliet nu haar geboorteland om verdere nasporingen te ontgaan en haar brood in den vreemde te zoeken. De oude dienstmaagd harer moeder, die bij hare vlucht de behulpzame hand had willen leenen en daardoor hare betrekking aan 't hof verloren had, was met haar gegaan. Bij Schltisselburg heeft de ijsgang op de Newa een aanvang genomen. Volgens een bericht uit La Libertad zijn de grondslagen van den vrede tusschen San Salvador en Guatemala aangenomen. De vijandelijkheden in Midden-Amerika zijn gestaakt. Een algemeene kwijt schelding is uitgevaardigd. De gevolmachtigden der gemeenebesten zullen te Acajutla bijeenkomen, om voor goed een verdrag tot stand te brengen. DRANKWET. Burgemeester en Wethouders van Heusden Gelet op art. 5 der wet van 28 Juni 1881 (Staatsblad no. 97); Brengen ter openbare kennis, dat zijn ingeko men de volgeude verzoekschriften tot verkoop van sterkeu drauk in 't klein, als: 1. Van de stoombootreederij »P. Konings en Co.* te Heusden, in het gebouw nabij de aanlegplaats der stoomboot, wijk N, no. 1. 2. Van P. van de Corput, in het huis gemerkt wijk N, no. 53, staande op de Vischmarkt, thans bewoond door G. N. A. Lelie. Hensden, den 15 April 1885. Burgemeester en Wethouders voornoemd, S. van BEEST, loco-Burg. De Secretaris, H. J. van EGGELEN. ïaver wordt onthouden. Wil men goede diensten lebben, zoo zeide ons de plaatsverv. Directeur, dan moet men niet karig zijn in voeding. Op een ander punt wordt een wagen gesteld, daardoor een mast bevestigd en van een zeil voorzien en de kloedkamer voor Dames eu Heeren is verrezen, met een middenschot over de geheele engte. Het practische der inrichting komt ook lierbij voor den dag. Aan beide zijden worden van den wagen de zijstukken weggenomen en de plaatsen voor de garde-robe, voor elke afdeeling afzonderlijk, krijgt men te zien. Weer daarneven is men druk ia de weer om de groote tent voor het Cirque te doen verrijzen, die in middellijn 60 Meter beslaat en een ruimte aanbiedt voor 3000 bezoekers. 3. Lezen. 4. Wat kan in het arr. Heusden gedaan wor den tot opleiding der jeogdige onderwijzers voor de hoofdacte MAAS en WAAL, 13 April. In geen jaren hebben de polders zulk een gunstig aanzien ge had, wat het water betreft, als tegenwoordig. Zelfs de laagste gedeelten zijn kurkdroog en de slooten staan beneden zomerpeil. Hier en daar ziet men reeds eenig vee in de weiden, maar het gras is nog scliaarsch en verlangt zeer naar warmte en regen. De vruchtboomen zijn over- Alles gaat even ordelijk toe. Ieder weet wat vloedig geknopt, zoodat, als de nachtvorsten geen Burgemeester en Wethouders van Heusden; Gelet op art. 8 der wet van 2 Juni 1875 (Staatsblad no. 95); Brengen ter openbare kennis, dat door hen de volgende vergunningen zijn verleend: 1. Aan B. Frank alhier, tot oprichting oener huidenzouterij in do schuur nabij zijn huis, wijk W, uo. 25. 2. Aan A. Joren alhior, tot oprichting eener koperslagerij in het huis gemerkt wijk N, no. 5. Heusden, den 15 April 1885. Burgemeester en Wethouders voornoemd, S. van BEEST, loco-Burg. De Secretaris, H. J. van EGGELEN. HEUSDEN, 14 April, t Het groot Amerikaansch en Engelsch circus vau den Heer Pinder deed hier heden ochtend zijn intocht. Was een ieder op de been om de reeks van rijtuigen, getrokken door paarden van allerlei klenr en in alle grootten, te aanschouwen, de aanschou wing ging weldra in bewondering over, toen men aanving om zich te installeeren. In minder dan een oogenblik toch waren op de vischmarkt de stallen opgericht, de vloer met stroo belegd en een', 96 paarden stonden bevestigd eu waren op hun gemak alsof ze daar reeds een geiuimen tijd vertoefd hadden. Alles giDg er oven ordelijk toe. De stalmeester geeft zijn bevelen, de chef der ménage zie; f geen der paarden de noodige'. hem te doen staat en in 2 aren tijds is niet alleen het uitwendige gedeelte verrezen, maar ook inwen dig staat alles op zijn plaats. De wagens, die bij aankomst als goederen- en familiewagens dienst deden, veranderen nu van bestemming. Zoo wor den er aan éen die aan den ingang der tent go- steld is, zijstukken aangehangen eu weldra vertoont hij een prachtig front voor het cirqne, terwijl het inwendig gedeelte een loqnet doet zien waar de afgifte van plaatskaarten geschiedt en waardoor de toegang der bezoekers plaats heeft. Tusschen de groote tent en de stallen is nog een kleinere tent opgericht, alwaar de paarden voor en na de voorstelling worden op- en afgetuigd. Ten vier ure in den middag heeft de optocht plaats. Een praalwagen met goud afgezet, waarop een aautal sierlijk uitgedoschte muziekanten ge zeten, cp Dt din stoet; deze wordt opgevolgd door rijders eu rjjderesseu met helmen eu barretteu ge tooid, allen in fantastische costumes gestoken. Eene dame op een der kameelen gezetentrekt zoowel de aaudacht al9 oen geïmiteerden Arabier, die op een der olifanten heeft plaats genomen. Een achttal ponneys, uit de hand bestuurd door een rijder, die op het laatste paard staat, geeft weder eenige afwisseling. In het geheel merken we hierbij 23 wagens op, allen in pracht met elkander wed ijverend, waaronder een door 8 paarden getrokken. Ook de paarden zien er voor het meorendeel zeer goed uit en een aantal schoone exemplaren vallen daaronder op to merken. Ten acht ure heeft de uitvoering plaats in de door petrolenmgas verlichte tent. Onder het groot aantal paarden, dat wij straks noemden, bevinden zich niet minder dan 68 trek paardenzoodat er nog 28 resten om aan 17 artis- ten en 5 rijderessen de gelegenheid te schenken daarmede hunne toeren te verrichten. D# toevloed van het publiek, dat van de voor stelling wenscht te profiteeren, is zoo groot dat een geruimen tijd noodig is en een weinig gedrang niet kan uitblijven, alvorens een ieder zijne plaats heeft opgezocht. Wij vernemen dat het getal bezoekers ruim 2100 personen bedroeg. De toeren op 2 en 4 ongezadelde paardende grappen door de clowns met een ponneyhet scboon- rijdeu van Mile. Pinder; de 2 Arabische hongston; de verschillende toeren dor oliphanteu Peppo en Betina; de volbloedhengst; »l'Homme sans égal* en de dubbele Trapéze van de zusters Martini enz., alles afgewisseld met guitige streken van Clowns, geven eon keurig geheel dat algemeen in den smaak valt. Een kleine op- of aanmerking kannen we ons niet onthouden. Roemden we straks de spoed waar mede alles werd opgericht, we roemen niet don spoed waarmede werd opgebroken. Immers tijdens het laatste nummer maakte meu reeds een begin met do onbezette stoelen neer te slaan eu nog vóór iemand vertrokken was, is de buitenzijde van de tent geheel verdwenen en ver toeft men reeds in de open lncht. Hiermede had veilig een kwartier kunnen gewacht worden. Twee uur later was van het circus niets meer te zien dan de wagens en de stallen. Woensdag wordt de reis van hier naar Vucht ondernomen en het groot Amerikaansch en Engelsch circns behoort althans voor Hensdon weder tot de geschiedenis. t 17 April. Na eene afwezigheid van acht jaar is de familie Bakker weer met haar schouw burgtent alhier gearriveerd, in de hoop, dat het Heusdensche publiek zijn oude vrienden, die hier een goeden naam hebben achtergelaten, niet zal vergeten. Een aardig denkbeeld van de Directie is het op Dinsdag a.s., des namiddags ten twee uur eene kindervoorstelling met marionetten te geven, tot welke alle kinderen voor den geringen toegangsprijs van drie stuivers of een dubbeltje per persoon toegang zullen hebben. En om nie mand uit te sluiten, heeft de Directie bepaald, dat die kinderen voor welke de geringe prijs nog te veel is, voor niets zullen worden toegelaten, natuurlijk onder controle. Wij wenschen de Directie van harte succes met hare plannen, en hopen dat het Ileusdensch publiek zich niet on betuigd zal laten en hare schouwburg met een bezoek zal vereeren. t De II.H. J. H. Scholten van Heusden en W. Moll van Doeveren, hebben deze week acte als ouderwijzer verkregen. t Het driejarig dochtertje van een schipper, die met zijn vaartuig hier in de haven vertoeft, viel over boord. Wel werd het door den vader uit het water gehaald, maar te laat. Door Dr. Van Heyst uit Waalwijk, hier juist vertoevende, werd, later onder medewerking van Dr. van Gorkuin, nog alles in het werk gesteld, doch het gelukte hen niet de levensgeesten weer op te wekken. schade berokkenen, het een rijk fruitjaar belooft te zijn. t WOUDRICHEM. De elftvangst heeft alhier nog in verre niet dat te beteekenen, wat zij an dere jaren voor onze visschers was. Wel bracht een enkele trek een» het getal van 400 elften aan, maar het totaal blijft toch betrekkelijk ge ring. De prijs is nog steeds circa f 1.- GORINCHEM, 16 April. Op Vrijdag 24 dezer zal in den Doelen alhier eene vereenigde vergadering gehouden worden van het hoogheem raadschap tfde Alblasserwaard met Arkel beneden de Zouwe.* In deze vergadering zal de begroo- ting van ontvangsten en uitgaven voor het dienst jaar 1885/86 in het openbaar behandeld wordeu. t De herstemming voor een hoofdingeland in het 4e district van het hoogheemraadschap ffde Alblasserwaard met Arkel beneden de Zouwe," over de heeren J. Vervoorn Gz. te Arkel en A. D. Smits alhier, die bij de eerste stemming res pectievelijk 144 en 97 van de 304 geldige stem men verkregen, zal op Woensdag 22 dezer in den Doelen alhier plaats hebben. t ANDEL. Voor de voorjaarsvergadering van onderwijzers uit het arr. Heusden, welke Don derdag 23 April a.s., na afloop der vergadering van de Gewestelijke vereeniging „Noord-Brabant* van het Ned. Ouderw. genootschap alhier zal gehouden worden, zijn de volgende punten door de commissie ter inleiding gesteld 1. De letterkunde voor de lagere school. 2. De onderwijzer in zijne verhouding tot de leerlingen buiten de school. In de zitting van de Eerste Kamer der Staten- Generaal is het ontwerp tot wijziging der drank wet met 30 tegen 1 stem aangenomen. Slechts een lid, de heer Van Naamen, gaf zijn goedkeuring niet. Hij was ten sterkste tegen elke verzwakking der wet van 1881 en vreesde dat men door dit ontwerp, den weg tot ontdui king te veel openstelde. De heer Fransen Van de Putte gaf zijn stem aan het ontwerp, daar hij verwachtte dat nog meer verslappingen in de drankwet zijn te wachten en deze dan wel geheel zou vervallen. Eene korte, scherpe en afdoende kritiek De Minister van Justitie heeft een aanschrij ving aan de Commissarissen des Konings gericht met verzoek om antwoord op de volgende vragen: I. Behoort in den tegenwoordigen toestand met betrekking tot de Zondagswet verandering te worden gebracht II. Zoo ja, door eenvoudige intrekking der wet van 1 Maart 1815, Stbl. 110. 21, of door iu- voering eener nieuwe Zondagswet. III. Van welke beginselen behoort die nieuwe wet uit te gaan 1°. Is vaststelling van een wettelQken rust tijd, behoudens noodzakelijke uitzonderingen, hetzij gedurende den geheelen Zondag, hetzij gedurende een deel daarvan, wenschelijk of noodzakelijk 2°. Is een verbod van openbaren arbeid in het algemeen wenschelijk of alleeir voor zoover die arbeid (ook niet openbare) hinder toebrengen zou aan de openbare godsdienstoefening 3°. Behooren het verkoopen in winkels, het venten op de openbare straat eu het houden van publieke vermakelijkheden te worden beperkt 4°. Welk# voorschriften zijn noodig omtrent herbergen en dergelijke inrichtingen. De heer R. A. W. Sluiter heeft aan den Voorz. van het stembureau bericht gezonden, dat hij de benoeming tot lid van de Tweede Kamer der Staten Generaal aanneemt. Naar aanleiding der berichten omtrent süiker- bereiding door electriciteit, zijn te Amsterdam door den heer Dudok de Wit, onder leiding van dr. A. Van Hennekeler proeven genomen, die blijkens mede,deeling in het „Hbld.* wel geen dadelijk practisch resultaat hebbew gegeven, maar toch de werking van een electrischeu stroom op suikeroplossingen duidelijk hebben aangetoond. De heer Krasnapolsky heeft in een zijner zalen een groot electrisch arbeidsvermogen ter beschik king gesteld, waarmede de proeven zijn genomen op een oplossing van Java-suiker, een van Oosten- rijksche beetwortelsuiker en een van basterdsuiker. Het bleek na inwerking van den stroom gedu rende 1 a P/j uur, dat zich aan de positieve electriode zuren afscheidden en aan de negatieve basische bestanddeelen. Men schrijft uit Geldermalsen Naar wij vernemen heeft er aan het nieuwe station te Geldermalsen, ondanks dat er flink geheid is, eene verzakking plaats gehad, zoodat een gedeelte muur zal moeten worden afgebro ken, ora opnieuw tot heiïng te kunnen over gaan. ■-***.—. i'WorJl vprvolcrd J

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1885 | | pagina 2