Boterwafelen, POFFERTJES, Yer verscMngen, KERMIS te Heusden. O. V. LIMAN», Parapluïes* VEHKÖOl'EN: BOUWLAND, BOUWLAND, ARISTIDE BOUCIGAUT GEBAKKRAMEN D. UITERWIJK. Salon des Variétés, Parasols En-tout-cas. PARAPLIIES. Directie BAKKER. f>M berucht Proces Fabrieken Magazijn 318de Staatsloterij. BURGERLIJKE STAND. AANBESTEDINGEN. MARKTBERICHTEN7 ADVERTENTIEN. Gemengd Nieuws. W. VAN DUPPEN. Pensmarkt B 37, 's-BOSCH. GorinchernHeusden. Voorloopige Zomerdienst, Nomeaute-Magazijnen, Geïllustreerde Catalogus van het Zo m er- Seizoen de Albums onzer nieuwste modellen Naar wij vernemen zal met Jen aanstaande zomerdienst, tot grout gerief van de kooplieden, de sneltrein van 4 ure 17 minuten uit Utrecht weder te Geldermalsen stoppen; deze trein staat in directe verbinding met de treinen uit Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Zwolle. f Dussen 16 April. Getronwd: Sijuien de Vries met Jcbanna Kievits; Riebardas van Üisseldorp, wedr. van Ma ria Regina Klerks, met Petronella Vissers, eerst weduwe van Joannes Otgens en laatst van Leo nardos van Herp. Sedert Zaterdag 11 tot Dinsdag 14 April zijn aan de vischmarkt te Gorinchern afgeslagen 1674 elften, prijs 0,52 tot 1,14 per stuk. Door den visscher J. J. de Ilias, van Bergen- op-Zoom, is Maandag de eerste ansjovis gevangen. De predikant te Luttea, gem. ambt. Har- denberg, is in zijne betrekking geschorst. Dezer dagen kocht een koopman, die bij Rot terdam rondventte, een getijdenboek met heiligen platen voor ƒ72. Hij verkocht het aan eene fir ma in den Haag voor 625, die er nog een koopje aan heeft. Men leest in het //Wag. Wbl.* Ü8. S. J. du Toit publiceert een artikel in ^Di Getuige*, waarin betoogd wordt dat het einde der wereld nabij is. O ider de teekenen der tijden, die aantoonen dat de laatste dagen op handen zijn, wordt ^vermeerderde goddeloosheid* genoemd. Onder dit hoofd spreekt de schrijver van moord, gewelddadigheid, verraad, gierigheid, zelfzucht, ongodsdienstigheid en valschen gods dienst ook van ^ongeloof, communisme, nihi lisme en revolutie.* Het is opmerkelijk dat de Eerw. Du Toit ^vleeschelijke lusten* en //over spel* verzuimt te noemen. Op het Zaterdagavond van Antwerpen, met bestemming naar Sunderland, naar zee vertrok ken Engelsche stoomschip yGlengelder*, werd ter hoogte van Westkapelle ontdekt dat zich on- genoode gasten aan boord bevonden. In de kolenbarkas hadden zich namelijk een viertal personen verscholen, die bij onderzoek bleken ne.germuzikanten te zijn. Zij wilden op die voor passagiers minder gemakkelijk ingerichte plaats, op de goedkoopste wijze, dat is zonder be taling, den overtocht naar Engeland maken. Wa ren zij eerst in zee ontdekt, dan zou hun toeleg gelukt zijn, doch thans moest de kapitein zich van zijne muzikale passagiers ontdoen en kon hij ze met de sloep te Westkapelle aan wal zetten. Daar vonden zij gedurende den nacht een onder komen bij de politiewacht en werden Zondag aan de politie te Vlissingen overgegeven, die hen voor- loopig in bewaring nam en per spoor naar Rozen- daal bracht om ze over de grenzen te brengen. Te Soest vond men dezer dagen een arbeider dood onder een boom zitten. Op den dag der begrafenis zakte zijn broeder, tehuis komende, plotseling ineen en was oogenblikkelijk een lijk. Uit Arnhem wordt geseind, dat onder die ge meente, in de richting van Schaarsbergen, waar schijnlijk een hevige boschbrand woedt. Ook mr. E. Van Oppen Jr. te Maastricht, is aan de hem door Timmermans toegebrachte wonden overleden. De moordenaar Timmermans wordt in de ge vangenis te Maastricht dag en nacht streng be waakt, uit vrees dat hij een einde aan zijn leven zal. maken. Maandag ontving de justitie te Maastricht een telegram uit Heerlen, houdende bericht dat de zoon vanTimmermans gewapend naar Maastricht was ver trokken om, evenals zijn vader, moord te plegen. Onmiddellijk werden daarop door justitie en politie de noodige maatregelen genomen om dezen per soon, die aan verstandsverbijstering lijdt, bij zijne komst onschadelijk te maken. Hoewel men be weert, dat hij in de stad en na afloop der be grafenisplechtigheden ook te Ambij is gezien, heeft men hem toch niet kunnen opsporen. Hij schijnt nog denzelfden dag naar Sittaid te zijn teruggekeerd, waar hij nu wel in het oog ge houden zal worden. Men heeft te Bunde iemand gevonden die zwaar getroffen was door een revolverschot. Het is onzeker of men met een moordaanslag of po ging tot zelfmoord te doen heeft. Te Arkel is een vijfjarig meisje al spelende te water ge raakt en verdronken. Een bemiddelde boerin te Peize, de wed. E., moeder van 5 kinderen, is levenloos in een sloot gevonden. Het pak cou ranten, voor het hulppostkantoor te Montfoort bestemd, is bij Oudewater onder den trein ge raakt en 't meerendeel der bladen was daardoor onleesbaar. Een woeste koe liep te Rutter- dam verscheidene personen omvereen hunner werd verwondten slotte werd het woedende dier in de Oude Plantage doodgeschoten. Het lijk van zekeren P. L. uit 's Bosch, die sedert 29 Maart werd vermist, is Dinsdag onder Den Duugen uit de Zuid-Willemsvaart opgehaald KERKNIEUWS. Nkuerl. Herv. Gemeente. naar Apeldoorn, C. A. Renier te Amsterdam; Dordrecht (vac. Nonhebel). J. Kromsigt te Leider dorp; Ursem (cl. Hoori Ds. C. Woutman te Arkel; Mastenbroek, P. C. Koster te Bredevoort; Besoijen, H. G. Ubbink te Delftshaven; Makkum, J. Bolkestein te Gerkesklooster. voor Valkenburg, Ds. W. van Roggen Pz. te Hardingsveld. Chr. Geref. Gemeente. te Heerjansdam, R. Loman te Zuilichem en Well. 2e klasse. Trekking van 14 April. Prijs van 1500: nos. 3954 en 15199;/ 1000: nos. 5685, 7065 en 10719; 400: nos. 2693 en 4723; 200: nos. 2192, 3806 en 12406; 100: nos. 10651, 14438 eu 20412. 2e Klasse. Trekking van 15 April. Prijs van 1000: uo. 8287; 400: nos. 5716 en Gi58ƒ200: nos. 3438 en 11969; ƒ100: nos. 2663, 3301, 5912, 6938, 9111 en 18595. 2e klass. Trekking van 16 April. Prijs van 100: no. 19476. t lleusden, van 9 16 April. Geboren: Hendrika Johanna, d. v. J. Lat- hoQwers en E. de Leeuw. Overleden: N. Kooij, 3 j., d. s-— f 's-HAGE, 13 Mei. Het onderhoud der werkeu jehoorende tot de leidammen in bet Zwolsche diep, met de verlichting en afbakening van het vaarwa- ;er van 1 Juli 1885 tot en met 30 Jnni 1886. Raming 15,500. Aanw, 6 Mei. (27 f 27 Mei. De uitvoering van herstellingen en vernieuwingen aan de Rijksrivierwerken in de Noord, de Oude Maas, het Malle at, do Dordtscho kil en het Spui, behoorende tot de werkeu der Dordtsche waterwegen, met het onderhoud dier werken van 1 Juli 1885 tot en met 30 Juni 1886. Raming 28,400, Aanw. 28 Mei. (28 t 's-BOSCH, 22 Mei. Het maken van Vilvoord- sehe steenglooiïng tegen den Zuid-Westelijken oever der haven te Moerdijk. Raming ƒ3,250. Aanwijzing 15 Mei. (29 f 22 Mei. Het opruimen van ondiepten in het kanaal de Dieze, prov. Noordbrabaut. Raming ƒ1,800. Aanw. 15 Mei. (30 f MIDDELBURG, 15 Mei. Het maken van eene steenglooiing aan den westhavendam te Hansweert, met bijbehoorende werken. Raming 4,500. Aan wijzing 7 en 9 Mei. (31 f'sHAGE, 27 Mei. Het verrichten van bagger- werk tot verbetering van het vaarwater tusschen de leidammen in het Zwolsche diep eu daarbuiten in Zee. Raming ƒ0.75 per M3. Aanw. 20 Mei. (32 t HAARLEM, 21 Mei. Het verbeteron van oen deel der Heldersche zeeweering bewesten de batterij kaaphoofd, behoorende tot de zeewerken in Noord- Holland. Raming ƒ6,354. Aanw. 14 Mei. (33 f 's HAGE, 3 Juni. De uitvoering van herstel lingen en vernieuwingen aan de Rijksrivierwerken op de Maas, met het onderhoud dier werken van 1 Juli 1885 tot en met 30 Juni 1886, in 5 per- ceelen. Raming le perc. 12,200, 2e perc. ƒ8,350, 3e perc. ƒ6,680. 4e perc. f 13,350, 5e perc. 22,000. Aanwijzing 26 Mei. (34 f's BOSCH, 15 Mei. Het maken van een bazalt- steenglooiing langs den Keizersdijk in den Rijks grooteu weg van Sleeuwijk naar Breda, gemeeute Raamsdouk, prov. Noord-Brabant. Raming/3,360. Aanwijzing 8 Mei. (35 •f UTRECHT, 16 Mei. Het afdammen, droogmaken, onderzoeken en herstellen der Schntslnis aan den Doorslag onder Jutphaas, behoorende tot de werken van den Gekanaliseerden Hollandschen IJssel. Raming 7,450. Aanwijzing 9 Mei. (36 f HAARLEM, 21 Mei. De uitvoering van met selwerken aan de havenhoofden, en het plaatsen van betonblokkon in de golfbrekers langs de beide havenhoofden te IJmuiden. Raming 25,100. Aanwjjzing 13 Mei. (37 wine. Ouverbe'erlijk. Mozes. Hob je 't gehoord, onze nieuwe tenor van de opera was vroeger bedien de op een effectenkantoor. Wegens onregelmatig heid in het bekeer heeft zijn patroon hem wegge jaagd. Levie. Welnu hij zal zijn gedrag hebben verbeterd. Mozes. Volstrekt niet: heb je gisterenavond niet gehoord hoe hij nu eens een achtste, dan weder een zestiende gestolen heeft. Troef. De beroemde Italiaansche Tasso, door iemand in een groot gezelschap bespot wordende, zweeg daarop geheel stil. Een ander uit het ge zelschap zeide, dat men wel een gek moest zijn, om op zulke beleedigingen te zwijgen. Gij be driegt u,« antwoordde Tasso, een gek zwijgt nimmer. t Dussen, 16 April. Op de heden alhier gehou den botermarkt werden aangevoerd 204 kilo boter. Zij gold van ƒ0.77 tot ƒ1.47. t Waalwijk, 17 April. Op de heden gehondeu markt was de aanvoer van Vee grooter, doch geen handel. Er werd aangevoerd 1315 KG. Boter, die 0.84 a 0.92 per KG. gold. f Dordrecht, 17 April. Grasboter, stukken: ƒ0.65 a tonnen fa Kunstboter: 0.30 a 0.25. Hooiboter ƒ0.55 a f 0.42. tou- Den ƒ8.50 a 8 25. Weiboter ƒ0.40 a ƒ0.30. Eieren 3.50 a 3.per 100. Heden werden wij verblijd door de ge boorte van een Dochter: D. WIELANDT, V. D. M. J. A. WIELANDT-Abendroth. Heus den, 16 April 1885. Allen, die blijken van belangstelling ge geven hebben bij de ziekte en het overlijden van onze geliefde Moeder en Behuwdmoeder, betuigen wij hiermede onzen hartelijken dank. Namens Kinderen en Behuwdkinderen, Ara. STRAVER Wzn. Babiloniënbroek, 4 April 1885. De ondergetcekende, D. UITER- WIJK van Amsterdam, maakt bij Wi9 deze aan de geachte ingezetenen van HEUSDEN en omstreken bekend, dat hij ge durende de Kermis, met zijne is geplaatst op de Botermarkt alhier en ten allen tijde voorzien is van FIJNE ENZ. ENZ^ Overtroffen. j>Maller.Ik ben een goed echt genoot, al zeg ik het zelf, want ik vertel alles wat or gebeurt aau mijne vrouw. »Moier.« Dan ben ik nog een beter echtgenoot, want ik vertel aan de mijne zelfs dingen, die niet gebeurd zijn. Goeden raad. Dokter 't Is om gek te worden, ik heb den ganschen dag gejaagd en geen enkelen haas gedood. >Houtvester Dokter, schrijf de hazen eon recept voor, dan zal U denkelijk beter slagen >Nou, jij komt ook uit een vruchtbaar land,zei een jongen tegen een Duitsehon bedelaar. Waar om vroeg deze. »Omdat je voeten door je schoenen gegroeid zijn,autwoordde de jongen. Goede getuigen. Mev. A. >En nu me lieve mev. B. zou 'k nog zoo gaarne weten of de meid haar mond kan houden, of ze goed kan zwijgen.» >0! Mev. daar is ze zoo sterk in: geen weken gaan er om of ze breekt een of ander stuk por- celein, en nooit, ja nooitzal ze er een enkel woord van kikken of reppen.» Voor een weddenschap, waarbij 1 gnldon te ver dienen viel, heeft een boerenknecht te Vierakker, op den 2n Paaschdag, de aardigheid gehad 43 eieren met schil en al op te eten. Dat heertje heeft een sterke maag, want hij is tot beden vol komen gezond gebleven. Hot volgende niet onaardige geval deed zich te Zutfen voor: Een schutter, die te veel aan Bacchus had ge offerd, gaf aan den kapitein zijn wapen over. zeg gende: »Ziedoar; ik doo néet meer met.» Of nu de militaire autoriteiten met hem mee zullen doen, zal de toekomst leeren. De in de Vereen. Staten van Noord-Amerika gevestigde tandartsen, verbruiken jaarlijks een ton goud en vervaardigen elk jaar ongeveer 4 millioen valsche tanden. Schooue vergelijking. Beursman. Op de Beurs gaat het zeer eigeuaardig toe, nu eens naar bo ven, dan weer naar beneden, precies als eene la- Staande in de BREESTRAAT te HEUSDEN. Dinsdag 31 April a s. opvoering van het zeer geroemde Drama Onsohuldig veroordeeld In het *Café Casino,* aan de Waterpoort, zal op ZONDAG 19 APRIL e. k., eene plaats hebben, te geven door een flink Orkest. op Dinsdag, Donderdag en Zaterdag a s. VAN Bericht de ontvangst der nieuwste modellen Tevens ruim voorzien van alle soorten De Notarissen VERBERNE te Dussen en VAN MOOCK te Wondrichem, zullen ten verzoeke van W. J. Naijen, 74 A. 90 C. *\A7" onder Giesen, staande op 2 H. 3 A. 80 C. 9 f 500.— onder Andel, staande op f 1000. 1 II. 26 A. onder Andel, staande op f 1300. 79 A. 30 C. onder Andel, staande op f 600.- Deze verkooping geschiedt te Andel bij ARIE ROZA, Woensdag 22 April 1885, voorm. 10 uur. Stoombootrecderij L. do Beer Co. In correspondentie en rechtstreeks verkeer mot de Stoombootrecderij Fop Smit Co. aau vangende 28 Maart 1885. Van Heusden naar Gorinchern. Maandag: voorm. 2.30, c.a. 4.30, 6.30, 8 u. en nm. c.a. 1.30 en 3.u. (In corresp. vm. 4.30, 6.30, 10 u. en nm. 4.45 naar Rotterdam.) Overige dagen: voormiddag 5.30 en namiddag 1.15. (In corres pondentie voormiddag 7.30 en namiddag 3 nar naar Rotterdam.) Zondags, voormiddag 8 en namiddag 1.15 uur. Van Gorinchetn naar Heusden. Maandag: voorm. c.a. 4.30, 6.30 eu 11.30 u., nam. 1, 3.30 en 5 u. na aankomst der boot van 9.15 vm. en 2 uur nm. uit Rotterdam. Overige dagen: voorm. circa 9 uur eu nam. 5 uur, n i aankomst der boot van 6 en 2 u. uit Rotterdam. Alles goedkoop en ter goeder trouw te vcr- koopen is de stel regel vuil het Huis AU BON MARCHÉ. FIRMA De Magazijnen Au Bon Mareké zijn de groot ste, de best inge richte en de best georganiseerde en staan als eene van de merkwaardig heden van Parijs bekend Het Huis >Au Bon Marekéheeft geene Succursalen nog Vertegenwoordigers te Parijs, evenmin iu de Fransehe Departementen noch in het Buitenland. j E - Beroepen: Bedankt: Beroepen Prijzen van f 100 en daar boven. OF bal Au Bod larché. De Magazijnen r AU BON MARCHÉvergrooten zich aanhoudend zonder geheel en al te kunnen voldoen aan den aangroeienden toevloed hunner klanten. Nieuwe gebouwen zijn geopend, andere zijn bijna gereed. De oppervlakte van het gebouw beslaat meer dan 10,000 vierkante Meters. Een Bunder.) Wij hebben de eer ter kennis der Dames te brengen dat onze verschenen is en dat hij op aanvrage franco toegezonden wordt. Wij zenden ingelijks franco op aanvrage stalen van al onze nieuive Zijden- en Wollenstoffen, effen Lakensche- en Fantasiestoffen, Tapijten en Meubelsits enz., benevens Toiüettcn, Japonnen, Kostumen, Confecties, Hoeden, Onder- en Bovenrokken, Ochtendjaponnen, Kostumen en Mantels voor Meisjes en Jongens, Lingerie, gemaakt Linnengoed, ParasolsHandschoenen, Dassen, Bloemen en Veeren, Schoeisel voor Dames, Parapluies, enz. enz. Onze verzendingen geschieden vrachtvrij van af 25 francs, met uitzondering evenwel van Meubels, Beddengoed en artikelen van een zekeren omvang en gewicht, volgens de bepalingen van den Catalogus. De Dames hebben dus slechts het bedrag onzer factuur, vermeerderd met de inkomende rechten, te betalen.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1885 | | pagina 3