I Stoelen, Fauteuils en Canapé's. I iMEUBELEN. Eigen Fabrikaat. S, Verder vele niemvc Artikelen Turfbakken, Kolenbakken en Haardstellen, OPRUIMING wegens het vergevorderde seizoen, van de nog MAGAZIJN Gouden, Zilveren Werken Jnweclen. J. TL RU IJS, GEDURENDE DEZE WEEK en volgende dagen SPECIALE OPRUIMING Wed. W. A. VAN HOUTEN ZONEN, 'sBosch. MAG A ZIJ KEN TER FE B1 LEER ING. A. G. VAN DER HEULEN ZONEN. J. S. Jiskoot, PraktiZ'ijri te Veen Singer systeem Vaaimachinen Kunstinrichting Kinder-Pap-Beschuit, fflagazijn ter volledige leubileering. BEHANGSELPAPIER EN. Firma G. J. SCHEEFHALS, A. E. BRAAT, HIGGIN'S „EUREKA" ZOUT. 1000 GULDEN HOLLO WA rS PILLEN EN ZALF. Dnnieuw Stoffeeren hu Meubelen spoedig en s-B OSC H, Inkoop van oud. Goud en Zilver tegen de hoogste waarde. 's-Bosch, Kruisstraat, H 157. in Verguld, Brons, Marmer en Cuivre Poli. FRANS ROOIJAKKERS, Mr. Meubelmaker. Solied Werk. ONTVANGEN eene ruime collectie Alle Goederen, in dit Magazijn gekocht, worden gratis gerepareerd. Tapijten, Meubelstoffen, Behangselpapieren, Bedden, Matrassen, Dekens. Meubelen in alle stijlen en houtsoorten. Yolledige meubileering van gebouwen. PrijscourantenTeekeningen en Stalen op aanvrage *<~yx ï+o+o+ï+Q+o+ryz >+<*o+<+ë+<*< ycy dagelijks te adviseeren ten zijnen huize, doch des Za- turdags van 11 tot 1 uur in het Café „Lelie'1 te Heusden. FOTOGRAFISCHE F. CO RULS. MULLER JLSKOOT. STO O M TAB A KSF ABRIEK Veen bn Heuaden. MA UR1TSRELS, Groote Markt B 21, 's-Bosch, li Meubelpapieren, Tapij ten en verdere Behangers-Artikelen. KERKSTRAAT 65 en 66, 's HERTOGENBOSCH. Bekroond op verscheidene tentoonstellingen. THOs. BROWNE ZOON, BO UWMATERIALEN, ROTTERDAM. Door groote pakhuisruimte altijd liinke voorraad aan concureerende prijzen. Wageningen,Chemische Fabriek. Robert Holtz. GETUIGSCHRIFTEN!!! „copie" Gezondheid voor iedereen. DE PILLEN Lever, Maag, Nieren en Ingewanden. DE ZALF Keelpijn, Bronchitis, Verkoudheid en Hoest. c3 rC O CC O P CS X VOORHANDEN een ruime sorteering ■H -5V'aa Awwiiauwt. Groote Markt. Heuvelstraat. _A.lle ÏNEIVÖTJJ^ES worden op 4 jaar waarborg verkocht. geschikt voor CADEAUX en HUISELIJK GEBRUIK. wegens liet verge voorhanden zijnde AAN VEEL VERMINDERDE PRIJZEN. YAN Schapenmarkt A. 453 's Bosch. VAN Pensmarkt 13. 33 Ar. 1 's lloscli. [VEEL VERBETERDE Bekroond op de Tentoonstellingen: London 1851. London 1862. Münckcn 1854. Kaiscrslautcrn 1872. Kaiscrslautcrn 1860. f Weenen 1876. Metz 1861. i Arnhem 1879. Bekroond met de Zilveren Medaille op den Internationale Naaimachinen- Wedstrijd te Arnhem 1879. Deze Naaimachines (welke ook tot Trapnaaimachine kunnen worden ingericht) zijn veel doel matiger ingericht en veel minder gedruisch makend dan de zoogeu. Amerikannsehe Singer Machines, en zijn voorzien met werktuigen van de nieuwste uitvinding, als: Stopapparaat Draadafsnijder, Zelfgarenwinder enz. De levering dezer Machinen geschiedt met 3 a 5 jaar garantie, gemakkelijke betaling, a con tant met 5 pCt. korting. Onderricht gratis. Vele gebruikers van de echte Singer Naaimachines gaven mij bewijzen dat bovengenoemde Machines beter voldoen. VAN 's BOSCH, aan de Parade. Specialiteit in VergrGOtingen naar kleine Portretten in Kooldruk (onveranderlijke Foto grafie), Crayonteekening, Aquarell en Olieverf, in alle verlangde formaten. Aan het Atelier bestaat d a g e 1 ij k s gelegenheid tot po seeren. Opname met het instantané procédé. N.B. Tweemaal bekroond met Zilveren Medailles voor Vergrootingen en andere Fotografiën. Des Zondags wordt het Atelier om halt' een gesloten. ile W apens van HEUSDEN en ALTEN A. uit de Stoom-Brood fabriek van M. C POLDER MANS te Gor ine/tem Dit meer en meer algemeen Kindcrvoedsel, bij onvoldoende moedermelk, wordt door vole Heoroii Doctoren aanbevolen, terwijl ondergeteekende ver scheidene Attesten ontvangt van de goede uitkomsten, aangewend ook bij zeer zwakke kinderen. Ik heb tot gemak mijner geëerde Clientèle, Dé- pöts geplaatst en worden dezelve gevraagd daar, waar ze nog niet zijn. Chemische on microscopische bevinding met ge bruiksaanwijzing op aanvraag gratis verkrijgbaar bij M. C. Poldermans, Gorinchem. Hoofd-dèpót voor s-HageJ. A. Burgortnans Panlns Potterstraat. hoek Spiegelstraat. r..vin a ovnd on Un n t Alle voorhanden zijnde artikelen worden tegen veel vermindorde prijzen verkocht. Bijzondere aandacht verdient het groote assortiment Om de bijzonder goede eigenschappen voor de bereiding van BOTER, BUTTERINE, enz. boven alle andere soorten te verkiezen. Op vele markten worden reeds hoogere prijzen betaald voor pro ducten met dit zout bereid. Nadero opgaven en monsters verkrijgbaar bij ROTTERDAM. Eenige Agenten voor Nederland. Eenig Vertegenwoordiger voor Nod. en Indië van de Porti. Cement JOSSON Co. Do laatste 5 jaren zevenmaal bekroond, in 1883 te Amsterdam met do Gouden Medaille. Lood- en Zinkwerken, als: Dakramen, Ornamenten, Trapballustren, enz. enz. Parketvloeren, Tuinbeelden, Cementriolen, Drijfsteen, Tras, Belgische Gips enz. betaald ondergeteekenden aan hem, die bowijzon kan, dat de bij mij ter inzago liggende Ge tuigschriften, verkregen over do uitstekende resultaten va de ELÊCTKOMOTORISCHB TAND- ÜALSIIANDJES, niet echt zijn. Bij het gebruik daarvau geschiedt het Tanden krijgen der kin- deren zonder de minste pijn. y Deze worden verzonden na ontvangst van 90 Cents per postwissel franco door Nedorlaud. Het Fabrieksmerk is wettelijk gedeponeerd. Het Tandhalsbandje wat ik voor eenige weken van UEd. ontving heeft bij uitnemend heid goede dieusten bewezen. Het kindje was voor dat het bandje aangewend werd zeer lastig, maar begon terstond na de aanwending van het bandjo tevrodener te worden en kwamen de tandjes er Hink uit, zoodat wij dan ook gerust de door u gefabriceerde Tandhalsbandjes een ieder durven aanbevelen. Hoogachtond, UEd. dw. Dienaar, Het kinderhalsbaudje mij toegezonden levert goede resultaten op en volgens mijn inzien bewijst het zeer goede diensten. UEd. dw. Dienaar, Bij ons kind heeft het Tandhalsbandje zoer goede diensten bewezen. Wij bedanken U har telijk er voor Zuiveren het Bloed, en herstellen alle ongeregeldheden van de Zij geven kracht on gezondheid weder aan verzwakte Gestellen, en zijn onwaardoerbaar ter genezing van allo Kwalen eigen aan 't vrouwelijk geslacht, onverschillig van welken leeftijd. En onbetaalbaar voor Kinderen van eiken ouderdom. is een onfeilbaar geneesmiddel voor kwade Boenen, zwerende Borsten, verouderde Wonden, Zweren en Etterbuilen Hot is beroemd ter genezing van Jicht, Rhumatiek, en onvergelijkbaar voor Aamborstigheid Ter genezing van Kliergezwellen en alle soorten van Huidziekten heeft zij geene mededinger, eD geneest betooverend, saamgetrokken en stijve gewrichten. Alleen bereid in Thomas Holloway's Etablissement, 78, New Oxford Street, Londen, voorheen 533 Oxford Street. En worden verkocht in Potten en Doozen van Is D/jd., 2s 9d., 4s 6d., lis, 22s en 33s en ver krijgbaar bij alle medicijnen-vorkoopers door de geheele wereld. Koopers gelieven het Etiquet van iedere Doos en Pot te onderzoeken. Indien het adres, 533, Oxford Street, er niet staat, zoo is het bedrog. A. MEYRING p DUL Regen- MANTELS. AmsterdamJ. Loopik, Priusegracht, Boven-Har dinxveld, H. Maas. Giesendam, l\ Boel houwer. HeusdenW. Schöpenhauer. Herwijnen, M. vau Strate, Winkelier. LeerdamJ Rouwert, Sliedrecht, A. A. van der Wint. VlaardingenWed. J. T. Lambach. WerkendamJ. Dekker Az. Zwijndrecht, L. van dor llave. Nieuwe Pekela. (was get.) P. A. HUBERTS. Noordwijk (binnen). (was get.) W. GROEN. Liers, 15, 12, '83. (was get.) J. THEATRE.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1885 | | pagina 4