VERKOÖPEN BOUWLAh BOUWLAK Ph, de Jong Sigaren-Fabril HEUSDEN \fDe GORINCHE lit Amsterdam. Brieven uit de Residentie. Gemengd Nieuws. INGEZONDEN. ADVERTENTIEN Catharina Elisabeth de WEILAN WEILA» Houthandel. Stoom Houtzagerij en L Ds Kleine Ka' dat de balansen over de et te vinden zijn. Het •nlijk zijn, men spreekt n gulden. bankierszaak, dreef de nu Polak als collecteur van mdel in gesplitste loterij- M. M. Polak Zonen, rijbriefjes hebben zich be- t bedrag van een eventu- van aan toonders dier be- betaald, in den faillieten oeten worden. Tot gerust- s kan echter met eenigen leeld, dat niet alleen de iiligheid zijn, doch dat de ntoor bij de volgende trek- aor de catastrophe^ zullen loterijhandel door daartoe zal worden voortgezet, ird van den vennoot Wolff r Koophandel" het volgende lie Woensdagmiddag in een Hotel du Cheval de Bronze) zich in zijn kamer een re- ■Jioofd gelost. Het wapen, Jrjn noodlottig besluit ten i nevens hem gevonden en ;els geladen. nd 5 ure namiddag dat een die in zijn kamer was ge- ;e verrichten, hein dood op den. Uit de papieren, op hij Louis Wolff te zijn. In een som van ruim 12.000 dat deze ongelukkige vast e aan zijn leven te stellen, sterven, zelf twee depêches ui voor ingeval hij dood was, slechts zou gewond geweest r depêchen is naar zijnen Haag verzonden, mie heeft den dood bevestigd, gasthuis gebracht.» e Utrecht is een vervolging aldaar wonende ongehuwde acht wordt kindermoord te - Twee uit Harderwijk ont- ijn te Nijkerk gevonden. De Onder Sittard is een 2- loot gevallen en verdronken, ade te Amsterdam is een 4- openstaand raam eener eerste in hoogst bedenkelijken ind opgenomen. Met het im" is te Amsterdam annge- matroos Korte, die door een e golf tegen de verschansing ardoor hem een been op 3 oken. Te Arnhem heeft ijdende aan een zenuwziekte, n knaap is te Harlingen van water gevallen en verdronken. is te Groningen van de vierde garenf'abriek gevallen. Zwaar laar het huis van zijn moeder allereerst de keuze van muziek, is gelijk dat van Benoit, verleden jevoerd, zijn we arm. Wanneer ik is» van Richard Hol, «Lentedag» iderleven» van Verhulst, vanwelke echs uit een aaneenschakeling van istaan, dan is ook alles genoemd, en op de twee eerste composities, dat het Ouderhuis» zou gezon- mderen van de scholen der 3e en lag» uitsluitend door kinderen der 'aarop is aan de hoofden van scholen :r leerlingen gevraagd. Sommigen 'an onthouden, uit principe, dewijl n van kinderen voor 't publiek zijn. ft men echter met gemak duizend Voor de anderen moest er iets op gevonden wor den. Ieder een muziekstuk in handen te geven, zou schromelijke kosten veroorzaakt hebben. En bovendien zingt men op de scholen tegenwoordig bijna uitslui tend van cijfers. Men heeft toen een proef genomen met tabellen te maken in boekdruk, geschikt om voor de klasse gehangen te worden, doch is daarvan spoe dig terug gekomen, daar de kosten der eerste tabel reeds 40 bedroegen voor 20 exemplaren en 't ge heel dus 1000 aan drukkosten zou gevorderd heb ben. Daarop heeft men tot de autografie zich gewend en met behulp van deze is de geheele Lentedag» van Worp op circa 100 vellen papier, die aaneen sluiten, gedrukt, dat voor 20 exemplaren op circa 125 te staan kwam. Vervolgens werd een oproeping gericht tot een 10-tal bekende zang- onder wijzers, liet leerlingental onder deze verdeeld en de repetition namen een aan vang. Toen is gebleken hoe gunstig de cijfer methode zich onderscheidt van de gewone met tnuziek-druk. De 23 liederen toch van Worp zijn in slechts 24 VYoensdag-iniddagen van U/s uur ingestudeerd. De algemeene repetitiën en ook de uitvoering wer den geleid door den heer Brand Buijs, directeur van Amstels Mannenkoor. Aan hem de eer zooveel ver schillende krachten, nieeningen, opvattingen enz. tot een keurige, goed marcheerende eenheid gebracht te hebben. Vooral «het Ouderhuis,» van Richard Hull, maakte een scltounen indruk. Dat is een l'rissche compositie, den Utrechtschen musicus ten volle waardig. Hier en daar, ook in de «Lenteliederen» van Worp, liet de zuiverheid en de maat iets te wen- schen over. Ge moet echter in 't oog houden dat het Paleis voor zang zeer slicht geschikt is. Beide stuk ken waren door den heer Bnijs geïnstrumenteerd. De geheele ruimte was gevuld inet hoorders en dtie kwart daarvan zat op plaatsen van ƒ3.Het is dus te voorzien dat de opbrengst niet onaanzienlijk zal zijn en dezen zomer weer heel wat vermagerde schaapjes goed gedaan kunnen worden van het gis teren ontvangene. Behalve den algemeenen directeur, mag ik hier nog wel bij name noemen Mr. A. Kerdijk, de volijverige, onvermoeide secretaris der commissie, wiens bemoei ingen voor dergelijke zaken met geen goud te beta len zouden zijn, indien hij er iets meer voor verlangde dan het bewustzijn een goed werk verricht te hebben. En zoo behoort dit concert weer tot de geschiede nis, evenals het jaarlijksch bezoek van Z. M. aan de hoofdstad, waarvan niets bijzonders te vermelden is. De Koning heeft het zich deze maal niet moeilijk ge maakt; alleen de traditioneele kerkgang heeft Z. M. naar buiten gelokt en die gang is kort, want de Nieuwe Kerk staat neven het paleis. H. M. de Ko ningin echter heeft wederom veler hart veroverd op haar rijtoertjes, bij verschillende bezoekenen op haar wandeling door de stad en in 't Vondelspark. Am sterdam is trotsch op die bezoeken en naar men zegt moet het vorstelijk echtpaar ook zeer ingenomen zijn met Amsterdam. Naar ik verneem zal het Rijksmuseum niet op den vroeger bepaalden dag kunnen geopend worden, al thans niet in zijn geheel en zullen voorloopig slechts enkele gedeelten voor 't publiek toegankelijk kunnen gesteld worden. Verschillende drukten en ook de overweging dat er nog geen haast bij is, hebben me weerhouden van een voorloopige beschrijving; ik zal daaraan echter binnen kort beginnen. A., 19 April '85. H. 44 te Werkendam. 2 Jv KERKNIEUWS. Heden overleed na een langdurig mijne geliefde Echtgenoote in den ouderdom vari 31 jaren, mij n twee kinderen, te jong om hun vt. beseffen. P. II. VAN BAASBA De Notarissen VERBERNE te I VAN MOOCK te YVondrichem, zi verzoeke van YV. J. Naijen, 74 A. 90 C. onder Giesen, staande op 2 II. 3 A. 80 C. onder Andel, staande op 1 H. 26 A. onder Andel, staande op ƒ.1 79 A. 30 C. onder Andel, staande op Deze verkooping geschiedt t< bij ARIE ROZA, Woensdag 1885, voorm. 10 uur. Dinsdag-, Donderdag- en Zaterdt mzen specialen correspondent moeilijkheden en bezwaren door- In was gisteravond de commissie oniën in staat het publiek het 'concert te doen genieten. Baren auizen, hier is meer te voorschijn in geslaagd een concert te ge- 3 opzichten voldeed aan de eischen lie het bijgewoond hebben tegen I.en 1.50) zijn huiswaarts in 't bewustzijn een goede daad maar ten volle tevreden over prijs geleverd was. idervinding weet hoeveel drukten tudiën, hoeveel opoffering en toe- vorden om slechts een eenvoudige doen slagen zal eenigszins den Ier taak door bovengenoemde cora- jenoegen en ten pleziere van dui- bracht. tfz» v Hoofden. 'sGRAVENHAGE, 18 April 1885. Zooals in mijn vorig schrijven reeds wordt ge meld, worden de belastingen in twee soorlen on derscheidon, n. 1. de directe» en «indirecte.» Onder directe belastingen worden verstaan do lasten die de ingezetenen des lands worden opgelegd, naar gelang van hnn vermogen of inkomsten, voor zoover die naar de uiterlijke omstandigheden zijn op te maken. De directe belastingen die in oub land geheven worden zijn grondbelasting, patent en personeele belasting. De eerstgenoemde is bijna algemeen in alle beschaafde landen in gebrnik. Zij is ontstaan door afkoop van rechten en ver plichtingen van onderdanen jegens den Vorst of leenheer en hare geschiedenis staat in verband met de ontwikkeling van het eigendomsrecht op den grond. Zij is een last, die van den grondeigenaar gevorderd wordt, naar evenredigheid der waarde van den bebouwden en onbebouwden grond, en eigenlijk kan zij meer een inkomsten-belasting op het vermogen of kapitaal dat in den grond ver werkt wordt, genoemd worden. Bij schatting wordt toch de meerdere vruchtbaarheid en betere boeda nigheid van het eeno stuk grond boven het andere als maatstaf genomen, om daarnaar de waarde vast te stellen. Wanneer dus een eigenaar geen kosten heeft ontzien om zijn grond de meest mo gelijke vruchtbaarheid te geven, zon naar de aan genomen maatstaf de belasting daarvoor hooger zijn dan voor een perceel dat van mindere boeda nigheid is. Daarom is voor de grondbelasting eene vaste jaarlijksche som bepaald, dienaar evenredig heid over de provinciën verdeeld is. Dit bedrag kan alleen toenemen, door dat grond, door ont ginning of droogmaking, belastbaar wordt. Van daar dat de belastbare opbrengst der eigeudomraen somwijlen herzien wordt. Do opbrengst was in 1883 voor hoofdsom en opcenten, ruim 11 millioen galden. De grondbelasting kan wegens bet boven aan gevoerde, beschouwd worden als oen element van eene algemeene inkomsten-belasting en wel van dat deel van het kapitaal dat de eigenaar aan den grond heeft besteed. Volgeus velen zonden, wanneer eene algemeene inkomsten-belasting tot stand kwam, de opbrengsten van grondeigendom, hoewel reeds belast, daaraan niet onttrokken mogeu worden. De welbekende doch niet zeer beminde patent belasting wordt geheven van hen, die oeuige nijverheid uitoefenen. Deze belasting is uit Frankrijk tot ons geko men en is in de plaats getreden van het meester schap van het eude gildewa^j. De grootte der te ve>* ting Is zij dus niet te verkiezen, maar zij s wel geschikt oui als element eener algemeene ikom- steubelastiug te dienen, 't Voornaamste bzwaar tegen hare afschaffing is om de ruim 4 allioen golden, die zij aan de schatkist opbreng, door andere inkomsten te vervangen. In Engeland wordt voor enkele beroepenof ne- ringon een afzonderlijk vergunningsrecht^evor- derd, zooals voor het honden van publieke erkoo- pingen, mouterijen, zeepziederijeu, tabak-fa rieken en tabakswinkels, koffij- en theewinkels, rande- wijn-, wijn-, bier- en koffijhuizen. In de aieuwe drankwet bij ons te lande is dit beginsel gvolgd. Zooals reeds in mijn vorig schrijveu wed aan getoond, zijn er tegen de heffing der zoogaoemde personeele belasting nog al bezwaren, dam zij iu- grijpt in de bijzondere belangen en leefvijze der burgers. Zij wordt geheven van het iukmen of liever naar het gebrnik dat men er van maakt, voor zoover dit nit de leefwijze blijkt. Die leefwijze wordt beoordeeld naar vijfrmstan- digheden, de grondslagen, n.l. huurwaarde van het huis dat men bewoont, meubilair, dienstboden, paarden, deuren en vensters der woniugeu,alsinede de zich daarin bevindende schoorsteeneu. Velerlei middelen worden aangewend om deze lelastiug gedeeltelijk te ontduiken. Daarin ligt juist het be zwaar tegen bare toepassing en zij eischt een om- slagtig beheer en een nauwgezet toezicht, dat diep ingrijpt in hot privaat leven der burgers. Indirecte belastingen worden alleen gehiven van hem die zokere handolingon verricht of in zekere omstandigheden verkeert, die van zijn wl afhau- gen en die niet bepaald als maatstaf van zijne in komsten kunnen gelden. Zij zijn: Zegelrechten, d. i. de verplichting on zekere stukken, hoofdzakelijk die tot bewijsmiddel in bur gerlijke rechtszaken kannen dienen, op gezegeld papier te schrijven, voor welk papier de Staat eene buitengewone betaling vordert. Registratie, d. i. de verplichting om zekere schrif- tnron, altijd of in bepaalde gevallen, in de daar toe bestemde registers te laten overschrijden, tegen betaling eener geldsom. Van deze overschrijving wordt op het oorspronkelijke stuk raeldiuggemaakt. Hypotheekrechten, te voldoen bij het vestigen eener hypotheek. Successierechten te betalen door hem die eene er fenis ontvangt. Het oordeel der deskundigen over de drie eerst genoemde belastingen is eenstemmig afkeurend. Het hoofdbezwaar is dat zij den omloop der kapi talen en den overgaDg van vast goed sterk belem meren, vooral in aanmerking genomen hot aanzien lijk bedrag, waartoe zij opgevoerd zijn. De registra tie moet alleen dienen tot het constateeron van het bestaan van zekere akte of handeliug. Dat daarvoor eene kleine vergooding wordt gegeven, is niet, meer dan billijk, maar dat doel is.de tegen woordige registratiewet voorbijgestreefd. Vereenigd met de andere genoemde belastingen neemt zij meermalen haar deel in de kosten aan eene hande ling verbonden. Zij geeft aanleiding tot pogingen om haar te ontduiken en door het groote aantal der in haar opgesomde handelingen en beschikkin gen, die aan het recht onderworpen zijn, tot ge schillen tusschen heffers en betalers. Veel miuder bezwaren zijn er verbonden aan de heffing van het successierecht. De eenige moeielijk- heid, die zich hierbij voordoet is, om ook de goe deren te treffen die in de doode hand zijn, waarop geen contróle kan uitgeoefend worden. Deze be lasting heeft vooral dit Voor dat zij slechts van tijd tot tijd, en dan nog van een zekeren overvloed geheven wordt, zoodat meer vrijwillig tot de be taling wordt overgegaan. De vier bovengenoemde belastingen brachten met de 38 opcenten in 1883 ruim 241/3 millioen galden op. Ouder de indirecte belastingen kunnen ook begre pen worden do accijnsen en do in-, door- on uit voerrechten, wat heffingen zijn op voorwerpen van algemeen en dagelij ksch gebruik of van goederen die in hot land worden gebracht of dit verlaten. De eerstgenoemde worden geheven van de fabrie kanten of de verkoopers en de tweede, of naar de waarde der goederen of naar hnn gewicht of hoe veelheid. De accijnsen worden bijna onmerkbaar betaald, want de verkoopers verhoogen de prijs banner koopwaren natuurlijk met het bedrag der betaalde belasting. Maar die belasting wordt dan ook door ieder betaald naar zijn behoeften en niet naar zijn middelen. Natnnrlijk drukt zij daardoor het meest op de minderen, vooral waaneer de eer ste levensbehoeften belast worden. De prijzen der leveusmiddelen worden ér aanmerkelijk door ver hoogd. Nu kan het wel billijk genoemd worden dat ook zij die miuder bedeeld zijn met aard- sche goederen, helpen betalen aan de kosten die ook da zorg voor hnune belangen vordert, vooral wanneer dit geschiedt op eene wijze waardoor de heffing voor ben bijna niet merkbaar is, maar wanneer de accijnsen op de eerste levens behoeften te hoog worden opgevoerd, zal dit eene achteruitgang in de welvaart der mindere klasse ten gevolge hebben en een bron van armoede worden. Vandaar dat de Nederlandschu wetgevers meermalen de accijnsen op de noodigste levensbe hoeften, zooals bijv. op het gemaal, de brandstof, het varkensvloesch enz. hebben opgeheven en zeker wel spoedig zonden besluiten tot afschaffing der lasten op zout, zeep, bier, enz. wanneer slechts andere baten voor hare opbrengst ad 9V2 millioen galden 'sjaars kouden gevonden worden. Vele andere artikelen, zooals suiker, wijn, gedis- telleerd, komen meer in aanmerking voor toepas sing dezer belasting. Dat die dan ook in ruime mate daarop wordt geheven, vooral wat het gedis tilleerd betreft, bewijst voorzeker de opbrengst er van die alleen voor laatstgenoemd artikel in 1883 bijna 22y2 millioen galden bedroeg. Ook thee, koffij en tabak kunnen in aanmerking komen voor de heffing vau accijnsen daar deze artikelen weer behooren tot die van vrijwillig gebruik. Voor de heffing van rechten op tabak is dan ook een wets voorstel aanhangig gemaakt. Eene beffing van accijnsen binuenslauds moet haast onvermijdelijk de heffiug van in- door- en uitvoerrechtou ten gevolge hebben. Bij toepassing daarvan is niet altijd de grondslag te zoeken in de bedoeling om aan de schatkist eene zekere bijdrage te bezorgen, maar bestaat dikwijls het bij oogmerk om de binnenlandsche voortbrengselen tegen de mededinging vau de buiteulandscke te beschermen, door van deze laatste, hoogere rechten te heffe; belastingen Maatregelen van toezicht die de nijverheid belem meren moeien vermeden worden. De formaliteiten aau fabrikanten van zeep en branders opgelegd, bewijzen voldoende, dat de heffing van accijnsen in dit opzicht veel te wenscben overlaat. Voor de toepassing der in-, door- en uitvoerrechten is het noodig om een strook grond langs de geheele grens ter grootte van eene provincie aan het vrije verkeer te onttrekken, waardoor daaraau als 't ware de gelegenheid tot volledige ontwikkeling is ont nomen. Een aardig voorbeeld van eene omslachtige hef fing nit vroegeren tijd is die van het recrea tie- of divertissement-geld, dat bestond in eene be taling van een halven stuiver door degenen, die vóór 12 uur in de herbergen of koffijhnizen wijn, koffij, chocolade of eenig gedistelleerd gebruikte, en van een stuiver na 12 uur. De herbergier wa3 met de inning en verautwoording dier gelden aan de pachters der belasting belast. Z >oveel mogelijk moet gewaakt worden tegen outduiking der belastingen, maar tevens is voor zichtigheid noodig bij het nemen van maatregelen daarvoor. De inwoners moeten als 't ware niet mer ken dat er ambtenaren zijn die hen in hun dage- lijksch bedrijf en leefwijze controleeren. Veel hangt hier af van de mate van beschaving die een volk hoeft verkregen, waardoor bet een beter inzicht krijgt in het belang der maatschappij. Neemt de beschaving en daarmede het plichtbe sef en rechtsgevoel van een volk toe, dan zal eou dengdelgk en rechtvaardig belastingstelsel moer en meer mogelijk worden gemaakt. X. KANTONGERECHT TE HEU3DEN. Vonnis in strafzaken, uitgesproken 10 April. Veroordeeld wegens dronkenschap: H. A. v. P. te Almkerk (N enweudijk), L. R. te Werkendam en P. v. O. te De Werken c. a., elk /2 b. subs. 2 d. J. V. Iz e Veen, 6 snbs. 3 d. H. den H te Werkerdmi i n M. v. d. K. te Hensden, gev. van 2d.; A de- G. te Drongelen, 1 subs. 1 d.K. V. te Htu-den, 5 snbs. 3 d. J. H. te Hensdeu, 2 X ƒ6 subs. 2 X 3 d.D. B. te Oudhensden, 11 subs. 4 d. Schade toebrengen aan i en anders roerend eigen dom, F. de W. te Dussin, 6 sub3. 3 d. Voerwezen, A. A. te Gorinchem, 3 subs. 2 d. J. V. te Veen, 2 X 3 subs. 2 X 2 d. Een warmoezier, die in de onmiddellijke nabij heid van Rotterdam woont, was niet weinig ver baasd toen bij, een paar dagen geleden, des och tends ziju tnin ingaande, een groot aantal bokkin gen, sprotten enz. ter balver wego nit den grond zag komen. Daar hij geen dier vis'hsoorten had gezaaid, vroeg hij zich te vergeefs af wie hem aan dezen oogst geholpen had. Spoedig kwam hij ach ter het geheim. Zijn zoon was den vorigen avond in de stad geweest, had nog al wat gedronken en in een halven roes een koopman in Hardeiwijk- sche waar zijn geheelen wagen leeg gekocht. Te huis gekomen en zijn vader te bed vindende, had hij do visscben in den tuin geplant. Heeft hij ge meend zijn vader daarmede genoegen te doen, dan is dit hem bitter tegen gevallen. Hoewel juist geen nadeel voor de gezondheid opleverende, is do vervalsching van onze gewone groene zeep toch van genoeg belang om daarop de aandacht der gebruikers te vestigen. De meest voorkomende vervalschingsmiddeleu zijn waterglas (kiezelzure potasch of soda) en aardappelmeel, van welke hot eerste bepaald schadelijk op de weefsels en kleuren inwerkt, terwijl het laatste een geheel nuttelooze bijmenging is, die een goedo zeep slap per en minder krachtig maakt. Eene eeuvondige proef ia deze: Men neme een weinig groene zeep en losse die op in gewonen brand-spiritns. Zuivere zeep moet tot eene heldere vloeistof oplossen, wa terglas en aardappelmeel daarentegen znlleu als een vuilgrauw poeder achterblijven. Een getuigschrift. Een advocaat had eenige jaren geleden een tninmau, die wol zeer bekwaam in zijn vak was maar hem op gruwelijke wijze be stal. Toen dit lang genoeg geduurd had, gaf hij den tuinman zijn ontslag. Deze verklaarde onder het storten van tranen, dat zijne toekomst voor altijd bedorveu was, indien hij geen getuigschrift aangaande bekwaamheid en eerlijkheid kon overleg gen. De man der wet liet zich eindelijk verteede ren eu schreef: «op verlangen vorklaar ik bij deze, dat N. N. vijf jaar lang in mijn tuin is werkzaam geweest eu er in dien tijd zooveel uit heeft welen te halen als mogelijk was«. Sarcastisch, Baron. Geachte dokfer, ge hebt mijne echtgenoot e uitmuntend genezen. Door uwe kunst is de huiduitslag op haar aangezicht ver dwenen gij hebt hare schoonheid tornggegeven. Dokter. Maar, waarde Baron, dat is immers niet de moeite waard. Enthusiasme. Kinderen, riep een lid van de natte gemeente regen is het bier voor de velden. Slim. Bedelaar. Ach, goede mijnheer, heeft n niet wat afgedragen kloeren voor mij? Heer. 't Spijt me, ik kan er u oogenblikkelijk niet aan helpen. Bedelaar. Nu, ik noem de waarde er van ook in geld aan. Vaderlijke raad. Isaac Scholem (van beroep geld wisselaar) ontvangt van den bediende van een kas- sierskantoor in tegenwoordigheid van ziju zoon, duizend galden in mnntbiljeten van tien guldeu. Hij telt de som, door ieder muntbiljet op te lich- teu. Een, twee, drie enz., bij het 99ste houdt hij stil. Het laatste biljet, das fluistert bij Scholem Jr. in 't oor, moet je nooit oplichten, daar kou er nog een onder liggen. Scherp. «Schmidt,» zei Brown tot zijn vriend, die juist weder op de beurs gelakkig gespeculeerd heeft, «jij moet toch een rijke kerel zijn.» «Dat ben ik,« antwoordde Schmidt maar wat helpt het mij, ik kan mijn geld toch niet naar de andere wereld meenemen.» «Neen,»hernam Brown, «daar zou het smelten.» Persoon. Een bankier, die nu en dan nog al eens last van verstrooidheid heeft, komt met zijne vier dochters aan het bureau varf den dier entuin en vraagt naar den entreeprijs.«Persoon een gulden,» sprak de ietwat norsche kassier. «Een zoon heb ik niet,» antwoordde de bankier, «ik bedoel per dochter.» Ia eeu uwer vorige nummer* heeft de Redectie geëerd blad reed» melding gemaakt, dat de Firma Ste met hun sehouwburgtent de Heusdensche kermis za bezoeken. Mag ik als gevolg biervan U ook enkele lingen verstrekken, die ik hoop U waardig zult keuren t Genoemd gezelschap bestaat nog zeer kort, ma vereeuiging van aeteurs van naam. Het beeft o. a. werkende leden de HH. van der Meij, Stoete, Kroes Fedi Larondelle. Te Groede, in Zeeland, is de geheel tent het eerst opgericht en blijkens een bericht in het V voor Zeeuwscb-Vlaanderen heeft het aldaar den alge bijval ondervonden. „Het stuk „de Klokluider" wordt daarin zeer geprez. van de net ingerichte tent, van de decoraties en cos wordt met den meesten lof gewaagd. De wenseh der redi dat het gezelschap met het meeste succes gedurende d> heele kermis werkzaam zou zijn, schijnt vervuld te het Advertentieblad van Oostburg treffen wij toch verteniie aau, waarin de Directie, ook namens haar j haren dank betuigt voor de vele blijken van symp gedurende de kermis te beurt gevallen. Mijnheer de Redacteur! In uw vorig no. komt een aanbevelend woord voor te ste van den salon des variétés van de directie Bakker, ik daaraau nog toevoegen dat het gezelschap best heeren en dames, waaronder verschillende gunstig b inen. Ze zijn de heer M. Gerlach, mevr. Gerlach heer P. Vinck, mevr. VinckBacker, de heeren A Haas, A. Kattermolen, A. Bakker, H. Wijlacker, F. Bakker en de dames S. Blauw. Wijlacker, Bourgemeister. Door de opname, M. de R.zult u ten zeerste Uwen bestendige A. G. Nei>erl. Herv. Gemeente. Beroepen: naar Augnstinusga, Y. Bootsma, te Lnnt Wijk bij Heusden, M. H. Bolkestein, te Hir Deventer, II. J. Dingemans, te Irnsum Soi dijk, J. Bolkestein, te Gerkesklooster, Bedankt voor Nieuwpoort, door M. H. Bolkestein, te Baardwijk en Bergeik, J. A, Binnenweg, tc Harlingen, P, J. Vau Melle, te Minnertsg Cur. Geiikf. Gemeente. Beroepen naar Zuilichem, R. Lomau, te HeerjaL lleusden18 April 1885. Zesde jaargang 1885. Algemeen Financiëel Nieuwsbl Verschijnt Alle Abonnenten ontvangen als grati een Controle-Lijst voor Uitlootbare Fondse Prijs per jaargang van 156 Nos. fr. p Met Wekelijkscbe Restantenlijst Advertentiën per regel slechts DE KLEINE KAPITALIST is het gc ste en meest gelezen financi" - Nederland. Advertentiën genieten groote pu1 BareelAchterburgwal 128, Ams'i üsfe. Proefnnn

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1885 | | pagina 3