De Klokluider I AL op Dinsdag, Donderdag en Zaterdag. Muziek van een Iegelijk Grckest. t A W WOËSSÜAG Café Oianlaiil. H. MAURI K. Cornelis Nap, de-tent. BILLARTFABRIEK. Kunstinrichting Bossche Koekkraam Houl-Cement-Daken en Asphalt-vloeren, H. F. ONDERWATER Co., Fabrikanten van Asphalt-Dakpapier M ij 1 bij Dordrecht. HOLLO WATS PILLEN EN ZALF. Handel in Manufacturen, Boterwafelen, POFFERTJES, YerverscMngen, SCHOUWBURG. Salon desVariétés, Petrus Kooi <1 AG AZIJN VAN MANUFACTUREN, SB C ADE-BOLLEN, Bedden, Matrassen, Veeren, Kapok, Zeegras. GOEDKOOP VERKOOPEN. 1). BITER WIJK. f GEBROEDERS VAN HOLTEN, Langendijk,Gorinchem. GEBAKKRAMEN Sichard en Mathilde Al" t SNU." Directie BAKKER. Heusden, Waterpoort. W. VAN DUPPEN „Wapen van Amsterdam", Entree 49 Cent, in de uitgebreidste sortee ring, tegen zeer billijke prijzen, Belangwekkend Bericht. De firma Gebr. Janssen, is gearriveerd. Veen bij Heusden. Wed. W. L. Knijk Zoon, Oppert 148, ROTTERDAM, zeer BILLIJKE PRIJZEN. Kapok- en Veeren Redden, Inrichting tot zuivering van Bedveêren. Prachtige Springveeren Matrassen, op alle maten, Ontvangen alle kleuren Garneer-fluweel. TRICOT ONDERGOEDEREN in alle maten voorradig. Grand Panorama Universelle de plechtige ter aarde bestel ling van Z. K. H. den Kroon prins der Nederlanden; de vreeselijke Moord op den Advokaat Mr. Yan Oppen; de in was geboetseerde beeld- tenis van den Engelschen Ge neraal Gordon, in Egypte ge sneuveld, enz. enz. enz. Th. SCHERPE. FOTOGRAFISCHE C. F. COItDES, G. T. van der Leeuw, Bossche-, Sucade-, Snipper- en ^M5£i 0 nrsEreadHiAM». worden vervaardigd door en Stoointras-Moleiiaars, Gezondheid voor iedereen. DE TILLEN Lever, Maag, Nieren en Ingewanden. DE ZALF Keelpijn, Bronchitis, Verkoudheid en Hoest. D. Uit er wijk van Amsterdam, Onschuld en Misdaad. u 49 cent per persoon, A M ULLER STOOMTABAKSFABRIEK 'PiC öxaiicipiaaxs dij iiex otatiiluis. DE TOONEELREPETITIE. Dinsdag 21 April a s. Onschuldig veroordeeld. «"<<4 (13 ESTE li Uil! NI IHI> A CJJ a ƒ20 van 's BOSCH, aan de Parade. Specialiteit in Vergrootingen naar kleine Portretten in Kooldruk (onveranderlijke Foto grafie), Crayonteekening, Aquarell en Olieverf, in alle verlangde formaten. Aan het Atelier bestaat d a g e 1 ij k s gelegenheid tot po seeren. Opname met het instantané procédé. NB. Tweemaal bekroond met Zilveren Medailles voor Vergrootingen en andere Fotografiën. g^UgT" Des Zondags wordt het Atelier om half een gesloten. PAR IJZER SYSTEEM tw iTTmnmirTTT7r I Alles contant en ongekend lage prijzen. DirectieJ. G. STÜETE Co. Staande met de geheel nieuwe, prachtige ingerichte Schouwburg-Loge op de Kermis te Heusden. Aan het Publiek Bovengenoemde Directie heeft de eer het geachte Publiek te berichten dat zij van voornemen is met aar Tooneel-gezelschap alhier ter plaatse gedurende de Kermis een Serie van Voorstellingen te geven. De stukken welke worden opgevoerd bevatten niets zedekwetsend en zijn gekozen uit de beste Drama's, tooneel- en blijspelen van het hedendaagsche repertoire. De geheele nieuwe, fraai ingerichte Schouwburg- Loge is volkomen ingericht tot de ontvangst van een beschaafd en net publiek. De Directie, niets onbeproefd hebbende gelaten om het publiek eenige aangename avonden te verschaffen, beveelt zich beleefdelijk tot. een talrijk bezoek aan. WOENSDAGAVOND 22 APRIL: of Beroemd Riddertooneelspel in 5 bedrijven, naar het Franseh van Bouchardy. Nieuwe Décoratiën van den heer J. G. Stoete. Nieuwe Costumes van den heer Leger van Amsterdam. TOT SLOT of Operette in 1 bedrijf van H. Culp. De Hoofdrollen zullen vervuld worden door do Da mes Pédi Laroudelle en Stoete en de Heeren Stoete, G. van der Mep, Stoel, De Boer en auderen. AANVANG 8 UUR. Prijzen der Plaatsen: 1ste Rang 0.99, 2de Rang ƒ0.75, 8de Rang ƒ0.40. Abonnementskaarten, eiken avond geldig, le Rang 6 kaarten 4.50 2de Rang 6 kaarten 3.60. Plaatsen te bespreken van 11 tot 3 uur, terwijl dan tevens het publiek de gelegenheid wordt aangeboden 'e Schouwburg-Loge te bezichtigen. Staande aan de WATERPOORT te HEUSDEN. opvoering van het zeer geroemde Drama ii Pr of WT Zie voor de volgende •voorstellingen het algemeen .verspreid wordende Pro gramma. Aanvang des avonds 8 UUR. door het gunstig bekende Rotterdamsche gezel schap, met medewerkiug van beroemde Komieken. Entree: Heer en Dame T7r> Oent, Heer ulleen SO Cent. HOTEL op Dondei dag 28 .A-pril :r. s. BAL. voor een Heer en eene Dame. alantenén worden ten toon gesteld in de kraam van de Firma M&YaiMu, staande tegenover de Heeren MUIJSTER en J. VAN LAARHOVEN, op de Botermarkt alhier. Overtuigd als zij zijn, dat zij door hun jaarlijks bezoek geen vreemdelingen zijn voor H e n s d e n en zijne Omstreken, vleien zij zich ook dit jaar dezelfdo gunst te mogen genieten, die zij steeds zoo ruimschoots mochten ondervinden. BAL O Do oudergeteokeuden berichten bij deze, dat zij in hun net ingerichte Loge ten toon stellen de kleine van Bodegraven, geboren zonder handen en zonder voeten den 18 Mei 1879, onder toezicht van Dr. C. DE JAGER. Zij noodigen een ieder tot een bezoek uit om met dit wonderkind te komen kenuis maken, dat van uiterlijk zeer schoon en van omgang zeer vriendelijk, allo harten dor bezoekers tot zich trekt. Hij eet, drinkt, danst, schrijft, speelt piano, steekt een draad door de naald en verricht alle kuustwerkzaamheden als een welgeschapen mensch. le Rang 25 Cent, 2e rang 15 Cent en Kinderen 10 Ct. 1 die siuts 40 jaren de Heusdensche Kermis bezoekt, bericht bij deze dat zij weder met hare welingerichte KOEKKRAAM Zij maakt daarbij hare geëerde begunstigers bijzonder attent op de WAFELEN, die door do Wed. DE BONT, bij u allen bekend, steeds vorsch aan huis worden afgeleverd. Prijs 60 en 72 Cent, per dozijndubbel geboter- den, volgons ouder gewoonte, 84 Cent por dozijn. ~K I Radikale genezing desver- fj)J* kiezend wordt overeengeko men voor een bepaalde prijs, betaalbaar na geuoziug. Daartoe zijn 20 kamers tor j beschikking der patiënten gesteld. WAERSEGERS, I J. Dobbelaar, staande opdeVischmarkt, tegenover het Koffij- hnis »Het Laud van Heusden en Alteua,< met zijn gehoel nieuwe Velocipède-tent, noodigt oen ieder uit tot kennisname van zijn net gedécoreerd cir que, waartusschen een keurig Orchestrion is geplaatst. Hij maakt daarbij bijzonder opmerkzaam dat zijne tent zoodanig is ingericht dat voor de gebruikers niet het minste gevaar overblijft. Een bezoek zal hiervan een ieder overtuigen, waartoe hij zich ten zeerste aanbevolen houdt. heelmeester Ant werpen van brouken. Groenplaats, 35, te de Wapens .an HEUSDEN en AL TEN A. IT «11» Mf. zijn. Door dringend vertrek naar eldei's zal do teut slechts tot Donderdagavond geopend Een ieder haaste zich dus. De Eigenaar van het in Nederland zoo gunstig bekende maakt de geëerde bezoekers der Heusdensche Kermis beleefd attent op zijne geheel nieuwe Voorstellingen, waaronder de voornaamste gebeurtenissen van den laatsten tijd voorkomen, onder meer Entrée 15 CENT. Kinderen, Militairen en Dienstboden 10 CENT. DE VAN staande op de Botermarkt, tegenover de Heeren De Jongh en Sasse alhier, bericht zijn hernieuwd bezoek aan deze plaats met eene ruime verschei denheid van en alles wat verder tot het vak behoort. Hij maakt tevens zijne geëerde begunstigers bij zonder opmerkzaam op de HEERLIJKE volgens recept van de Heeren PRUDEVAL PIQUOISEATJ, Coufiseur-Patissiers te 's Graven- li ago, die dagelijksch versch worden afgeleverd. Zuiveren het Bloed, en herstellen alle ongeiegeldhedon van de Zij geven kracht en gezondheid weder aan verzwakte Gestellen, en zijn onwaardeerbaar ter genezing van alle Kwalen eigen aan 't vrouwelijk geslacht, onverschillig van welken leeftijd. En onbetaalbaar voor Kinderen van eiken ouderdom. is een onfeilbaar geneesmiddel voor kwade Boenen, zwerende Borsten, verouderde Wonden, Zweren en Etterbuilen Het is beroemd ter genezing van Jicht, Rhumatiek, en onvergelijkbaar voor Aamborstigheid Ter genezing van Kliergezwellen en alle soorten van Huidziekten heeft zij geene mededinger, en geneest betoovereud, saamgetrokken en stijve gewrichten. Alleen bereid in Thomas Holloway's Etablissement, 78, New Oxlord Street, Londen, voorheen 533 Oxford Street. En worden verkocht in Potten en Doozen van Is P/ad., 2s 9d., 4s 6d., lis, 22s en 33s en ver krijgbaar bij alle medicijnen-verkoopers door de geheele wereld. Utf Koopers gelieven liet Etiquet van iedere Doos en Pot te onderzoeken. Indien het adres, 533, Oxford Street, er niet staat, zoo is het bedrog. De ondergeteekende, maakt bij deze aan de geachte ingezetenen van Hens den en Omstreken bekend, dat hij ge durende de Kermis, met zijne is geplaatst op de BOTERMARKT alhier en ten allen tijde voorzien is van fijne ENZ. ENZ.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1885 | | pagina 4