BUITENLAND. BINNENLAND. BURG ERLÏJKE STAND. AANBESTEDINGEN. Gemengd Nieuws. enkele raenschen gelukkig te maken, en dat middel ligt in ieders bereik. Den een maakt men gelukkig met een vriendelijk woord of een aanmoedigenden blik, een ander met een opgeruimd gezicht, een derde met een kleine gift. Onze naaste omgeving het eerst, voor haar onze beste gaven, zonder te rekenen op loon en wanneer ieder in eigen kring zoovelen gelukkig maakte als hij kon, dan waren wij een heel eind op weg om allen gelukkig te zien. En daar moet het immers heen? t 's BOSCH. Een niet alle dagen voorkomend staaltje van kloekmoedigheid had dezer dagen alhier op den Znidwal plaats. Een zekere N., die, zooals wel meer op Maan dag gebeurt, te veel aan Bacchus geofferd had, zou vergunning tot logies gekregen hebben, maar het gevaar van in het net te loopen bij tijds in ziende, nam hij een kloek besluit en sprong van de stads muur in de gracht en kwam op levens gevaar af al zwemmende aan den overkant, waar na hij dood bedaard zijn weg weder voortzette, tot groote verbazing van den volksoploop de ver blufte politie-agenten achter latende. t WAALWIJK. Naar wij vernemen zal den 7 Mei a. s., de dienst gestaakt worden op de lijn Kaatsheuvel-Kapelle van de Noordbrabanl- sche stoomtramwegmaatschappij. Verder deelt men ons mede, dat door het gemeentebestuur van Loonopzand voor het leggen en exploiteeren van den tram door Kaatsheuvel, zulke bezwa rende voorwaarden zijn gesteld, dat zij onmogelijk door de directie der maatschappij kunnen worden aangenomen. 't Gevolg hiervan zou wel eens kunnen zijn, dat ook het gedeelte Nieuwe Weg Kaatsheuvel verviel, en de tram eenvoudig liep direct tusschen Tilburg en Waalwijk zooals vroeger. t WELL, 27 April. Vrijdag 1.1. brak alhier braud uit in het huis van den landbouwer P. M, Door het spoedig uitrukken van de brandweer slaagde men er in, den brand weldra te beteuge len, zoodat zelfs de direct daaraan gelegen schuur behouden bleef. IJuis en inboedel was verzekerd voor 2400. t SPRANG, 28 April. Door den raad dezer gemeente is benoemd tot onderwijzeres aan de openbare school alhier, mej. W. C. Both, thans werkzaam te 's-Grevelduin Capelle. Met haar stond op de voordracht mej. J. E. Mazirel, mede werkzaam in genoemde gemeente. t DRUNEN. Bij kon. besl. van 25 April is benoemd tot sec.-penningm. van den Hei- of Meerdijk en polder van Druuen, den heer J. Veltman Janszoon. t ZUILICHEM a/d WAAL, 30 April. Gister nacht brandde aan het boveneinde van Herwijnen de woning af van T. van Zee, bakker aldaar. t DRONGELEN. Overmaat schaadtImmers, hoe nuttig de kraaien (roeken) overigens ook zijn mogen, ter bescherming zelfs opgenomen in de wet van 25 Augustus 1884, Staatsbl. no. 164, had de landbouwer er grooten last van, daar zij veel schade veroorzaakten aan het gezaaide of aan het te veld staande. Vooral hadden zij het op de aardappelen gemunt. In het geboomte van het voormalige kasteel te Gansoijen vond men niet minder dan ruim 400 nesten dezer vogels. Na bekomen vergunning van Z. Ex. den heer Commissaris des Konings, heeft het Gemeente bestuur alhier het uitroeien dier nesten aanbesteed. t 's GREVELDUIJN-KAPELLE. De instal latie van onzen nieuwbenoemden burgemeester, den edelachtbaren heer G. Vermeulen Wz., die Donderdag plaats had, kan zeer luisterrijk ge noemd worden. Des namiddags ten 2 ure werd ZEA- door de feestcommissie, vergezeld van eenige corporation, op zijn weg naar de kom der ge meente begroet en daarna op het raadhuis ge ïnstalleerd. Ten 3 ure had eene optocht door de geheele gemeente plaats's avonds 8 ure muziekuitvoe ring voor het raadhuis9 ure optocht met mu ziek en fakkellicht naar de woning des burge meesters 9.30 ure verlichting van den tuin met bengaaLch vuur, serenade en tot slot vuurwerk. fWOUDRICHEM, 30 April. Gisteren had het 10-jarig zoontje van J. M., op het hoofd bezig zijnde met hengelen, het ongeluk in de rivier te vallen, onder een daar liggend stoom bootje door de onmiddelijke hulp van den ma chinist, welke het genoegen mocht smaken het kind te redden, had dit geval een gelukkige afloop. t DALEM. De handel in hooi is hier in de laatste dagen zeer levendigverscheidene, tot zelfs groote partijen, worden afgeleverd. Naar de hoedanigheid variëeren de prijzen tusschen ƒ11 en 13 de 1000 halve KG. De verschrikkelijke zaak der Leidsche giftmeng- ster, zal weldra tot de geschiedenis behooren. Vrijdag wordt het tooneel van dit treurspel af gespeeld, en dan openen zich de deuren der ge vangenis voor dit zeldzame monster, om zich waarschijnlijk nooit weder voor haar te ontsluiten. Lang noch echter zal het verhaal van hare mis daden menigeen eene rilling door de leden jagen en vele volgende geslachten zullen elkander met verbazing wijzen op deze, zelfs in de straft™. I 1 schiedenis zeldzame zaak, Het geheele geval dwingt ons echter op twee belangrijke zaken te wijzen. Men vraagt zich onwillekeurig af: hoe i3 de giftmengster tot zulk een misdaad gekomen? en hierop luidt het ant woord winstbejag. Zij wist, dat ingeval een door haar verzekerd persoon kwam te overlijden, ook aan haar de som voor zijne begrafenis zou uitgekeerd worden. Toen dit yeens* gelukt was, is zij op den slechten, maar verleidelijken weg voortgegaan, met het treurig gevolg dat het aan tal slachtoffers ten slotte onteloaar is geworden. Hierdoor wordt ten duidelijkste bewezen, dat toe zicht van hooger hand op die begrafenismaal- schappijen zeer gewenscht is. Zooals de inrich ting op het oogenblik is, stelt zij den weg open voor immers allerlei misbruiken en misdaden Een tweede zaak, die in dit strafgeding bijzon der in het oog springt, is de onvolkomenheid, waarmede doctoren, die als bus- of armendocters de minder gegoeden met raad bijstaan, onderzoek doen naar de oorzaken van den dood hunner patiënten. Is het niet allertreurigst, dat een dertigtal personen kan sterven onder dezelfde verschijnselen, Ronder dat éen doet er aan vergif tiging denkt, en zulke heeren maar een naam noemen, zonder verder onderzoek Zulke zaken zou men geneigd zijn plichtverzaking te noemen maar het schijnt, dat zij beschouwd moeten wor den als feilpn, die kleven aan het tegenwoordige busstelsel. Indien dit waar is, dan wordt het hoog tijd dat dit stelsel ook een» wordt gesteld onder een beter toezicht, opdat de minder be deelden zich in het vervolg mogen verheugen in even goede geneeskundige behandeling als zij, die er ruim voor kannen betalen VI. bl. Indertijd werd door het Nederl. Zendelingge nootschap te Rotterdam in een manifest aan het volk van Nederland medegedeeld dat het voor een tekort stond van 15 2ü duizend gulden. Thans kan het raededeelen dat de jaarlijksche inkomsten door het toetreden van nieuwe leden en begunstigers en door verhooging van contri butie nu reeds vermeerderd zijn met het aan zienlijk bedrag van 6689,50, terwijl ook vele giften voor eens werden ontvangen. Er bestaat dus hoop dat het tekort door verhooging van contributies gedekt zal worden, De oudste gezagvoerder in dienst bij de reedery Fop Smit Co., de heer Weterings, die gedurende 42 jaren zoo herhaalde malen daags het traject DordrechtRotterdam en omgekeerd aflegde en de achting van het gausche reizend publiek genoot, zal heden (1 Mei) wegens zijne hooge jaren de be trekking van dienstdoend kapitein op de stoombooton der genoemde reederij aan jeugdiger krachten over laten en een kalraen ouden dag gaan genieten als landkapitein te Dordrecht voor meerbedoolde ree derij. Dat de hh. Fop Smit Co. trouwe diensten op prijs weten te stellen, daarvan strekt dit laatste tot bewijs. Aan de Hors van Tessel werd Maandag door haringvisschers een groote hoeveelheid ansjovisch in de haringnetten gevangen. Een der booten had in één trek 100.000 stuks en een ander 60.000 stuks. De ansjovis gold 7.50 per 1000 stuks, zoodat de beide booten ƒ1200 besoinden. Al de Urker en Eukhuizer visschers zijn terstond uit het Nieuwediep naar de Zuiderzee getrokken om zich voor de ansjovisvangst gereed te maken. schipper B. v. d. V. Het kind van den herbergier G. de Rook te Tiel is bij het eten van een stukje sinaasappel gestikt. Onder de gemeente Hoek is eene vrouw, die in het veld werkte, door den bliksem gedood. Te Amster dam is een kind in een pot met heet vet ge vallen. Het kind werd deerlijk gekwetst. Drie arbeiders in de gemeente Doniawers.al zijn uit een boot gevallen doordien zij deze lieten schom melen. Twee hunner verdronken, de derde werd gered. t Dussen 30 April. Ondertrouwd: Adriaan van der Pluijm, jm., 39 j. met Petronella van der Pluijm, jd., 28 j. Dezer dagen zijn te Giesen-Nieuwkerk onder den steenen vloer eener boerenwoning 510 padden gevangen. Van eieren, die twee dooiers bevatten, wordt steeds als een zeldzaam feit melding gemaakt. Een ingezetene vau Tessel vond dezer dagen in een kipei, dat eeuigszins grooter was dan ge wone eieren, drie dooiers, waarvan twee van ge- woDe grootte en een heel klein. Het te Veere door de justitie ingesteld on derzoek heeft er toe geleid, dat een 19-jarige dienstbode onder verdenking van kindermoord ge arresteerd en naar het huis van arrest te Middel burg overgebracht is. Zij moet een volledige be kentenis hebben afgelegd. Te Haarlem is een opperman in de Groote Kerk van een steiger gevallen en met gebroken arm en zware kneuzingen aan liet hoofd naar zijne woning gebracht. -Te Temeuzen werd even buiten de stad de voer man M. Loof, dood aan den weg gevonden. Waar schijnlijk is hem een ongeluk overkomen. Een twintigjarig meisje is in de haven te Char- lois verdronken gevonden. Zij was bezig geweest kleederen te spoelen, en schijnt in het water ge raakt te zijn zonder dat iemand het bemerkte. Toen men het meisje op het droge had gebracht, zijn wel alle pogingen aangewend tot opwekking van het leven, doch het heeft niet mogen baten. Een meisje van verdachte zeden is te Den Helder door de politie in hechtenis genomen, op het vermoeden haar kind, van hetwelk zij kort geleden bevallen moet zijn, te hebben gedood. Te Hisn werd aan de Waal een lijk gevonden, hetwelk door de familie herkend werd als te zijn dat van den een half jaar geleden verdronken t MAASTRICHT, I Juni. Het maken van bestra tingen enz. op den Rijks grooten weg de le klasse MaastrichtNijmegen en van bestrate goten op den Rijks grooten weg der le klasse MaastrichtBotticc in 2 perceelei'. Raming le perc. ƒ3,560, 2e perc. ƒ2000. Aanw. 25 Mei. (40 t Het maken van paalregehverk met tuinen enz. langs het kanaalhoord der Zuid-Willemsvaart in Lim burg, gemeente Weert. Raming 10,000. Aanw. 25 Mei. (41 t Het verrichten van haggerwerk tot verbete ring der Zuid-Willemsvaart in de gemeente Neder- weert (Limb.) Raming 5,600. Aanw. 25 Mei. (42 t 's 11AGE, 10 Juni De uitvoering van herstellin gen en vernieuwingen aan de Rijksrivierwerken op den Boven-Rijn en Waal, met het onderhond dier werken van 1 Juli 1885 tot en met 30 Juni 1886, in drie perceelen. Raming le perc. ƒ25,000, 2de perc. 36,000, 3de perc. 58,000. Aanw. 3 Juni. (43 t 's BOSCH, 29 Mei. Het voortzetten der verbete ring van het kanaal de Dieze bij Engelen. Raming 39,000. Aanw. 22 Mei. (45 t 's RAGE, 3 Juni. Het leggen van drie aanhech- tingsdammen binnen de strekdammen in de rivier de Boven-Merwede, onder de gemeenten Woudrichem en Gorinchem. Raming ƒ14,150. Aanw. 27 Mei. (49 t10 Juni. Het normaliseeren van de Waal on der de gemeenten Beuningen en Valburg. Raming ƒ52,000. Aanw. 3 Juni. (50 t 's BOSCH, 29 Mei. Het voortzetten der nieuwe en herstellen van onde oevervoorzieningen, het uitvoe ren van baggerwerken en het maken van twee wis selplaatsen langs een gedeelte der Zuid Willemsvaart, in de provincie Noord-Brabant. Raming ƒ45,800. Aanw. 22 Mei. (51 Fijn gesponnen. Ouderwijzer. Kinderen, gij zult wel eens gehoord hebben dat er in varkens- vleesch veelal trichinen gevonden worden. Als er dus bij u thuis geslacht wordt, zeg dan aan uwe ouders, dat zij mij van elk beest een flink stuk zenden, dan zal ik het nauwkeurig onderzoeken en u zeggen, of het eetbaar is. Familie-gelijkenis. Hedwig. Inderdaad, Hulda, uw huis is elegant gestoffeerd. Zeg mij eens, wieu stelt deze buste voor? Hulda. Dat is Daute Allighieri. Hedwig. Zoo, tante Allighieri hemel, welke eene sprekende gelijkenis met mevrouw uwe mama. Vermoeden A. Wanneer ik 's avonds koffie drink, heb ik altijd verstandige gedachten. B. Voor zoover mij bekend is, drinkt ge echter nooit koffie. Satisfactie. A. Gij hebt mijne zuster op de ek- steroogen getreden en de lompheid begaan daar voor geen verontschuldiging te vragen. Ik eisch thans satisfactie. B. Weet je wat, ik zal je een kwartje geven, koop daarvoor een eksteroogenpleistor voor je zus ter, dat is veel beter dan elke satisfactie. Al te ijverig. Onderwijzer. Gij, Meier, wanneer heeft Tollens zijne «Wraakgeschreven Meier zwijgt. Onderwijzer. Schaam je, dat ge dit niet weet. Voor uwe straf leert ge het gedicht van buiten. Meier. Maar meester. Onderwijzer. Stil zeg ik je, nu leert ge het twee maal van bniten. Loffelijke getuigenis. Ken je den heer D. persoon lijk?* Zeker, ik ken hem heel goed. »En hoe denk je over hem?* >Wel, sedert hij zijne zaken geliquideerd heeft, is hij de eerlijkste man ter wereld. Een kwartje per dag. De philosofen kannen uitrusten van hunne be spiegelingen en de staathuishoudkundigen vacantia Het congres voor de vaststelling van het ontwerp eeuer overeenkomst tasschen de verschillende landen ter bescherming der rechten van schrijvers, kunste naars, nijverheidsmannen, uitvinders enz., zal den 7 September te Bern gehouden worden. De uit- noodigingen worden verzonden. Men berekent dat de goederen, bestemd voor de tentoonstelling te Antwerpen, 13 a 14 millioen kilo wegen. Naar men uit St. Petersburg bericht, zijn de steenkolen daar zoo schaars, dat de fabrikanten binnen een paar weken den geheelen voorraad uit geput zullen hebben. Ingeval van een oorlog met Engeland zouden, naar men vreest, een groot aan tal fabriekeu tot stilstand gedoemd zijn. Russische bladen verhalen van een man te Sa- ratof, die den buitengewoon hoogen leeftijd van 130 jaren bereikt heeft. Hij is een Franschman van geboortehij kwam met Napoleon 1 in Rus land en bleef daar na den oorlog wonen. Deze Methusalem is nog kras en flink, alleen heeft hij sedert eenigen tijd last van doofheid. Volgens een draadbericht van den ontdekkings reiziger Rohlfs, te Wiesbaden ontvangen, is het gezelschap van de reizigers Böhm en Reichard in het binnenland van Afrika verongelukt. Böhm moet gedood zijn, maar Reichardt werd gered. Hij kwam behouden te Zanzibar aan. Te Berlijn zal in het begin der volgende maand, in de Architecten-societeit, eene tentoonstelling worden gehouden van de kunstvoorwerpen, welke vorst Von Bismarck op zijn 70n verjaardag ten ge schenke heeft ontvangen. Uit het Duitsche plaatsje Meckesheim wordt ver teld, dat de vrouwen er sedert eenigen tijd sterk over het spoorloos verdwijnen van kindergoed van de bleekvelden te klagen hadden. Men kon don dader maar niet op het spoor ko men en verdiepte zich in gissingen, toen eensklaps een zeer hooggeplaatste van het dorp op heeterdaad als de dief betrapt werd. Op zekeren dag zag men namelijk met groole verbazing den ooievaar van het dorp met ontfut selde stukken linnengoed op zijn nest vliegen. Een onmiddellijk tegen langpoot ingesteld onderzoek en eene onvermijdelijke huiszoeking brachten aan het licht, dat de gestolen voorwerpen door den dief waren [gebruikt om zijne harde legerstede in het nest tot eene zachte te maken. Wellicht ook heeft de eiber de kindorgarderobe no.odig gehad in het belang van de jonggeboren kleintjes, die hij den menschen aan huis bezorgd. Het lot der Koningen is het onderwerp van een staat, door de »Gazzetta Piemontese* medegedeeld. Volgens die opgavon zijn van 2540 keizers of ko ningen, die over 64 volken regeerden, 300 van den troon gostooten, 64 deden afstand en 24 pleegden zelfmoord, 12 werden kraukzinnig, 100 sneuvelden in den oorlog, 126 werden gevangen gezet, 25 be zweken onder martelingen welke zij ondergingen, 151 stierven door sluipmoord en 108 werden terecht gesteld. Omtrent een eigenaardig toilet vertelt een Fransch blad het volgende Tijdens de wedrennen van Longchamps ver schafte een Parijsche actrice zich, met behulp van dames-kleedermaker en modiste, door haar cos- tuum grooter roem dan door haar talent als too- neelspeelsternaar men beweerde zoude dit cos- tuum zeer veel navolging vinden. De hoed was een elegant zadel, van bruin flu weel vervaardig eu van twee lederen riemen, waar aan kleine stijgbeugeltjes hingen, die als keel banden dienst deden, voorzien. In de haren, die, bij wijze van paardenstaart, langs den rug afhin gen, waren stalen gebit-kettingen gevlochten. De japon van kers-roode zijde, was met geborduurde hoefijzers en z weepen versierd, en de jockey-corsage was op dezelfde wijze ingericht. Een gordel, waar van de sluiting door een met stalen nagels be slagen hoefijzer gevormd werd, completeerde het excentrieke toilet. De avondbladen bevatten eene depêche uit New- York vaugistereu, meldende dat Dizpuru, het hoofd van de opstandelingen, Panama heeft overgegeven en zich met zijne troepen heeft teruggetrokken. De troepen van Columbia hebben de stad bezet. Een kostbaar vloerkleed is in San Francisco vernietigd. Het had gedurende vijf jaren den vloer van een der kamers in de Munt bedekt. Het stof van de edele metalen, die gebruikt werden, tot het munten van geld, viel er gedu rende dien tijd geregeld op, en toen het kleed opgenomen werd, sneden de autoriteiten het in stukken en verbranden zij die. Op deze asch werd dezelfde bewerking toegepast als op mijnerts, die toen een stof opleverde, welke eene waarde had van 30,000. Alzoo had het kleed, na jaren gebruik, een grootere waarde dan toen het nieuw was. (Te laat ontvangen voor het vorige No.) MMShVJBWMRNUHBUlGtA--'' - fIMit MI - -W AMERIKA. Amerika, dat gedurende een reeks van jaren als het beloofde land werd beschouwd, scheen in den laatsten tijd een gedeelte van zijn reputatie te verliezen. Immers in tal van bladen, ons Nieuwsblad niet uitgezonderd, worden minder gunstige rappor ten medegedeeld. Aan de spits van de bestrijders van Amerika stond „de Oprechte Steenwijker", onder redactie van den heer Hovens Greve. Het heeft dan ook groot opzien gebaard dat dezelfde «Oprechte Steenwijker» in zijn No. van 20 April juist het tegenovergestelde gaat mededeelen en zulks op grond vau ontvangen mededeelingen van W. K. van Dijk, vroeger woon achtig te Wolvega, een persoon die tot de waarheidlievende personen behoort, die er een hekel aan hebben de zaken an ders voor te stellen dan zij zijn. Deze W, K. van Dijk constateert in een brief, voorkomende in de genoemde «Oprechte Steenwijker Ct.B, dat hem verkoo- pen van land in Charles Mix County bekend zijn geworden van 1000 dollars per 160 acre. Nu is 1000 doll, gelijk ƒ2500 Ned. geld ongeveer en dus heeft eene claim land door A. Kui pers en zijne tochtgenooten tegen circa 40.kosten van opmeting van den Staat bekomen, nog al netjes gerendeerd. Er zijn familiën die meer dan eene claim opgenumen heb ben en wij hebben niet vele claims benoodigd om eenige 1000 guldens stille winst te constateereji. Dan zegt W, K, van Dijk ook nog: «en wat aangaat het finaptiëel vooruitgaan der farmers door hun verbouw, vetwei- derij en veefokkerij, dit geeft een onbezorgde broodwinuing, doch vetweiderij, zooals in Nederland bedoeld wordt, ken ik hier niet.« Wij voor ons hebben in deze geene gevestigde overtuiging. Het is te moeielijk om gedecideerd Amerika als het wonder land aan te bevelen, maar evenmin zullen wij het ontraden, nu het blijkt dat de opinio ook bij andere bladen zeer veran derlijk is. Allen die omtrent dit onderwerp echter meer wil len weten, raden wij aan een abonnement te nemen op het Nederlandsch-Amerikaansch weekblad, een blad dat zich uit sluitend met dit onderwerp btzig houdt, waarvan de prijs slechts ƒ0.40 per 3 maanden bedraagt en dat geheel gewijd is aan den werkkring, die een ieder daar ontmoet, met uitvoerige beschrijving van hetgeen daar wordt verkregen.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1885 | | pagina 2