Orgels, Piano's en HARMONICA'S. «reins ii mis, T Uj M. J. Rooij akkers, PETROLEUM, II. Beldei'bos, m. A. W. VAES. Mantelstoffen DdNieuweDrankwel, J. S. Jiskoot, Praktizijn Dames-MANTELS, WET Huis van Vertrouwen. L. L van Beffen van der Weegen, Specialiteit van Volledige alle stijlen. in "DlFden goeden ouden tijd. GEDISTELLEERD, Haver, GarstErwten, Boonen MAÏS en YOEDERMEEL. Wijksche Poort, MULLER JISKOOT. STOOMTABAKSFABRIEK L. VEERMAN. Verkoopen: a 1 81 KERKNIEUWS. 318de Staatsloterij. MARKTBERICHTEN. ADVERTENTIEN. DANKBETUIGING. GROSSIERDERIJ IN Koloniale Waren, TABAK, SIGAREN, Gecondenseerde Melk, Gele Pepermunt en Drops, groot 11 aren 50 centiaren, Ingezet op slechts f 2,000. St. J orisstraat,G 147,'s-Bosch. L. Veerman te Hensden. I dagelijks te adviseeren ten zijnen huize, doch des Za- turdags van 11 tot 1 uur in het Café L e 1 i ete Heusden. IW Energieke mannen het ,/Nederl. Amerikaansch Weekblad11 getrouwelijk le zende, zijn tegen verarming gevrijwaard. Abonneer U Kosten f 1.60 jaarlijks. Vesn bij Heusden. Fransche Parapluies En-Tout-Cas. bhLI tot Regeling van den Klein handel in Sterkendrank en tot beteugeling van open bare dronkenschap, Inleiding, Aanteekeoingen en Formulieren, p J. G. Karthon te Heusden Hoogensteenweg, B 41, 's-BOSCH. X -f PlanL -m Uitvoerige Teeke lingen op. aanvrage nemener ia iemand, die de oplossing van de so- eiale quaestie heeft gevonden en dat wel eene ou- feilbare, wiskundige, zekere oplossing. Het is maar de vraag of men er van zal willen profiteeren. Deze groote man is de heer Tanneguy de Wogan en hij ontwikkelt zijn stelsel in eene brockure, waarin hij de kunst onderwijst om van een kwar tje per dag te leven. Zij, die gewoon zijn in dure restauraties te eten, zullen waarschijnlijk vinden, dat het al zeer weinig is en toch zijn er nog die vinden, dat de heer de Wogan een verkwister is. >Een kwartje per dag* heeft een Engelsch schrij ver gezegd, »is weelde; in Indië leven millioenen die dagelijks veel minder verteren en toch gezond zijn en in staat om hun werk te doen.* Maar de heer de Wogan wil zijne lezers niet afschrikken en hij prijst ziju stelsel aan als ver verheven bo ven de gewone voeding, die eeu gevolg is van slechten smaak en onwetendheid. Hij wil het menschdom niet alleen goedkooper doen leven hij wil het behalve van de armoede ook van een aan tal andere kwalen verlossen. Het zou, toegepast, eene ware omwenteling te weegbrengen. Een kwartje per dag verdient ieder een or zal das geene armoede meer zijn. Men zal, zonder vrees voor de toekomst, kannen huwen en eene huishouding oprichten de arme zal den rijke niets meer hebben te benijden als deze ook het hoog geprezen stelsel de Wogan aanneemt en daar de verdiensten tegenwoordig op grooter behoeften zijn berekend, zal meu een paar d agen per week vacantie kannen nemen. Natuurlijk zal men den heer de Wogan niet dadelijk gelijk willen geven maar het is toch de moeite waard met zijn veel belovend stelsel kennis te maken. Het is, zooals men wellicht reeds geraden zal hebben het vegetarisme. Hot uitsluitend gebruik van plantaardig voedsel moet de wereld redden. De heer de Wogan zegt, dat het eten van vleesch een aantal kwalen tengevolge heeftroodvonk, rhu- matiek, hartziekte, dronkenschap enz., de ont leedkunde van den menscb, de staathuishoudkunde, de psychologie, die zegt, dat het eten van vleesch de ruwheid bevordert etc. Naar de dokters wil de Wogan natuurlijk niet geluisterd hebben. Want, zegt hp, zij zijn belang hebbenden. Als zjjn stelsel wordt aangenomen zullen er immers geen zieken meer zijn en waar blijven dan de doktersHij voort tegenover hen aan, dat Pythagoras en een aantal wijzen uitslui tend van plantenvoedsel hebben geleefd en zich daarbij uitstekend bevonden, dat personen die weinig vleesch eten, als de Russische boeren en de Ieren, toch zeer gezond en sterk zijn en dat het vegetarisme in beschaafde kringen zich uit breidt. Van de theorie tot de praktijk overgaande geeft de Wogan ook eenige recepten voor spijzen. Eeu werkman, Rousseau, die van alle vleesch af stand gedaan heeft, prijst in een brief aan den schrijver de voordeelen van het vegetarisme. »Ik moet hard werken,* schrijft hij, »en mijne ondervin ding weerlegt volkomen het dwaze gevoelen van hen, die meenen dat dierlijk voedsel kracht geeft. Ik ben sterker en gezonder dau ooit. Laten allen, die in moeilijke omstandigheden verkeeren het eens met hot vegetarisme beproeven, niet voor eene maand omdat men in 't eerst door de wijziging van de gewone voeding zich minder aangenaam ge voelt, maar voor een paar maanden. Ik wacht hun oordeel af.« De werkman-vegetariaan voegt bij zijn brief eene berekening, waaruit blijkt, dat hij in den slapsten tijd nog altjjd zich behoorlijk heeft kunnen voeden en kleeden en dan nog geld overhield. Het boekje van den heer de Wogan geeft aan een medewerker van de »Tcmps,* die vroeger in 't oosten reisde aanleiding tot de volgende beschouwing. Zijn deze denkbeelden hersenschimmen? Ja en neen. Ja, want ik geloof, dat Europa niet spoedig het vleesch zal laten varen. Neen, want ik heb deze be ginselen zien toepassen door eene natie van 36 mil- lioen zielen. Ik heb Japan bezocht en als ik aan mijne vrienden hier vertel, dat ik daar het vroolijkste en minst geldgierige volk heb gevonden, dat ieder hoer 's avonds een warm bad neemt, dat men er nooit zwaar werkt, dat de kooplieden als het te warm wordt of als zij een partijtje willen maken eenvoudig hnn winkel sluiten, dat men te Tokio dagelijks feesten geeft, dat de Japanners, tweemaal per jaar, tusschen oogst en zaaitijd bij troepen het land doorreizen om de schoonheden van het land schap te bewonderen, als ik dat alles vertel dan meent men, dat ik maar wat praat. Want hoe zou zoo iets mogelijk zijn Het boek van den heer de Wogan gaeft het ant woord. »Men heeft berekend*, zegt hij, dat de jaarlijksche opbrengst van 21/3 hektare in den vorm van achapenvlcesch ternauwernood een man voedt, dezelfde grond met koren bezaaid, voedsel genoeg levert voor zestien menschen. De Japanner ge bruikt veel plantaardig voedsel en slechts nu en dan visch. Niet alleen eet hij geen vleesch, maar hij gevoelt een afkeer van hen, die het eten en daarom ziet men niet gaarne in de herbergen in 't binnenland een Europeaan. Hij is als vleescheter onrein. De Japanner behoeft veel minder te wer ken en heeft meer tijd voor zijne vermakeD. Daarom is hij goed gehumeurd en kent hij geene sociale quaestie.T. Ct. Een zekeren Predikant Hillebrands, in de vorige eeuw te Heugden gevestigd, had reden van verbol genheid tegen Jan de Vries, waarnemend onder wijzer te Helvoirt, en gaf daaraan gevolg door een schotschrift op rijm, dat hij te Helvoirt algemeen verspreid wist te krijgen. Jan de Vries bleef van zijn kant niet achterwege en wist op dezelfde versmaat met nagenoeg dezelfde woorden hierop een antwoord samen te stellen, dat hij in een boek plaatste, hem vroeger door Ds. Hillebrand geleend, hetwelk na eerst zijne wandeling door Helvoirt maakte om daarna aan den geadresseerde te worden bezorgd. Ds. Hillebrand hierover weinig gesticht vindt in den blauw grijzen rok van Jan de Vries alsmede in zijn goedkoope wijze van reizen met een worst in den zak, twee punten om hem te treffen maar ook in deze beide punten weet Mees ter Jan den bal op verdienstelijke wijze terug te werpen. Hebt ge lust om met deze schermutseling, tevens een proeve van toenmalige dicht- en spel kunst kennis te maken, lees dan onderstaand ge schrift, dat dezer dagen onder oude stukken door een onzer lezers werd gevonden. De ondergeteekende herdenkt heden den dag waarop hij zich vuór VIJFTIG jaar alhier als Boekhandelaar vestigde. Dankbaar voor het vertrouwen dat hij gedurende dat tijdvak zoo ruimschoots van zijne begunstigers mocht ondervinden, blijft hij zijne firma bij voortdu ring algemeen aanbevelen. KEESDEN, 2 Mei 1885. De ondergeteekende beveelt zicli bij de Ingeze tenen van het ^Land van Heusden en Altena," bijzonder aan tot het stemmen en herstel- 1 e n van ORGELS, PIANO'S en HARMONI CA 'S, op billijke voorwaarden. Ook zag hij zich gaarne belast met het geven van Piano- en Zangonderwijs. E. VINGER HO ET Organist te Dussen. zal op Donderdag 7 Mei 1885, des voor middags 10 uur, ten herberge van de Kinderen W. DEKKER te Almkerk, publiek en fraai aangelegen s_ Nedekl. Herv. Gemeente. voor Rijswijk, door W. Ringnalda te Loon-op-Zand, 18153, 3e klasse. Trekking van 28 April. Prijs van 1000: nos. 5724, 14705 en 14948 400: nos. 11982 en 13533; f 200: uo. 11871; 100: nos. 7748, 10852, 15744, 16917, 18503 en 19386. 3e Klasse. Trekking van 29 April. Prijs van 5000: no. 10261; 1500:no. 16697j 1000: nos. 13021 en 18633; 200: no. 6677 100: no. 13086. 3e klass. Trekking van 30 April. Prijs van 1500 no. 20465 400 no. 16731 100 nos. 17546, 17567. t Dussen, 30 April. Op de heden alhier gehou den botermarkt worden aangevoerd 248 kilo boter. Zij gold van 0.70 tot 0.99. f Waalwijk, 1 Mei. Op de heden gehouden markt was de aanvoer van Vee groot en de han del vlugger. Er werd aangevoerd 665 KG. Boter, die ƒ0.89 a 0.99 per KG. gold. f Dordrecht, 1 Mei Grasboter, stukken: ƒ0.66 a 0.55 tonnen ƒ10.75 a 9.75. Kunstboter: 0.34 k 0.25. Hooiboter ƒ0.52 a 0.42. ton nen ƒ8.50 a ƒ8.00. Weiboter ƒ0.35 a 0.29. Eieren ƒ3.25 a ƒ3.per 100. De ondergeteekende Thomas van Gorkom, schipper, wonende te Oosterhout, verklaart door deze volgaarne, dat door tusschenkomst van den heer J. G. Karthon, agent der Neder- landsche Maatschappij van Onderlinge Verzekering op binnenlandsche vaart te Amsterdam, wonende te Heusden, door genoemde Maatschappij flink is vergoed geworden het verlies van zijn Schip, „Vrouw Ne eitje," hetwelk op den 3den Januari jl., in de Bakkcrskil is verbrand, zoodat hij genoemde Maatschappij alsmede genoemden agent ten zeerste dank betuigt en aanbeveelt. OosterhoutApril 1885. [get) T. VAN GORKOM. H E UI S D E N. in de kom der gemeente Almkerk, afkomstig van en bewoond geweest door wijlen Notaris Sterk. Dadelijk te aanvaarden. Steeds VOORRADIG, een sorteering raiine tl. Tegen zeer concurreerende prijzen. ONTVANGEN alsmede eene groote sorteering gedrukt in plano, uitgaaf STOKVIS ZOON te VBosch, is steeds voorradig a XO Cent bij den Boekhandelaar NB. Aangezien deze wet op dezelfde grootte gedrukt is als die welke algemeen is op gehangen, kan een ieder hiermede zelf de vroegere overplakken en heeft dus geen extra onkosten voor het op carton brengen. en behoort. ONTVANGEN: Bureau Prins Hendrikkade 140, Amsterdam. de Wapens van HEUSDEN en ALTEN A. in alle soorten en Stoffen. DÉPOT VAN naast VAN GEND LOOS. MET DOOR Mr. JACQUES OPPENH KIM, Tweede geheel omgewerkte druk, bij gewerkt tot Mei 1885. Prijs bij inteekening ƒ1,25; buiten inteekening ƒ1,50. Naar aanleiding van bovenstaande beveelt zich aan tot het verzekeren van Schepen, Stoom- en Schroefbooten, zoowel tegen te beloopen averij, als tegen totaal verlies, bij aanvaren, stranden, ijsgang, brand, enz.; zoo ook tot het verzekeren tegen brand, inslaan van donder of bliksem, zelfs zonder brand, van huizen, schuren, ook van degenen gebouwd van en ge dekt met hout, riet ofstroo, meubels, koopmans goederen, hooi, stroo, paarden, rundvee, alsmede alle landbouw producten, en zulks tegen matige vaste premiën. Nadere inlichtingen worden op aanvrage gaarne verstrekt. verkrijgbaar. Seeker Libel te Heivoort om te Leesen, e.t Rondgedragen, op Jan de Vries geschreeven, in Een Boek aan De Hd. Hillebrands geleent, Door gemelden De Vries. Te Helvoort woont Een wonder man Ik meen Den Schoolmonarch Johan Den Snpaitut van meester beiju Den Echt genot van Vron Joseijn De Slaapmuts is zijn glorie kroon Een houte stoel zijn laijster Troon Het Septer van zijn Rijks bestenr Is plak em knuppel op den Duur Het kleijn gepeupel is de Schaar Dat hij beheerst seer wonderbaar Intusschen blijft ons meester Jan Jaar in Jaar uit deselfte man Dan echter wensch ik Dees Rabijn Lang Leeven en ook vrolijk zijn. Meester Jans antwoord. Te Hensden woont Een wonder quand Ik meen den preeker Hillebrands Een predikant van grof en fijn Den egtgenoot van Vrou fraozijn De grote prnijk is zijn glorie kroon De kansel is zijn Laijster Troon het uitvoeren van zijn rijksbestier is zierlijk preken op Den Duur het Rijkste volk is De Schaar Die hem naloopt Seer wonderbaar in tuschen blijft ons Hillebrands Jaar in Jaar uit Deselve quand Dan egter wensch ik Dees poeet Lang Leeven Sonder harteleed. Hillebrands antwoord. Kijk Jongens kijk wel slappement Kijk Jongens kijk wat Schonder Sent Draagt Jan de Vries tans om Zijn lijf hij is nit Slap en ook nit stijf 't is ligte Stof het Blanwe grijn gekogt op Raad van Vrou Joseijn 't is welgemaakt 't is Somerdragt 't is Just voor hem geen Sware Vragt hoe pronkt hij in dit Sondagspack hij Dragt geen worst meer iD ziju sak gelijk hij sulk niet selden Doet als hij na Lient of boxel moet nu Jan de Vries dog Sindelijk blijft of gij krijgt rusie met u wijf Die niet wil hebben dat gij gaat gelijk Een Sloddervos op de Straat Want Dat is Een gewisse Saak Dat worst n roksak Smeerig maakt. Meester Jans antwoord. Kijk Jongens kijk wat Slappement Den Scharledonk komt nit zijn tent het is Hillebrands Een ieders walg met Een swartkleed om zijn balg het Swarte Stof is Seide greijn gekogt op raad van Vrou franzijn het welgemaakt is Somerdragt 't is Just vor hem Een Ligte vragt hoe pronkt hij in dit Sondagspak maar hij draagt beuling in zijn Sak Zoo als hij in de Slagttijt doet Kruijtbeuling Smaakc hem altijd goed nu Hillebrand dog sindlijk blijft of gij krijgt rusie met u wijf Die nit wil hebben Dat gij gaat met vuijle kleereu op De Straat Want Dat is Eene vaste wet Dat Beuling maakt De Sakke fet Wat Segt ge nu van Hillebrands hij is een Slegte pasquiland Wat deert mij het blaffen van een hond als maar dat Beest mij niet en wond Zijn Schrift is Beuling is het nit raar Den Een Beuling Draagt den aar. m ■it -■£§ Bedankt Prijzen van 100 en daar boven. OËN, Jl Secretaris van de gemeente Groningen. AMEUBLEMENTEN,

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1885 | | pagina 3