Kunstinrichting BSLLARTFABRIEK. Houl-Cement-Daken en Asphall-vloeren, H. F. ONDERWATER Co., Fabrikanten van Aspkalt-Fakpapier M ij 1 bij I) o r cl r e c li t. MR. H. GOEMAN BORGESIUS, B1 H s Pi o N n tü HOLLOW ATS PILLEN EN ZALF fijne stoffen, met bijhoorende Garnituur. AGAZIJN VAN MANUFACTUREN, H H H MULLER Veen bij Heusdsn. I Wed. W. L. Ruijk Zoon, Oppert 148, ROTTERDAM, zeer BILLIJKE PRIJZEN. De Kleine Kapitalist, gezamenlijke novellen van L.Yeerraan te Hensdeii. Energieke mannen het „Nederl. Amerikaansch Weekblad11 getrouwelijk le zende, zijn tegen verarming gevrijwaard. Abonneer U Kosten f 1.60 jaarlijks. STOOMT ABAKSF A BRIE K FOTOGRAFISCHE C. F. CO It l> I'S. De firaut G. lOttVEEI. te 'sHERTOGEN BOSCH,f oude Boeken, Plaatwerken geb cel e Bibliotheken f PH.DE ÜONGH, - HEUSDEN, kapok- en Yeeren Bedden, Inrichting tot zuivering van Bedveêren. Prachtige Springveeren Matrassen, op alle maten, Ontvangen alle kleuren Garneer-fluweel. TRICOT ONDERGOEDEREN in alle maten voorradig. worden vervaardigd door en Stoonitras-^lolennars, p-JIT; H. A. M. ROELANTS, Uitgever. DE NEDERLANDSCHE DRANKWET, De NIEUWE DRANKWET, tekst-uitgaaf, prijs lOcent. De NIEUWE DRANKWET, plano-uitgaaf, welke in de Lokalen moet worden opgehangen, prijs 10 cent. Dames Mode-Journaal voor Nederland. Alle 14 dagen een Nommer. Prijs per kwartaal. ƒ1.25. Schiedam, 1885. H. 3 a Engelsch. Duitsch. Fransch. Latijn. Grieksch. 3 O Italiaansch. Spaansch. Zweedseh Deensch en Noorseh. Hollandsch. N O fj p- O <D O d C Maasstroom I en II. Stoombootdienst HEUSDEN—'s-BOSCH. H. A. BANNING, DE PILLEN Lever, Maag, Nieren en Ingewanden. DE ZALF Keelpijn, Bronchitis, Verkoudheid en Hoest. GorinchemHeusden. Voorloopige Zomerdienst, I I f gedrukt in plano, ait gaaf STOKVIS ZOON te VBo*ch, is steeds voorradig a IQ Cent bij de» Boekhandelaar NB. Aangezien deze wet op dezelfde grootte gedrukt is als die welke algemeen is op gehangen, kan een ieder hiermede zelffde vroegere overplakken en heeft dus geen extra onkosten voor het op carton brengen. Bureau Prins Hendrikkade 140, Amsterdam. de Wapens ran HEUSDEN en ALTEN 's BOSCH, aan de Parade. Specialiteit in Vergrootingeil naar klei|e Portretten in Kooldruk (onveranderlijke Pot grafie), Crayonteekening, Aquarell ten Olieverf, in alle verlangde formaten. Aan liet Atelier bestaat d a g e 1 ij k s gelegenheid tot ]jn- seeren. Opname met het i n s t an t a n p r océdp. N.B. Tweemaal bekroond met Zilver Mf\ Medailles voor Vergrootingen en andtfe Potografiën. KT Des Zondags wordt het Atelier ufb half een gesloten. Oude en Nieuwe Boekhandel P W- belast zich niet bet KÖOPEN en VERKOOPEN van nz. en koopt tegen hooge prijzen of' gedeelten daarvan. Op alle aanvragen wordt terstond geantwoord. Tevens beveelt zij hare gunstig bekende Rlh*- DERIJ beleefdelijk aan, waarvan de prijscourant op aanvrage franco wordt toegezonden. Zesde jaargang 1885. Algemeen Financiëel Nieuwsblad. Verschijnt Dinsdag-, Donderdag- en Zaterdag-middag. Alle Abonnenten ontvangen als gratis-premie een Controle-Lijst voor Uitlootbare Fondsen. Prijs per jaargang van 156 Nos. fr. p.p. ƒ6.— Met Wekelijkscbe Restantenlijst - 8.- Adverteutiën per regel slechts O.ll DE KLEINE KAPITALIST is het g o e d k o op- ste en meest gelezen fiuanciëele blad vaü Nederland. Bureel: Achterburgwal 128, Amsterdam. Proefnummers kosteloos a 20. 24 Noininers met Toiletten en Handwerken, bevattende ongeveer 1600 Afbeeldingen met beschrij ving van alles wat onder Dames-Kleeding kan gerangschikt worden. Ook voor Kinderen Meisjes en jeugdige Knapen worden vele Afbeeldingen gegeven. Verder, Dames-IIandwerken in den uitgebreidsten zin-, Tapisserie- en Borduurwerk; voorbeelden voor Brei-, Haak-, Frivolité- en Knoopwerken en verder alle Fantaisie-artikelen. 24 Knippatronen, met alle mogelijke patronen op natuurlijke grootte van Dames- m Kinder-Kle dingstukken, en eene menigte Borduur- en Soutache-patronen, Letters en Monogrammen. ft d O C5 CD O tD d <D o b£ co bc cö o3 d d C4 Wie reet weinig inspanning in verrassend korten tijd, zonder meester een vreemde taal wil leeren lezen, schrijven en spreken, sellaffe zich aan een der onder staande cursussen voor zelf onderricht, uitgegeven bij W. ,T. THIEME Co. Zutphen. oo cs O cs S3 to cs o Bewerkt naar de beroemde Methode LANGENSCHEIDT door SER VAAS DE BRUIN. ProeTen van bewerking wor den op franco aanvraag gratis toegezonden. o d P. o co Ct> Ligplaats te Heusden, buiten de Wijksche Poort. 's Bosch, Kanaal, b/d Orthensche Brug. Vau Heusden: vm. 5 en 9.80 en nam. 3.30 u. Van 's-Bosch: vm. 7.30 eu nam. 1 en 6.15 u. Op Bossche markten (den lu en 3n Woensdag van elke maand) varen de navolgende Extra diensten. Van Heusden: vm. 7; van 's-Bosch: nam. 2; van Andel a/d Rib: vm. 4.30v. 's-Boschnm. 1» Bij alle soliode boekhandelaren is de iutoekening opengesteld op: welke worden uitgegeven in 8o postformaat, in 3 seriën van 5 a 6 deelen, die op zich zei ven compleet zijn, met omslag in kleurendruk. Iedere serie zal hoogstens 1600 pagina's be vatten en in één jaar compleet zijn. De iuteekeuprijs is zes cent per 16 pagina's, zoodat men door een wekelijkscbe uitgaaf van ongeveer tien eents in het bezit komt van al deze boeiende novellen eu vertellingen. De eerste serie zal bevatten: I. Uit het verleden. II. Oude kennissen. III. De familie Walker. IV. De heks van do Amersfoortsche heide. V. Ivo Folkes. VI. Een klaverblad. Zuiveren het Bloed, en herstellen alle ongeregeldheden van de Zij geven kracht en gezondheid weder aan verzwakte Gestellen, en zijn onwaardeerbaar ter genezing van alle Kwalen eigen aan 't vrouwelijk geslacht, onverschillig van welken leeftijd. En onbetaalbaar voor Kinderen van eiken ouderdom. is een onfeilbaar geneesmiddel voor kwade Boenen, zwerende Borsten, verouderdo Wondon, Zweren en Etterbuilen Het is beroemd ter genezing van Jicht, Rhumatiok, eu onvergelijkbaar voor Aamborstigheid Ter genezing van Kliergezwellen en alle soorten van Huidziekten heeft zij geene mededinger, en geneest betooverend, saamgetrokken eu stijve gewrichten. Alleen bereid in Thomas Holloway's Etablissement, 78, New Oxford Street, Londen, voorheen 533 Oxford Street. En worden verkocht in Potten en Doozen van Is D/acL» 2s 9d., 4s 6d., lis, 22s en 33s eu ver krijgbaar bij alle medicijuen-verkoopers door de geheele wereld. Koopers gelieven het Etiquet van iedere Doos en Pot te onderzoeken. Indien het adres, 533, Oxford Street, er niet staat, zoo is het bedrog. Stooinbootreederij L. de Beer Co. In correspondentie en rechtstreeks verkeer m«t de Stoombootreederij Fop Smit Co. aanvangende 28 Maart 1885. Van Heusden naar G or ine Item. Maandag: voorm. 2.30, c.a. 4.30, 6.30, 8 u. en nm. e.a. 1.30 tn 3.u. (In corresp. vm. 4.30, 6.30, 10 u. en nm 4.45 naar Rotterdam.) Overige dagen: voormiddag 5.30 en namiddag 1.15. (In eerres- pondentie voormiddag 7.30 en namiddag 8 nar naar Rotterdam.) Zondags, voormiddag 8 en namiddag 1.15 uur. Van Gorinchem naar Heusden. Maandag: voorm. c.a. 4.30, 6.30 eu 11.30 u., nam. 1, 8.30 en 5 u. na aankomst der boot van 9.15 vm. en 2 uurnm. uit Rotterdam. Overige dagen: voorm. circa 9 uur en nam. 5 nur, na aankomst der boot van 6 en 2 u. uit Rotterdam. VAN m 1 Zi W Advertentiën genieten groote publiciteit. Bij J. F. VAN DRUTEN te Snoek zijn verschenen o-nderstaande Uitgaven van de AJLJ UUG JJUCMiU'ltUOlUrcïl wurw HetToilet. zooals thans April 1885) luidende, met inleiding, aantcckcningcn en handleiding voor de toepassing, bewerkt door Lid van de Tweede Kamer der Staten-Oeneraal. TWEEDE, geheel herziene en omgewerkte druk. In groot 8vo, pro compleet, 10 vel druks, 1.50. Een eerste afleveringwaarin met flinke letters is opgenomen de tekst der geheele wet, zooals thans lui- Sr™* dende, is terstond voor de lnteekenaars verkrijgbaar. Deze druk wordt geheel ingericht met het oog op een gemakkelijk gebruik in de practijk. NB. Volgens het nieuw artikel 13, is het aanwezig zijn van een plano-exemplaar der oude wet niet meer vol doende, terwijl de Nieuwe wet reeds vóór Mei a.s. in werking treedt. Deze uitgaven, netjes van uitvoering en billijk in prijs, zijn bij de meeste Boekhandelaars voorhanden en verkrijg baar, en na ontvangst van het bedrag per postwissel bij de Administratie dezer Courant en den Uitgever sneek, Aprii 1885. J» F. VAN DRUTEN, te Sneek. Bij alle Boekhandelaren worden bestellingen aangenomen op.- JAARLIJKSCH VERSCHIJNEN Van alle in Het Toilet voorkomende Kleeding stukken zijn geknipte Patronen, naar op te geven maat, in papier of mouseline verkrijgbaar. Het Mode-Journaal Het Toilet telt reeds vele duizenden geabonneerden en vindt bij de Nederland- sche Darmes, hoe meer het bekend wordt, hoe langer hoe meer sympathie. Het is het éénigste Tijdschrift voor Nederland, dat van Parijs het brandpunt der Mode-wereld zijn oorsprong heeft; het wordt in gehee Europa, onder verschillende titels, in alle talen verkocht en heeft een gezamenlijk getal van ruim 200,000 geabonneerden. A u d <D CD CD 3 CD CD CO O o ej O PT <1 O e ARIJZER VAN s-ilirltipiMi.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1885 | | pagina 4