Buitenlandsch Overzicht. BUITENLAND. BINNENLAND. Brieven uit de Residentie. geen verstand kan bezitten, die niet in de eerste plaats alleenlijk op den mammon ziet. Het is duidelijk, dat daarbij evenmin als bij 't vorige, een onderzoek noodig geoordeeld wordt of man en vrouw te zamen leven, lijden en dulden kunnen, althans of men 't eens is ten opzichte der oorzaken, waaruit een waar, eendrachtig en gezegend huwelijk voortspruit. Onderzocht wordt alleen de geldbuidel of de onroe rende goederen. De zaak wordt onder de hoog beschaafden precies behandeld als onder de wilden van Azië of Afrika. De ouders verkoopen hunne dochter, de bruidegom brengt zijn offer en neemt daarvoor het meisje. (Slot volgt.) als hij druk speelde, ook over zijn voorhoofd en hij wierp het dan met een gracieuse beweging naar achteren. Op zijn bovenlip en aan zijn kin ontkiemde een zwart baardje. Hij droeg een zeer laag uitgesneden halsboord en een nauwsluitend jasje, dat reeds menige campagne scheen meêgemaakt te hebben. Aan de pink van zijn rechterhand schitterde bij de bewegingen met den strijkstok een fonkelende steen. Zijn haar tooi, zijn kleeding, zijn voorkomen teekenden ontegen zeggelijk den man, die het noodig acht zich reeds door zijn hiterlijk als .een «kunstenaar# aan te melden. Het maakte op mij den indruk van iets comediant- achtigs, wat ik nooit goed heb kunnen uitstaan. Daarmede in overeenstemming was ook zijn spel. En dat is dan nu van onzen hoopvollen jongen vriend geworden, dacht ik, mistroostig het hoofd schuddend. Ik bemerkte nu ook aan de deur een geschreven programma. Bij het bewuste nommer stond, alsof 't een kermis-tent gold VARIATIËN (Wordt vervolgd .1 HEUSDEN, 11 Mei. t Eene dienstmeid uit deze gemeente, die zich in den vroegen morgen van heden op weg begaf om te gaan melken, werd in het naburige Aal burg, op den openbaren weg, op geweldadige wijze aangerand. De politie hiervan onderricht had weldra den verdachte in handen, die nog heden naar 's Bosch is overgebracht. t Onlangs deelden wij mede, dat alhier het voornemen bestond tot oprichting eener badin richting. Aanvankelijk ondervond de voorloopige Com missie den gewenschten steun. Een aanzienlijk aantal aatideelen was geplaatst en de beschikbare gelden waren meer dan voldoende voor aanleg, toen er geen verlof bekomen kon worden om haar in een stroomende rivier te plaatsen. In eene daartoe belegde vergadering gaf de Voorz. de aandeelhouders daarvan een uitvoerig verslag en werd goedgekeurd de bereids gemaakte kleine onkosten over de aandeelhouders om te slaan en hiermede werd, ten spijt van velen, de Heusdensche badinrichting in zijne geboorte gestuit. t HEDIKHUIZEN. Gekozen tot Lid van den Gemeenteraad alhier, de Heer P. van Geffen te Hedikhuizen. t DRTJNEN. De spoorbrug in den overlaat is geheel gereed. Binnenkort zal ze onderzocht worden. t ALMKERK, 7 Mei. Op heden is het huis, vroeger bewoond door wijlen den Notaris C. Sterk, door het Gemeentebestuur gekocht voor de som van 3350, om te dienen tol woning voor den gemeente-geneesheer. t 9 Mei. De Raad heeft besloten tot het aangaan eener geldleening van 5500, tegen eene rente van hoogstens 4°/0, tot dekking der kosten van aankoop van eene woning voor den gemeente geneesheer en het verstrekken eener subsidie aan het Waterschap „den Duil" voor het begrinden van wegen in bebouwde gedeelten dezer gemeente. t WERKENDAM. In deze gemeente is al heel spoedig van de gewijzigde drankwet, om in een huis waarin een andere zaak wordt uitge oefend, sterken drank in het klein te verkoopen, gebruik gemaaktbij tappers tevens winkelier, schoenmaker, barbier enz. is verkrijgbaar gesteld in gesloten fleschjesBrandewijn, Jenever met en zonder bitter enz. enz. tegen minstens vijf cent het fleschje. Het publiek schijnt in deze wijze van verkoop een zeldzame aardigheid te vinden, waardoor de aftrek voor deze handelaars niet gering is. t Aan de alhier gestationneerde Rijksveld wachter is door den Raad der gemeente de Werken en Sleeuwijk een gratificatie toegekend elk groot 10, voor betoonden dienstijver in die gemeente. t WOUDRICHEM, 11 Mei. Hoewel de land man in 't spreken de pachtprijzen der landerijen verlaagt of verlaagd wil zien, levert dit altijd zeker niet het gewenschte resultaat op. Is in de huurprijs der bouwlanden eene geringe druk king te bespeuren, die zich aau laat zien weldra verwijderd te zijn, in de weilanden is het tegen deel. 't Bewijs werd daarvan geleverd bij de Vrijdag 11. gehouden verpachting van grasgewas, door het Bestuur van 't Oud-Land van Altena, waarbij circa alle perceelen hooger gepacht werden dan in 1884 zelfs een weiland waarvan de pacht in het afgeloopen jaar niet laag was, mocht nu ruim 37% meer opbrengen. t DALEM. Op de lijst der hoogst aangedageneu in de dir. belastingen iu de prov. Gelderland komen 155 personen voor, waaronder de volgende voor een bedrag van Mr. M. Viruly van Vuren en Dalem te Vuren, ƒ900.92, Mr. W. C. Baron van Pallandt te Neerijnen, 830.49, A. J. Mijnlieff te Herwijnen ƒ713.03. t Naar men verneemt, is in het land van Altena zulk een gebrek aan werk, dat o. a. te Werkendam minstens 200 man leeg loopen. Enkelen van daar en omstreken achtten zich bovenmate gelukkig, als ze voor 16 stuivers per dag 2 a 3 uren van huis werk mogen vinden. Bij kon. besl. is verandering gebracht in de territoriale indeeling van het rijk en dit thans verdeeld in drie militaire afdeelingen, te weten le mil. afd., standplaats Amsterdam, omvattende Noord-Holland eu Zuid-Holland ten noorden van de Lek, de Nieuwe Maas, het Scheur, en den Nieuwen Waterweg van Rotterdam naar Zee 2e mil. afd., standplaats Utrecht, omvattende Gro ningen, Friesland, Drente, Overijsel, Gelderland ten noorden van den Rijn en Utrecht3e mil. afd., standplaats Breda, omvattende Zeeland, Noord- Brabant, Limburg, Gelderland ten zuiden van den Rijn en de Lek, en Zuid Holland ten zuiden van de Lek, de Nieuwe Maas, het Scheur en den Nieuwen Waterweg van Rotterdam naar Zee. De stoomtram van Kaatsheuvel naar de haven te Capelle reed Donderdag voor het laatst. De Noord-Brabantsche stoomtram-maatschappij heeft zich genoodzaakt gezien den dienst op deze lijn, bij gebrek aan deelneming, voorloopig te staken. Sedert Woensdag 6 tot Vrijdag 8 Mei, zijn aan de viïchmarkt te Gorinchem afgeslagen 31 zalmen van 9 tot 34 halve kilo's, prijs ƒ0,96 tot 1,13 per half kilo en 4180 elften en vinten, prijs per stuk O.Oö1/» fut ƒ0,74. Men schrijft uit Neerbosch Thans is een aanvang gemaakt met den bouw van nog een weeshuis. Zoodra dit huis gereed zal zijn zullen weder 120 kinderen, waarvoor reeds voorlang plaatsing was aangevraagd, daarin worden opgenomen, zoodat met het getal dergenen, die reeds aanwezig zijn, dan voortaan 830 kin deren in de Weezeninrichting verpleegd zullen worden. Het is thans met zekerheid hekend, dat Woens dag 20 Mei as., de brug te Baanhoek over de Merwede te Sliedrecht door de ambtenaren van de staatsspoorwegen beproefd zal worden. Naar men verneemt, heeft Jeanne Lorette in de gevangenis te Rotterdam weder een poging tot zelfmoord gedaan. Zij wist zich aan de pols een wond toe te brengen, die echter niet ge vaarlijk bleek te zijn. Een slijter in wijn en gedistelleerd te Alkmaar, tevens winkelier in sigaren enz, verkoopt, naar aan de „Amst." geschreven wordt, sedert 1 Mei, den datum der in werking treding van de gewij zigde drankwet, fleschjes van verschillende gruotte, gevuld met genever eu zorgvuldig gesloten met een kurkjehet etiquet draagt ten opschrift „Genever" Hk (Heemskerk) 1 Hk, iys Hk enz. Wanneer nu iemand een half Heemskerkje vraagt, dan betaalt hij daarvoor 1% cent, of liever Gl/2 cent, maar ontvangt 2 cents terug, indien hij het fleschje (een gewoon „apothekertje") terugbezorgtdut fleschje (zoo'n half Heemskerkje) houdt veel meer in dan een „borrel" in de kroeg voor 5 of 6 ceift. Nu ligt het voor de hand, dat jongens, zelfs beneden den leeftijd van 16 jaar, en anderen, die zich generen voor den toonbank een borrel te drinken, een Heemskerkje koopen, en dat op hunne wandeling in de plantsoenen of als zij elders onbespied zijn, verorberen. 't Is treurig, maar waar Een sluiswachter te Lutten a/d. Dedemsvaart is daar in de schutkolk gevallen en verdronken. In de Gerard Doustraat te Arnhem is een tim merman uit een derde verdieping op straat ge vallen. In deerniswaardigen toestand werd hij per brancard naar het gasthuis gebracht. Te Schiedam" is het 6%-jarig zoontje van een bran dersknecht in een spoelingbak gevallen en daaruit levenloos opgehaald. Eergisteren is te Mid delburg de bliksem geslagen in de consistorie der Koorkerk. Er werd weinig schade aangebracht. Iu de Anjelierstraat te Amsterdam werd gisteren^ avond een heer door een nog onbekend persoon onverhoeds aangerand en van zijn horloge beroofd. Hierna begon een wedloop tusschen deu dief en den bestolene, met het gevolg, dat eerstgenoemde ingehaald eu aan de politie overgeleverd werd. Voor het oogenblik is de nachtmerrie van twee bloedige oorlogen, tusschen Engeland en Rusland, tusschen Frankrijk en China, gelukkig van Euiopa weggenomen, en dat is al veel. Maar toch hebben er zich verschijnselen voorgedaan die niet heel aan genaam stemmen. Want èu in Frankrijk èn in En geland heeft zich een streven geopenbaard om de openbare meening te misleiden eu het is met al te goeden uitslag bekroond. Men herinnert zich dat de Fransche Kamer van afgevaardigden op het vernemen van een hoogst ongunstig telegram een oorlogscrediet van 100 mil- lioen gulden toestond. Evenzoo dat het Engelsche parlement, onder den indruk van eene vrij krasse rede van Gladstone, een oorlogscrediet van 132 mil- lioeu goedkeurde. En wat heeft men gezien te Parijs? Den dag nadat het reusachtige krediet was toegestaan kwam het bericht dat China de vredesvoorwaarden had geteekend. En te Londen? Dinsdag nadat het oor logskrediet was goedgekeurd werd hot openbaar dat de betrekkingen tusschen Londen en Petersburg totaal verbeterd waren. En de Fransche én de Engelsche regeering be schikken dus over kredieten die zij niet noodig hebben. Men zou zeggen dat zij er dan ook geen gebruik van mogen maken. Maar die zoo redeneert kent de listen der staatslieden niet. In Frankrijk zullen de gelden worden gebruikt om de kosten te dekken van den oorlog in Tongking, welke de Re geering heeft gemaakt zonder daartoe ge machtigd te zijn. In Engeland zal men van den onvoorzienen geldovervloed gebruik maken om de oorlogsvloot eens flink uit te breiden. Het komt ons voor dat deze misbruiken er sterk toe bijdragen om de verzekeringen der staatslieden hoe langer hoe minder vertrouwen te schonken bij de volksvertegenwoordigers. Zooals wij reeds opmerkten, de stand van zaken in China is gunstig. De Fransche gezant Pateno- tre zal te Tientsin deze week de onderhandelin gen leiden over den definitieven vrede, terwijl de Chiueesche troepen inderdaad in vollen aftocht zijn uit de Tougkingsche grensvestingen. Men is alleen nog niet zeker of het hoofd der zoogenaamde Zwartvlagpen, die sinds 20 jaar in de Tongking- sche provinciën do baas speelt, lust zal hebben de Fransche driekleur te erkennen. De Engelsche regeering heeft ook beslist aange nomen, dat de dood van Gordon niet gewroken zal worden, dus geen tocht naar Khartoum, geen Nijl-expeditie, geeu woestijn-spoorweg. Het is een besluit dat zeker toejuiching verdient, maar het is toch vreemd te zien hoe zelfs een ministerie Gladstone met zulke gewichtige belangen speelt. Voor een paar maanden heette hot, dat de eer van Engeland eischte, dat de Engelsche troepen Khar toum veroverden en den Mahdi vernietigden. De eer schijnt dit thans niet meer te eischen. lntus- schen sterft een groot deel van het Eugelsche leger onder de moorddadige Afrika-zon weg. Het kan niet anders of zulk een weifelen moet het Engel sche kabinet veis vijanden maken. Wat nu de verhouding tusschen Engeland en Rusland op dit oogenblik betreft, de Regeering heeft Maandagavond aan het Parlement medege deeld hoe de zaken staan. Er is eene commissie gevormd, bestaaude uit do Engelsche ministers Kimberley en Granville en den Russischen gezant Do Staal met den heer Lessar. Deze commissie heeft eene regeling vastgesteld, waarmede de onder koning van Indie benevens de raad van Indie zich ingenomen hebben betoond. Die regeling is nu aau de goedkeuring der Engelsche Regeering onder worpen. Het is voorzeker gelukkig dat de zaken dezen keer hebben genomen. Toch zou men zich vergis sen, meende men dat Engeland uit zuivere vrede- OP EEN VOLKSLIED, gecomponeerd en uitgevoerd door SIGNOK CARLO MONTI, bijgenaamd DE VIOOLKONING Meer kon men niet verlangen. lievendheid zooveel heeft toegegeven. De waarheid is dat de Eogelsche regeering, op uitvoerige rap porten van den Indischen opperbevelhebber, tot de overtuiging is gekomen dat slechts nederlaag en schande van den oorlog waren te wachten. Dat de Russische regeering niet van de zeldzaam gunstige gelegenheid heeft gebruik gemaakt, pleit voor baar gezond verstand. Waarschijnlijk begreep zij al te goed hoe Duitscbland zich reeds spitste op het ge not, twee machtige Europeesche rijken elkander door een bloedigen oorlog tot machteloosheid te zien brengen. De invloed van de Russische kei zerin, eene geboren Deenscbe prinses, en die met hart en ziel Bismarcks politiek verfoeit, is hier wel na te gaan. Uit Duitscbland is het politieke nieuws schraal, daar het vertegenwoordigend lichaam vau Pruisen niet bijeenkomt eu de Rijksdag zich slechts met handelstarieven en verdragen heeft te bemoeien. Het laatste politieke nieuws, ook voor ons laud eenigzins van belang, is dat graaf Herbert Bismarck, de Duitsche gezant te 's Gravenhage, zal benoemd worden tot onder-secretaris van staat, terwijl de bekende dr. Busch, thans die functie vervullende, tot Duitsch gezant te Bucharest zal wordeu benoemd. Veel wil heeft graaf Bismarck van zijn gezant- schapspost in Nederland niet gehad. Hij is eigenlijk slechts drie maanden in betrekking geweest. Den meesten tijd was hij afwezig met verlof, zooaD ook thans nog. Het Belgisch stoomschip «Helvetia#, van de White Cross-lijn, werd door het ijs verpletterd en zonk Zaterdag des namiddags bij het Scatterie- eiland, kaap Breton. De bemanning werd gered door het stoomschip «Arcadian#, dat de Helvetia# op sleeptouw nam. De «Helvetia# had geen pas sagiers aan boord en was in diep water gezon ken. De lading wordt op 400.000 dollars geschat. Victor Napoleon hoeft een groot diner gegeven, gevolgd door een receptie. De [Prius verklaarde dat hij zoolang zijn vader leefde niet als preten dent zon optreden. In Schotland woedt, sedert Vrijdag, een hevige storm. Hot regent geweldig en de rivieren stroomen over. In de Hooglanden valt er sneeuw en is 't zoo koud als tijdens den winter. De storm, die dezer dagen in Denemarken woedde, joeg groote massa's zaad over de velden aan het Praestöfjord. 60 voet hoog boven het fjod dreven groote donkerbruine zandwolken, die niet zelden het daglicht bijna onderschepten. De akkers hebben daardoor groote schade geleden. »Hoe de zee alles uitwerpt.# Men herinnert zich, dat verleden jaar de Daniel Steinmann# met 124 passagiers vergaan is. Een der omgekomenen was zekere heer Michaelsen, die voor zijn vertrek naar Amerika een ton gouds en onderscheidene voorwerpen van waarde bij een baukier te Hasle (in Denemarken) tegen behoorlijk bewijs in de deposito had gegeven. De baukier, die niet dacht dat het bedoelde bewijs ooit weer te voorschijn zou komen, weigerde de uitbetaling vau de gede poneerde gelden eu waardeu aan de erfgenamen vau Miokaelsen. De Deenscbe Regeering trok zich de zaak aan eu gelastte haar consul te Halifax, geen middel onbeproefd te lateu om het belang rijk papier weder meester te wordeu. Alle pogingen bleven tot dusver vruchteloos, tot dezer dagen aan de kust van Nova Scotia, in de nabijheid der plaats waar de stoomboot was vergaan, een kleine koffer aanspoelde, die een menigte brieven en pa pieren bevatte. Zij bleken te hebben toebehoord aau don beer Michaelsen eu onder de stukkeu was het kostbare bewijs. De consul ontcijferde deu inhoud en telegrafeerde dien uaar Kopenhagen. De Columbiaansche regering heeft op het ge bied der landengte van Panama de krijgswet van kracht verklaard, als het beste middel om de orde te bandhaven. Admiraal Jouett heeft in last ge kregen al de garnizoenen terug te trekken, zoodra hij het oogenblik daartoe geschikt acht zonder vrees voor gevaar, en de helft van bet contingent zee-soldaten naar de Vereenigde Staten terug te zenden. Kapitein Boyton, de welbekende duiker, die nu volgens zijn laatste berichten rustig te New-York leeft, kau toch niet nalaten vau tijd tot tijd een waagstuk te beproeven. Hij ging dezer dagen een weddenschap aan, dat hij in do haven, naast het schip «Garnet#, een ledige torpedo zou plaatsen, en hij volbracht dat werk. Maar vóór hij weg kon komen werd hij ontdekt door de wacht van het schip, die op hem schoot, maar zonder hem te raken. Door zich bekend te maken eu opheldering te geven van do grap, ontsnapte hij aau het ge vaar van een tweede schot. De zaken schijnen in de Vereenigde Staten ook al niet beter te gaan dan in Europa. Do stalen spoorstaven zijn onlangs voor 26 dollars verhan deld, een tot dusverre ongekend lage prijs. Een telegram uit Alcira, provincie Valentia, meldt dat zekere dokter Ferran aan 3200 personen een tegengif tegen de cholera heeft ingegeven, waarvan gevallen in die stad waren voorgekomen. Geen dezer personen werd aangetast. Meaagujiimm.. —i uwnwi miniwni t Het Bestuur van net Calamitense waterschap «Nieuw BommeDede# zal eerstdaags aanbesteden de uitvoering van het onderhoud eu vau eenigo buitengewone werken aan de zeeweering in 1885/86. Raming 4161. 's GRAVENHAGE, 9 Mei 1885. Zooals reeds in den aanhef van mijn schrijven dd. 25 April jl. werd opgemerkt, bepalen de voor naamste der iu de Grondwet voorgestelde wijzi gingen zich tot de verbetering vau het kiesrecht en in verband daarmede ook vau de defensie. Iu iniju brief van 2 Mei jl. gaf ik uwe lezers eene korte schets van de wijzigingen omtrent het kiesrecht, zoodat mij nu nog rest om hunne aandacht te vestigen op de veranderingen die worden voorgesteld iu de bepalingen omtrent 's Lands verdediging. Alvorens daartoe over te gaan, merk ik ook op dat nog wordt voorgesteld om eenigo verbetering te brengen iu de bepalingen der Grond wet omtrent het bestuur der provinciën. Aan het provinciaal bestuur is de uitvoering van wetten eu algemeene maatregelen vau inweu- dig bestuur opgedragen, onder oppertoezicht van het algemeen Rijksbestuur, De verschillende deelen des Lauds hebben toch ieder hunne eigeu belangen, die niet bij algemeenen maatregel voor het geheele land kunnen geregeld worden en even min voor elke provincie of deel van het Land in het bijzonder aan de zorg der algemeene Lands- regeering kannen overgelaten worden. De behar tiging dier bijzondere belangen is dus overgelaten aau het bestuur van elke provincie in het bijzonder en is bekend als de regeling en het bestuur van het Provinciaal huishouden. Dit provinciaal beheer vordert financiën, vau daar dat elke provincie weêr afzonderlijke geld middelen moet hebben. Om die te verkrijgen, wordt er jaarlijks eene begrooting van opgemaakt en aan de Regeering ter goedkeuring ingezonden. Die begrooting bestaat tot nog toe uit twee deelen, le de begrooting van kosten van het Provinciaal bestuur voor zooveel dit Rijksbestuur is, en 2e de begrooting der enkel Provinciale uitgaven en ont vangsten. Het gedeelte der begrooting, dat voor het Rijksbestuur dient, wordt na goedkeuring door den Koning, in de begrooting van het Departement van Binuenlandsche Zaken opgenomen en aan de Vertegenwoordiging ter bekrachtiging aangeboden. Deze wijze van handelen heeft tot moeilijkheden aanleiding gegeven, vooral ten aanzien der daaruit voortgevloeide beperking van de vrijheid der Staten eu de aanstelling en bezoldiging van de ambtenaren

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1885 | | pagina 2