HetToilet Kunstinrichting Handel in Manufacturen, Om het geleerde Fransch VILLUSTRATION EUROPÉENNE. HOLLOW ATS PILLEN EN Iloul-Cement-Dakcn en AspliaH-vlocreii, II. F. ONDERWATER Co., Fabrikanten van AspKalt-Dakpapier Geïllustreerd Politie-Nieuws. A. E. BRA AT H. A. BANNING, \iDe Lin De firma C. NEDERVEEN, Pl PP b PU PP A H a 0 fel 9 'te! 3 m fel PH, DE JONGH, - HEUSDEN, AGAZIJN VAN MANUFACTUREN, Bedden, Matrassen, Veeren, Kapok, Zeegras. GOEDKOOP VERKOOPEN. GORINCHEM. H H De gezamenlijke novellen van Ds Kleins Kapitalist. Stoom Houtzagerij en Sohaverij Kapok- en Yeercii Bedden, Inrichting tot zuivering van Bedveêren. Prachtige Springveeren Matrassen, op alle maten, Ontvangen alle kleuren Garneër-fluweel. TRICOT ONDERGOEDEREN in alle maten voorradig. FOTOGRAFISCHE GEBROEDERS VAN HOUTEN, Langendijk, Gorinchem. MARIAGE ET FATALITÉ Bureau: Kerkstraat 35, Amsterdam Dames Mode-Journaal voor Nederland. Alle 14 dagen een Nommer. Prijs per kwartaal. ƒ1.25. Schiedam, 1885. II. A. M. ROELANTS, Uitgever. Gezondheid voor iedereen. DE PILLEN Lever, Maag, Nieren en Ingewanden. DE ZALF Keelpijn, Bronchitis, Verkoudheid en Hoest. worden vervaardigd door cis Stööiutras-Moleiiaars, ij 1 bij Dordrecht. jl E. F. EDEN, Uitgever, AMSTERDAM. BOUWMATERIALEN, ROTTERDAM. Door groote pakhuisruimte altijd flinke voorraad aan V. F. ('ORDES. MULLER JISKOOT. STOOMTABAKSEABRIEK Veen bij Heusien. GorinchemHeusclen. Maasstroom I en II. Stoombootdienst HEUSDEN—'s-BOSCH. Houthandel. ZOMERDIENST, te 'sIIERTOGENBOSCH, oude Boeken, Plaatwerken gelieele Bibliotheken 1 GULDEN. Engelsch. Duitsch. Fransch. Latijn. Grieksch. Italiaansch. Spaansch. Zweedsch Deensch en Noorsch. Hollandscli. a ƒ20 PAR IJZER SYSTEEM Alles a contant en ongekend lage prijzen. Voor één gulden en vijftien cents ontvangt men deze Courant TWEEMAAL per m nADnnrnQTnnrla nrÜ7Pll. I van 's BOSCH, aan de Parade. Specialiteit in Vergrcotingen naar kleine Portretten in Kooldruk (onveranderlijke Foto grafie), Crayonteekening, Aquarell en Olieverf, in alle verlangde formaten. Aan het Atelier bestaat d a g e 1 ij k s gelegenheid tot po seeren Opname met liet instantané procédé. N.B. Tweemaal bekroond met Zilveren Medailles voor Vergrootingen en andtre Fotografiën. Des Zondags wordt het Atelier om half een gesloten. Stoombootreederij L. dc Beer Co. Van Heusden naar Gorinchem. Van Gorinchem naar Ileusden. Dinsdag-, Donderdag- en Zaterdag-middag. Stoomboot //Stad Heusden. KaatsheuvelHeusdenRotterdam. aanvangende WOENSDAG Oude en Nieuwe Boekhandel Wie met weinig inspanning in verrassend korten tijd, zonder meester een vreemde taal wil leeren lezen, schrijven en spreken, schaffe zich aan een der onder staande cursussen voor zelf onderricht, uitgegeven bij W. J. THIEME Co. Zutphen. os O d p. d Bewerkt naar de beroemde Methode LANGEN SC H EI DT door SER VA AS DE BRUIN. Proeven van bewerking wor den op franco aanvraag gratis toegezonden,» (J U-C.C/L/ JJVtnsltUjIOU.VLUjl C IO LVlfl UI te blijven onderhouden is de beste maatregel een abonnement te nemen op een Fransch tijdschriftdat door vorm en inhoud tot lezen dringt. Dit vindt men in Wekelijks verschijnt hiervan een nummer met 4 of 5 platen. De tekst wordt gevormd door romansno vellen, causeries over letterkundewetenschap of kunst, gedichten, enz. De nieuwste roman welke er in verschijnt trekt algemeen de aandachthet verhaal blijjt voortdurend en in klimmende mate boeien. Men abonneert zich voor een geheelen jaargang a f 5, franco per post f 5.50); de betaling geschiedt per kwartaal. Bij alle Boekhandelaren worden bestellingen aangenomen op: JAA It LIJKSCII VERSCHIJNEN 24 Nommers met Toiletten en Handwerken, bevattende ongeveer 1600 Afbeeldingen met beschrij- ving van alles wat onder Dames-Kleeding kan gerangschikt worden. Ook voor Kinderen Meisjes en jeugdige Knapen worden vele Afbeeldingen gegeven. Verder, Dames-Handwerken in den uitgebreidst en zin-, Tapisserie- en Borduurwerk; voorbeelden voor Brei-, Haak-, Frivolité- en Knoopwerken en verder alle Fantaisie-artikelen. 24 Knippatronen, met alle mogelijke patronen op natuurlijke grootte van Dames- en Kinder-Klee- dingstulcken, en eene menigte Borduur- en Soutache-patronen, Letters en Monogrammen. Van olie in Het Toilet voorkomende Kleeding stukken zijn geknipte Patronen, naar op te geven maat, in papier of mouseline verkrijgbaar. Het Mode-Journaal Het Toilet telt reeds vele duizenden geabonneerden en vindt bij de Nederlimd- sche Dames, hoe meer het bekend ivordt, hoe langer hoe meer sympathie. Het is het éénigste Tijdschrift voor Nederland, dat van Parijs het brandpunt der Mode-wereld zijn oorsprong heeft; het wordt in gehee Europa, onder verschillende titels, in alle talen verkocht en heeft een gezamenlijk getal van ruim 200,000 geabonneerden. Zuiveren het Bloed, en herstellen alle ongeregeldheden van de Zij geven kracht en gezondheid wéder aan verzwakte Gestellen, en zijn onwaardeerbaar ter genezing van alle Kwalen eigen aan 't vrouwelijk geslacht, onverschillig van welken leeftijd. En onbetaalbaar voor Kinderen van eiken ouderdom. is een onfeilbaar geneesmiddel voor kwade Beenen, zwerende Borsten, verouderde Wonden, Zweren en Etterbuilen Het is beroemd ter genezing van Jicht, Rhumatiok, en onvergelijkbaar voor Aamborstigheid Ter genezing van Kliergezwellen en alle soorten van Huidziekten heeft zij geene mededinger, en geneest betooverend, saamgetrokkon en stijve gewrichten. Alleen bereid in Thomas Holloway's Etablissement, 78, New Oxlord Street, Londen, voorheen 533 Oxford Street. En worden verkocht in Potten en Doozen van Is D/VU 2s 9d., 4s 6d., lis, 22s en 33s en ver krijgbaar bij alle medicijnen-verkoopers door de geheele wereld. Koopers gelieven het Etiquet van iedere Doos en Pot te onderzoeken. Indien het adres, 533, Oxford Street, er niet staat, zoo is het bedrog. Wil men een onderhoudende Courant lezenen platen hebbendan abonneere men zich op de goedkoopste Geïllustreerde Courant in Nederland. Op het week, gedurende drie maanden franco aan huis, ieder nommer bevat de belangrijkste gebeurtenisseri, op Justitie- of Politiegebied, en een of meer platen, op de voorvallen betrekking hebbende. Als men zich nu abonneert ontvangt men de nommers die nog in deze maand verschijnen GRATIS. Eenig Vertegenwoordiger voor Ned. en Indië van de Porti. Cement JOSSON Co. De laatste 5 jaren zevenmaal bekroond, in 1883 te Amsterdam met de Gouden Medaille. Lood- en Zinkwerken, als: Dakramen, Ornamenten, Trapballnstren, enz. enz. Parketvloeren, Tuinbeelden, Cementriolen, Drijfsteen, Tras, Belgische Gips enz. Bij alle soliede boekhandelaren is de inteekening opengesteld op: welke worden uitgegeven in 8o postformaat,, iu 3 seriëu van 5 a 6 deelen, die op zich zei ven compleet zijumet omslag in kleurendruk. Iedere serie zal hoogstens 1600 pagina's be vatten en in één jaar compleet zijn. De inteekenprijs is zes cent por 16 pagina's, zoodat men door een wekelijksche uitgaaf van ongeveer tien cents iu het bezit komt van al deze boeiende novellen en vertellingen. De eerste serie zal bevatten: I. Uit het verleden. II. Oude kennissen. III. De familie Walker. IV. De heks van do Amersfoortsche heide. V. Ko Folkes. VI. Een klaverblad. de Wapens van HEUSDEN en ALTENA. In correspondentie en rechtstreeks verkeer met de Stoombootreederij Fop Smit Co. Maandag: voorm. 2.30, ca. 4.30, 6.30, ca. 8V2 u-, nm. ca. 1.15, 4.30 u. (In corresp. vm. 4.30, 7.30, 10 u., nam. 3 en 6.30 naar Rotterdam.) Overige dagen: voormiddag 5.30, namiddag 12.30, 4.30. (In corres pondentie voormiddag 7.30, namiddag 3, 6.30 naar Rotterdam.) Maandag: voorm, c.a. 4.30, 6.30 en 11.30 u., nam. 1, 3.30 en 7 u. Overige dagen: voorm. 9 nur, nam. 2.30 en 7 uur, na aankomst der boot van 6, 10.15 en um. 3,30 uit Rotterdam. De eerste dienst van Hensden (behalve Zon dag en Maandag), zal vanaf 15 JUNI teu 4.30 plaats hebben, in correspondentie op de boot uit Gorinchem naar Rotterdam ton 6 30, des Zondags ten 8 nur. De dienst de.s Zondags ten 12.30 van Hensden en 2.30 van Gorinchem, zal in dc maanden Mei, Juni en Juli geen plaats hebben. BD i Radikale genezing desver- JlN FPl'fö&'T'bm k^ezeucl wordt overeengeko men voor een bepaalde prijs. betaalbaar na genezing. Daartoe zijn 20 kamers tor beschikking der patiënten gesteld. WAERSEGERS, heelmeester van breuken. Groenplaats, 35, te Antwerpen. Zesde jaargang 1885. Algemeen Financiëel Nieuwsblad. Verschijnt Alle Abonnenten ontvangen als gratis-premie een Controle-Lijst voor Uitlootbare Fondsen. Prijs per jaargang van 156 Nos. fr. p. p. 6. Met Wekelijksche Restantenlijst - 8. Advertentiën per regel slechts - 0,15 DE KLEINE KAPITALIST is het goedkoop ste en meest gelezen financiëele blad van Nederland. Advertentiën genieten groote publiciteit. BureelAchterburgwal 128, Amsterdam. Proefnummers kosteloos. Ligplaats te Heusden, buiten de Wijksche Poort. 's Bosch, Kanaal, b/d Orthensche Brug. Van Heusden: vm. 5 eu 9.30 en nam. 3.30 n. Van *8 - B 0 s c h vm. 7.30 en Dam. 1 en 6.15 u. Op Bossche markten (den lu en 3n Woensdag van elke maand) varen de navolgende Extra diensten. Van Hensden: vm. 7; van 's-Boscb: nam. 2; van Andel a/dRib: vm. 4.30 v. 's-Bos c hnm. 1. 13 M E I 1885. AFVAREND Maaudag. Ov. werkdagen Van Kaatsheuvel 's morgens 12.30 3.15 Waalwijk 1.30 4.30 Heusden 3.45 7.— Woudrichem 5.30 8.30 Gorinchem 6.15 9.— Sliedrecht (Middenveer) 7. 10.— Dordrecht 7.30 10.30 Te Rotterdam 8.45 11.45 OPVAREND alle werkdagen. Van Rotterdam 'snam. 1.40 Dordrecht 3.— Sliedrecht (Middenveer) 3 20 Gorinchem 4.30 Woudrichem 4.45 Heu-den 6.30 Waalwijk 8.— Te Kaatsheuvel 9.— DE DIRECTIE. belast zich met het KOOPEN en VERKOOPEN van enz. en koopt tegen hooge prijzen of gedeelten daarvan. Op alle aanvragen wordt terstond geantwoord. Tevens beveelt zij hare gunstig bekende BIN DERIJ beleefdelijk aan, waarvan de prijscourant op aanvrage franco wordt toegezonden. Oplaag 315,000; het meest versprei de van alle Modetijdschriften, in veertien talen verschijnende. He Bazar, Geïllustreerd Tijd schrift voor Modes en Handwerken. Maan delijks twee nummers. Prijs per kwartaal 1. Jaarlijks verschijnen 24 Nos. met toilet en hand- worken, 2000 gravures met beschrijving van kleeding- stukken en linnengoed voor dames, meisjes, knapen en jonge kinderen, bene vens het linnengoed voor heeren, het bed- en tafelgoed, handwerken enz. 12 supplementen, bevattende ongeveer 200 snijpa- tronen van allerlei kleedingstukken en 400 bor duur- en tapisserie patronen, naamcijfers enz. Abonnementen worden aangenomenbij alle Boekhan delaren en bij de Uitgevers Gebe, Belinfantk, den Haag, na ontvangst van een postwissel vau f 1 voor 6 Nos., van 1.50 voor 6 Nos. met 6 gekleurde modeplaten of met 3 gekuipte patronen; of van 2 voor 6 Nos. met 6 gekleurde modeplaten en met 3 geknipte patronen. O) a oj cj n a 03 CO CD d <D d Ti <D bfi ca bfi cö cé n d O u d <N co O g V" 11 00 CD 3 P' C5 O g X U—J cr- -t 1— a o P' O O cf »d CD O CD Pf N O O t-3 CD l-i PU CD ►S CD O P pr o 00 Cf CD

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1885 | | pagina 4