Aardbeziën. J. S. Jiskoot, Praktwijn raap en fat ver seta en ijk. Medekiezers! ROELAND MIDDELKOOP, Bastiaan Adriaan Middelkoop, Dienstregeling PINKSTERMAANDAG 1885. Stoomboot „Stad Heusden." Stoomboot „Maasstroom." Dienstregeling Pinkstermaandag 1885. HORLOGEMAKER, Langendijk 220, GORINCHEM. Amerikaansche- en Seraphin-Orgels, Kunst inrichting' De Li GORINCHEM. SCHOENEN en LAARZEN. Yssn bij Heusden. Afloop van Aanbestedingen. Gemengd Nieuws. MARKTBERICHTEN. ADYERTENTIEN. m versche Aardbeziën, dagelijks te adviseeren ten zijnen huize, doch des Za- turdags van 11 tot 1 uur in het Koffiihuis van de Wed. Gekker, aan de Haven te Heusden. maken bekend: Notaris te Capelle, Yan HEUSDEN 's morgens 3.45. Van ROTTERDAM 's avonds 6 ure. lietourbiljetten geldig van af Zaterdag voor Pinkste ren tot Dinsdagavond 11a Pinksteren. Yan HEUSDEN 's morgens 5 URE. 9.30. 's namiddags 3.30. Yan 's BOSCH 's morgens 7.30. f/ f/ 's middags 1 URE. 's avonds 7.15. PRIJS ƒ80, 90, 100, 140, 215, 230, 285, 325, en hooger. 5 JAAR schriftelijke garantie. FOTOGRAFISCHE C. I POR DES. Energieke mannen het „Nederl. Amerikaansch Weekblada getrouwelijk le zende, zijn tegen verarming gevrijwaard. Abonneer U Kosten f 1.60 jaarlijks. Houthandel. Stoom Houtzagerij en Schaverij n Fabriek en Magazijn gorinchem. C. van der Miessen Gz MULLER JISKOOT. STOOMTABAKSFABRIEK 7 Ter vervulling van de vacature in de STATEN van de Provincie NOORD-BRA BANT, ontstaan door het overlijden van den Heer zal op 19 MEI e. k. eene stemming plaats hebben. Dringend worden medekiezers uitgenoodigd, hunne stem uit te brengen op den Heer wien men de belangen in het district HEUSDEN gerustelijk kan toevertrouwen, en die, evenals zijn vader, om zijne rechtschapenheid en menschlievendheid aller achting ten volle verdient. VELE KIEZERS. Naar DORDRECHT. Ie kajuit. 2e kajuit. Van Heusden tot en met Veen ƒ0.75, ƒ0.50. Van Pouderoijen tot en met Woudrichem - 0.60, - 0.40. Naar ROTTERDAM. Ie kajuit. 2e kajuit. 1.ƒ0.60. - 0.75, - 0.50. V V naar NIJME- Correspondeerende te 's BOSCH op trein 7.30 naar BOXTEL, 8 ure GEN, 8.26 naar UTRECHT en 8.28 naar TILBURG. In correspondentie op de treinen welke vertrekken van TILBURG 5.40, van NIJME GEN 5 55, van UTRECHT 6.8 en van BOXTEL 6.15. 's BOSCH, aan de Parade. NB. Tweemaal bekroond met Zilveren Medailles voor Vergrootingen en andere Fotografiën. VAN werken gedurende 1885/1886 aan het Calamateuse waterschap »de Leendert Abrahampolder,* zal eerstdaags worden aanbesteed. Raming ƒ8830. 's HAGE, 24 Juni. De verdieping van de ri vier het Mallegat en een gedeelte van de rivier de Dordtsche kil tasschen de kiloraeterraaien 120 en 125 onder de gemeenten Dubbeldam en's Gra- deel. Raming ƒ74,700. Aanwijzing 17 Juni. (63 fHet verrichten van graaf- en baggerwerk in het bovendeel der Nieuwe Merwede, gedeeltelijk door middel van de Rijks-stoombagger vaartuigen, met de bediening dier vaartuigen gedurende het werk, en het uitvoeren van eenige oeverwerken op die rivier. Raming ƒ40,500. Aanwijzing 17 Juni. (64 f17 Juni Het uitvoeren van graaf- en baggerwerk op het bovendeel der Nieuwe Merwede, tusscben de kilometerraaien 109 en 110 onder de gemeente Werkendam. Raming 31,000. Aanw. 10 Juni. (65 f Het onderhouden en herstellen van de post en telegraafgebouwen te Vlissingen tot 31 Maart 1888, Raming 1820. (66 der douane gevraagd, of had, waarvoor belasting t UITWIJK. De restauratie aan de onderwijzers- woning is dit jaar door Burgemeester en Wethou ders aanbesteed geworden en gegund aan Straver te Alm kerk, voor de som van ƒ316.85, zjjnde 0.85 boven de raming. Onlangs werd in een deftig gezin te Rotterdam een diner gegeven, 't Was nog niet afgeloopeu, toen de vrouw des huizes een zeer kostbaren ju- weelen steen uit haren ring miste. Te vinden was hij niet. Nu werd mevrouws hondje, dat in dezelfde zaal gedineerd had, onder scherp toezicht gesteld van den huisknecht en deze bracht mevrouw den volgenden morgen haren steen terug. Hij had hem in de uitwerpselen van .den hond gevonden. De knecht kreeg een gouden tientje en in haren toorn jegens den hond schreef mevrouw onmiddellijk haar lidmaatschap van de vereeniging tot dierenbe scherming af. Te Amsterdam, ergens op de Lijnbaansgracht, staat op een gevel met groote letters geverfd: C. Houillier vernikkeld en verguld. Voor liefhebbers van zeldzaamheden is het heusch de moeite waard, dien man te gaan zien. Aan het spoorweg-station te Leeuwarden had een roerend afscheid plaats tusschen een huisman en zijn gewezen kostganger, iemand die lang in de Oost had verkeerd. Het opmerkelijkste was, dat hij hem zijn vrouw cadeau gaf, nadat de drie be trokken personen in volle harmonie een glaasje hadden gedronken. De huisman zelf behield het kind, een jongen van 6 jaar. Ben gezelschap da mes, bij do aflevering tegenwoordig, gaf in de warmste bewoordingen hare afkeuring te kennen. De kantonrechter te Middelburg veroordeelde Dinsdag verschillende plattelandsbewoners, die zon der toestemming van het hoofd der gemeente op den tweeden Paaschdag aan een openbaren weg gewerkt hadden, wegens overtreding der Zondags wet, ieder tot een geldboeto van 0.05, zegge 5 cent. DE BESTE DER MANNEjn. O, ik heb een echtvriend, zoo'n bovenste, menschen Dat nergens een vrouw er een bet'ren kan wonscheu Hij heeft wel zijn nukken, o ja! inr en dan, Maar toch hij bemint me zoo vurig, mijn m ui Hij heoft één gebrek, dat ik moeilijk kan dulden Hij steekt, minder dik meest in geld dan in sch ulden Ook ranselt hij mij, ja, wel af nu en dan Maar achhij is anders een doorgoede man Oók waar is 't en o, het kan danig mij stuiten Hij gaat maar te dikwerf aan drank zich te buiten En kaartspel, en dobb'len daar houdt hij erg van Maar ov'rigens is 't een .juweel van een man Dolgraag mag hij wol met de meisjes wat mallen Kijk, zóó is het manvolken zóó doen zij allen I Maar wat, zou 'k mij erg'ren aan die lief hebb'rij H|j 'a anders zoo'n beste die echtvriend van mij 'k Erken, hij is handig al kan ik 't niet eeron In 't huisraad-verpanden en 't geldje-verteeren Maar zou 'k daarom twisten mat hem, met een man Zóó goed, als m' er ergens oen aanwijzen kan Is hij erg besoesd, ja, dan zit 'k soms te beven Het vaatwerk, zoo ver het nog bleef in het leven Dat smijt hij aan stuk, raast en zit mij in 't haar; Hij 's goed toch al 't and're laat ik maar daar Ja, zóó als ik daar u naar waarheid liet lezen, Zóó is hij, mijn man, waar ik trotsch op mag wezen Al ging 'k, bij exempel, de wereld in 't rond, 'k Weet zeker dat 'k nergens een betere vond (Naar 't Eng.) D. J. v. d. B. De speelbank te Monte Carlo, zegt de »Volks- Zeitung,« vierde dezer dagen al een zeer treurig jubileum. Het vijftigste menschenleven in dit seizoen, en dus sedert December 1884, viel er, als offer van het spel. De ongelukkige die, naar men beweert, driehonderd lires in de speelzaal had verloren, hing zich in een kamer van het »H6tel de Russie* op. De bladen te Nizza wisten natuurlijk te vertellen dat de zelfmoordenaar het leven moede was, reeds lang het plan had gehad zich van kant te maken en dit voornemen ook in een brief had uitgesproken; het was bloot toevallig dat de uitvoering van dit plan juist te Monte Carlo had plaats gevonden. De Secoio* merkt daarentegen zeer terecht op, dat het zeer gemakkelijk is te bemerken, dat deze verhalen slechts uitvluchten zijn, die enkel beoogen de treurige gevolgen, die de speelbank na zich sleept, te bemantelen. Wastelmeijer, een Oostenrijksch boertje, vertelt de >Magdenb. Zeitung,is een groot liefhebber van gebraden gans, maar tegelijkertijd een ver klaard tegenstander van alles, wat naar inkomeude rechten zweemt. Op zekeren dag had hij bijzonder veel trek in een boutje en besloot, daar hij geen ganzen bezat, een 2-tal dier dieren in het naburige Beieren te gaan koopen en tot dit doeleinde begaf hij zich over de grenzen. Hij nam, van de overtuiging uit gaande dat vrouwen eene goede gans beter van eene slechte kunnen onderscheiden dan de man nen, zijne beide dochters mede. De koop was woldra gesloten en Wastelmeijer reed in zijn rijtuigje heel pleizierig naar huis, met het vaste voornomen geen belasting voor de dieren te betalen, die bij onder het achterbankje waar zijne dochters op zaten, had verstopt. Toen onze vriend aan de grenzen kwam, werd govvroken. v>. f Waalwijk, 15 Mei. Op de heden gehoudep markt was do aanvoer van Vee gewoon en de han del weinig. Er werd aangevoerd 673 KG. Boterdie 1.01 a 1.19 per KG. gold. t Bussen, 14 Mei. Op de hoden alhier gehou den botermarkt werden aangevoerd 155 kilo boter. Zij gold van f 0.94 tot 1.07. BB§ I prijzen I Dagelijks verkrijgbaar aan zeer billijke bij JAN DE VAAN, Tuinman te Vlijmen. DIJKGRAAF en HEEMRADEN van opgemeld Waterschap dat op den eersten September a.s., ten kan tore van den Secretaris-Penningmeester, aflos baar zijn de laatste schuldbrieven van de lecning 1 September 1880 zijnde de nos. 1, 3, 4, 9; 29 Januari 1881 16, 20. Benevens de in hunne openbare vergadering, gehouden den 6den Mei 1885, bij uitloting aan gewezen 22 schuldbrieven van de leening April 1881, zijnde de nos. 2, 21, 34, 39, 41, 43, 4*, 48, 50, 71, 81, 99, 109, 127, 129, 132, 143, 14è, 150, 151, 157, 161. Heusden, 12 Mei 1885. HONCOOP, Dijkgraaf. DUIJSER, Secr.-Penn. hem door de beambten hij niets aan te geven verschuldigd is. >Ik heb niets anders bij mij dan 2 gansjes ach ter in het rijtuig,* was zijn antwoord. De ambteuaar lach'e veel beteekenend en zeide, terwijl hij op de dochters van den boer wee3, >der- gelijke gansjes zijn vrij.* Toen Wastelmeijer op die manier de grensbe ambten gefopt had, reed hij heel fideel met zijne 2, of als men wil 4, gansjes verder. Naar aanleiding van het feit dat eenige Ameri- kaansche vrouwelijke bokseis op weg naar Parijs zijn, zegt oen Fransch blad, dat het volstrekt geeue zeldzaamheid is, bij personen van de zwakke sekse, bijzonder groote lichaamskracht aan te trcffeu, eu als voorbeeld vertelt het het volgende geval. Omstieeks 1840 leefde op eene hoeve in Langue- doc een jonge boer, die zóó sterk was, dat hij allo doortrekkende kermis-Herknlessen steeds overw m, waarbij hij dan eene uitgeloofde premie van tien of vijftien francs wob, die hij besteedde om het eeu of ander te koopen, wat zijne moeder in 'de bnishon- diug of voor haar toilet noodig had; die moeder" was weduwe, zag er nog heel goed uit en heette bijna even sterk als haar zoon te zijn, op wien zij even trotsch was als Cornelia op de Gracchen. De jonge boer, die Pierre Cussac heette, was overigens zeer zachtaardig en vredelievendnimmer wii^ hij oorzaak van twisten eu vechtpartijen, die hij iutegendeel steeds uit de wereld maakte; hij was dau ook zeer gezien door zijne kameraden en het geheele dorp was trotsch op den forschen me deburger. Bij zekere gelegenheid kwamen vijf of zes Horku- lessen te Montpellier, mot zekeren Stier van Lisi- eux* aau de spits, die ongekend krachtig heette te zijn. Allen die mot hem worstelden, moesten het onder spit delven en op zekeren avond zeide de weduwe tot haren zoon: »Pierre, je moest toch eens gaan kijken wat er te Montpellier aan de hand is, vindt je dat ook niet? Ik heb tegen Kerstmis een nieuwe japon noodig.* »Best moeder,* sprak de jonge reus met eeu veel- beteekend glimlachje, morgen ga ik naar Mont pellier. Toen hij des avonds terugkwam, was bij bleek en ontdaan, want hij had tweemalen de nederlaag ge leden, en was door den Stier* op den grond ge worpen. »Er is niets aau te doen,« sprak de weduwe op zachten toon, »een sterk man vindt altijd iemand, die nog sterker is.« Den volgenden dag was zij echter te Montpellier en toon Herkules eene uitdaging tot het publiek richtte, nam zij die aan. »Gij?« riep de Stier* lachende, »kom me liever omhelzen, mooi boerin netje!* Juffrouw Cussac naderde den reus en pakte hem beet. »Laat mij los,* riep de kerel, »goed, ik zal met, je worstelen.* Er volgde eene verschrikkelijke worsteling, die, oen kwartier duurde; eensklaps uitte de Stier* eeq vreeselijken kreet, do weduwe opende de armen on de Herknies stortte, als cone levonloozo massa, vootf hare voeten neder. Hij was werkelijk dood' do man was gestikt en do weduwe had haren zoon Stoomboot „Stad Hensden." Met wijziging van de Zomerdienst 1885, zal de Stoomboot Dinsdag, Woensdag, Donderdag, Vrijdag en Zaterdag vertrekken van MIDDENVEER-Sliedrecht 9 45 (mplaats van ten 10 ure); en van DORDRECHT ten 1015 (inplaals van ten 10.30 ure.) De geregelde aansluiting op trein 11.50 Rijns poor naar 's Hage en Amsterdam, en op trein 12.7 Hollandsch spoor naar Schiedam, Delft en s Hage is daardoor verzekerd. HEEFT VOORHANDEN: UIT DE BESTE FABRIEKEN. VAN Specialiteit in Vergrcotingen naar kleine Portretten in Kooldruk (onveranderlijke Foto grafie), Crayonteekening, Aquarell en Olieverf, in alle verlangde formaten. Aan het Atelier bestaat d a g e 1 ij k s gelegenheid tot po seeren. Opname met het instantané procédé. gjSgr" Des Zondags wordt het Atelier oin half een gesloten. Bureau Prins Hendrikkade 140, .\rasterdam. Hoek Molenstraat en Kerksteeg B, No. 57, Handel ia Leder en Schoenmakersfonrnituren. de Wapens van HEUSDEN en ALTEN A. I - a t a

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1885 | | pagina 3