buitenland. bekendmaking." binnenland: Biiitenlandsch Overzicht. Brieven uit de Residentie. sporing tot alle ouders om de waakzaam heid over hun kroost in het hadseizoen te verdubbelen. Een kind begrijpt niet dat die roepstem alleen bedoelt het baden in besloten ruimte en onder toezicht van des kundigen en bovendien vindt hij een bad in de vrije natuur en onbespied oneindig prettiger. Die pret echter kan hem verlok ken tot waaghalzerij, waarvan de gevolgen rouw brengen in het huisgezin. Elk bad seizoen brengt daarvan treurige voorbeel den. Men zij daaraan gedachtig, ook wan neer men zijn kinderen vertrouwt in zoo ver dat ze slechts erkend veilige plaatsen opzoeken. Een kind is een Livingstone in 't klein, het zoekt gaarne en is de wereld te rijk indien het een ontdekking doet. Doch bij 't baden is niet zelden de straf op overtreding van het verbod de dood en ieder bedenke zich daarom tweemaal, eer hij aan zijn kroost toestemming geeft in vrij water te baden. Onder de passagiers was ook een jong man, dien som migen wegens zijn naam voor een Italiaan, anderen wegens zijn spraak voor een Duitscher aanzagen. Hij was moedig achtergebleven bij de laatsten, die op red ding mochten hopen. Toen hij nu langs het touw in de reeds zwaarbeladen boot wilde afdalen, bemerkten de matrozen dat hij een groote vioolkist ouder den arm droeg. Men wilde dal hij die zou achterlaten. Daar over ontstond eene heftige woordenwisseling, doch hij verklaarde hardnekkig dat hij zijn viool moest mede- nemen. En zoo bleef hij dan ten slotte alleen op het zinkende schip achter. Een reusachtige golf spatte er tegen uiteen en sleurde de boot met zich voort. Nog maals naar het schip te roeien, was feitelijk onmoge lijk. Reeds daalde ook het achterdeel van het wrak onder den waterspiegel en stroomden de golven er over heen. Toen zag men den jongen man de trap naar de kapiteinsbrug opklimmen. Hij leunde tegen de over gebleven stomp van den mast en drukte de viool aan zijn hart. Intusschcn zonk het schip met elke seconde dieper en dieper, de ongelukkige scheen ten laatste een oogenblik als op een smalle plank boven de bruischende zee te staan. En toen sloten de golven zich voor eeuwig boven zijn hoofd. Hij heeft den dood gevonden met de viool in den m in zijn oog voorzeker een schoone dood. En daarmede is mijne viool geschiedenis nu voor goed *\.?J<uyïakdJ..-., -■ - HEUSDEN, 18 Mei. t Heden morgen ten ÏO1/» ure vloog eene duif over de stad, die in eens zijn vlucht staakte en van uit de hoogte op de Botermarkt dood tér neder viel. liet bleek een postduif te zijn, die in den vleugel op een veer het navolgende merk droeg 3-3 HE TEE. Hoewel de ftaart nauwkeurig onderzocht is, was daaraan geen bericht in ejn aangebonden schacht geborgen, zoodat het ver moedelijk eene duif is, die door de een of andere tOp 16 Juni e. k. des voormiddags te 10 uren zal alhier inspectie worden gehouden over de verlofgangers der militie te land, die voor 1 April dezes jaars in het genot zijn gesteld van onbepaald verlof en verblijf houden in de ge meenten Heusden, Drongelen, Dranen, Eethen c.a. Hedikhuizen, Herpt c.a., Meeuwen c.a., Nieuw- kuik c.a., Oud-Heusden, Veen, Vlijmen en Wijk c.a. Dezelfde inspectie over de militiens der aldaar onderhoorige gemeenten zal gehouden worden te Waalwijk op 13 Juni en te Woudrichem op 16 Juni e. k. t WAALWIJK. Donderdag werd alhier een zeldzaam feest gevierd. Het was dien dag 50 jaren geleden, dat J. Kuijster met zijne tegen woordige echtgenoote in het huwelijk trad. De geheele Waalwijksche burgerij toonde veel be langstelling in dit feestde buren hadden uit loutere liefhebberij voor de woning der oude luidjes een' smaakvollen boog opgericht, waar onder de beide harmonieën door het spelen van toepasselijke liederen, de feestvreugde niet wei nig verhoogden. Mogen de oudjes nog lang gespaard blijven t De aangebrachte trottoirs aan de zuid zijde dezer gemeente, hetgeen voorwaar geen over tollige weelde kan heeten, geven aan Waalwijk een geheel nieuw voorkomen en bevorderen langs die zijde bizonder het verkeer. HEDEL. De ltaad dezer gemeente heeft be sloten eene geldleening aan te gaan, groot ƒ7900, tegen eene rente van f 41/2 ZALTBOMMEL. Benoemd tot leeraar a/d normaalschool alhier, de heer G. L. Bruist. t WERKENDAM. Tot tegenschatters der per- soneele belasting dezer gemeente zijn benoemd de HH. N. Taselaar, A. Versluis en A. K. Bakker. t DE WERKEN"cTaTüê HFI. H. A. Voorden DagD. B. DekkerT. C. Ottevanger en G. Pruissen zijn door den raad dezer gemeente be noemd tot tegenschatters der personeele belasting. t DALEM. De heer A. de Pecker, predikant te Gorinchem, hoopt den Sen Juni a.s. den dag te herdenken, waarop hij vóór 25 jaar het pre dikambt bij de Herv. gemeente aldaar aanvaardde. t Bij de Woensdag te 's Hage gehouden acte-exames lager onderwijs zijn toegelaten de HH. J. C. Kleijn, A. den Haan, D. v. Brou wershaven. M. W. J. Isarin en A. Elach, allen uit Gorinchem. t Door het bestuur van den Calamiteusen Nieuw Neuzenpolder zal worden aanbesteed het maken van onderhouds- en buitengewone werken aan .de zeeweeringen gedurende 1885/1886. Raming/"23.646. Woensdag 10 Juni zal aan het Min. ran Wa terstaat de aanbesteding plaats hebben van onder scheiden werken op het stationseraplacement te Zwolle. De kosten dier werken zijn begroot op f 226,000. Daaronder komt, naar de //Zw. Ct." bericht, o. a. voor het maken van een 15 meter breed overgangsperron, waardoor de sporen onder de overkapping dwars doorsneden worden en ge legenheid wordt gegeven om het tusschenperron nieuw overgangsperron zal gelegd worden op de hoogte van de wachtkamer 2e klasse. De treinen komen af en aan weerszijden van dit overgangs perron; die der Centraal- stuiten op de west-, die van de Staatsspoor op de oostzijde. Aan beide kanten heeft men drie stootbalken voor de drie lijnen, die hierop nitloonen. Het middenspoor, dat door middel van wissels gemeenschap met de beide andere sporen heeft, dient voor locomotiefspoor. Door deze inrichting zal het groote gevaar, waarmee het verkeer onder de overkapping tot nog toe gepaard ging, voor goed zijn afgesneden. Voorts zullen het hoofd-en het tusschenperron aanmerkelijk verlengd en de buiten de groote kap naar weerszijden uitstekende verlengingen, elk afzonderlijk van een kleinere overkapping voorzien worden, om de reizigers bij het uit- eu instijgen vocir de minder aangename wisselingen van het weer te behoeden. Tot lid van den gemeenteraad van Kapelle is gekozen de heer W. Quirijns, met 70 van de 84 uitgebrachte geldige stemmen. De heeren C. de Roon en D. de Bruijn bekwamen elk 5 stemmen. Voor den aanleg en de exploitatie van een stoomtramweg van Breda naar Antwerpen, wordt door de gemeenten Prinsenhage, Rijsbergen en Zundert een kapitaal van f 10,000, f 10,000 en f 50,000 gewaarborgd aan de maatschappij, die de voordeeligste voorwaarden zal stellen. Jl. Donderdag is aan de Vischmarkt te Rot- terdara aangekomen een Engelsch stoomschip met ongeveer 30 last schelvisch, schol, tong, enz. Flet schip is geheel voor de visscherij ingericht, vischt zelf, en is dus niet enkel aanvoerder. Donderdag is even voor Arnhem een der rijders van het paardenspel van Pinder van een wagen gevallen. De man was dadelijk een lijk. De voorgenomen intocht ging deswege niet door. Aan het station te Venloo werd Woensdag nacht een wissel wachter door eene locomotief voorover geworpen, waardoor deze en 13 kolen wagens over hem heen gingen. Toen de trein voorbij was, stond de man op om zijn werk te hervatten, hij was, wonder genoeg, ongedeerd gebleven. Alleen zijne kleeding was tenigszins gescheurd en het gelaat een weinig beschadigd. Ds. Burger, te Driebergen, heeft van den ker- keraad der Herv. gemeente te Veeneudaal, waar hij in de vacante plaats moest prediken, eene ernstige berisping ontvangen, omdat hij met de Rijnspoor naar Veenendaal was gekomen. Op de vraag van ds. B., hoe hij dan moest komen, was het antwoord met een huurrijtuig, daar dit veel minder zondig was. Dezer dagen heeft de Engelsche Regeering een bundel diplomatieke stukken aan het Parle ment overgelegd, waarin de loop der ondei hande lingen tusschen Engeland en Rusland over de Af- ghaansche grens-quaestie kan worden nagegaan van December 1883 tot 7 April laatstleden. Die stukken leiden tot een ongunstig besluit omtrent Engelands staatkunde. Terwijl Rusland rustig en bedaard het eenmaal ingenomen stand punt handhaaft, weifelt Engeland en trekt torug. Dit zal uit het volgende blijken: 16 Januari 1.1. legde de Rassischo Regeering aan den Engelschen gezant te Petersburg een voorstel tot regeling van de Afghaansche grens voor. Vol gens die regeling zou de geheele vallei van Pen- dick met bet stadje van dien naam aan Rusland komen, omdat zij bewoond worden door aan Rus land onderworpen volksstammen en omdat de Af- ghanen zich pas kort geleden er hebben gevestigd. 13 Maart antwoordt Lord Granville het te betreu ren, maar deze grensregeling niet te kuunen aanne men. Pendjeb, schrijft hij, heeft tot Afghanistan behoord sedert het een koninkrijk is. Het is onmoge lijk eenige overeenkomst te treffen ivaarbij, zonder een onderzoek op de plaats zelf, Pendjeh van Afghanistan wordt gescheiden. Onmiddellijk antwoordt Von Giers, do Russische minister van buitenl. zaken, dat Rusland zijn voorstel van 16 Jan. handhaaft en dat een onderzoek op de plaat3 zelf te lang zou duren. 4 April antwoordt Lord Granville, dat het on mogelijk is op deze grondslagen verder de onder handelingen voort te zetten. Met deze dépêche eindigt het Blauwboek. Men behoeft niet te vragen, welke stukken er gewisseld zijn van 4 April tot, nu, om te weten dat Enge land eene ongehoorde diplomatieke nederlaag heeft geleden. Ruslands eisch van 16 Januari is vol komen door Engeland ingewilligd, ondanks zijne krachtige dépêches, ondanks zijn wapengekletter. Er blijkt uit die stukken nog meer. Het bloedig gevecht op 30 Maart tusschen Afghanen en Russen is door beide regeeringen als 't ware uitgelokt. Reeds den 19en Februari hadden de Afghanen eene voorwaartsche beweging gemaakt en toen begonnen, ingevolge strikte bevelen uit Petersburg, de Russen de Afghanen terug te dringen. En op 3 Maart seint Granville aan den Engel schen generaal Lurnodeu, dat de Afghanen met alle macht de Russen moeten verhinderen voort te dringen. Natuurlijk bleef de botsing toen niet lang meer uit. Wanneer men nu weet dat bet Russische voor stel van 16 Januari word uitgelokt omdat de Afghanen steeds Verder doordrongen op bet gebied dat Rusland niet als Afghaansch meende te moeten beschouwen, dan moet de indruk van oen en ander al zeer nadeelig voor het beleid van Engeland wezen. De keizer van Rusland heeft intnsschen aan de wereld getoond, dat het baas is gebleven in een eigenhandigen brief aan generaal KomarofF, ge voegd bij een eeredegen met edelgesteenten ver sierd, bedankt de keizer zijn opperbevelhebber in Midden-Azië voor zijn beleid. Een zeer ministeriëol blad te Berlijn, de »Nord- deufsche Allgemeine Zeilnug,« zegt dat dit een bewijs is dat Rusland en Engeland tot overeen stemming zijn gekomen, want, zegt dit blad, als zulk een maatregel de onderhandelingen moest bemoeilijken, zon de Czar hem niet geuomen heb ben. Dit is misschien wel waar, maar de gevolgtrek king blijft toch onaangetast dat Engeland is ge ëindigd met aan Rusland in le willigen, wat het eerst voor onmogelijk had verklaard. Ook iu Soudan handelt Engeland op eene zelfde wijze. Thans is generaal Graham met de garde reeds vertrokken en de Australische vrijwilligers, vol vuur gekomen om Gordon te wreken door Khartoum te heroveren, zijn reeds met stille trom afgetrokken. Uit een menschelijkbeids-oogpunt is deze loop van zaken zeker eene reden tot verheuging. Men moet zich evenwel stellen op een Engelsch stand punt en dan is het verklaarbaar dat Gladstone zelf, sprekende over de aanstaande ontbinding van het Parlement, als de nieuwe kieswet voor het eerst zal toegepast worden, moest zeggen als wij dan nog aan het bewind ziju.« Tornt het Engelsche kabinet achternit, het nieuwe miuisterie-Brisson heeft met glans de eerste vuur proef in de Fransche Kamer van afgevaardigden doorgestaan. Door de linkerzijde, bij monde van Clémenceau, was een voorstel tot algemeene am nestie gedaan. De Regeeriug heeft dat voorstel krachtig bestre den en daardoor met de uiterste linkerzijde voor goed gebroken. Het voorstel werd verworpen met 278 tegen 122 steramen. Uit deze verhouding blijkt, dat het kabinet Brisson eene meerderheid achter zich heeft, bijna even groot als die welke Ferry steunde. Velen hadden zich dit niet zoo spoedig voorgesteld. Dit komt omdat velen meenden, dat Brisson eene geheel andere politiek zou volgen dan Ferry. En dit is, meenen wij, juist het geval niet. Men heeft in lang niet gehoord van de confe rentie, te Parjjs bijeengekomen over de regeling van de vaart op het Snezkanaal. Zij vergadert nu reeds zes weken lang. Het blijkt nu dat er een heftig geschil ia ontstaan tusschen de Fransche en Engolsche gevolmachtigden. De Franscben willen eene internationale commissie benoemd zien evenals die bestaat voor de Donauvaart. Neen, zeggen de Engelschen, alleen iu bijzondere gevallen moeien de gezamenlijke consuls beslissen, maar overigens willen wij wel orde honden. Als beide partijen op hun stnk blijven staan, komt ook van deze conferentie niets es, wat erger is, de goede verstandhouding tusschen de twee groote westersche mogendheden moet er bitter onder lijden. Te Parijs zijn dezer dagen welgeslaagde proeven genomen met toestellen voor het huiselijk gebruik van olectrisch licht, uitgevouden door den ingenieur Bazin. Mot deze toestellen, welke zeer eenvoudig zijn, moet men zich voor denzelfden prijs als gas, in alle huizen en vertrekken electrisch licht kun nen verschaffen. Een aantal geleerden van naam waren bij de proeven tegenwoordig en zij betuigden hunne ingenomenheid met de uitvinding, waarvan men groote verwachtingen heeft voor de uitbreiding van het gebruik der nieuwe verlichting. Do hersenen van Iwau Turgue loff, die in het museum van Petersburg worden bewaard, hebben een gewicht van 2.12 kilogram. Er zijn slechts twee voorbeelden van meer gewicht bekend. By- rons heisenen wogen 2.38, die van Cromwell 2.23 kilogram. De hersenen van Cuvier hadden slechts een gewicht van 1.829. Bij de jongste trekking van de Antwerpsche loten 1882 viel de prijs van 100.000 frs. op het lot van een werkman te Angleur. Uit Panama wordt gemeld, dat generaal Aizpuru, het hoofd der opstandelingen, als gevangene naar Bogota is overgebracht. San Salvador vraagt 10 raillioen dollars schade loosstelling van Guatemala. Uit de Transvaal wordt gemeld dat er in den laatsten tijd veel neiging is ontstaan tot landver huizing naar het Noorden, speciaal naar Zimbabaye, dat onder Portugeesch bestuur staat. Door eon storm op IJsland zijn 15 huizen ver nield, 34 personen kwamen om en 50 visschers- booten vergingen. In allen ernst is het plan geopperd en te New- York in overweging om den Atlantischen Oce aan electrisch te verlichten. Van Newfoundland- bank naar de Iersche kust zou meu nl. op afstan den van 200 zeemijlen schepen ankeren die e'ectrisch verlicht, met de kusten in verbiuding, tevens voer den telegraafdienst zonden worden gebruikt. In de laatste tien jaren heeft de handel in caoutchouc in Amerika zich opmerkelijk ontwikkeld. In 1875 werden 4^3 millioen Kg. verwerkt tegen ltB/g millioen in het afgeloopen jaar. Uit Armenië word bericht, dat de Russische Regeering 300 Armenische scholen deed sluiten, waardoor 900 onderwijzers gebrek lijden en 18.000 leerlingen van onderwijs zijn verstoken. De ver ontwaardiging over deze poging om het vr lk Rus sisch te maken, is algemeen. INSCHRIJVING VOOR DE SCHUTTERIJ. Burgemeester en Wethouders van Heusden roepen op all» manuelijke ingezetenen, die op den Ie Januari dezes jaaii hun 25e jaar zijn ingetreden, om zich vóór den 1 Juni a.s. ter gemeente-secretarie voor de schutterij te doen inschrijven, zul lende daartoe dagelijks des voormiddags van 10 tot 12 uur gelegenheid bestaan. Heusden, den 8 Mei 1885. Burgemeester en Wethouders voornoemd, HONCOOP. De Secretaris, H. J. VAN EGGELEN. v^tPenifrincr on sfatand is Inacrelafen WÊÊÊÊiÊÊÊmÊÊÊmÊÊÊÊÊlÊaÊmÊÊatÊÊÊÊiÊÊÊIÊlÊÊiÊÊÊÊtÊÊÊÊÊÊmÊÊÊBKmmÊÊÊÊÊÊÊÊÊmÊÊmmnmmÊaÊmmmmmmaamm Aan de Tweede Kamer zijn in druk medegedeeld inlichtin gen op het adres van J. van der Schuijt, te 's Hertogenboseh, over beweerde onbillijke toepassing der wet tot bet toekennen van schadeloosstelling voor de vaartuigen, die de brug te Baanhoek (Sliedrechtj, passeeren. In Juli 1884 heeft de adressant, in zijne hoedanigheid van directeur der „Vereenigde 's Hertogenbossche Stoombootmaat schappijen», zich tot den Minister van Waterstaat enz. gewend met de mededeeling, dat -zijne maatschappij hare stoombooten, genaamd: «Stad Rotterdam," „Jan van Arkel" en „'s Herto genbosch", in het jaar 1888 en in den toen afgeloopen winter had doen voorzien van toestellen tot het strijken en weder oprichten der schoorsteenen, ten einde onder de brug bij Baan hoek te kunnen doorvaren, welke men toen meende dat spoe dig gereed zonde zijn; dat hij in Juni 1884 bij den Konink lijken Commissaris te Sliedrecht zijne aanspraak op schade loosstelling had doen gelden en door dezen was afgewezen, op grond dat volgens de wet van 26 April 1884 („Staatsblad No. 89"), voor bedoelde booten geen aanspraak op schadeloosstel ling kan worden gemaakt, dewijl art. 2 dier wet bepaalt dat d» vaartuigen vóór de uitvaardiging der wet niet reeds moe ten zijn ingericht om onder vaste en van boven gesloten brug gen door te varen. Omdat de verandering der stoombooten alleen had plaats gehad met het oog op de brug te Baanhoek achtte adressant zich, op grond van de bewoordingen van den considerans der wet, door die afwijzing verongelijkt en verzocht hij dat den Koninklijken Commissaris zoude worden bevolen, het certifi caat, bedoeld in de 4de alinea van art. 7 der wet, aan hem af te geven, of wel dat zoodanige maatregelen zouden worden genomen, als gepast zouden voorkomen, om hem het recht op schadevergoeding te verzekeren, waarop hij meent aanspraak te hebben. Op grond van de artt. 2 en 7 der wet werd dit tweeledig verzoek afgewezen. Het is over deze afwijzende beschikking dat adressant zich thans beklaagt, al is daarbij slechts van 2 stoombooten sprake, terwijl schadeloosstelling werd gevraagd voor 3 stoombooten. Door adressant is voorbijgezien, dat de voorwaarde, die voor de toekenning der schadeloosstelling in art. 2 der wet gesteld is, juist in de wet is opgenomen, om een onderzoek naar de reden, waarom de verandering aan iedere stoomboot is aange bracht, te voorkomen. Zoodanig onderzoek toch zou tot wille keurige toepassing der wet aanleiding hebben kunnen geven. Het bezwaar van adressant is dan ook veeleer in de door de wet gestelde voorwaarde, dan in de toepassing der wet gelegen. Na de verandering zijner stoombooten had hij alleen door bedenkingen tegen het wets-ontwerp in te brengen kunnen beproeven, zich een recht op schadeloosstelling te verzekeren. Hiervoor bestond voor hem gereede aanleiding, daar de behan deling door de beide Kamers in de eerste maanden van het jaar 1884 plaats vond, alzoo in den tijd toen de stoomboot-maat schappij hare booten pas had laten wijzigen, zoodat zijne aan dacht noodwendig op dit wets-voorstel moest gevestigd zijn en hij zich reeds toen heeft kunnen overtuigen dat hij op grond van de voorgestelde bepalingen geen aanspraak op ver goeding zoude kunnen maken. Hij heeft echter de gelegenheid om eene gunstige bepaling te verkrijgen ongebruikt voorbij laten gaan. Daargelaten dat eene poging daartoe vermoedelijk niet met den voor hem gewenschten uitslag zou zijn bekroond geworden, heeft hij het zich zeiven te wijten dat de wet thans geene bepaling bevat, waarop hij zijne aanspraak zou kunnen gronden. rrrsrvrJ QATjR* rl.i» rpl1« fp lonjlPn Hpt 'sGRAVENHAGE, 16 Mei 1885. Wanneer men gedurende deze week des namid dags en 's avonds in den omtrek van het Haagsche Binnenhof, het statige plein waar zich 's Lands vergaderzaal bevindt, wandelde, hoorde men een gegons en gejoel, dat hoe meer men naderde, in een geschreeuw, gedans en gegil overging, dat het gehoorvlies gevaar liep van te springen, 't Is Haagsche kermis Wat of er ook vóór of tegen de kermissen aan gevoerd wordt, het staat, vast dat zij haar doel reeds sedert lang zijn voorbijgestreefd, en in plaats van jaarmarkten iu den eigenlijken zin van het woord, langzamerhand in telkens terugkeerende gelegenheden om pret te maken zijn ontaard. De bijzaak vau vroeger is thans hoofdzaak geworden. De eerste grond voor de kermissen was toch verre van alle pretmakerij, voornamelijk eene ker kelijke plechtigheid; vooral de inwijding van eene kerk en de verjaardagen daarvan en van de be schermheiligen eener kerk gaven er aanleiding toe. Alle middelen werden aangewend om dergelijke feesten zoo bezocht mogelijk te maken en daardoor geschenken te bekomen, ten einde die aan te wen den voor de verdere voltooiing en verfraaiing der gebonwen. Allen die vermindering van hunne ker kelijke straffen wenschten te bekomen, trokken ter kermis, aan vreemdelingen werd de vrije toegaDg tot de stad toegestaan en zij, die zich om de eene of andere roden uit huune woonplaats hadden ver wijderd, konden er gedurende de, kermisdagen on gehinderd iu terngkeerou. Wanneer men daarbij in aanmerking neemt dat gedurende den kermistijd prachtige processiën plaats hadden, dan zal het geen verwondering baren dat de bewoners der omstre ken naar zulk een kerkfeest heenstroomden. Die menschenmassa had natuurlijk behoefte aan eteu en drinken, zoodat spoedig speculanten gevon den werden, die daaraan te gemoet kwamen en het de vreemdelingen zoo aangenaam en gemak kelijk mogelijk zochten te maken. Het waren echter niet alleen kooplieden in eet- en drinkwaren, die op de kermissen tegenwoordig waren; ook andere handelaren, die terecht begre pen dat er bij die groote bijeenkomsten geld te ver dienen was, trokken er heen en zoo vond meu spoedig op de kermissen van alles te koop. Daar elkeen op verdienen uit was, en waar veel verdiend wordt ook gemeenlijk veel wordt uitge geven aan vermakelijkheden, kwamen allerlei sooit van kunstenmakers, kwakzalvers, zangers en bede laars de vrengde vermeel deren. üp die manier ontstonden de jaarmarkten, die door de Vorsten beschermd werden, en waarvan, het honden door hen als een gunst aan de steden verleend werd. De kerk werd echter op die wijze door den handel verdrongen en in plaats van een godsdienstig feest werd de kermis langzamerhand wat zij nu in hooge mate is, een volksvermaak, waarbij het somwijlen al te slim toegaat. Afschaf fing er van zou toen reeds wenschelijk geweest zijn, ware hot niet dat de jaarmarkt destijds de eenige goede gelegenheid was om met verscbH'ende han- dwlaarti lrpl*n Vor>nia mnfrpn \fon ra op "OfVlfci

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1885 | | pagina 2