Dienstregeling PINKSTERMAANDAG 1885. Stoomboot „Maasstroom." Dienstregeling Pinkstermaandag 1885. A. P. J. Phijffernissen,C DinersSoupersBals sst GOED ADRES VOOR BRUIDSUIKERS. ®S8f¥® LANGENDIJK, B 249. Handel in Manufacturen, GOEDKOOP VERKOOPEN. MR. H. GOEMAN BORGESIUS, Geheel Nieuw Photografisch Atelier, 1.1. Hoogstraat, Gorinehem. Tapijten en Behangselpapier. H PT I Oil PT da&en een Nommer. Om het geleerde Franseh F ILLUSTRATION EUROPÉENNE. HOLLOW ATS PILLEN EN ZALF. H. A. RANNING, Pioetman Scheffers Co., DE J0NGH. - HEUSDEN. AGAZIJN VAN MANUFACTUREN, Bedden, Matrassen, Veeren, Kapok, Zeegras. onfiseur, uisinier. Ds gezamenlijke novellen van Ds Kleins Kapitalist Yan HEUSDEN 's morgens 3.45. Yan ROTTERDAM 's avonds 6 ure. Retourbiljetten geldig van af Zaterdag voor Pinkste ren tot Dinsdagavond na Pinksteren. Yan HEUSDEN 's morgens 5 URE. v f/ 9.30. i/ y 's namiddags 3.30. Yan 's BOSCH 's morgens 7.30. y y 's middags 1 URE. y y 's avonds 7.15. ka [tok- en Veeren Redden, Inrichting tot zuivering van Bed veeren. Prachtige Springveeren Matrassen, op alle maten, Ontvangen alle kleuren Garneer-fluweel. TRICOT ONDERGOEDEREN in alle maten voorradig. Markt, nabij 't Postkantoor, Wijk C No. 534, Gorinehem. IIEEREN- KLEEDINGMA G AZIJN. O C. van Bergeijk, Langendijk B 249, Gorinehem, Groote Sorteering Kinderpakjes. Damesmantels. Costumes en Demi-Saizons, Overhemden, Boorden, Manchetten, Dassen enz. O w GEBROEDERS VAN HOUTEN, Langendijk,Gorinehem. DE NEDERLANDSCHE DRANKWET, De NIEUWE DRANKWET, tekst-uitgaaf, prijs 10 cent. De NIEUWE DRANKWET, plano-uitgaaf, welke in de Lokalen moet worden opgehangen, prijs 10 cent. MOLENSTRAAT, schuin tegenover het R. C. Weeshuis, mp 1 lILiLi 1 jl Zal geopend worden Pinksteren den 24 Mei 1885. II iT B| Dames Mode-Journaal voor Nederland. I Ivl I V/IIVli Prijs per kwartaal. ƒ1.25. Schiedam, 1885. H. A. M. ROELANTS, Uitgever. MARIAGE ET FATALITÉ Bureau: Kerkstraat 35, Amsterdam. Gezondheid voor iedereen. DE PILLEN Lever, Maag, Nieren en Ingewanden. DE ZALF Keelpijn, Bronchitis, Verkoudheid en Hoest. SCHIEDAM. ZUIVERE JENEVERGIST. .T. E. YAN DRUTEN. te KrwY Naar DORDRECHT. Ie kajuit. 2e kajuit. Van Heusden tot en met Veen ƒ0.75, ƒ0 50. Van Pouderoijen tot en met Woudrichem - 0 60, - 0.40. Naar ROTTERDAM. Ie kajuit. 2e kajuit. ƒ1.—, ƒ0.60. - 0.75, - 0.50. Correspondeerende te 's BOSCH op trein 7.30 naar BOXTEL, 8 ure naar NIJME GEN, 8.26 naar UTRECHT en 8.28 naar TILBURG. In correspondentie op de treinen welke vertrekken van TILBURG 5.40, van NIJME GEN 5 55, van UTRECHT 6.8 en van BOXTEL 6.15. a ƒ20 G G PAR IJZER SYSTEEM Vereeniging van Gistfabrikanten. Bekroond met de Zilveren Medaille op de Wereld-Tentoonstelling Amsterd. 1883, LEVEREN UITSLUITEND Dinsdag-, Donderdag- en Zat er dag-middag. Stoomboot „StadHeusdeB." V li 15® beveelt zich minzaam aan tot hot LEVEREN van en al hetgeen verder tot het vak behoort. O) rG O pH O heeft ONTVANGEN eene zeer uitgebreide collectie voor bet a.s. Seizoen, voor COSTUMES en DEMI-SAIZONS. STEEDS VOORRADIG RUIME KEUZE IN: so G O crq -M CL. ■X v ■■-SS o- ''3. Alles a contant en ongekend lage prijzen. Bij J. F. VAN DRUTEN te Sneek zijn verschenen onderstaande Uitgaven van de 1 vv zooals thans April 1885) luidendemet inleiding, aanteekeningen en handleiding voor de toepassingbewerkt door Lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. T WEEDE, geheel herziene en omgewerkte druk. In groot 8vo, pro compleetdb 10 vel druks, 1.50. EfiBSgjg*» Een eerste aflevering, waarin met flinke letters is opgenomen de tekst der geheele wet, zooals thans lui- Ir®» dende, is terstond voor cle lnteekenaars verkrijgbaar. Deze druk wordt geheel ingericht met het oog op een gemakkelijk gebruik in de practijk. NB. Volgens het nieuw artikel 13, is het aanwezig zijn van een plano-exemplaar der oude wet niet meer vol doende, terwijl de Nieuwe wet reeds vóór Mei a s. in werking treedt. Deze uitgaven, netjes van uitvoering en billijk in prijs, zijn bij de meeste Boekhandelaars voorhanden en- verkrijg baar, en na ontvangst van het bedrag per postwissel bij de Administratie dezer Courant en den Uitgever VAN U Göiié Ingericht tot het vervaardigen van 3P O R, T E T T E IN in alle grootten, snelle opname, spoedige levering en soliede afwerking. W. BOS, Magazijn vanlatten, Bij alle Boekhandelaren worden bestellingen aangenomen op: JAARLIJKSCII VERSCHIJNEN: 34 Nommers met Toiletten en Handwerken, bevattende ongeveer 1600 Afbeeldingen met beschrij ving van alles wat onder Dames-Kleeding kan gerangschikt worden. Ook voor Kinderen Meisjes en jeugdige Knapen worden vele Afbeeldingen gegeven. Verder, Dames-Handwerken in den uitgebreidsten zin-, Tapisserie- en Borduurwerk; voorbeelden voor Brei-, Haak-, Frivolité- en Knoopwerken en verder alle Fantaisie-artikelen. 34 Knippatronen, met alle mogelijke patronen op natuurlijke grootte van Dames- en Kiuder-Klee- dingstukkan, en eene menigte Borduur- en Soutache-patronen, Letters en Monogrammen. 'Van (die in Het Toilet voorkomende Kleeding stukken zijn geknipte Patronen, naar op te geven maat, in papier of mouseline verkrijgbaar. Tiet Mode-Journaal Het Toilet telt reeds vele duizenden geabonneerden en vindt bij de Nederland- sche Dernes, hoe meer het bekend wordt, hoe langer hoe meer sympathie. Het is het éénigste Tijdschrift voor Nederland, dat van Parijs het brandpunt der Mode-wereld zijn oorsprong heeft; het wordt in gehee Europa, onder verschillende titels, in alle talen verkocht en heeft een gezamenlijk getal van ruim 200,000 geabonneerden. te blijven onderhouden is de beste maatregel een abonnement te nemen op een Franseh tijdschrift, dat door vorm en inhoud tot lezen dringt. Dit vindt men in Wekelijks verschijnt hiervan een nummer met 4 of 5 platen. De tekst wordt gevormd door romans, no vellen, causeries over letterkunde, wetenschap of kunst, gedichten, enz. De nieuwste roman welke er in verschijnt'. trekt algemeen de aandachthet verhaal blijft voortdurend en in klimmende mate boeien. Men abonneert zich voor een geheelen jaargang a f 5, franco per post f 5.50); de betaling geschiedt per kwartaal. Zuiveren het Bloed, en herstellen alle ongeregeldheden van de Zij gevon kracht en gezondheid weder aan verzwakte Gestellen, en zijn onwaardoerbaar ter genezing van alle Kwalen eigen aau 't vrouwelijk geslacht, onverschillig van wolken leeftijd. En onbetaalbaar voor Kinderen van eiken ouderdom. is een onfeilbaar geneesmiddel voor kwade Beenen, zwerende Borsten, verouderde Wonden, Zweren en Etterbuilen Het is beroemd ter genezing van Jicht, Rhnmatiek, en onvergelijkbaar voor Aamborstigheid Ter genezing van Kliergezwellen en alle soorten van Huidziekten heeft zij goene mededinger, eni geneest betooverend, saamgetrokken en stijve gewrichten. Alleen bereid in Thomas Holloway's Etablissement, 78, New Oxford Street, Londen, voorheen 533 Oxford Street. En worden verkocht in Potten en Doozen van Is l^/jd., 2s 9d., 4s 6d., lis, 22s en 33s en ver krijgbaar bij alle medicijnen-verkoopers door de geheele wereld. Koopers gelieven het Etiquet van iedere Doos en Pot te onderzoeken. Indien het adres, 533, Oxford Street, er niet staat, zoo is Let bedrog. Bij alle soliede boekhandelaren is de inteekening opengesteld op: welke worden uitgegeven in 80 postformaat, in 3 seriën van 5 a 6 doelen, die op zich zel- veu compleet zijn, met omslag in kleurendruk. Iedere serie zal hoogstens 1600 pagina's be vatten en in ééu jaar compleet zijn. De inteekenprijs is zes cent por 16 pagina's, zoodat men door een wekelijksche uitgaaf van ongeveer tien eents in het bezit komt van al deze boeiende novellen en vertellingen. De eerste serie zal bevatten: I. Uit het verleden. II. Onde kennissen. III. De familie Walker. IV. De heks van do Amersfoortsche heide. V. Ko Folkes. VI. Een klaverblad. in alle hoeveelheden, tot de laagste urijzen •JC I Radikale genezing desver- |JPPIIRPjtl* kiezend wordt overeengeko men voor een bepaalde prijs, betaalbaar na genezing. Daartoe zijn 20 kamers ter beschikking der patiënten gesteld. WAERSEGERS, heelmeester van breuken. Groenplaats, 35, te Zesde jaargang 1885. Algemeen Financiëel Nieuwsblad. Verschijnt Alle Abonnenten ontvangen als gratis-pr eatie- een Controle-Lijst voor Uitlootbare Fondsen. Prijs per jaargang van 156 Nos. fr. p.p. ƒ6; Met Wekelijksche Restantenlijst -8, Advertentiën per regel slechts - 0.15 DE KLEINE KAPITALIST is het goedkoop ste en meest gelezen financiëele blad van Nederlaud. Advertentiën genieten groote publiciteit. BureelAchterburgwal 128, Amsterdam. Proefnummers kosteloos

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1885 | | pagina 4