Stoelen, Fauteuils en Canapé's. f 'MEUBELEN. 'MST a Magazijn van U Uil WERKEN van Langendijk 220, GORIjS (II FM. Stoomboot „Maasstroom/' Dienstregeling Pinkstermaandag 1885. Dienstregeling PINKSTERMAANDAG 1885. M Hoogstraat J. SIEMER, - D 584Gorinchem. Gorinchem. I loogstraat, Tapijten en Behangselpapier. Geheel Nieuw Photografisch Atelier, A. E. BRAAT Behangenj. Stoffeerder». 's-Doscli, Kerkstraat Bij contante betaling wordt aanzienlijke korting toegestaan. Salon-Ameublement w Stoffeeren van Meubelen s HORLOGEMAKER, 's-Bosch, Kruisstraat, H 157. in Mahonie- of i\otenliout f 150. in Noten- of Mahoniehout f 2*0. Wasdoeken, Rol-, Tafel- en Gangmatten, W. SCHOPPENHAÜER. o FRANS ROOIJAKKERS, Mr. Meubelmaker. CC cs Éi cc Alles met deugdelijke garantie. I Yan HEUSDEN 's morgens 5 URE. v 's namiddags 3.30. Yan 's BOSCH 's morgens 7.30. t, y 's middags 1 URE. v v 's avonds 7.15. Yan HEUSDEN 's morgens 3.45. Yan ROTTERDAM 's avonds 6 ure. Retourbiljetten geldig van af Zaterdag voor Pinkste ren tot Dinsdagavond na Pinksteren. Ontvangen eene ruime keuze in JaponstofFen, Franselie en Engelsche Yitrages, Neteldoeken, Overhemden, Fronts, Boorden, Manchetten, Dassen, Strikken enz. MOLENSTRAAT, schuin tegenover het R. C. Weeshuis, Zal geopend worden Pinksteren den 24 Mei 1885. BOU WMATERIALEN, t ROTTERDAM. Door groote pakhuisruimte altijd flinke voorraad aan concureerende prijzen. De ondergeteekcnde, sints enkele jaren alhier gevestigd, die steeds alles in bet werk stelde om zijne geëerde begunstigers in Heusden en omstreken, op zeer billijke wijze van het benoodigde in zijn vak te voorzien, bericht bij deze dat hij weder ruimschoots is voorzien van EENE SORTEERING in alle grootten en prijzen, in alle gewenschte afmetingen. TAPIJTEN en andere YLOERKLEEDEN worden op staal door hem verkocht, tegen zeer concur- reerende prijzen. Zich steeds minzaam in het aandenkeu bij een ieder aanbevelende, noemt hij zich hoogachtend HEUSDEN, Engstraat. Uwen dienstw. Dienaar, Alle bestellingen worden ten spoedigste uitgevoerd. cc cc VOORHANDEN een ruime sorteering O P Z C"8 O Correspondeerende te 's BOSCH op trein 7.30 naar BOXTEL, 8 ure naar NIJME GEN, 8.26 naar UTRECHT en 8.28 naar TILBURG. In correspondentie op de treinen welke vertrekken van TILBURG 5.40, van NIJME- GEN 5 55, van UTRECHT 6.8 en van BOXTEL 6.15. Naar DORDRECHT. Ie kajuit. 2e kajuit. Van Heusden tot en met Veen ƒ0.75, ƒ0.50. Van Pouderoijen tot en met Woudrichem - 0.60, - 0.40. Naar ROTTERDAM. Ie kajuit. 2e kajuit. ƒ1.—, ƒ0.60. - 0.75, - 0.50. Ingericht tot het vervaardigen van I* O R I1 R IE T T IE IV in alle grootten, snelle opname, spoedige levering en soliede afwerking. VAN "'"MJbladMl gniarrul hrtnrr 1 RU M.fur Ovale Tafel. Canapé. 6 toe- X o z Voorhanden: MARMEREN, BRONZEN en VERGULDE PENDULES, REGULATEURS, KLOKKEN, WEKKERS enz., van de goedkoopste tot de fijnste soorten, levens voorhanden: AMER1KAANSCHE- en SERAPHINE-ORGELS, uit de beste fabrieken. i/it i/ 9.30. Stoomboot „StalHensden." W. Magazjjn vanlatten, Menig Vertegenwoordiger voor Ned. en Indiö van de Porti. Cement JOSSON Co. De laatste 5 jaren zevenmaal bekroond, in 1883 te Amsterdam met de Gouden Medaille. Lood- en Zinkwerken, als: Dakramen, Ornamenten, Trapballnstren, enz. enz. Parketvloeren, Tuinbeelden, Cementriolen, Drijfsteen, Tras, Belgische Gips enz. MAGAZIJN MeiilielcnJteliaiigcrsailikelrnJNileiiJlil rissen. Een LEDIKANT, lang 2 Meter, breed 1.30 M. Een MATRAS a RESSORTS. Een KLEERKAST, hoog 2 Meter, breed 1.05 LI. Een

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1885 | | pagina 4