Oproeping. VerliiiringvanKlaver Aardbeziën. Gekookte HAM BANKETHA1ÖIETJES Cognac. H. 1 IJ van taoinp van Helsdi kijfhoek nos van Kunstinrichting De firma G. NEDERVEEN, GORINCHEM. Bureau 180 Paarden, Kameelen, enz., en de grootste Olifanten in Europa, glBBT Latfir firnnffi Jlinn J. Gr. W. APFEL, mi IBb mm MULLER JISKOOT. STOOMTABAKSEABRIEK I! De Li n Fabrikant van slechts één dag te Heusden Gemengd Nieuws. is belast met de tijdelijke bewaring der Minuten, Registers enz., versche Aardbeziën, Langendijk, Gorixchem, Gekookt ROOKYLKESCH 1.15.10 Hectaren, genaamd den boomgaard, gelegen in de binnenhoven te Doeve ren, staande met Klaver, in 3 perceelen en in massa. AANBESTEDINGEN. j lb kerknieuws. 318de Staatsloterij. Ongeveer 130 Hectaren extra goed HOOILAND van den polder Kijfhoek onderDus- sen, om gedeeltelijk ééns o tweemaal te worden hooid. zalt-bommel, FOTOGRAFISCHE C. F. CO R DUS, ge- Yesn bij Heusden. te 'sHERTOGENBOSCH, oude Boeken, Plaatwerken geheele Bibliotheken Houthandel. Stoom Houtzagerij en Schaverij Energieke mannen het Nederl. Amerikaansch Weekblad11 getrouwelijk le zende, zijn tegen verarming gevrijwaard. Abonneer U Kosten f 1.60 jaarlijks. fl (ZONDER ALCOHOL,) welke in Café's zonder vergunning mogen verkocht worden. Donderdag 28 Mei groote OPTOCHT. Allen die iets te vorderen hebben van - of verschuldigd zijn aan wijlen den Heer PAULUS HENDRIKUS VAN BAASBANK, in leven Notaris te H e 11 s d e nworden verzocht hiervan vóór of op den löden Juni e. k. opgaaf te doen ten kantore van den Notaris A. M. BOLL te D i n t h e r. Op Zaturdag 6 junij 1885, des morgens ten 11 uur, is de Notaris DE GIER voornemens, ten verzoeke van den Heer P. J. LOEIT te Heusden, ten herberge van den Heer II. Mourik, Nog treurende over het overlijden onzer geliefde DOCHTER en ZUSTER op 18 April 11., treft ons heden weder een droevige slag door het afsterven van haren Echtgenoot, onzen geliefden Zoon en Broeder, den heer Notaris te lleusden. De Familie de MAN. De Familie van BAASBANK. Heusden, 23 Mei 1885. van 's BOSCH, aan de Parade. N.B. T weemaal bekroond met Zilveren Medailles voor Vergrootingen en andere Oude en Nieuwe Boekhandel te verwachten was. De aanbesteding der schutsluis namelijk, die ten behoeve van het aan te leggen waterververschingskanaal naar Zee gebouwd moet worden is vertraagd door verzuim van dat bestuar om de toestemming voor dit werk van het Hoog heemraadschap van Delfland aan te vragen. Nadat hieraan eindelijk voldaan was, heeft Delfland de teekeningen opgevraagd, welk waterschap zich thans met een onderzoek bezig houdt, dat zelfs tot een onderzoek in loco zal worden uitgestrekt. Zoo lang Delfland deze zaak niet in staat van wijzen heeft gebracht, gaat het bezwaarlijk om tot de aanbesteding over te gaan. Niet alleen dit verzuim, maar ook de manier waarop Burgemeester en Wethonders trachten om beslissingen omtrent belangrijke vraagstukken on voorbereid in den gemeenteraad ter tafel te bren gen, mag niet zonder protest voorbijgegaan worden. Naar aanleiding eener gehouden discussie in de gemeenteraadszitting van 13 Mei jl. over een voorstel van Burgem. en Weth. om de levering van de voor de waterverversching noodige machines ondershands aan de Maatschappij »de Atlas* te Am sterdam te gunnen, werd aan eene Commissie op gedragen om esn nieuw bestek op 'c makeu ten einde tot publieke aanbesteding te kunnen overgaan. Zonder dat dit op het oproepingsbriefje voor de vergadering van 21 Mei vermeld was, werd door den Voorzitter een, den vorigen avond in druk rondgedeeld voorstel vaD die Commissie ter tafel gebracht, om het den 13n Mei genomen besluit ongedaan te maken en alsnog do bedoelde levering aan de Maatschappij »de Aidas« te gunnen. Voor het publiek was dus deze zaak totaal onbekend en de Voorzitter achtte het niet eens de moeite waard om het advies der Commissie in do vergadering voor te lezen, zoodat de Vertegenwoordigers der pers geen kennis van den inhoud kondon nemen en op de bereidwilligheid van een of ander raads lid moesten wachten om na afloop der zitting op de hoogte te komen. Tegen dergelijke leiding van zaken moet in het belang van het publiek in het algemeen en van de gegadigden bjj do aanbeste ding in het bijzonder opgekomen worden, terwijl zij tevens in strijd is met een der eerste eischen van onzen tijd, om aan zaken van beheer de noo- dig« openbaarheid te geven. Onder de spoedeischende gevallen scheen de Voorzitter de zaak niet te rangschikken, daar hij den Raad vrijliet om de behandeling tot eene vol gende vergadering aan te houden. Des te minder gunstigen indruk maakt het dat het onderwerp niet op den oproepingsbrief der Raadszitting voor kwam of daaraan in de bladen geen openbaarheid is gegeven. Eenige leden van den raad drongen op het geven van meerdere inlichtingen aan en wilden zonder nadere overtuiging dat het voorstel onpartijdig, onbevooroordeeld en buiten invloeden van persoonlijken aard was, niet op eene eenmaal genomen beslissing terug komen. Nu zou men denken dat wanneer raadsleden dergelijke krasse uitdrukkingen bezigen om hunne meening omtrent een onderwerp kenbaar te maken, de voorzitter zich moest haasten om de gevraagde inlichtingen in het openbaar te verstrekken, ten einde daardoor het vermoedeu van het >niet in den haak zijn* van zich af te werpen. Mis geraden echter, de inlichtingen zouden wel gegeven worden, maar in eene geheime zitting. De raad was zwak genoeg om zich uiet daartegen te verzetten en na her opening der openbare zitting werd door een raads lid die deel uit maakt van de Commissie ad hoe voorgesteld om de levering alsnog te gunnen aan do Maatschappij »do Atlas,* welk voorstel met 19 tegen 14 stemmen werd aangenomen. Het zou m. i. beter en billijker geweest zijn wanneer de raad zich tegen het houden eener geheime zitting verzet had, vooreerst om de zaak niet nog geheimzinniger te makeu dan zij nu al was en ten tweede omdat het besluit tot gunning kan aangemerkt worden als een gevolg van hetgeen in de geheime zitting besproken is en dit in strijd is met art. 44 lett. i, van de gemeentewet, waarin uitdrukkelijk bepaald is, dat in een besloten ver gadering niet kan beraadslaagd of een besluit ge nomen mag worden, omtrent het onderhands aan besteden van werken of leverantiën. X. In een der vergunningen* te Doesburg kwam vóór een paar dagen een jongen beneden de 16 jaar met een Heemskerkje, alias potjesflesje, zette dit op de toonbank ten einde de vergunningsvrouw gelegenheid te geven het Heemskerkje te vullen, of tegen een ander gevuld te verwisselen. Twee agenten zien den snuiter en het fleschje en stap pen onmiddellijk binnen, in de hoop daar een zonde tegsn artikel zooveel der heerlijke drankwet te kunnen constateeren. De vrouw staat verbluft; de agenten rekken zich de oogen uit om het strafbare feit te kunnen waarnomen... Daar roept de jongen: »Maar hoe is het nou, vrouw, krijg ik dan de sigaar, die je me beloofd hebt De vrouw hersteld zich en geeft den oolijkert een sigaar. De jongen denkt schijnbaar aan geen fleschje, steekt de sigaar aan en gaat lachend weg. De politie dienaars gaan ook, doch verbluft, weg. Na 5 mi nuten komt de jongen langs een anderen weg terug in den winkel, neemt zijn echt Heemskerkje op en zegt grinnekend »Zeg vrouw, daar hadden ze ons haast te pakken, hè? Maar ze waren niet go- gem genoeg, hoera!* Een buitenlandsch tijdschrift beveelt karnemelk als een uitstekend middel tegen dronkenschap aan. Waar men nog steeds de ongelukkige drauklijders tracht om den tuin te leiden met geheimmiddelen tegen de dronkenschap, achten wij het nuttig zoo veel mogelijk natuurlijke middelen bekend te ma ken. Gelijk men weet, wordt een aftreksel van quassihout ook tegen deze kwaal aangewend. Toen Keizer Wilhelm eenige jaren geleden te Bonn receptie hield, kende hij een der officieren die aan hem voorgesteld zouden worden nieteen adjudant won daarom inlichtingen in en fluisterde den monarch toe: »hij is juist tot ritmeester be vorderd*. De Keizer sprak den officier daarop zeer vrien delijk toe en wenschte hem geluk met zijne pro motie. De verheugde man, die nog aan de beurt was om in rang te worden verhoogd, snelde naar zijn onmiddellijken chef en vertelde hem welke eer hem te beurt was gevallen. De chef begaf zich daarop tot den adjudant en toen bleek het dat deze zich had vergist en een jongeren broeder voor een ouderen had aangezien. Hij deelde den Keizer zeer ontdaan zijne ver- k. gissing mede, maar deze glimlachte en zeide: »nu ik den heer M. met zijn rif meesterschap geluk beb gewenscht, moet hij ook maar ritmeester blijven!* Korten tijd geleden was cour ten hove en de kapitein v. V. die juist tot majoor bevorderd was, zoude aan den vorst worden voorgesteld de dienst doende adjudant fluisterde den Keizer dan ook toe: »zoo even tot majoor gepromoveerd*. Keizer Wilhelm keerde zich lachende om en voegde den adjudant, toe: >neen, mijn waarde, op die manier loop ik er voor de tweede maal niet in.« Het skelet van een antediluviaansch dier, het zoogenaamde dinotherion, het grootste wezen, dat ooit. bestaan heeft, is in de vorige maand in eene zandgroeve op de Turkenschaas te Wiihring bij Weenen uitgegraven. Dit zeer goed bewaard ge bleven skelet werd naar het keizerlijk museum overgebracht, om daar geprepareerd en opgesteld te worden. Ook het zoölogisch museum te Gothenburg werd onlangs verrijkt met eene interessante vondst. Te Lagmansered aan het Weenermeer, 31/2 mïjl van de digtstbijzijnde kust verwijderd, werden, 22 voet onder de oppervlakte der aarde, deelon van een skelet gevonden, dat van een reusachtigen zeehond (phoca barbata) herkomstig is. De ontdekking van deze zeehondensoort in de Zweedsche quur- ternaire aardlagen is van bijzonder wetenschappelijk belang. Het is de eerste maal, dat die diersoort aldaar in s'bfossieleu toestand voorkwam. Bij Brentonico, aan de Monte Baldo, heeft dezer dagen een aardafschuiving plaats gehad, waarvan de weerga niet bekend is. Ongeveer 100,000 vierk. voet aarde is in do diepte gestort en een geheele berg is als 't ware tot den bodem neergezakt. De oogst van de bewoners van 't dal ongeveer 60 gezinnen is gvheol vernietigd; twee boeren woningen en drie molens zijn vernield. Men be rekent de schade door deze ramp veroorzaakt op 100,000 gulden. Te Cincinnati brak brand uit in eene drukkerij. 17 personen kwamen om, de meesten stikten. In Londen was onlangs een Ier te zien, die zoo groot was, dat hij op zijn knieën moest gaan lig gen, als hij zich het hoofd wilde krabben. Een vriendschapsdienst. »Zeg wil je eens even naar mijn paard blijven kijken vroeg een heer, terwijl hij afsteeg om een glas bier te gaan drinken en de teugels over den hals van het paard wierp. Wel zeker, meneer!* antwoordde de man. De ruiter g toen hij dwenen. »Waar is hot paard nu?« »Dat is al een heel eindje weg.* »En je zoudt er naar blijven kijken?* »Nou, dat heb ik ook gedaan, zoolang mogelijk juist zoooven heb ik het uit het gezicht ver loren.* i II lËf naar binnen, dronk zijn glas bier en weer buiten kwam, was het paard ver- De ondergeteekende bericht dat hij door de Arr. Rechtbank te 's Bosch, van wijlen den te Heusden gevestigd geweest zijnd Notaris P. II. VAN BAASBANK. J. DE GIER, Notaris, j Heusden, 25 Mei 1885. Dagelijks verkrijgbaar aan zeer billijke prijzen bij JAN DE VAAN, Tuinman te V 1 ij m e n. Te belsomeii bij 1.30 per 5 ods. 1,per 5 ons. Tevens voorhanden prachtige van af b/2 tot 3 kilo zwaar. Bij den ondergeteekende zijn alle merken der Wijnen en Cognac der Heeren Van Rijn te Kaap stad voorhanden, tegen dezelfde prijzen als bij de Hoofdagenten. Proefkistjes van 12 halve fleschjes diverse mer ken a 8.50 per postwissel. Prijscouranten verkrijgbaar. f 's HAGE, 1 Juli. Het maken van 4 dwars- kribbeu aan den rechter-oever van den Rijn, tus- schen de kilometerraaieu 58 ou 59, onder de ge meenten Rheneu en Amerongeu, provincie Utrecht. Raming 15,100. Aanwijzing 26 Juni. (77 f 1 Juli. Normaliseeringswerken aan do rivier de Waal, onder de gemeenten Valburg, Eist, Nij megen en Beuniugen, tusschen de kilometerraaien 27 en 31, provincie Gelderland. Raming ƒ96,400. Aanwijzing 26 Juni. (78 f MIDDELBURG, 26 Jnni. Het bestorteu van een gedeelte zeewering te Vlissiugen (het Wester- koopman8-havenhoofd). Raming 5000. Aanwij zing 18 Juni. (79 De Notaris J. KERKHOVEN te Werkendam, zal VRIJDAG MEI 1885^ 's voormiddags 10 uur, op nagemeldeu polder vau de Heeren Vermeulen en De Roon, 1 i: Nederl. Herv. Gemeente. Bedankt voor Hoornaar, door Kijfteubelt te St. Maartensdijk. Chr. Gerep. Gemeente. Bedankt voor Alblasserdam, door A. v. d. Zande te Bolnes c.a. f ZUILICHEM c. a. De heer J. Th. F. U. Lauts, pred. bij de Herv. gem. alhier, stelt zieh voor om op 28 Juni e. k. den dag te herdenken, waarop hij voor 25 jaren de Evangeliebediening te Zoute- lande aanvaardde. 1 sll-jjlll'. Prijzen van 100 en daar boven. 5e klasse. Trekking van 26 Mei. Prijs van 25,000: no. 4947; 1000: nos. 7248, 10061, 10933 en 14166; ƒ400: no. 10202; 200: nos. 2408, 4686 en 7778; 100: nos. 1023> 1299, 2052, 2231,2467, 3095, 4411 en 14420. ""correspondentie. De heer S. te A. wordt dank gezegd voor de toegezonden 3 stukjes. No. 1 en 3 zijn zeer ge schiktNo. 2 echter onbruikbaar, omdat 't eene reclame bevat. ADVERTENTIEN. Voor de vele en hartelijke bewijzen van belang stelling, ondervonden bjj de herdenking van onze Vijftigjarige Echtvereeniging, betuigen wij, ook namens onze Kinderen, Behuwd- en Kleinkinderen, onzen hartelijken dank. G. G. VOS en Echtgenoot,1 Veen, 26 Mei '85. Eenig Agent voor Z.-Bommel, Hensden en Omstreken. Specialiteit in Vergrcotingen naar kleine Portretten in Kooldruk (onveranderlijke Foto grafie), Crayonteekening, Aquarell en Olieverf, in alle verlangde formaten. Aan het Atelier bestaat d a g e 1 ij k s gelegenheid tot po seeren. Opname met het instantane procédé. Fotografie n. Des Zondags half een gesloten. wordt het Atelier om do Wapens ran HEUSDEN en ALTENA. belast zich met het KOBBEN en VERK00PEN van enz. en koopt tegen hooge prijzen of gedeelten daarvan. Op alle aanvragen wordt terstond geantwoord. Tevens beveelt zij hare gunstig bekende BIN DERIJ beleefdelijk aan, waarvan de prijscourant op aanvrage franco wordt toegezonden. 1 Prins Hendrikkade 140, Amsterdam. 8 Pr ijs-Courant van PUNCHANNISETTE, PEPERMUNT, PERSICO, FRAMBO ZEN, CURACJAU en PARFAIT AMOUR, wordt op frauco aanvrage gratis gezonden. NB. Deze Likeuren zijn rechterlijk onderzocht en zonder alcoholische bestanddeelen bevonden. De jlesschen moeten op de kurk verzegeld zijn met de naam van A. J. van Kampenzoo niet, dan is dezelve vervalscht of namaak. Barnun.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1885 | | pagina 3