RH, 01 JONGH. - HEUS0EN, ®t©DWIi 81ï<& affu LANGENDIJK, B 249. A. P. J. Phijffernissen,C DinersSouper ■rgoed adres voor bruidsuikers. Handel in Manufacturen, FABRIEK EN MAGAZIJN VAN sssihaaaïj m i a m 2 a 4 C. van der Miessen Gz., LEDER en sghoenmakersfournitdren. Sing lloul Cement-Daken en Aspliall-vloeren, H. F. ONDERWATER Co., Fabrikanten van Aspkalt-Fakpapier M ij 1 bij Do r d r e e h t. Om het geleerde Fransch ÏOOO GULDEN HOLLO WATS PILLEN EN ZALF Kinder-Pap-Beschuit, VILLUS TRA TI ON EUROPÉENNE. H. A. BANNING, AGAZIJÏJ VAN MANUFACTUREN, Bedden, Matrassen, Veeren, Kapok, Zeegras. GOEDKOOP VERKOOPEN. Kapok- en Veeren Bedden, Inrichting tot zuivering van Bed veeren. Prachtige Springveeren Matrassen, op alle maten, Ontvangen alle kleuren Garneer-fluweel. TRICOT ONDERGOEDEREN in alle maten voorradig. HEEREN- KLEEDINGMA G AZIJN. O C. van Bergeijk, Langendijk B 249, Gorinchem, SS Groote Sorteering Kinderpakjes. Damesmantels. Costumes en Demi-Saizons, Overhemden, Boorden, Manchetten, Dassen enz. w onfiseur, uisinier, Markt, nabij 't Postkantoor, Wijk C No. 534, Gorinchem. GEBROEDERS VAN HOUTEN, Langendijk, Gorincliera. Hoek Molensteeg en Kerksteeg B, no. 57, GORINCHEM 6V systeem MA URITS REIS, Groote Markt B 21, 's-Bosch, worden vervaardigd door en Stooiiitias-Moleiiaars, Dames Mode-Journaal voor Nederland. Alle 14 dagen een Nommer. Prijs per kwartaal. ƒ1.25. Schiedam, 1885. H. A. M. ROELANTS, Uitgever. WageningenChemische Fabriek. Robert Holtz. GETUIGSCHRIFTENcopie DE PILLEN Lever, Maag, Nieren en Ingewanden. DE ZALF Keelpijn, Bronchitis, Verkoudheid en Hoest. MARIAGE ET FATALITÉ Ce Kleine Kapitalist. Cs gezamenlijke novellen van GorinchemHeusden. -üI^crlstraat 35. Ams a f 20. o heeft ONTVANGEN «ene zeer uitgebreide collectie voor het a.s. Seizoen, voor COSTUMES en DEMI-SAIZONS. O O beveelt zich minzaam aan tot bet LEVEREN van f e a 1 li e t o- e e n v e r* cl e i* tot li e t vak behoort. PARIJZER SYSTEEM Alles a contant en ongekend lage prijzen. HANDEL IN VEEL VERBETERDE Bekroond op de Tentoonstellingen: London 1851. Mttnckeii 1854. Kniserslautern 1860. Metz 1861. London 1862. Kaiserslautern 1872. Weenen 1873. Arnhem 1871). Bekroond, met de Zilveren Medaille op den Internationale JSaaimach inen - Wedstrijd te Arnhem 1879. Deze Naaimachines (welke ook tot Trapnaaimachine kunnen worden ingericht) zijn veel doel matiger ingericht en veel minder gedruisch makend dan de zoogen. Amerikaansche Singer Machines, en zijn voorzien met werktuigen van de nieuwste uitvinding, alsStopapparaat Draadafsnijder, Zelfgarenwindcr enz. De levering dezer Machinen geschiedt met 3 a 5 jaar garantie, gemakkelijke betaling, a con tant met 5 pCt. korting. Ondorricht gratis. Vele gebruikers van de echte Singer Naaimachines gaven mij bewijzen dat bovengenoemde Machines beter voldoen. Fabrikant in Hemden, Boorden, Manchetten enz. 24 Nommers met Toiletten en Handwerken, bevattende ongeveer 1600 Afbeeldingen niet beschrij ving van alles wal onder Dames-Kleeding kan gerangschikt worden. Ook voor Kinderen Meisjes en jeugdige Knapen worden vele Afbeeldingen gegeven. Verder, Dames-Handwerken in den uitgebreidsten zinTapisserie- en Borduurwerkvoorbeelden voor Brei-, Haak-, Frivolité- en Knoopwerken en verder alle Fantaisie-artikelen. 24 Knippatronen, met alle mogelijke patronen op natuurlijke grootte van Dames- en Kinder-Klee- dingstukken, en eene menigte Borduur- en Soutache-patronen, Letters en Monogrammen. betaald ondergeteekenden aan hem, die bewijzen kan, dat de bij mij ter inzage liggende Ge tuigschriften, verkregen over de uitstekende resultaten van de ELECTROAIOTÖRISCHK TAND- UALSBANDJES, niet echt zijn. Bij het gebruik daarvan geschiedt het Tanden krijgeu der kin deren zonder de minste pijn. Deze worden verzonden na ontvangst van 90 Cents per postwissel franco door Nederland. net Fabrieksmerk is wettelijk gedeponeerd. Het Tandhalsbandje wat ik voor eeuige weken van UEd. ontving heeft bij uitnemend heid goede diensten bewezen. Het kindje was voor dat het bandje aangewend werd zeer lastig, maar begon terstond na de aanwending van het bandje tevredener te worden en kwamen de tandjes er flink uit, zoodat wij dan ook gerust de door u gefabriceerde Tandhalsbandjes een ieder durven aanbevelen. Hoogachtend, UEd. dw. Dienaar, Het kinderhalsbaudje mij toegezonden levert goede resultaten op en volgens mijn inzien bewijst het zeer goede diensten. UEd. dw. Dienaar, Bij ons kind heeft hot Tandhalsbandje zeer goede diensten bewezen. Wij bedanken U har telijk er voor Zuiveren het Bloed, en herstellen alle ongeregeldheden van de Zij geven kracht en gezondheid weder aan verzwakte Gestellen, en zijn onwaardeerbaar ter genezing van alle Kwalen eigen aan 't vrouwelijk geslacht, onverschillig van welken leeftijd. En onbetaalbaar voor Kinderen van eiken ouderdom. is een onfeilbaar geneesmiddel voor kwade Boenen, zwerende Borsten, verouderde Wondon, Zweren en Etterbuilen Het is beroemd ter genezing van Jicht, Rhnmatiok, en onvei-golijkbaar voor Aamborstigheid Ter genezing van Kliergezwellen en alle soorten van Huidziekten heeft zij geone mededinger, en geneest botooverend, saamgetrokken en stijve gewrichten. Alleen bereid in Thomas Holloway's Etablissement, 78, New Oxford Street, Londen, voorheen 533 Oxford Street. En worden verkocht in Potten en Doozen van Is PAL 2s 9d., 4s 6d., lis, 22s en 33s en ver krijgbaar bij alle medicijnen-verkoopers door de geheele wereld. Koopers gelieven het Etiquet van iedere Doos en Pot te onderzoeken. Indien het adres, 533, Oxford SI reet, er niet staat, zoo is het bedrog. uit de Stoom-Broodfabriek van M. C P O LD BB M ANS te Gorinchem, Dit meer en meer algemeen Kindervoedscl, bi) onvoldoende moedermelk, wordt door vele Heeren Doctoren aanbevolen, terwijl ondergeteekende ver scheidene Attesten ontvangt van de goede uitkomsten, iangowesd ook bij zeer zwakke kinderen. Ik heb tot gemak mijner geëerde Clientèle, Dé pots geplaatst en worden dezelve gevraagd daar, waar ze nog niet zijn. Chemische on microscopische bevinding met ge bruiksaanwijzing op aanvraag gratis verkrijgbaar bij M. C. Poldermans, Gorinchem. Hoofd-dépöt voor s-HageJ. A. Burgermans Paulus Potterstraat. hoek Spiegelstraat. Boven-Hardinxveld, H. Maas. GiesendamP. Boelhonwer. Zesde jaargang 1885. Algemeen Financiëel Nieuwsblad. Verschijnt Dinsdag-, Donderdag- en Zaterdag-middag. Alle Abonnenten ontvangen als gratis-premie een Controle-Lijst voor Uitlootbare Fondsen. Prijs per jaargang van 156 Nos. fr. p.p. ƒ6. Met Wekelijksche Restantenlijst -8, Advertentiën per regel slechts - 0.15 DE KLEINE KAPITALIST is het goedkoop ste en meest gelezen financiëele blad vau Nederland. Bareel: N. Z. Voorburgwal 101, Amsterdam. Q&, Proefnummers kosteloos. |j P PI I f} P It* kiezend wordt overeengeko men voor een bepaalde prijs, betaalbaar na genezing. Daartoe zijn 20 kamers ter beschikking der patiënten gesteld. WAERSEGERS, heelmeester van breuken. Groenplaats, 35, te Antwerpen. Bij alle soliede boekhandelaren is de iuteekening opengesteld op: welke worden uitgegeven in 8o postformaat, in 3 seriën van 5 a 6 deelen, die op zich zel- veu compleet zijn, met omslag in kleurendruk. Iedere serie zal hoogstens 1600 pagina's be vatten en in één jaar compleet zijn. De inteekenprijs is zes cent per 16 pagina's, zoodat men door een wekelijksche uitgaaf van ongeveer tien cents in het bezit komt van al deze boeiende novellen en vertellingen. De eerste serie zal bevatten: I, Uit het verleden. II. Oude kennissen. III. De familie Walker. IV. De heks van do Amersfoortsche heide. V. Ko Folkes. VI. Een klaverblad. Stoombootreederij L. de Beer Co. In correspondentie en rechtstreeks verkeer mot do Stoombootreederij Fop Smit Co. Van Heusden naar Gorinchem. Maandag: voorm. 2.30, ca. 4.30, 6.30, ca. 8V2 u., nm. ca. 1.15, 4.30 u. (In corresp. vm. 4.30, 7.30, 10 u., nam. 3 en 6.30 naar Rotterdam.) Overige dagen: voormiddag 5.30, namiddag 12.30, 4.30. (In cerres- pondentie voormiddag 7.30, namiddag 3, 6.30 naar Rotterdam.) Van Gorinchem naar Heusden. Maandag: voorm. c.a. 4.30, 6.30 en 11.30 u., nam. 1, 3.30 en 7 n. Overige dagen: voorm. 9 uur, nam. 2.30 en 7 uur, na aankomst der boot van 6, 10.15 en nm. 3.30 nit Rotterdam. De eerste dienst van Heusden (behalve Zon dag en Maandag), zal vanaf 15 JÜNI ten 4.30 plaats hebben, in correspondentie op de boot nit Gorinchem naar Rotterdam ten 6.30, des Zondags ten 8 uur. De dienst des Zondaags te 12.30 van Heusden en 2.30 van Gorinchem, zal in de maanden Mei, Jani en Juli geen plaats Bij alle Boekhandelaren worden bestellingen aangenomen op: fH Jh w STEEDS VOORRADIG RUIME KEUZE IN: 3 HetToilet. JAARLIJKSCH VERSCHIJNEN Van alle in Het Toilet voorkomende Kleeding stukken zijn geknipte Patronen, naar op te geven maat, in papier of mouseline verkrijgbaar. Het Mode-Journaal Het Toilet telt reeds vele duizenden geabo-nneerden en vindt bij de Nederland- sche Dames, hoe meer het bekend wordt, hoe langer hoe meer sympathie. Het is het éénigste Tijdschrift voor Nederland, dat van Parijs het brandpunt der Mode-wereld zijn oorsprong heeft; het wordt in gehee Europa, onder verschillende titels, in alle talen verkocht en heeft een gezamenlijk getal van ruim 200,000 geabonneerden. Nieuwe Pekela. (was get.) P. A. HUBERTS. Noordwijk (binnen). (was get.) W. GROEN. Lieks, 75, 12, '83. (was get.) J. THEATRE. Amsterdam, J. Loopik, Prinsegracht, I HeusdenW. Schopenhauer. Herwijnen, M. van Strate, Winkelier. Leerdam, J Rouwert, Sliedrecht, A. A. van der Wint. Vlaardingen, Wed. J. T. Lambacb. Werkendam, J. Dekker Az. Zwijndrecht, L. van der Have. te blijven onderhouden is de beste maatregel een abonnement te nemen op een Fransch tijdschrift, dat door varm en inhoud tot lezen dringt. Uit vindt men in Wekelijks verschijnt hiervan een nummer met 4 of 5 platen. De tekst wordt gevormd door romans, no vellen, causeries over letterkunde, wetenschap of kunst, gedichten, enz. De nieuwste roman welke e,- in versc/m* trekt algemeen de aandacht; het verhaal blijft voortdurend en in klimmende tfe rel tl III- Men abonneert zich voor een geheelen jaargang a f 5, ffranco per post f 5.50); de betaling gé Advertentiën genieten groote publiciteit. ~r\ Radikale genezing desver- hebben.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1885 | | pagina 4