No. 382. Woensdag 3 Juni, 1885. Een nieuw Koninkrijk. FEUILLETON VOOR Uitgever: L. U VFUTUJAN Xleusdcn. Dit blad verschijnt eiken W O E N S A G en ZATE ft A G. Abonnementsprijs: per 3 maanden f 1.Franco per post zonder verbooging. prijs- Advertentiën 16 regels GO ct. Elke regel meer 10 ct. GroJfte letters naar plaatsruimte. Advertentiën worden ingewacht tot Maandag- en Donderdagavond 10 uur. Ingezonden stukken tot Maandag- en Donderdagavond 8 uur. Geen werelddeel wordt tegenwoordig zoo doorzocht en in alle richtingen doorgetrok ken als het zwarte werelddeel Afrika. Vele reizigers hebben zich daardoor een beroemden naam gemaakt, een van de meest bekende is Livingstone, Engelsch zendeling en natuuronderzoeker. Vooral dat gedeelte van Afrika, dat ten zuiden van den Equator ligt, was het doel zijner onderzoekings tochten. Voor de derde maal vertrok hij in het jaar 1858. Tusschen beiden kreeg men bericht van hem, maar eindelijk bleven de tijdingen jaren lang weg. In het laatste gedeelte van 1860 kwam het bericht te Zanzibar aan de oostkust van Afrika, dat Livingstone vermoord was. Verscheidene geleerde reizigers werden op onderzoek uitgezonden uit Engeland. De eigenaar van de grootste courant der wereld, de i,N e w Y o r k Herald," n.l. de Heer Bennet, zond voor z ij n e rekening den Heer Stanley uit. Deze slaagde er niet alleen in het spoor van Livingstone te vinden, maar hij vond hem /elf ook, levend en in gezondheid. Maar Stanley deed meer. Uit hetgeen hij gedvan had om Livingstone te vinden, blijkt ïeeds, dat hij een man was van buitengewone geesD s- gaven en groote geestkracht. Hij had smaak gekregen in zijne onderzoekings tochten en had vooral het grondgebied, dat door de rivier de Congo besproeid wordt, aan een nauwgezet onderzoek onder worpen. De rivier de Congo is een machtige rivier. Hare hoofdrichting is van het Oosten naar het Westen. Op eene plaats stroomt zij gedurende een paar honderd urea naar het Noord-Westen, loopt dan een honderd m Vrij naar RICHARD V 0 S Z. 4) Op zekeren avond kwam Carlo thuis met eene diepe wonde aan zijn voorhoofd. Terwijl de moeder hem slechts met een blik zonder uitdrukking bejegende, stiet Sibyile een luiden angstkreet uit. Maar oogen- blikkelijk herkreeg zij hare tegenwoordigheid van geest, haalde water en wiesch de wonde zorgvuldig uit. Terwijl de knaap zich door haar verbinden liet, snauwde hij haar toe: «Dat heb ik aan u te danken. «Aan mij?* Zij verschrikte zoodanig, dat hare handen begon nen te sidderen en zij onwillens het verband weder verschoof. «Maar hij heeft er ook van gelust; hij heeft een groot gat in zijn hoofd. Ik geloof dat ik hem half dood geslagen heb.* Wien?« «Wien anders dan de sbirre Sandro?* «Wat deed hij u dan?* «Hij schold u voor heks.* «O, Carlo «Dat komt omdat ge zoo'n vreemd schepseltje zijl, heel anders dan de anderen en omdat we in dit vervloekte heidenhuis wonen en gij zoo'n gekken naam hebt, gij gij, Sibyile.* Zwijgend, met zachte, zijden vingers, voleindigde de gescholdene haar werk. Toen de wond dadelijk ophield met bloeden, begon ook haar broeder aan -A tal uren westelijk, om vervolgens weer twee honderd uren bijna vlak naar het zuiden te loopen totdat zij, westelijk voort gaande, ongeveer zeven graden Zuiderbreedte in den AtlantischenOceaan uitloopt. Vroeger kende men hare monding ook wel, en men noemde die Znïre, tegenwoordig is zij alleen onder den naam van Congo bekend. Uit de opgenoemde getallen is reeds af te leiden, dat het land door de Congo besproeid, groot moet zijn. Het heeft eene oppervlakte, die meer dan vijfmaal £oo groot is als het Duitsche Keizerrijk. Stanley onderzocht en doortrok het dal van de Congo met de grootste belangstelling. Zijne inededeelingen en verslagen daarover in de dagbladen, brachten de grootste op gewondenheid te weeg. Het land, dat dertig jaren geleden op de beste kaarten aangeduid was met den naam van dorre, onbewoonde hoogvlakte, bleek op stuk van zaken te zijn een buitengewoon vruchtbaar land, met eene talrijke en nijvere bevolking van circa 50 millioen zielen; eene bevolking, die natuurlijk niets wist van Europeesche beschaving, maar toch hemels breed verschilde van het woeste geslacht, dat noordelijk woonde, en dat ons bekend geworden is uit de tragische geschiedenis van Gordon. Die opgewondenheid open baarde zich niet alleen in woorden, maar ook in daden. De ruilhandel tusschen de negerkoningen van het beneden-Congo-ge- bied en de Nederlanders en Engelschen was reeds van betrekkelijk ouden datum. Het binnenland was evenwel zoo goed als ongenaakbaar gebleven. De meeste rivieren zijn het minst bevaarbaar dicht bij den oorsprong, maar de Congo heeft deze eigen aardigheid juist het meest naar zijne mon ding. Van zijne monding afgerekend 80 a 90 uur stroomopwaarts, is de rivier on bevaarbaar door de menigte watervallen en stroomversnellingen, hooger-op is zij goed bevaarbaar. De internationale Afrikaansche Maatschappij, waarvan de Koning van Belgie het hoofd is, liet langs de rivier, tot daar waar zij voor schepen te gebruiken is, tot Stanley-pool (Stanley moeras) een goed be gaan- en berijdbare chaussée of straat maken. De aanleg van dien weg werd opgedragen aan Stanley, en deze slaagde er in tusschen 1879 en 1880 den weg te leg gen. Nu was men in staat handelsonderne mingen oj) het getouw te zetten. Zooals wij boven reeds zeiden, de handel was er reeds aanzienlijk. De Belgische associatie had in 1880 reeds belangrijke rechten ge kocht van vijf koningen. Zij had het recht gekregen om handel te drijven met de inboorlingen, onbeheerd land te bebouwen, boomen te kappen, alle voortbrengselen der natuur te verzamelen, in de rivieren en stroomen te visschen en mijnen te ontgin nen. Die rechten had zij gekregen voor de volgende geschenken. Ieder der vijf konin gen kreeg een soldatenjas, een muts, een koralen halssnoer en een m e s, daarenboven kreeg één der koningen maan delijks t v/ e e stukken laken, de andere vier elk een stuk laken. Voor deze ge schenken kreeg de Association Africaine, die intusschen een anderen naam gekregen had, souvereiniteits rechten over het gebied dier vijf koningen. Verscheidene tractaten wer den in denzelfden geest gesloten. De meeste West Indische planten groeien erkoffie, suiker, indigo, tabak, cacao, gember, muskaatnoten, peper. Verfstoffen kunnen en zullen er in overvloed geteeld worden, want men is er reeds mede be gonnen en wel met goed succes. Volgens Stanley, en alles wat hij medegedeeld heeft is tot heden waar bevonden, zijn twee derde deelen van den grond voor den landbouw geschikt. hare bovennatuurlijke kracht te gelooven en smeet het haar op ^ne eigendonimelijke, krenkende manier voor de voeten. wjei-p ais antwoord zulk een smartelijke)), doordru.Jftn[|en [0e> (jat pjj zich schaamde. De wond aan zijn voorhoofd u het litteeken, dat hij daarvan behield, vergaf Carlo qjn zuster uooit> hoewel deze niet naliet hem v'oortouren(j 0p jiare eigenaardige, schuw-deemoedige manjer jlare dank baarheid te bewijzen, omdat hij voor haar jn de hres was gesprongen. Sandra was overigens nog le;|yker toegetakeld. Hoewel hij zich vooraf zorgvuldig van het aanklevende bloed gereinigd had en ond<r voorwendsel dat hij van een rots gevallen was heldhaftig zijn smart onderdrukte, bevond hij ;jCh bij zijne tehuis komst toch in zulk een deern?waar(hgen toestand dat zijne moeder, zoodra zij var een' anderen knaap den waren toedracht der zaak vernomen had, met een talrijk gevolg van buurvrouvcn razend en schreeu wend naar het tempelhuis kwam loopen en de geheele familie Cesana, tot in het zevend, gehd, 0p de vrese lijkste wijze vervloekte. Donna t^sana, die met ieder jaar der wereld meer afstierf, lepelde juist hare co cons af, de eenige arbeid dien ïj nog ter hand kon nemen en wel omdat het een ftiver mechanische be zigheid was. Toen zij het geschreeuw ho^je, en de bende vrou wen op zich toe zag dringen, kroop zij in elkaar van schrik, sprong toen op, blik-, woest om zich heen en begon met luid gillende st^ half zingend een oud Sibyllijnsch bezwei'ingsforinulir op te dreunen, dat lot de overgeleverde familiegenjnien van de Cesana's behoorde. De vrouwen verstomen, luisterden klapper tandend eene wijle toe en "-nen loende vlucht. Gedurendë deze gansche gebeutenjs stond Sibvlle doodsbleek met geslotene oogen tegen den wand ge leund, onmachtig een woord uit .te brengen of eene beweging te maken. Eerst toen de moeder zweeg, zich weer nederzette, en, alsof er niets gebeurd was, met het afhaspelen der cocons voortging, voelde zij het leven in zich terugkeeren en opende de oogen onder het slaken van een diepen, smartelijken zucht. Toen trad zij op hare moeder toe, hurkte op een voetbankje aan hare voeten neer en blikte haar in het tanige, verouderde gelaat, zoolang tot de tranen hare oogen verduisterden. Toen zij de waanzinnige omhelzen wilde stiet deze haar heftig van zich. Den volgenden dag kwam Carlo bleek en verstoord tehuis en vertelde dat Sandro de wondkoorts had. Hij verlangde van Sibyile dat zij den knaap door mid del van eene buurvrouw, die beloofd had te zullen zwijgen, geneeskrachtige zalf zou sturen. De moeder bewaarde een doos daarvan ergens in eene kist, dal wist hij, en bovendien Sibyile had er even goed ver stand van om ze te bereiden. Zonder er een enkel woord tegen in te brengen deed Sibyile wat Carlo haar gelaste, haalde de doos en bracht die aan de bereidwillige buurvrouw. Maar deze bracht het niedikament weer terug met de bood schap dat Sandro dadelijk had gemerkt van wie het kwam en dat hij liever wilde sterven dan er gebruik van te maken. Uitwendig kalm nam Sibyile het won derdadige geneesmiddel terug en wierp het in den afgrond. Intusschen lieten de eerbare moeders van Tivoü niet af, de familie Sebastiano de vreeselijkste onhei- len te voorspellen als gevolg van de verwenschingen, d;e Sandro's moeder den beiden Sibylle's naar het I hoofd geslingerd had. Een ongelukkig toeval wilde dat I Sindro's vader korten tijd na dit voorval bij de forel- j envangst in de Aniokloof omkwam en stierf, voor De inboorlingen hebben zich reeds aan verscheidene Europeesche handelsartikelen gewend en zullen in deze richting nog wel meer bewerkt, worden. Voorwerpen van invoer zijn katoenen stoffen, wollen dekens, potten en pannen, geweren, buskruit, ijzer waren van allerlei aard en galanteriën die niet al te duur zijn, enz. Op de conferentie te Berlijn werden on langs de staatkundige verhouding en de voorwaarden voor den handel voor hetCongo- gebied geregeld. In het grootste gedeelte is het vrijhandelstelsel ingevoerd invoer rechten mogen in het geheel niet geheven worden, uitvoerrechten slechts in zooverre dat de kosten van de rivierpolitie er door gedekt kunnen worden. De koning van Belgie staat aan het hoofd van den nieuwen Staat, de beide Belgische Kamers hebben hare toestem ming gegeven dat hij den titel voert van Koning van den Congo staat. Alle mogend heden, die deel hebben genomen aan de conferentie van Berlijn, hebben hem als zoo danig erkend. De gouverneur-generaal, de eigenlijke regent dus, is de reeds dikwijls genoemde verdienstelijke Stanley. Van dag blad-reporter is hij het werkelijke hoofd ge worden van een Staat van 2,300,000 vierk. kilometeis groot. Het aantal inwoners be draagt ruim 40 millioen. Ten noorden en ten zuiden van den Belgischen Congo-staat liggen Fransche en Portugeesche bezittingen langs de kust- De voornaamste plaatsen van den nieuwen Staat zijn Bunanu, Vivi, Leopoldville en Equator-station. Dit zijn tevens hoofdplaatsen van gouverneurs. De jonge Staat heeft reeds een vlag, het is de voormalige Congo-vlag met een gouden ster in het midden. Ook heeft men er reeds eene militaire macht, namelijk zwarte infan terie en artillerie onder blanke officieren Belgen, Engelschen en anderen. De geweren, hij de sakramentcn had ontvangen. Rij de begrafenis stelde de weduwe zich aan alsof haar mvn door de hand van een moordenaar was omgekomen en haar zoon gedroeg zich alsof hij een' verslagenc te wreken had. Voor de familie Cesana schenen de dagen hunner vermaarde bet-overgrootmoeders, de heksen terug te keeren. 111. Sibyile was 18 jaren oud toen haar vader zich in het voorjaar, bij het werk op de moerassige oevers van den Anio, den typhus op den hals haalde. Hij lag op zijn uiterste. Donna Cesana ontwaakte plotse ling uit hare stompzinnigheid, wierp de chinine-poe- ders van den apotheker, dit Tivolineesche universeel- mi'ldcl, in den afgrond en brouwde onder het maken van allerlei mystieke gebaren en voorbereidingen een h'ivr sibvllijnsche dranken. Doch nog vóór zij met koken en mengen gereed was, had de kwaadaardige ziekte ook haar aangetast. Toch vond zij nog kracht om naar de villa Hadriana te sluipen, ten einde daar een bizonder werkzaam, geneeskrachtig kruid te zoeken. Toen zij terug kwam was zij nog zieker dan haar man, die haar den drank ten slotte met eene verwensching naar het hoofd smeet en werktuigelijk, louter uit gewoonte, naar haar sloeg, om zich einde lijk als een Romein uit den tijd der republiek, tot st.uven bereid neer te leggen. Reeds op den eersten dag van het ziek worden haars vaders had Sibyile haar broeder naar de gei le dierders op den Monte-Genaro gezonden en hem streng bevolen, niet terug te komen vóór zij hem roepen liet. Zoodra de buurvrouwen, die onder het gillende g zang van doodsliederen dtèjf ganschen tempel DE nrrsjt-sfextra

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1885 | | pagina 1