Oproeping. Openbare Verkooping verkoopen: mus u verhuren: verpachten i Kroon-Domein, Rentambt Oosterho BILLARTFABR1EK. De Notaris J. Kerkho t Amsterdam. SZAKEN. LAND- EN TUINBOUW. Afloop van Aanbestedingen. Boekaankondiging. BUIIG KRLIJKE STAND. 318de Staatsloterij. I J. HUW MARKTBERICHTEN. ADVERTENTIEN. Donderdag 11 Juni 1885, Verschillende perceelenHooi- gras, gelegen onder Hedik- huizen, Vlijmen, Engelen, Baardwijk, Oudlieusden en Veen. DE GIER te Heusden. is belast met de tijdelijke bewaring der Minuten, Registers enz., 73 Hectaren Hooiland 20 Hectaren Hooiland 30 Hectaren Hooiland 50 Hectaren Hooiland den 55 Juni 1885 publiek te verhuren Woensdag 10 Junij IS Dingsdag 16 Junij 18 Gemengd Nieuws. L De NOTARIS Yesn bij Heusden. llll IVeil. W. L Kuijk Zwit. Oppert 148, ROTTERDAM, zeer BILLIJKE PRIJZEN. f Verkoopen 60 Hectaren Hooigras op de Elanden enz., onder D r o n g e 1 e n< W a a 1 w ij k, Baardwijk en Resoijen. publiek verpachten De Platen, het Kro Domein toebeh oorende gelegen onder Hedikhui en Veen, zooals bij biljet breeder is omschreven. H. Nedeul. Herv. Gemeente. Allen die iets te vorderen hebben van - of verschuldigd zijn aan wijlen den Fleer PAULUS HENDRIKUS VAN BAASBANK, ïn leven Notaris te H e u s d e 11worden moet een gezicht zetten, waarop de grootste be- verzocht hiervan vóór of op den löden Juni e. k. opgaaf te doen ten kantore van den Notaris A. M. BOLL te D i n t h e r. Nog treurende over het overlijden onzer geliefde DOCHTER en ZUSTER op 18 April 11., treft ons heden weder een droevige slag door het afsterven van haren Echtgenoot, onzen geliefden Zoon en Broeder, den heer verkoopimgen" Dingsdag 9 Junij 1885, Notaris te Heusden. De Familie de MAN. De Familie van BAASBANK. Heusden, 23 Mei 1885. Donderdag 11 Junij 1885, 's morgens ten 10 ure, in het Veerhuis te Drongelen, ten ver zoeke van Lambertus Loeit te Genderen, ge naamd de Griend te Drongelen bij de Kerk, buitendijks. Vrijdag 12 Junij 1885, 's morgens ten 11 ure, te Veen, ten huize van J. Vos Gz., in het Veerhuisde Uiterwaard ,/de Zaai waard" onder Aalst,. Zaturdag 13 Junij 1885, 's morgens ten 10 ure te Heusden, ten huize van den hêer H. Mourik in /«Het Wapen van Amsterdam," ten verzoeke van den heer S. Verhagen de Waar den onder Bern. Dingsdag 16 Junij 1885, G morgens ten Woensdag 17 Junij 1885, 's morgens ten 11 ure te Veen, ten huize van Aart van Woer- kom de Uiterwaard ,/de Neseh" ouder onder Aalst en Zuilichem. Donderdag 13 Junij 1885, des namiddags ten 6 ure, te ilerpt, ten huize van J. A. Buus, het College van Oude Schutters onder Vrijdag 19 Junij 1885, As morgens ten 11 ure, ten huize van Joost Kalis te Andel aan de Zwaande Waarden onder Andel en Giessen. Zaturdag 20 Junij 1885, 's morgens ten 11 ure, ten huize van den heer H. Mourik te Heusden in Het Wapen van Amsterdam" het Hooigras van //de Tien Morgpn" en „het Spijk." Alles breeder bij billetten omschreven. te Werkendam, is voornemens op in de herberg van A. VAN DER \^IEL, den Sasdijk onder Dewerken, Om tweemaal te hooien. 95 hectaren HOOILAND, op de po Happenhennip eri Jager, onder Werken 26 hectaren dito, op den Ouden K waard, aldaar. 3Vs hectaren dito, zijnde de kade! een poldertje aan de zuidzijde van sloot aldaar. Om eens en tweemaal te hooien. 40 hectaren HOOILAND, op charenpolder," aan de Bakkerski], Dewerken. 25 hectaren dito, op de Keizersgu waard, onder Werkendam. Om eenmaal te hooien. 20 hectaren HOOILAND, op den D manswaard, onder Werkendam en Du 21/4 hectaren dito, zijnde de kadi den Galeiwaard, onder Werkendam. Om eenmaal le hooien en de toemaat tew* 7 hectaren KLAVERLAND, op Burgtpolder, achter den Korenmo Werkendam, waarvan de kade om tw te hooien. 3V2 hectaren HOOILAND, op een dertje over de Bakkerskil bij Borcl polder, onder Dewerken, afkomstig wijlen den heer J. de Kruik. I11 perceelen als daags voor en oj dag der verhuring zullen zijn afgeba Inlichtingen t,e hekomen bij de opzicht* aangaande deti Ouden Kievifswaard than H. VOS, op Anna-Powlona-hoeve onder k e n d a m. Volgen3 fie getuigen van bet feit. was A. C. H. do voorste der burgers, die den militairen de hand vcialen correspondent.) (jer verzoening aanbood, maar ook de persoon die au ben ik natuurlijk bij de 0p zqRj eeQ verraderlijke wijze den noodlottigen hans bij die^ van Zaterdag, J glaor toebracht. oren niijn plicht me elders Deze persoon, oud 24 jaar, boerenarbeider te geloot ik dat meu van on- O digensplaafc, stond dientengevolge voor het ge rechtshof te s Gravenhage terecht, onder beschul diging van moedwilligen doodslag. Hij ontkende ten stelligste den overleden mineur te hebben ge slagen en zeido, dat een andere boerenarbeider, F. S., den slag had gegeven. Onderscheidene ge- tuigeu verklaarden echter onder eede, dat besch. de dader wa*. Hij werd Ziterdag door het gerechtshof veroor deeld tot 8 j iren tuchthuisstraf. -ennen wel wat te hooge |^ft. Eu daar waien rede- t toch voor deze niet naar r een onherbergzaam oord, e tegenspoeden aan weer en Men was immers in de on- in de hoofstad, beschut door loorden de Rnysdaalkade ten aat ten westen, («een hove- ige spruiten kannen verz >r- issie de paarden, en de toe iet niet3 te wen3chen over. dig, daar zij bijna een cirkel reedto en 1200 M. lengte, ing slechts zeer middelmatig aterdag, toen 't weer niets te igint de liefhebberij voor dit ilksvermaak to verflauwen of n na Nijmegen, Cliugendaal, im om beurt onze aandacht yragen cte was slechts matig en de Ik had me zooveel voorgo- .ire afdeeliugen, waar iu de e 6 officieren in uniform om en twee en driemaal de baan liudernissen horden, ter naar jawel van de ingeschre- eerste afdeeling slechts twee iel op. Een daarvan was ge- clowncostnnm van jockey, dankt me voor een officier i. De heeren roden goed, ze el en hnnne paarden deden .J*Aderlijk over de versper gezicht was niet grootsch, een bijna onafzienbare baan, l wanneer het officieele pro zeven en zes vermeldt, egen heeft het publiek ge- ionale harddraverij, waaraan Naaf gelaug de beroemdheid de rijders op verschillende oodat b.v. de bekende hard- Kolkman, de Gramotiey en 1 stonded, 600 M. verwijderd sein van vertrek en voort ers, als pijlen uit een boog. zei een jufjo tegen haar en voor deu schimmelhengst heel erg achteraan kwam. iverij op een baan van ruim laatste loodjes 't zwaarst, do zamerhaud en do achtersten t. Toen de baan 2 maal om- Kolkmans Russische dravers hen was geen vermindering of zelfs dat zo deu laatst en rachteu dan de beide vorige, inne concurrenten zichtbaar ïen dan ook het eerst aan, tvoet gevolgd door het En- ice» uit Rijsel, die 1 min. doch een voorsprong van liep de Gramotieyper »Biegawoy« 7,82 Meter, eter, terwijl »Roza II,de s, 6,72 Meter per sekonde en aanmoedigingsprijs was Meter per sekonde. e van de eerste alhier ge- v lezers kan interesseertn. wordt er bij dergelijke ge wed. Dat geschiedde ook tribune hadden oeuige z.g. •evat, die voortdurend een hadden. Tot in het rnid- chreeuw om geld te zotten wee tegen een, of egalité is een Engelsche vinding, n harddraverijen en wed- dobbelspel en meer niet, jkbedeeldeu. Veel kwaad 't is te vreezen dat de aeer om de bookmakerij ^an het paardenras zullen jaarsdag zaten een acht- herberg te Ooltgensplaat bevond zich ook de mi- »n het fort De Ruijter, na- de overzijde van de rivier nen. Op eens kwam een Ie herberg binnen, waarvan der soldaten dadelijk eeni- :d gaf. De militairen, met deze wijze niet gediend, p en maakten met getrok. het terrein daarvoor schoon- reeds genoemd, die met de nis geraakt, had het toen oorden, en daar hij alleen de tusschenkomst van ziju hem te bevrijden. De mi- en van elkander afgoraakt, ten in de richting van re- or den troep burgers wer- l de soldaten het waagden van hunnen vermoeienden i boeren, die met een stuk Inagel stak gewapend was, m met de woorden dat al- iven was de hand, die dan )edwiliig werd aangenomen, niet de vriendschapshand, ierdere boeren nabij waren stok in de hand, zeido hij aan.c Op hetzelfde oogen- schijnlijk vergevensgezinde aan een der militairen een lie dezen roerloos ter aarde ine, de geniesoldaat K. H. een kwartier later was hij p een ladder het fort Prins Men schrijft uit het West land Hoewel zij nog klein van stuk zijn, is mun reeds drnk bezig met bet verschepen van kruisbessen naar Engeland. Asperges vinden haar weg tegen matigen prijs naar do b'nnonlandsche markten het zachte weder van do laatsle dagen is aau haar groei zeer be vorderlijk en maakt dat thans dadelijk aan alle aanvragen kan worden voldaan. Nieuwe aardappelen zijn nog schaars indien het weder zacht blijft rekent men echter, in 't begin der maand met de verzending naar Engeland te begint;ei. Langzamerhand gewi iid geraakt aau de oubevr« «l:g Je uitkomsten, zijn do verwachtingen omtrent, bet welslagen van dien handel dit jaar niet h tog go-paanen. Ton brtreele van den majoor-iuteudaut, toezien- dou chef over do garuizoensbakkerij te Breda, had de openbare aanbesteding plaats van 125 hectoliter jarige roode en 375 hectoliter jarige witte tarwe. Hiervoor waren ingekomen 8 inschrijvingsbil jetten. Van de goodgekenrde monsters waren die van den heer M. de Gier te Gorinchera het minst in prijs, namelijk die van de rood» tegen 7.93 en die van de witte tegen 7.43 per hectoliter. »De Nieuwo Financier en Kapitalist. Algemeeno Financieele Couraut, ouder redactie van J. Bie gol, firma J. Biegel Co., Commissionairs in Effecten en Kassiers te Groningen. Bovenstaand blad, dat reeds zija elfde jaargang beleeft, gaat steeds voort, (na 1 April 11. onder leiding van deu heer J. Biegol), mot groote en kleine kapitalisten driemaal per week in te lichten om trent alles wat in de fiuancieele wereld plaats grijpt. Niet een drooge opsomming van getallen, maar eene beredeneerde beschouwing, hier en daar met. cijfers gestaafd, maakt hot blad voor zijne lezers aantrekkelijk. Wij kunnen het dau ook verklaren hoe vooral in tijden van gistiug door het ineoren- deel der abonné's belangstellend hiernaar wordt uitgezien. Blijkens de correspondentie, eene rubriek waarin elk abound zijne vragen tot de redactio kan rich ten met betrekking tot te lcoopen of te verkoopen stukken, wordt van alle zijdeu daarvan een ijverig gebruik gemaakt. Wij bevelen dit blad, waarvan de redactie be looft met de meeste onpartijdigheid steeds te werk te zulleu gaan. ten zeerste in de aaudacht onzer lezers aau. Do prijs kan voor niemand bezwaar opleveren. Elke misstap, die onvoorgelicht op dit gebied wordt gedaan, komt al dra duurder te staan dan do prijs van ecu jaarlijk^ch abonnement. Ach terstaande advertentie geeft, een overzicht over den inhoud. t Woudrichesïi, van 1 tot 30 Mei. O u d e r t r o n w d Adam v. Straten, 21 j. en Jenneko Baks, 19 j. Getrouwd: It. Ostevanger, 23 j. en H, Baks, 23 j.D. Harm, 30 j. en C. Liussen, 24 j Geboren: llilligje, d. v. A. Groeneveld eti A. Fredoriks Huibert, z, v. H. v. Straten en W Clement; Jeaunetta Helena Gosina, d.'v. J. Struic Cz. en J. Kosters Jacob, z. v. H. Broekhuizen e C. VinkArigje, d. v. I). P. Viuk en J. Ütte vanger; Maria Johanna, d. v. J. de Joode en A SchriekWillemina Anna Maria, d. v. W. J Heessels en A. M. v. Iersel Johanna, d. v. J Ruis en E. Viveeu Johati Christiaan, z. v. J. 11 F. Bron en A. v. Aadel. Overleden: Tennis Baks, 17 d. Klara Ma ria Kentie, 19 d. Adriana Huiberdina de Joode. 9 m.Peter Hendrik de Man, 44 j. echtg. v. E v. Sinttruijen; Dirk Schriek, 23 j. Pi-ijzen van f 100 en daar boven. 5e klasse. Trekking van 29 Mei. Prijs van 1000 no. 11300 400 nos. 3995| 4596; ƒ200: nos. 1752, 1772, 1920, 13196 100 nos. 5236, 5503, 5791, 6053, 6468, 187961 1 KERKNIEUWS. Beroepen naar Leiden, F. Oberman te Ommen; naar Aar landerveen, Tiegelaar te Onddorp (eil. Flakkee) naar Schoonoord, F. Kamstra te Stavorennaar Huins en Lynns, (toaz.) K. Mulder cand. te Sap pemeer naar VVageningeu, F. F. L. C. Van Liu gen te Zetten; naarSommelsdijk, M. H. Boikestei te Hierden naar Dan Bommel eu te Herkingen F. C. A. Halffman cand. te Heerjansdam. Bedankt voor Molenaarsgraaf, door E. J. Homoer, t Putten (Vel.); voor Stellendam, door N. de Minje cand. te Utrecht. Zestal te Kampen (vac. Aalders)J. H. Gul denarm te Nijland, E. A. G. Van Hoogenhuyz te Dordrecht, G. Nijhuis te Geuemuideu, J. A De Vlieger te Welsrijp, J. Vouk te Daifseu dr. L. Wagenaar te Heeg. staat stelt, te oordeelen of een muziekstuk eenige waarde heeft of niet. Wauuper gij namelijk iu de muziek hoort: »1, 2, 3, hop, hop hop* of: 1,2,3, bom. bom bom, dan kunt gij er zeker van zijn, dat het stuk zeer weinig waarde beeft en gij moet uwe grootste minachting aan den dag leggen. Hoort ge echter muziek, die klinkt alsof een afgepast aantal noten in een vat geworpen en voortdurend daarin omgeroerd wordt, als gerst korrels, dan kant ge zeker zijn, dat het een fnga is en gij langstelling- te lezen staat Klinkt het alsof de noten in droppels op den bodem van het vat neervallen en van tijd tot tijd onmerkbaar schijnen ineen te vloeien, en den we der duidelijk hoorbaar trachten te worden in de melodie, dan is bet waarschijnlijk een uocturno, en noctnrno's behooren, zooals ge weet, tot de schoonste muziek. Wanneer de noten schijnen te komen aanrollen iu geheele wagenvracbïeu, en ie lere wagen eene andere soort tonen bevat als de voorgaande, eu wan neer het n voorkomt of die wagenvrachten een 011- eiudig laugeu tijd uoodig hebben om voorbij een bepaald punt te komen, dan hoort ge een symfonie, eu symfonieën zijn de grootste werken, die ooit ge componeerd zijn. Wanneer het u in de o >re klinkt, alsof de to nen bij massa's tegelijk weggeworpen en daarna weder met gewold in noopeu bij elkander geperst, worden, om ten laatste met bot oorverdoovend geraas van dyuamiefpatronen in de locht uiteen te springen dan is het eene rhapsodic en rhupsodieën behooren tot de laatste mode in de muziek. Een klnchtig dronkenmansavontunr wordt uit Witten (Westfalen) verhaald. Een koopmau, die voor zaken naar Dertinnnd was geweest, en in een meer dau »keunelijkeu staat» 's avonds met een trein in de richting vau Essen terugkeerde, ver beeldde zich, toen de trein te Laugendreer stil hield, dat hij in ziju woonplaats was aangekomen. Hij stapte uit, liep hot station om en ging op een trein aan welke anderhalf uur later naar Witten zou vertrekken. In een der waggons 4e klasse meende hij zijn huis te zien. Hij stapte daarbin nen, sloeg de deur dicht en begon zich teontklee- den. Jas, vest, laarzen enz. borg onze reiziger, naar hij meende, ne'jes in de kleereukast, maar in wer kelijkheid gooide hij ze nit het raampje van het portier, op den weg, waar zij in het donker onopgemerkt bleven liggen. Daarop strekte hij zich gemakkelijk uit, en weldra viel hij iu een diepen slaap. Zoo reed de man ongemerkt mee naar Witteu, waar de trein bleef staan en op een zijspoor werd gebracht. Den volgenden morgen vroeg ontwaakte do slaper, niet weinig verwonderd on ontstemd over de zonderlinge slaapkamer waarin hij zich bevond. Gelukkig kwam weldra een spoorbeambte hem te hulp. Men vroeg per draad bericht uit Laugendreer omtrent zijn kloederen deze waren daar gevonden, eu na eenige onaangename uren kon de man huiswaarts keeren. Hij zal nu naar te hopen is wel zorgen, dat hij niet weder op reis te veel hartsterking neemt. HOOIGRAS t HEÜSDEN, 30 Mei. ISoter 52—55 ceut por stuk van 6 ons. Eieren 3 SVs cent. 's HERTOGENBOSCH, 1 Juni. Op de heden (Maandag) gehouden markt van vette kalveren waren aangevoerd 120 stuks. De prijs was le kwal. van 0.48 tot 0.52 2e kwal. van 0.44 tot 0.483e kwal. van 0.42 tot 0.44 per kilogram. Er bestond veel vraag en handel. De prijs dor boter wa3 0.76 a 0.98. Voorspoedig bevallen van eene DOCHTER M. J. VERBERNE—van Oscir Dussen, 26 Mei 1885. •3 liet College van Regenten over de Godshuizen fte 11 e u s d e n zal op des voormiddags 11 uur, bij den Heer JAN SCHEEPENS, aan de Herptsche Poort te Ileus- .den, in het openbaar Bij biljetten breeder omschreven. VAN ten overstaan vatt den Notaris o I De ondergeteekende bericht dat hij door de Arr. Rechtbank te 's Bosch, van wijlen deu te Heusden gevestigd geweest zijnde Notaris P. IL VAN BAASBANK. J. DE GIER, Notaris. Heusden, 25 Mei 1885. 's morgens ten ure, te Andel, ten huize van J. Kalis aan de ZwaanDe Uiterwaarden „Koorn- en Huiswaard" en//Bijlewaardjes." Voor den heer G. Branderhorst Johz. te Gen- deren 5 perceelen op den Grooten Haag. Voor den heer Arie van der Kolk Az. 5 perceelen op den Kleinen Haag, onder Doeveren de graauwen in 5 perceelen en in massa, de Pruimendijk, het weike daarneven eil het weike aan het Kerkpad in 1 perceel, de //Ne- genhond op d Akliers" onder Doeveren, af komstig van Van Gammeren, in 2 perceelen. 11 ure, te Veen, ten huize van J. Vos Gz. in het Veerhuisde Ravenswaard," de Kill en de ,/Hoeuff". Voor deu heer J. W. Hoogiczand een perceel om te hooien en weiden in de Veensche steeg. Bernde Groote- en Kleine Schuts waard," de buiten- en binnenaanwas, en onder Oudlieusden 3 perceelen Hooigras, voorheen het //Jonge-Schuttersbosch. H te W erkendam, is voornemens op Zt dag den 6 Juni 1885, des namiddags uur, in de herberg van A. WINK aid bliek te Om tweemaal te hooi jen. oj) den Lmwsimonswaard, onder Sliedrecht. op den O istelijken Opslag, onder Werkend! op den Thomaswaard aldaar. op den Kraaijenest aldaar. In perceelen als daags vóór en op den da verhuring zullen zijn afgebakend. iiiuaiiitiaxs om 2 uur, De Notaris BERN E te u zal publiek voorin. 11 ure, ten huize van OTTO WJ VEN, op den prikpolder onder Dewerken, cctn lllliï op J o a c h i m s v e 1 d toernaat weiden nam. 6 ure, te Almkcrk, aan de Veria Sluis, I onder E m m i k li o ver. Een Amerikaansch dagblad deelt het volgendf mede ouder het opschrift: »De kunst om klassiekti muziek te beoordeelen. Er bestaat een zeer eenvoudig middel, dat zelLf den meest onwetende op het punt van mpziek ii MULLER JISKOOT. STOOMTABAKSFABltlEK de Wapens van HEUSDEN en ALTEN A.U e i zal op DONDERDAG den 11 Junij 1885, des voormiddag^ ten 10 ure, te Dron gelen, in liet Veerhuis, publiek Op ZATERDAG don l,3n JUNI 1885, des middags t.en 11 ure, zal ingevolge machtigii deu heer Administrateur van bet Kroon-Dc de Heer rentmeester van dat Domein, wone Geertruidenberg, ten overstaan van den N DE GIER te Heusden, in het Wapen van sterdam aldaar, Nadere inlichtingen geeft J. van Tuijl opzichter v/h. Domein te Heusden. De Rentmeester voornoe GROENEVELDT Jzj

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1885 | | pagina 3