Hypotheekbank Kunstinrichting Gekookte HAM BANKETHAMMETJES LANGENDIJK, B 249. A. P. J. Phijffernissen,C DinersSoupers, Bals GOED ADRES VOOR BRUIDSUIKERS. FABRIEK EN MAGAZIJN VAN j s JJ u i J i J w C. van der Miessen Gz., LEDER EN SGHOENMAKERSFOURNITUREN. Handel in Manufacturen, Om het geleerde Fransch VILLUS TRA TI ON Woensdag 3 Juni a.s. II PH, m JONGH, - HSU8KN. HOLLOW ATS PILLEN EN ZALF J. G. W. APFEL, Langendijk, Gorinchem, Gekookt ROOKVLEESCH Bedden, Matrassen, Yeeren, Kapok, Zeegras. GOEDKOOP VERKOOPEN. AGAZIJN VAN MANUFACTUREN, Da Kleine Kapitalist. o onfiseur, uisinier, Kapok- en Veeren Itedde», Zuid-Hollandsche A. van Delft te Heusclen. Prijzen van Koffie en Thee bij D. J. DU CROO ZOON, te Gorinchem FOTOGRAFISCHE C. F. CORDES. te 's HERTOG EN BOSCH, oude Boeken, Plaatwerken geheele Bibliotheken O HEER EN- KLEEDINGAIA GA ZIJN. C. van Bergeijk, Langendijk B 249, Gorinehem, Groote Sorteering Kinderpakjes. Damesmantels. Costumes en Demi-Saizons, Overhemden, Boorden, Manchetten, Dassen enz. DE NIEUWE FINANCIER K A P ITALI8 T. Energieke mannen het „Nederl. Amerikaansch Weekblad/J getrouwelijk le zende, zijn tegen verarming gevrijwaard. Abonneer U Kosten f 1.60 jaarlijks. De Katholieke Missiën GorinchemHeusden. Markt, nabij 't Postkantoor, Wijk C No. 534, Gorinchem. Hoek Molensteeg en Kerksteeg B, no. 57, GORINCHEM. GEBROEDERS VAN HOUTEN, Langendijk,Gorinchem. Dames Mode-Journaal voor Nederland. Alle 14 dagen een Nommer. Prijs per kwartaal. ƒ1.25. Schiedam, 1885. H. A. M. ROELANTS, Uitgever. MARIAGE ET FATALITE Inrichting tot zuivering van Bed veeren. Prachtige Springveeren Matrassen, op alle maten, Ontvangen alle kleuren Garneer-fluweel. i T RICOT ONDERGOEDEREN Bureau: Kerkstraat 35, Amsterdam Gezondheid voor iedereen. DE PILLEN Lever, Maag, Nieren en Ingewanden. DE ZALF Keelpijn, Bronchitis, Verkoudheid en Hoest. - 0.80. - 1.—. - 2.-. korting. 's BOSCH, aan de Parade. N B. Tweemaal bekroond met Zilveren Medailles voor Vergrootingen en andere Fotografiën. Dinsdag-, Donderdag- en Zaterdag-middag. Oude en Nieuwe Boekhandel i Stoombootreederij l. de Beer Co Van Heusden naar Gorinchem. Maandag: voorin. 2.30, ca. 4.30, 6.30, ca. 873 u., nm. ca. 1.15, 4.30 u. (Iu corresp. vm. 4.30, 7.30, 10 u., nam. 3 en 6.30 naar Rotterdam.) Van Gorinchem naar lie us den. PAR IJZER SYSTEEM a 20. De Bank sluit leeningen onder verband van éérste Hypotheek op gebouiren en ongebouwde eigendommen tegen matige rente en administratie-kosten. Zij geeft pandbrieven uit van f 1000.500. 100.en f 50.rentende V/2 pari, aflos baar bij uitloting. Agent voor HEUSDEN en OMSTREKEN, de Heer Goed ordinair Vrij goed, frisch Goed eu frisch Zeer goed Zeer goed, zwaar, Rijp, iets geurig, Rijp en geurig Fiju en Geurig Extra fijn en geurig Bij 2y2 KG. 5 °/0, bij een kistje 10 Per 7o KG. f 0.70. - 0.90. - 1.10. - 1 25. - 1.50. - 1.75. VAN Specialiteit in VergrCOtingen naar kleine Portretten in Kooldruk (onveranderlijke Foto grafie), Crayonteekening, Aquarel! en Olieverf, in alle verlangde formaten. Aan het Atelier bestaat d a g e 1 ij k s gelegenheid tot po seeren. Opname met het instantané procédé. Des Zondags wordt het Atelier om half een gesloten. Zesde jaargang 1885. Algemeen Financiöel Nieuwsblad. Verschijnt All« Abonnenten ontvangen als gratis-premie een Controle-Lijst voor Uitlootbare Fondsen. Prijs per jaargang van 156 Nos. fr. p.p. ƒ6. Met Wekelijkscbe Restantenlijst .»■»*- 8. Advertentiën per regel slechts - 0,15 DE KLEINE KAPITALIST is het goedkoop-; st,e en meest gelezen financiëole blad van Nederland. Advertentiën genieten groote publiciteit. Bureel: N. Z. Voorburgwal 101, Amsterdam. Proefnummers kosteloos. To bekomen bij 1.30 per 5 ons. 1,per 5 ons. Tevens voorhanden prachtige van af P/s tot 3 kilo zwaar. iTKnnKvS, belast zich met het KOOPEN en VERKOOPEN van euz. en koopt tegen hooge prijzen o heeft ONTVANGEN eene zeer uitgebreide collectio voor het a.s. Seizoen, voor COSTUMES en DEMI-SAIZO S. STEEDS VOORRADIG RUIME KEUZE IN: w» O li Pr of' gedeelten daarvan. Bp alle aanvragen wordt terstond geantwoord. Tevens beveelt zij hare gunstig bekende HIN- DEKIJ beleefdelijk aan, waarvan de prijscourant op aanvrage franco wordt toegezonden. Het beste en volledigste der advisecreude liiiaueieele bladen is EN ONDER REDACTIE VAN J. B 1 E G E L. Verschijnt eiken WOENSDAG, VRIJDAG en ZONDAG. Prijs per kwartaal ƒ4.00 met de Manndlijst. Afzonderlijke nommers 0.25. Inhoud van No. 994 van 29 Mei 1885 Het jaarverslag van de St. Louis en San Francisco Spoorwegmaatshappij. De Weekstaat der Neder- landsche Bank. Gemeente Oosterhout. Amsterdam- sche Duinwater Maatschappij. American Hotel maatschappij te Amsterdam. Brandverzekering- Genootschap te Amsterdam. Bouwmaatschappij f de Fransche Manégete Amsterdam. Bouwonderneming t Willemsparkte Amsterdam. Ned. Ind. Levens verzekering en Lijf rente-MaatschappijVereeniging Eigen Hulp, A fdeelingZekerheidsstelling. Zuid- Hollandsche Crediet- Vereeniging. - Russische Cou- betaalbaar na genezing. Daartoe zijn 20 kamers ter ponbelasting. btnancien van Venezuela. btnancien jaw a pdqphiaoq v m Rusland Turksche Schuld. Groote maat W- Bureau Prins Hendrikkade 140, Arasterdam ~ay ij Radikale genezing desver- (sïii* kiezend wordt overeengeko men voor een bepaalde prijs schappij der Russische spoorwegen. Kansas Pacific Spoorwegmaatschappij. New-York Pennsylvania en Ohio Spoorwegmaatschappij. Union Pacific Spoorwegmaatschappij. Incourante fondsen Coupon- en Dividend betalingen etc. Tramwegontvangsten. Spoorwegontvangsten. Uitlolinqen. Noteering van Amerikaansche Spoorweg fondsen te Neiv-York. Noteering te New- York. Prijsopgaaf van niet- officiëel genoteerde fondsen. Correspondentie. Advertentien. Men abonneert zich bij den Uitgever P. NOORD- IIOFF te Groningen en bij alle Boekhandelaars en postkantoren. onder redactie van A RN. DUFFELS S. J. verschijnen in maandelijksche afleveringen van 32 pagina's met vele fraaie gravuren. Dit tijdschrift behandelt in onderhoudende vorm de geschiedenis van alle Missiën en meer in het bijzonder die van de Nederl. Missiën. Vraag hij uw boekhandelaar de proeve van beweiking. Abonnementsprijs per jaar 3.60. beschikking der patiënten gesteld. WAERSEGERS, heelmeester van breuken. Groenplaats, 35, te Antwerpen. lu correspondentie en rechtstreeks verkeer met Stoombootreederij Fop Smit Co. Overige dagen: voormiddag 5.30, namiddag 12.80, 4.30. (In carres- pondentie voormiddag 7.30, namiddag 8, 6.30 naar s Rotterdam.) Maandag: voorin, c.a. 4.30, 6.30 en 11.30 u., nam. 13.30 en 7 u. Overige dageu: voorin. 9 uur, nam. 2.30 en 7 uur, na aankomst der boot van 6, 10.15 en um. 3.30 uit Rotterdam. De eerste dienst van Heusden (behalve Zon dag en Maandag), zal vanaf 15 JUNI ten 4.30 Gorinchem naar Rotterdam ten 6.30, des Zondags ten 8 uur. De dienst des Zonduags te 12 30 van Heusden en 2.30 van Gorinchem, beveelt zich minzaam aan tot het LEVEREN van en n. 1 hetgeen v e 1* cl e 1* tot het vak b e h o o r* t. HANDEL IN J'.'- 1 Alles a contant en ongekend lage prijzen. Bij alle Boekhandelaren worden bestellingen aangenomen op .- HetToilet. JAARLIJ KSCII VERSCHIJNEN 24 Nommers met Toiletten en Handwerken, bevattende ongeveer 1600 Afbeeldingen met beschrij ving van alles wat onder Dames-Kleeding kan gerangschikt worden. Ook voor Kinderen Meisjes en jeugdige Knapen worden vele Afbeeldingen gegeven. Verder, Dames-Handwerken in den uitgebreidsten zin; Tapisserie- en Borduurwerk; voorbeelden voor Brei-, Haak-, Frivolité- en Knoopwerken en verder alle Fantaisie-artikelen. 24 Knippatronen, met alle mogelijke patronen op natuurlijke grootte van Dames- en Kinder-Klee- dingstukken, en eene menigte Borduur- en Soutache-patronen, Letters en Monogrammen. Van alle in Het Toilet voorkomende Kleeding stukken zijn geknipte Patronennaar op te geven maat in papier of mouseline verkrijgbaar. Het Mode-Journaal Het Toilet telt reeds vele duizenden geabonneerden en vindt bij de Nederland- sche Dannes, hoe n\eer het bekend wordt, hoe langer hoe meer sympathie. Het is het éénigste Tijdschrift voor Nederland, dat van Parijs het brandpunt der Mode-wereld zijn oorsprong heeft; het wordt in gehee Europa, onder verschillende titels, in alle talen verkocht en heeft een gezamenlijk getal van ruim 200,000 geabonneerden. h f- te blijven onderhouden is de beste maatregel een abonnement te nemen op een Fransch tijdschrift, dat door vorm en inhoud tot lezen dringt. Dit vindt men in Wekelijks verschijnt hiervan een nummer met 4 of 5 platen. De tekst wordt gevormd door romans, no- plaats hebben, fn'correspondentie cp de boot uit ve^en> causer'es over letterkunde, wetenschap of kunst, gedichten, enz. De nieuwste roman welke er in verschijnt: V' trekt algemeen de aandachthet verhaal blijft voortdurend en in klimmende mate boeien. zal in do maaudeu Mei, Juni en Juli geen plaats Men abonneert zich voor een geheelenjaargang a f 5, (franco per post f 5.50); de betaling geschiedt per kwartaal. hebben. Jaarmarkt te Waalwijk, -< f? n 7 Zuiveren het Bloed, en herstellen alle ongeregeldheden van de Zij geven kracht en gezondheid weder aan verzwakte Gestellen, en zijn onwaardeerbaar ter genezing van alle Kwaleu eigeu aau 't vrouwelijk geslacht, onverschillig van welken leeftijd. En onbetaalbaar voor Kinderen van eiken ouderdom. is een onfeilbaar geneesmiddel voor kwade Beenen, zwerende Borsten, verouderde Wonden, Zweren en Etterbuilen Het is beroemd ter genezing vau Jicht, Rhumatiok, en onvergelijkbaar voor Aamborstigheid Ter genezing van Kliergezwellen en alle soorten van Huidziekten heeft zij geene mededinger, en geneest betooverend, saamgetrokken eu stijve gewrichten. Alleen bereid in Thomas Holloway's Etablissement, 78, New Oxford Street, Londen, voorheen 533 Oxford Street. En worden verkocht in Potten en Doozeu van ls iy2d., 2s 9d., 4s 6d., lis, 22s en 33s eu ver krijgbaar hij alle medicijnen-verkoopers door de geheele wereld. Koopers gelieven het Etiquet van iedere Doos en Pot te onderzoeken. Indien het adres, 638 zoo js het bedrog.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1885 | | pagina 4