landsch Overzicht. BUITENLAND. BINNENLAND, Brieven uit de Residentie. j piwige Engelsch-Russische quaestio e baan? Men zou het na dejong- van Gladstone wel moeten den- toch zeide dat de koning van De- angezocht tot de scheidsrechterlijke iets zegt een eerste minister niet zoek niet is aangenomen, althans r de grensregeling i3 men het eens, n meer? eneraal Lumsden terug, hij door ruggeroepen omdat hij niet voor- «andelde, dus zoo als »Kladde- de met een langen neus, ter- laroff met 100,000 roebels en eene I -'antelijk terugkeeren kan, als hij meester verlof bekomt, den nu vertolt aan elk die het tusland do onderhandelingen zal 1- oC tegen hot bepaalde bij het ver- Berflpi de stad Batum tot eene vesting ersteu rang verheft. Dezelfde geruchten nt Sebastopol, dat eveneens volgons ■actaat moest ontmanteld blijven. Er -acht, ou dag worden gewerkt om het i«hte Sebastopol te doen herrijzen. Dit trjj zeker kunnen worden beschouwd als aiding dat Rusland althans gelooft aan ongelegen- o uitbreken van ernstige 'i^sche zijde is de vorige week ook ge- ^tnir van Afghanistan is vermoord, •ne hoogst ernstige zaak zijn. gelijk men vreet ten kosto van "•■dgenoot der Engelschen geworden hy of gevallen is zullen de Russen on- l«Q hunner vrienden op den Afghaau- lliatsen. De zaak is thans, naar het n, dat de vrede afhangt van het tone, die een oud man is en van afd vorst, die door verraderlijke iringd. it geruststellend, quaestie die thans op eene confe rs wordt, behandeld, die van het jhijnt eene voor Engeland betere hemen. Freycinet, de Fransche mi- jiitenlandsche zaken, die zich eerst zitte in Egypte tegen Engeland (men £degeschiedenis van de »Bosphore Egyp- kt: van tactiek veranderd. ^jPtaDgelsche minister Chamberlain heeft aj!D in eone uitvoerige rede te Birmingham «Irijk den raad gegeven hand in hand met te gaan. Het schijnt dat Freycinet dien 1 opvolgen en aldus terugkeeren tot de bui- cie staatkunde van Gambetta, welke als f een op haar programma had staannauwe 'Hg lussohen Frankrijk. Door welke invloe- Itwegingen deze ombeir van Fraukrijk is ut, dit weet natuurlijk niemand die niet pelarijen behoort. Maar dit staat vast tajA zin krijgt, dat het Snezkauaal opperbeheer van den Khedive van (hetgeen eigenlijk wil zeggen onder opper- iau let Engelsche ministerie) en eerst in re ofallen zullen de consuls der mogend i Kero een beslissend woord kunnen spre- wJe aangelegenheden van het Suezkauaal. 'uich denken dat thans do verhoudiug e twee westelijke mogendheden van Eu- rzoo goed is als zij kan. Voor den al- pde is dit een heugelijk feit. pder punt van Europa, een gevaarlijk us weder een zwarte stip gerezen: op I weet dat dit eiland, hoezeer onder itirar, grootendeels door Christenen wordt ,ilke steeds een uiet-mahomedaanschen Webben geëischt. Nu moest dezer dagen temr worden aangesteld en benoemde de w'arkije daartoe Sawas Pueha, een Turk. eiitordag op Creta aan wal stapte, wer- onjhktóhrmklokken geluid en de geheele jjj^kw! de been. Er werd eene depnta- ■en Clen v°l^sraa<3 gezonden naar den I r met de verklaring dat zijne ven den zin der bevolking, en an was hem te gehoorzamen. I .--jO zich een voorloopig bewind v(^nried geen belasting te betalen, owone wreede manier wel trach- tjg'^'zet te smoren, want er worden Urkscbe soldaten bijeengeroepen om ti0 Haar Creta te maken. 01 bedenkt dat thans ook in Bulga- edoni(i eene gevaarlijke gisting bestaat, en Oostenrijk en Rusland in stilte wordt overlegd hoe den Turkschen -Ite "^verdeden, dan is de vrees van |p een slechten morgen zullen wak- v^^eoue geduchte Oostorsche quaestie. in zijne buitenlandsche politiek Iwerkt, tracht, het. door geweldige «blijkbaar verzwakte nihilisme te elk toevluchtsoord voor hen in sluiten. Tot nog toe was Zwit- aar alle politieke vluchtelingen nd en Duitschland hebben ech- ansten, wees ook voorzichtig ort. eene slang gebeten was, sprong Si- iep, dien zij reeds op de lippen had, zucht. En terwijl zij met wijd open- i de richting staarde, waar de jon geren gang verdwenen was, geleek r profetie over haar kwam en wist ■o, bij innerlijke ingeving, hoe alles -jij zag de gansche toekomst voor Jltj 'ag haren broeder, den brigant; zij ËL-neen den gehate, den sbirre zij J wreekster. En alle drie waren bleek (loodelijke wonden, hrikkelijken kreet zonk zij ineen. Zij jnst zien: zij was eene sibylle. yet grauwen van den morgen wanke- jgipel terug keerde, vond zij op den 'klein, koperen heiligenbeeld, zooals men "'hg tegen de boozc machten wel op de liet bonte koord verried baar, wie het had. Hare eerste beweging was den zich in den afgrond te slingeren. Maar porg zij hem haastig en als van angst 't b&st. Wordt vervolgd. ter de Zwitsersche republiek hot zoo lastig ge maakt, dat de regeering te Bern er thans toe is overgegaan om 21 anarchisten te verbannen van het Zwitsersch grondgebied. Het behoeft wel nau welijks betoog dat op die wijs de anarchistische kampioenen zich trachten te bergen in de groote hoofdsteden van Europa, waar zij veel meer invloed ten kwade kunnen uitoefenen dan in het kleine Zwitserland. De Duitsche Keizer, wiens gezondheid thans zeer wankel is, en die wel eens zeer plotseling aan zijn zoon zijne plaats zou kunnen moeten afstaan, wordt door de herhaalde protesten van den hertog van Cumberland op zijne uitsluiting van den Brunswijkschen troon zeer in het nauw gejaagd. Bismarck heeft zijne ontzetting uit zijne rechten door den keizer weten geleekend te krijgen doch deze laatste begrijpt dat als een keizer bij de gratie Gods* de bijzondere zending van het gezag heeft te vervallen, dit voor een hertog ook geldt. Men schat dat de door Victor Hugo nagelaten manuscripten stof zullen leveren voor 10 deelen. In zijn testament heeft Hugo geen datum bepaald voor de uitgave. Drie deeleu zjjn reeds ongeveer voor den, druk gereed. De rest bestaat voor de helft uit korte aanteekeuingen, gedateerd Jersey en Gnernsey, nit de periode der verbanning. Er is in Engeland een maatschappij gevormd, welke zich een onderzeesche tunnel ter verbinding van Schotland on Ierland, van Port Patrick naar Donaghadee, ten doel stelt. Die onderneming zal 84,000,000 kosten, naar men berekent. De ge heele lengte zou niet meer dan rnim 21 mjjlen bedragen. Het Noordorkauaal is op de plaats waar da tunnel zal komen 780 voet diep. Voor do tentoonstelling var. een Japansch dorp zijn de noodige Japanneezen en hutten te Berlijn aangekomen. 80 personen maunen, vrouwen en kinderen, zijn reeds uit Hamburg aangebracht, terwijl nog 40 anderen worden verwacht. De Ja- pansche dames vooral maken opgang. Eeu allervreeslijkste gebeurtenis heeft dezer dagen te Sossenheim plaats gehad. Een jong meisje was nit Frankfort a. M. na aanvankelijk welgeslaagde verpleging in een krankzinnigengesticht, naar haar familie te Sossenheim gezonden om daar, onder den invloed van het buitenleven, zoo mogelijk geheel en blijvend te herstellenzij was dan ook na eenige dagen zoo wel en blijkbaar zoo volkomen normaal, dat men er geen gevaar in zag haar te vergunnen alleen oen wandelingetje te gaan doen. Zij bleef echter lang weg en men werd ongerustmen zocht goruimen tijd te vergeefs, totdat men eindelijk haar lijk vond. In het nabijgelegen bosch had zij zich in stroo en sprokkelhout gewikkeld en daarvan een brandstapel gemaakt. Geheel verkoold vond men haar lijk tusscheu 't verbrande hout. Inlichtingen omtrent de aardbeving in het En- golsch-Indisch gewest Cashmere, komen zeer lang zaam te Bombay aan, dewijl bijna alle telegraaf draden verwoest zijn. De laatste bijzonderheden bevestigen echter den vreeselijken omvang van de ramp. Het prachtige paleis, waarin de Maharadjah zijn hof hield, ligt in puin, evenzoo het huis van den Britschen resident. De groote Moskee bedolf in haar val niet minder dan 200 personen, priestors en geloovigen, waarvan de meesten op staanden voet gedood werden. Honderde inboorlingen zijn gedood of gewond door het invallen der huizen. De schokken duren nog voort en de schrik onder de bevolking is dan ook groot. Twee Europeanen werden gedood. Een hevige brand is eergister-avond uitgebroken in de wijk van Stamboul. Ongeveer 300 huizen, waaronder 50 magazijnen en 3 Moskeeën, zjjn in asch gelegd. Verscheidene personen werden gewond en een gedood. t MEEUWEN, 8 Juni. Aangaande deu gepleeg- den diefstal door T. V. alhier, te Werkendam en Hardingsveld gepleegd, zie het vorig no., verne men wij nader dat genoemde V. een der roeibooten op 14 Mei ontvreemd, had verkocht ver beneden de waarde en wel voor f 40. Tevens kwam bij zijne arrestatie nog aan het licht, dat hij zich te Hardingsveld ook schuldig heeft gemaakt aan het arglistig wegnemen van een wollen deken, brood en ham. De justitie vindt in den aangehoudene een oude bekende, die het voornamelijk schijnt ge munt te hebben op middelen van vervoer. Hij nam o. m. eenige jaren geleden een paard te Ze venbergen weg en moest dit misdrijf met 5 jaar tuchthuisstraf boeten. Een andere keer eigende hij zich goederen toe uit een vaartuig, dat hem zes maandeu opsluiting bezorgde; terwijl verder zijn conduite-lijst nog menige kleine straf kan aanwij zen. Het is dus voor deze streek eene groote ge rustheid, dat hij vooreerst verhinderd is zijn me tier verder uit oefenen. BERGHAREN. Men weet dat in deze gemeente door Wethouders en Raadsleden geregeld geweigerd wordt om aan de oproepingen ter vergadering gevolg te geven. Naar wij vernemen is nu door den Burgemeester, op last van Ged.-Staten, eene ver gadering van het Dagelijksch Bestuur belegd tot het nemen van een besluit omtrent de leggers A en B van wegen en voetpaden, en is de Burge meester gemachtigd in geval de Wethouders moch ten weigeren op te komen, dan alleen hierin te besluiten. t ZALTBOMMEL. Op initiatief van het bestuur, zal van wege de onderwijzers-vereeniging in het arrondissement Geldermalseu, hun school opziener, den heer W. J. Bonte alhier, bij ge legenheid van diens huwelijk een gepast geschenk worden aangeboden. t BRAKEL a/d WAAL, 8 Juni. De zegen- visscherij, die zooals gemeld werd, 1 Juni hare werkzaamheden hervat heeft, staakt die heden weer, doch nu tengevolge der geringe vangst. Zij beteekent letterlijk niets. 'a GREVELDUIN CAPPELLE. In de verschil lende polders onder deze gemeente en in die van Bezooijen en Waalwijk ziet men sedert eenige dagen de heiboereu in menigte rondzwerven, om het hooigras op te nemen en het daarna van de landeigenaren uil de hand te pachten. Vooral onder Waalwijk is het zeer gewild, zoodat daar van 110 tot f 120 per Heet. besteed wordt. Algemeen wordt in de ^Langstraat* een gunstige hooi-oogst verwacht, waarvau ook die heiboeren het bewijs geven, daar zij ook in de andere polders van f 90 tot 110 uitloven. Wan neer men in aanmerking neemt, dat die prijs slechts eene snede geldt, en de opbrengst niet gering te achten is, als deze 4000 KG. per Hec tare bedraagt, dan mogen de hooiprijzen wel wat stijgen, willen de hooiers beter rekening maken dan in de laatste jaren. De inkoopen vau jonge paarden door de boe ren nit deze gemeente en den omtrek, van de gewone jaarmarkten te Heenvliet en Puttershoek zijn niet zoo groot als in de vorige jaren. De hoofdoorzaak daarvan moet gezocht worden in tragen handel, die er sedert eenigeu tijd in 4 en 5-jarige handelspaarden bestaat, waardoor verschij- dene landbouwers nog in het bezit zijn hunner te verkoopen paarden. De prijzen, die thans op genoemde jaarmarkten voor 2 en 3-jarige paarden besteed werden, varieeren van f 180 tot f 200. Over het algemeen hoort men echter, dat de eerste koopers op de markt te Heenvliet voor- deeliger zaken gedaan hebben, dan op die te Puttershoek. Jammer is het, dat die markten op Maandag vallen, daardoor zijn de bezoekers uit deze streek genoodzaakt den Zondag te schen den, terwijl anderen, wier overtuiging hun ver biedt zulks te doen, van het bezoeken dier markten verstoken blijven. t WERKENDAM. Wordt door het reizend publiek veel geklaagd over het lastige veer te Werkendam, de Reederij Pop Smit Co, doet al het mogelijke om de ongemakken op te heffen. Thans heeft zij weder een nieuwe legger doen vervaardigen, die niet alleen alle gemakken aan biedt voor laden en lossen, maar tevens een geschikte wachtplaats voor pl.m. 50 reizigers is. Nog slechts weinige dagen en het veer alhier zal met dien legger prijken. tALMKERK, 5 Juni. Heden morgen 7 uren, ontstond brand bij den landbouwer Pieter Ver schoor aan den Uppelschen dijk alhier. Het huis is een prooi der vlammen geworden. Door den aanwakkerenden wind zijn de 2 daarnaast gelegen huisjes mede door den brand vernield. Bijna de geheele inboedels met de landbouwgereedschappen zijn verbrand. t De verpachting van het hooiland op den Nelismannenwaard, beter bekend onderden naam van vde Krijntjesweide,* onder Dussen, heeftop- gebracht f 1511.66 legen f 1784.54 in 1884. t 6 Juni. Op de markt zijn aangevoerd ruim 350 paarden. De prijzen waren als volgt: van de beste soort aftandspaarden van f 200 tot 300, van de minste soort aftandspaarden van 60 tot 140, van de slachtpaarden van f 25 tot f 50. Er was weinig handel. t DALJ1M. Door de politie te Gorinchem is proces-verbaal opgemaakt tegen iemand, die een reeds bejaarden hond de beide ooren afsneed, en alstoeu liet loopen. De secretaris van 's Grevelduin-Kapelle, E. G. Götte, is den eersten Pinksterdag op reis gegaan en nog niet teruggekeerd. Hij had permissie tot Woensdagavond 27 Mei, maar uit Utrecht schreef hij aan de weduwe Hein, bij wie hij in de kost was, en die zich ook op reis, te Groningen be vond, dat hij niet zou terugkomen vóór 3 Juni. Toen de weduwe Hein van haar uitstapje was te ruggekeerd bleek al spoedig dat hare effecten bene vens het voorradige bankpapier waren verdwenen de plaats, waar zij die geborgen had, schijnt zij den secretaris, die haar vertrouwen had weten te winnen, te hebben opgegeven, opdat deze dezelve in veilig heid zoude kunnen brengen, indien er soms gedu rende hare afwezigheid brand mocht ontstaan. De justitie is met de verdwijning van den secretaris en van de geldswaardige papieren in kennis gesteld. Vermist zijn de volgende stukken Rusland 100 41/%*/0 I860. Serie 88, no. 5439, serie 540, no. 50691, serie 548, uo. 51406. Rusland 20 4 1867. No. 37083, 172552, 248035. Rusland 20 4 1869. No. 602124, 975691, 985612, 985615. (E. v. h. Z.) Eenigen tijd geleden kwam de heer D. Stam, timmerman en aannemer te Zaandam, door gebrek aan werk, op de gedachte zijn knechts kinder speelgoed te laten maken. Deze voor Zaandam nieuwe industrie is hem zoo goed gelukt, dat hij genoodzaakt is geworden een stoommachine te koopen van twee paardenkracht, om de gereed schappen, bij dit werk benoodigd, in beweging te brengen. Zijn plan is nu om ook doozen met het zoogenaamde Neurenburger speelgoed te gaan ver vaardigen. De beoordeelaars in den engeren wedstrijd voor de ingezonden teekeningen der nieuwe Beurs te Amsterdam hebben thans uitspraak gedaan tus- schen de vijf mededingers. Voor zoover de uitslag bekend is geworden, hebben zij den eersten prijs toegekend aan het ontwerp ^Y* van den Belgi schen architect Geefs, en den tweeden prijs aan het ontwerp ^Iu hoc signo floresco,* van de bouwmeesters Jan F. Groll en Frederik Ohmanu te Weenen. Door den heer F. van Deun te Winterswijk wordt een verbeterde Koud water-Hectograaf in den handel gebracht. De verbetering bestaat voor namelijk hierin, dat, terwijl de thans gebezigde hectograven na gebruik eene langdurige afwas- sching behoeven eer zij voor nieuwe afdrukken zijn geschikt, het waschmiddel door den heer Van Deun ontdekt, en door hem ,/ilang seraoewa* ge noemd, het vroegere negatiefschrift bijna onmiddel lijk verwijdert, waardoor dus bovendien het afslij- den der plaat wordt voorkomen. Te Dordrecht heeft Vrijdag een wedstrijd van het schoonst in tuig loopende paarden en een harddraverij plaats gehad. De uitslag van eerstgenoemden wedstrijd, waar aan door 27 eigenaars van paarden, werd deelge nomen, was le prijs, Jacob de Vos, te Putters hoek, 2e prijs A. M. Dam, te Cillaarshoek, gemeente Maasdam, 3e prijs J. Smits, te Dub beldam, 4e prijs P. Heijnis, te Alblasserdem. Bij de harddraverij werd de le prijs gewonnen door nWillem III* van den heer Brommer te Zijpe en de premie door ffDe Snijboon* van deu heer Brom te Utrecht. De Koning der Belgen, beschermheer der Re derijkerskamer Vreugdendal* te Breda, heeft voor den tooneelwedstrijd, door die Kamer uitge schreven, een gouden medaille beschikbaar ge steld. Reeds gaven zich voor dien wedstrijd 31 Rederijkerskamers aan. De nieuwe spoorlijn HoornEnkhuizen is feestelijk geopend. De Minister van Biunenland- sche Zaken, de heer Heemskerk, was er bij te genwoordig. Te Haarlem is Vrijdagmiddag uit de Klopper- singelgracht opgehaald het lijk van een metselaars knecht, die bij het grijpen naar zijn afgewaaide pet, te water was geraakt. De overledene laat eene weduwe met 6 kinderen achter. Onder het rundvee van 2 landbouwers te Wa peningen is het mond- en klauwzeer uitgebroken. Dit is zeer te betreuren met het oog op de aan staande tentoonstelling. Een van de vijf pokkenlijders te Leeuwarden, een niet-ingeënt kind, is gestorven. Twee der 3 personen, die te Leeuwarden ver leden week van door rattenkruid vergiftigde erw tensoep hadden genuttigd, zijn in het Stadzieken- huis aldaar overleden. De eerstgest.orvene was een berucht persoon, algemeen bekend onder den naam van „Roode Kobus*. Hij was 66 jaar oud, waarvan hij zoowat de helft in correctioneele en crimitieele gevangenis had doorgebracht. Zijn dood is zeker niet weinig verhaast geworden door dien hij, op de meest besliste wijze weigerde, zoowel geneesmiddelen als voedsel tot zich te nemen. Niets mocht in dit opzicht bateu en kel van den R.K. geestelijke en van den ge neesheer-directeur van het ziekenhuis nam hij een enkele maal de voorgeschreven geneesmidde len aan. De toestand van de derde vergiftigde, de reeds bejaarde vrouw van den laatst overledene, die op zoo ondoordachte wijze de soep bereidde, moet mede zeer bedenkelijk zijn. Als een bijzonderheid deelt de „Midd. Ct.* mede, dat van de 5 paarden, die bij de op 3 dezer te Zierikzee gehouden paardenloterij zijn verloot, weer 2 zijn ten deel gevallen aan den heer G. A. Looze aldaar. Het is zonder voor beeld, zegt het blad, hoe dikwijls deze heer een prijs trekt; in de laatste jaren heeft hij nu 15 paarden geloot, behalve nog eenige stuks hoornvee. Te Giessen-Nieuwkerk heeft een meisje het ongeluk gehad, terwijl zij zat te naaien, zich met een schaar aan het hoofd te verwonden en een slagader door te snijden, waarvan verbloeding het gevolg was. Men vreest voor haar leven. Bij Nijmegen is de 20 jarige milicien S. Smit, onder het baden verdronkeu. Ook te Helmond is een 16-jarige jongen bij het zwemmen verdronken. Een 3 jarig kind is te Deurne verdronken in een ton, half gevuld met water en mout. Onder Hasselt is een 6-jarig meisje in een wetering verdronken. Vrijdag namiddag is een 13-jarige jongeu, bij het zwemmen in de Rotte achter Crooswijk, gezonken, in bewusteloozen toestand opgehaald en, ondanks de aangewende pogingen om hem tot het leven terilg te brengen, kort daarna overleden. Een vreeselijk ongeluk had Zondag namiddag ten 43/4 nur te Dordrecht plaats. Reeds den gan- schon dag was buitengewoon drnk gebruik gemaakt van het stoombootvoer DordtPapendrecht, groo tendeels door stadgenooten die de plaats, waar de vorige week de brand gewoed had, gingen bezoe ken en omgekeerd door inwoners van naburige gemeenten, die te Dordrecht ter kermis kwamen. Juist was de boot met 89 reizigers aan de aan legplaats bniten den Riedijk aangekomen en be vonden zich een menigte hunner op de brug, die van het drijvend hoofd naar den wal voert, toen plotseling een der beide hoofdbalken van de brag brak, deze naar de buitenzijde omsloeg en circa 40 personen, zoo mannen en vrouwen als kinde ren, in de rivier stortten. Terstond werden met behnlp van roeibooten allo pogingen in het werk gesteld tot redding dor drenkelingen. Daar met geen mogelijkheid was na te gaan of alle personen gered waren en men nog hoeden opvischte waar van de eigenaars zich niet aanmeldden, vreesde men dat eenige reizigers het met den dood had den moeten bekoopen. Wie slechts iets doelmatigs kon meester worden toog onmiddellijk aan het visschen en spoedig werd het lijk opgehaald ven den 28-jarigen Willem Spruit, ijzerwerker te Al- blasserdam. Of door den sterken stroom de overige drenkelingen zijn weggevoerd, of dat door de groote verwarring en don schrik eenige der geredden niet verder naar hnn hoofddeksel hebben omgezien, zoodat wellicht de opgevischte het eeuige slacht offer is, zal natuurlijk later blijkenzooveel is zeker dat den geheeletf nacht onophoudelijk met visschen werd voortgegaan zonder eenig resultaat, en geen personen als vermist zijn opgegeven. Kort na het ongeval was de burgemeester van Dordrecht evenals de waarnemende officier van justitie met den commissaris van politie, alsook de directeur van gemeentewerken ter plaatse tegen woordig en zijn door de justitie de verschillende deelen der brug in beslag genomen om een gron dig onderzoek in te stellen naar de ware oorzaak der ramp, en of hier onvergeefelijke nalatigheid in het spel komt, en zoo ja, aan wien de schuld. (D.Ct.) 'sGRAVENHAGE, 7 Juni 1885. Wij leven in de laatste weken op politiek gebied in eene periode van parlementair initiatief, met a w.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1885 | | pagina 2