R. K. Kindermei Verkoopingei le Doeveren 1 tegen Brandschade, Y erpachtiig publiek verkoopen: Stielitsehe Brieven. BURGERLIJKE STAND. LAND- EN TUINBOUW. 318de Staatsloterij. J. VAN TÜIJL Gz., Dienstbode.l TEGEN BRANDSCHADE, MARKTBERICHTEN. ADVERTENTIEN. HEUSDEN, den lieer Ch. M. HENNY, 8 DE GIER te Heusda de 1ste snede HOOIGRAS van ruim 8 hectaren puik Hooiland onder Meeuwen, aan de Meeuwensche Sluis, buitendij ks, in 8 perceelen, de le snede HOOIGRAS en de toe maat om te be weiden, van de grootste helft van een perceel hooi land genaamd ,/deLutter- dijk/j langs Gilders onder Drongelen, in 3 perceelen. >ezig gehouden roet de be- die van hare leden zijn voorstel van den afgevaar- Jgeling der verhouding van rlandsch Indië tot die van n tweede dat om het lid het vestingstelsel tot de eik voorstel bijna ticee-en- amer aanhandig is geweest, voortvarendheid waai mede afgedaan en ten derde een remers om het door het lid iende wetsontwerp tot wijzi- opig niet in de afdeelingen heeren niet geweest met |zij hebben bij de meerder- f 'fi en zijn verworpen. betreft het voorstel fine regeling geldt, die eeste deskundigen reeds fn het hoofdartikel uwer P er terecht op gewezen dat verhouding tot Indië te re- dat artikel is gegeven om- Isels van exploitatie, zal elk en begrijpen dat reeds te tandeld en al moge het dan wat beter gaan, aan Indië moet worden gegeven, dat hulpmiddelen om aan geld worden teruggekeerd, r de Regeering de leer ge- overschotten zijn, Nederland er tekorten dan heeft het den last van die tekorten I firYroeger jaren, toen de P.vij geen oorlog met Atjeh ijk wat opgebracht. De cij- a 1850 tot 1885 is uit de opgebracht, 236 millioen lortisatie van onze schulden tanleg van onze spoorwegen kking Yan tekorten op onze nu op aankwam om in een Ïzien, werd met het aange- i om dat te kort te dekken millioen op Indië gelegd. verzekering dat wat Indië Ierland moest worden bijge- het op stuk van zaken aan- len om de nadeelige saldo's te doen betalen. Ieren dat er over dergelijke ïvredenheid heerscht en er ongen om de baten die Indië i ook ten haren dienste aan lve het onbillijke dat er in ?en wingewest te blijven be ulschap dat zuinigheid in het ar de overschotten toch naar nd op het bestuur van Indië. 7.1 strekte nu om daarin ver- financiën van Nederland en gescheiden zijn en Indië zou Moederland ten hare behoeve iche vaste som terug geven, het niet met den voorsteller het ontwerp ontijdig inge- lezwaren omdat zij meenden regel aan het Indisch bestuur ndelen zou worden gegeven, idiging die het ontwerp van n uit Indië mocht ondervin- werd van alle kanten hulde oeite die hij zich had gege- die hij over het onderwerp heeft gemaakt. Maar bij die l durft een leek als genoemd om aan de groote militaire Ije bezit, te komen vertellen vestingen besteden. Dat was alle mogelijke strijdkrachten bommen en granaten en de S vestingen schijnt te hou- trekken, moest zich spoe- overgeven. Dezen uitslag met tegenstanders te doen ?ret, die zich had voorgeno- dediging der laatste verschan- over te geven of te capitu leren dat wanneer militairen iet midden van een gevecht m dag rust te houden door van de hand wordt gewe- zou immers het vermoeden lat zij niet genoeg waren aanvallen, of vrees hadden. >r te bereiden had het toch daarvoor had men immers eenige kleine wetsontwerpen trbij, daar de motie van den luidend zij ook scheen, toch in de politieke gebeurtenissen fiij de behandeling daarvan F wéér eens lijnrecht tegen- het is aan toeval te wijten )en en daarmede het onder- lor grondswetsherziening is e van het wetsontwerp van jziging der kieswet, i voorrang van het ontwerp ffctellen tot herziening der huldig en van weinig ingrij- rsteller dit wenscht te doen orden betwijfeldWanneer 1 aangenomen zou een veel ;den en wordt het dan plicht in de gelegenheid te stellen |n geest te kiezen. Ontbin- I noodig en daardoor ont- Bandeling van de ge^ J' ligste aller hervormingen. De aangewezen weg is het daarom thans alleen grondwetsherziening te behandelen. Wel schijnt het dat het Nederlandsche volk over het algemeen weinig j belang stelt in de oplossing van dit vraagstuk, maar I die onverschilligheid spruit voort uit ongeduld en j teleurstelling over het te lang slepend houden van die hervorming. En nu eindelijk, na lang wachten, de Regeering de noodige ontwerpen heeft ingediend en heeft medegedeeld dat het haar ernstig streven is om de zaak zoo spoedig mogelijk te regelen, komt een Kamerlid, dat steeds beweerd heeft dat herzie- ziening der grondwettelijke bepalingeu ook zijn ernstig streven is, plotseling met een ontwerp voor den dag, dat aangenomen zijnde, de gewenschte herziening voor een tijdlang onmogelijk maakt. Nog is ook nu, na de verwerping van de motie Oemers, de definitieve behandeling der gewijzigde grondwet vóór het wetsvoorstel Lohman mogelijk. Bij de openbare behandeling kan toch aan de Grond wet den voorrang nog worden gegever Moge den uitslag van het afdeelings-onderzoek wezen dat de Kamerleden worden overtuigd dal het oogenblik voor de behandeling van het ontwerp Lohman nog niet is aangebroken. De Kamer is thans bezig met de verschillende wetsontwerpen in de afdeelingen te onderzoeken Weldra zullen de vruchten van dien arbeid in den vorm van Voorloopige Verslagen verschijnen. De tijd zal moeten leeren of er dit jaar echter nog wel iets van open bare behandeling komt. X Of hot dikwijls de waarheid is «dat de boer niet spoedig tevreden is,zuilen wij niet beslissen, maar vaak komt het oris voor dat de landbouwer niet ingenomen is met het weder. Nu eens is het de nachtvorst die alles bevriest, wat zoo mooi begon uit te komen, dan weder vreest hij dat sterke droogte alles zal verschroeien, om weder een paar dagen later te klagen over het vele nat, dat den grond koud maakt en de groeikracht tegen houdt. Op het oogenblik is dit anders. Wel heeft hij rechtmatige klachten over de lage prijzen van melk, boter, eieren, enz. enz., maar den gunstigen stand van verschillende gewassen wordt thans van alle zijden in tevreden en dankbare stemming erkend. Uit Vlijmen en Haarsteeg vernemen wij dat de frambozen volop in bloei staan en een goeden oogst beloven. Ook de dop-erwten, daar zoo veelvuldig ge teeld, zullen spoedig aan de markt gebracht worden en met de verzending van kruisbessen wordt een be gin gemaakt. De hooi-verpachtingen beginnen deze week in de omstreken van Heusden en over het geheel is het gras overvloedig. Aan de overzijde der Maas zijn de kersen-verkoo- pingen aan de orde, hoewel het plukken nog wel een paar weken zal duren. De vrucht heeft dit jaar door nachtvorst noch regen geleden, zoodat ook dezen oogst bijzonder gunstig belooft te zijn. Mochten nu ook de prijzen maar geëvenredigd zijn aan de reeds betaalde of nog te betalen pachtpennin- gen, ja liever dat ze nog betrekkelijk veel hooger mochten zijn, dan zou althans de nijvere landman weder eens van een gelukkig jaar kunnen spreken, hetgeen hem eenigszins zou schadeloos stellen voor de vele tegenspoeden, die de laatste jaren hem aan boden. Voor het afdrukken van het bovenstaande, komt ons een bericht in de «Middelburgsche Courant» on der de oogen, dat voor onze tuiniers minder opwek kend kan heeten. Naar zij verneemt is de oogst van groenten en vruchten in Engeland zoo groot, dat de van elders aangevoerde producten tot buitengewoon lage prijzen worden verkocht. Hollandsche asperges zijn onverkoopbaar, terwijl prachtige Fransche, in bos sen van 60 stuks, voor 30 cent per bos geveild worden. De anders zoo gewilde onrijpe kruisbessen brengen zeer lage prijzen op, daar de Engelsche oogst kolossaal moet zijn en de inlandsche soorten altijd de voorkeur genieten. De in onze provincie (Zeeland) dit jaar nagenoeg geheel mislukte Mei-rapen brengen nau welijks de helft der gewone prijzen op, terwijl de aanvoer van nieuwe Egyptische uien reeds vrij belang rijk is. De tuiniers zullen zich dus op lage prijzen moeten voorbereiden en door de groote aanvoeren uit Holland wel genoodzaakt worden zeer lage eiscken te stellen. Chk. Gerïf. Gemeente. naar Genderen, ds. E. de Haan te Elburg. te te Mevrouw A. C. van E1JK VAN Donderdag 11 Junij 1885, 's mol 10 ure, in het Veerhuis te Drongelen, Vrijdag 12 Junij 1885, 's morg| ure, te Veen, ten huize van J. Vos (J Veerhuisde Uiterwaard „de Zafii Zaturdag 13 Junij 1885, 's Dingsdag 16 Junij 1885, 'sim Woensdag 17 Junij 1885, 's 11 ure te Veen, ten huize van AaetaS kom de Uiterwaard „de Nerf Donderdag 18 Junij 1885, dsij ten 6 ure, te Herpt, ten huize van voor het College van Oude Schuit Bernde Groote- en Kleiua waard,* de buiten- en binnex en onder Oudheusden 3 perceelen ]g voorheen het ,/Jonge-Schuttersbosch. Vrijdag 19 Junij 1885, 's morgie ure, ten huize van Antonie van AndeA aan de Ribde Waarden onder M Giessen. Zaturdag 20 Junij 1885, 'si 11 ure, ten huize van den heer H. Heusden in ,/IIet Wapen van Amsterd Hooigras van ,/de Tien Morgen* en VAN VRIJDAG IQ .TIJ1NI Foor Mej. de Wed. J. D. van den Heuvij ii. Trots do drukkende hitte der laatste dagen heerscht in onze stad eene bijna ongewone drukte, ook veroorzaakt door het verkeer vooral per as dat naarmate het warme weder des te grooter wordt. Daarbij komt dat de gelegenheden meerder zijn geworden door de invoering op 1 Juni der zomerdiensten op spoor- en tramwegen alles in correspondentie Mei en Juni schijnen wel uitverkorenmaanden te zijn tot groepeering van menschenen dieren! Utrecht verheugt zich in dit opzicht in aangekon digde vergaderingen van Patrimonium (Vaderlijk erfdeel, weidsche titel!) en eene der Vereeniging tot bestrijding der Prostitutie. Wellicht volgen er meer. Ook onze gemeenteraad verzamelt zich meer malen tot het houden van discussiën. Wij komen hierop terug, daar wij meldden van dieren-groep- peering. Zóó de tentoonstelling van »Nimrod« in do Arnhoinsche plantentuin waar 225, zegge twee honderd vijf en twintig, honden en hondjes uit alle oorden des lands zijn bijeen gekomeu, om te wed ijveren in alles, wat het hondenras eigendommelijks oplevert In een vorige brief beloofden wij op marktbezoek te wijzen en een voortreffelijke aanleiding geeft ons daartoe een besluit van onze vroede manmu eenstemmig genomen! om ooi NJq>t vertier uit te breiden door de instelling vau svX \$ii0 kaas markt op 13 Juni en zoo vervolgens - saterdag. Van de zeven dagen der week is volgons bet-over oude gewoonte binnen Utrechts wallen de laatste werkdag gewijd aan het houden van alle mogelijke markten, als van paarden, koeien, lammeren, var keus, kooru, boter, ook neg oud roesi en allerlei. Op het open terrein Vredenburg (waterzijde) zal thans nog eene markt voor zuivel worden vrijge steld, met annex overdekt waaggebouw. Zon daar toe de overdekte botermarkt goen primeur hebben verdiend Toch wanneer wij do lezeressen en lezers van dit, blad van do uitzondering op Zaterdag gewagen moeten wij daarbij voogen dat er dagelijks visch- markt gehouden wordt (de iofmarkt is een tak van deze op een audero plaats) en dande bloemen markt, deze vooral niet te vergeten, die als naar gewoonte dagelijks geëxposeerd, maar in hoofdzaak ook Zaterdags gehouden wordt op het prachtige Sint Jansplein (volgons naambord »Kerkhoff«) in het midden onzer stad. Daar onder de schaduw en tusschen de hooge populieren is dan een ware Flora's-hof te bezich tigen, want Utrecht is rijk aan bloemisten en hoveniers. Doch ieder 't zijne deze zorgt voor be hoefte, gene voor weelde. Alles te noemen wat op de marktdagen wordt aangevoeld, gaat niet aan, alleen vermelden wij nog dat heden, 6 Juni, de eerste niouwe aardappe len werden ter markt gebracht door een landbou wer uit Westbroek. Prijs 1 per vijf kop. Alge meen houdt men zich overtuigd »mot Utrechtsche kermis aan de nieuwe aardappelen te kannen, die is bepaald op 14 Juli, ruimschoots kan men dus nog van de nieuwigheid profiteeren Als van de hak op de tak springen wij van de markten op de kermis. De oorsprong volgens het oordeel der wijzen een oud-vaderlaudsche jaarmarkt, doet echter ook niet zoo'n hemelsbreed ver schil ontstaan. Te diep is het besef der jaarlijksche terugkeering van de kermis bij ons volk ingedron gen dan dat het mogelijk zou zijn daaraan een voudig perk en paal te stellen, omreden den aan kleve van dien. Genot en vermaak voor allen op prijs stellende, zouden wij alle uitspattingen willen wegcjjferen. Hoe dit te doen? Meer en meer wint een enkel idéé in dit opzicht veld, nl.: afschaffing. Elk jaar verneemt men van plaatsen, »waar de pas wordt afgesneden,» en die, hoewel gemakkelij ker, het voorbeeld van Amsterdam na&pen. Niet alzoo Utrecht. Reeds merkten wij op de voorliefde voor lange discussiën, daarnevens is klaarblijkelijk eene groote mate bezadigdheid aanwezig bij en in de raadsvergadering der Stichtscho vaderen en zoo beproeft men dan ook slechts langzamerhand bij wijze van aftrekking tot een nihil van be staan te komen. Zaterdag en Gemeenteraad! 't Is nog maar kort geleden dat een Zaterdag zich kenmerkte door een kolossale opgewondenheid bij ons volk 's Namid dags omstreeks 6 ure openbaarde zich een vuur vloed, uit de gebouwen der Maatschappij »de Koren schoof», brood- en meelfabriek, waardoor zich eeu vuurgloed afteekende tegen het blauwe uitspansel, die naar werd verzekerd bijna tien uren ver kon worden gezien. Nieuwsgierigen en helpers verdrongen zich ietterlijk bij houderdeu om de be dreigde plaats, de bakkers konden hun vreugde niet temperen over het gehoopte verlies van zoo'n lastigen concurrent die vlieger ging echter tot gerief der ingezetenen, niet op totdat een mach tige bezetting van militairen en schutters het ter rein als met een ringmuur kwam omsluiten. Mid delerwijl ware reeds tal vau hand-brandspuiten toege- neld om met gezaraentlijke krachten het blusscbings- werk te beproevende waterleiding werkte uitstekend, slechts de stoom-puit kwam te laat! 't Was spijtig, daar zijne werking dra kon wor den bespeurd; onbegrijpelijk is 't echter, waaraan het oponthoud te wijten, daar onze raad ten vori- gen jare besloot om een der 4 stoom-brandspuiten als waakspnit steeds te onderhouden! Was 't door de mindere biandgevallen, die ten dien tijde voor kwamen? Alsdan zal nu wel een vastere hand aan den ploeg geslagen worden, daar de laatste 2 maan- j den reeds 3 gevallen opleverden van beduidenden aard. No. 1 was het genoemd afbranden der brood- i fabriek, wairbij kwam de houtzaagmolen der h.h. gebr. Jougeneel. No. 2 de brand der olieslagerij en lijukoekeu-fitbriek der h.h. Overwijn aan den Leidschen weg, buiten de kom, doch onder de ge meente. No. 3 den op Donderdag 4 dezer voorge vallen brand van het volks-koffiehuis De Zwaan.» Alle liepen zonder persoonlijke ongelukken af; 't had bij laatstgemelde echter weinig gescheeld, daar do kindereu door de vlammen moesteu wor den heen gedragen en de dienstbode in der haast uit het raam moest springen zij word opgevan gen om te ontkomen aan het alles vernielende element! Oorzaken zijn als naar gewoonte onbekend, ver zekeringen bij beurs- of gewone polissen gewoon lijk regel, 't Wekte daarom bevreemding en lach lust dat het »Utr. Dagblad» omtrent den brand dezer week schreef, »dat de vlammen in de keu ken der bovenbewoners v».. ontstaan» en aan 't eind vau zijn bericht »oorzaak onbekend.» Dat zulke gevallen aanleiding geven tot discussiën in den gemeenteraad, is niet te verwonderen, vooral wanneer het brandweer-korps als bij No. 1 geen voldoende vlugheid toont te bezitten. Daarover werd dan ook in een der vergaderingen een inter pellatie gehouden door eiu hunner, »die wegens schaamte was gaan loopen.» 't Liep echter met een »sisser« af en zoo blijkt, als herhaaldelijk, ons ste delijk bestuur een vaak verwonderlijke vasthoudend heid aan oude toestanden te bezitten »Nouveauté's« komen ook van verre! 't Spre kendst bewijs daarvan geven ons wel de modes, op het aanschouwen waarvan wij meermalen een voorstelling »a grand spectacle» krijgen! Onze tijd mijn schrijven zou echter voornamelijk de wisselingen voor de schoone sekse ten doel hebben en daarvoor: basta! Mijn brief zou te lang worden, daarom tot een volgende keer. Utrecht, 8 Juni 1885. Uw Provinciegenoot, P. A. B. t Bewerken en Slecuwijk, van 1 tot 31 Mei. Ondertrouwd: Jan van Breugel jra., mot Elizabeth Branderhorst jd.; Hendrik Eckhardt jm., met Teuna Christina Bouwer jd.Hendrik Cor nelia Groeneveld jm., met Cornelia den Dekker jd. Getrouwd: Teunis Dekker jm., met Bar bara Z wijnenburg jd. Arie Pellikaan jm., met Cornelia Bastiaantje de Krujjk jd.Jan van Breugel jm., met Elizabeth Branderhorst jd.Hendrik Eckhardt jm., met Teuna Christina Bouwer jd. Geboren: Johanna, d. v. D. van der Stelt en J. van der Stelt; Cornelis, z. v. T. Stoop en M. H. v. d. Mooren Elizabeth, d. v. A. G. v. d. Schuit en N. Paans Nanuing, z. v. C. O. Dekker en H. N. OuwerkerkNeeltje, d. v. B. Boxman en J. lppelPeter, z. v. J. v. Breugel en N. Besterveld Elizabeth d. v. C, de Koter en G. M. v. d. Schuit. Overleden: Levenl. kind van het vrouwelijk geslacht van Augustinus van Driel en Wilhelmiua Verschoor; Anna Adriana Mouthaan, echfgenoote van Arie de Heer, oud 76 jaren Bastiaantje van Krugten jd., oud 47 jarenTeuntje Bouwmans, oud 3 m. Cornelis Kornet, oud 5 m. Cornelis Hakkers, weduwn. v. Adriana van Beek, oud 76 jaren Trijntje Lagrouw jd., oud 62 jaren. KERKNIEUWS. Beroepen: Prijzen van f 100 en daar boven. 5e klasse. Trekking van 5 Juni. Prijs van 1000: no. 5180 8456 9588 10299 15045 17832prijs van 400no. 506 6744 10338 13207 17184 17373; prijs van 200: no. 431 3331 7655 11556 16529; prijs van 100: no. 1933 6276 6406 6768 8146 11602 11746 14845 14855 15887 17253 19491. POST- en TELEGRAAFKANTOOR te HEUSDEN. Wegens vertimmering der bestaande lokalen is het Post en Telegraafkantoor, van af heden, tijdelijk overgebracht naar de zoogenaamde Militiezaal van het Stadhuis. De brievenbus op de Botermarkt blijft voor de opname van brieven en drukwerken bestemd. Zij zal kort voor liet vertrek van elke post worden gelicht. Heusden, 5 Juni 1S85. De Directeur, G. VOS Jr. $29^ Getrouwd LOUIS DE JONGII en CAROLINE HERTZBERGER, die tevens hunnen hartelijken dunk be tuigen voor de vele blijken van belang stelling, bij hun huwelijk ondervonden. Heusden, Eindhoven, 3 Juni 1885. OPGERICHT IN 1845. Grondkapitaal f 1,000,000. Reservefondsen - 254,321. Premie-Inkomen - 453,OUD. Verzekering tegen VASTE en BILLUKE PRE- MIËN, zonder Iuleggelden, of Nabetalingen. HEUSDEN, Juni 1885. Agent. Heusden, vraagt tegen 1 August# fatsoenlijke goed kunnende koken en huiswerk 1 en van goede getuigen voorzien. LooHgJ kwaamheid. GEVRAAGD te Heusden, zoo spoedig iwj Vereischten onder de 15 jaar, zacht VE en van fatsoenlijke familie, liefst van buig Inlichtingen onder letter A bij den UI dit blad. t HEUSDEN, 6 Jnni. Boter 5052 cent. por stuk van 6 ons. Eieren 3V3— 4 cent. 's HERTOGENBOSCH, 8 Jnni. Op de heden (Maandag) gehouden markt van vette kalveren waren aangevoerd 116 stuks. De prijs was lo kwal. van 0.38 tot 0.40 2e kwal. van 0.36 tot 0.38 3e kwal. vau 0.34 tot 0.36 per kilogram. De prijs der boter was 0.72 a 1.00. OPGERICHT IN 1845, heeft benoemd tot baren vertegenwoordiger te J. vanTuijl ZUTPHEN, Jnni 1885. Directeur. )e Assarastie-Iaafscliapp ten overstaan van den Notaris zoeke van Lambertus Loeff te Geu<¥f naamd de Griend te Drongelen bij f buitendijks. onder Aalst. 10 ure te Heusden, ten huize van Mourik in „Het Wapen van Amstdi verzoeke van den heer S. Verhagen ie den onder Bern. Voor den heer G. Branderhorst J». deren 5 perceelen op den Grooten Rf. Voor den heer Arie van der I perceelen op den Kleinen Haag, on de graauwen in 5 perceelen en Pruimendijk, het weike daar weike aan het Kerkpad in 1 percA genhond op d'Akkers* onder F komstig van Van Gammeren, in p/ 11 ure, te Veen, ten huize van J, het Veerhuisde „Ravenswaardpvf en de „Hoeufï*. Voor den heer J. W. HoogezandV® om te hooien en weiden in de Veem' onder Aalst en Zuilichem. Alles breeder bij billetten omschreven^ Notaris KERKHOVEN te Werkendam, zal VRIJ DAG 12 JUNI 1885, 's namiddags 6 unr, in het Rechthuis te Meeuwen, voor den heer Gulden, EM Aanwijzer: G. SMITS te Meeuwen, Notaris BOLL to Dintbeii des namiddags 4 uur, ter herberg» Vift Kr.vmf.r te Doeveren, publiek f; te weten: Voor den WelEd.Geb. Heer Mr. Paets 5 Heet. 65 Aren, genaamd den HoojB der Baardwijk, in 9 perceelen. Voor Willem van Andel te Mim 1 Heet. 70 Aren, op de Akkers onlT in 2 perceelen. 2 15 op de Oude Waag; f oijen, in 2 perceeW Voor de Kinderen Anthonie Branderhom 2 Heet. 50 Aren, op het Aalstveld I ren, in 4 perceelen. 2 Heet.. 15 Aren, op Gansoijen, gena Waag,» in 2 perceelen. Voor de Heeren J. C. en P. van den Hcuv\ 3 Heet. 12 Aren 40 cA., in het naamd »de Rietkamp,» in 4 percee® Voor den Heer Meijlinck te F«|i 2 Heet. 15 Aren, de Maaskampen ontleg Voor den polder van Doeveren: j Den Polders-zeedijk onder Doeveren, in 2 j| Voor den polder van Hedikhuize/C Den Polders-zeedijk, zooals in het vorig Voor den polder van HtrptE Den Polders-zeedijk, zooals in het vor"

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1885 | | pagina 3