verpachten: Openbare Verkooping HOOIGRAS i verkoopen: M 1 Ir Kroon-Domein* entambt Oosterhout. f fJH. Fruithandelaren. J. G. SGHADD, AGAZIJN VAN MANUFACTUREN, LANGENDIJK, B 249. A. P. J. Phijffernissen,C; Handel in Manufacturen, Bedden, Matrassen, Veeren, Kapok, Zeegras. GOEDKOOP VERKOOPEN. DinersSoupersBals, w GOED ADRES VOOR BRUIDSUIKERS. Hypotheekbank. HOLLO WATS PILLEN EN Kunstinrichting J. G. W. APFEL, Gekookte HAM BANKETHAMMETJES De firma G. NEDERVEEN, Woensdag 10 Junij 1885, ingsdag 16 Junij 1885, ponder dag 11 Juni 1885, 1° f erschillendeperceelenHooi- gras, gelegen onder Hedik- huizen, Vlij men, Engelen, Baardwijk, Oudheusden en Yeen. Notaris Landré te Ylijmen, JjLii publiek verpachten De Platen, het Kroon- Domein toebehoorende en gelegen onder Hedikhuizen jn Yeen, zooals bij biljetten %eeder is omschreven. ar alle plaatsen, zoowel in l ageland, Schotland als Ier land. Kantoor: Open Rijstuin 30. ph, ®i êmm- wiüSiiN, Kapok- en Veeren Bedden, Inrichting tot zuivering van Bed veeren. Prachtige Springveeren Matrassen, op alle maten, Ontvangen alle kleuren Garneer-fluweel. TRICOT ONDERGOEDEREN in alle maten voorradig. HEEREN- KLEEDIN GMA GAZIJN. O C. van Bergeijk, Langendijk B 249, Gorinchem, Groote Sorteering Kinderpakjes. Damesmantels. Costumes en Demi-Saizons, Overhemden, Boorden, Manchetten, Dassen enz. O w GEBROEDERS YAN HOUTEN, Langendijk,Gorinchem. onfiseur, uisinier, Markt, nabij 't Postkantoor, Wijk C No. 534, Gorinchem. Zuid-Hollandsche A. van Delft te Heusden. MULLER JISKOOT. STOOMTABAKSFABRIEK Yesn bij Heusden. Prijzen van - bij D. J. DU CROO ZOON, te Gorinchem. Gezondheid voor iedereen. Ingewanden. DE PILLEN Lever, Maag, Nieren en DE ZALF Keelpijn, Bronchitis, Verkoudheid en Hoest. DE NIEUWE FINANCIER KAPITALIST. FOTOGRAFISCHE C. F. CORDFS. Langendijk, Gorinchem, Gekookt ROOKVLEESCH te 'sHERTOGENBOSCH, oude Boeken, Plaatwerken geheele Bibliotheken Energieke mannen het r/ Nederl. Amerikaansch Weekblad11 getrouwelijk le zende, zijn tegen verarming gevrijwaard. Abonneer U Kosten f 1.60 jaarlijks. De Katholieke Missiën Maasstroom I en II. Stoombootdienst HEUSDEN—'s-BOSCH. GorinchemHeusden. 2 De Notaris VER- BE R N E te Bussen, zal publiek pVbrm. 11 ure, ten huize van OTTO WALRA- AN, op den prikpolder onder Bewerken, Joachimsveld, toernaat weiden 1 i. 6 ure, te Almkerk, aan de Verlaatsche Sluis, onder Emmikhoven. VAN "Iet College van Regenten over de Godshuizen m fd e u s d e nzal op voormiddags 11 uur, bij den lieer JAN DEEPENS, aan de Ilerptsche Poort te Heus- ^"jn, in het openbaar t Bij biljetten breeder omschreven. zal, in de na te noemen Herberg, publiek op DONDERDAG 18 JUNI 1885, des namiddags te 5 uren, b ij i n z e ten op DONDERDAG 2 JULI 1885, des namiddags ten 5 ure, bij toe slag, MET VERGUNNING, v". uitmuntend gelegen aan don dijk onder Aalburg, Kadastraal gemeeute Wijk, Sectie C, nommers Jfi, 765 en 766, groot 18 Aren, thans behoorende M. VAN SON. Op ZATERDAG don 13n JUNI 1885, des voor- tiiddags ton 11 ure, zal ingevolge machtiging van ion heer Administrateur van het Kroon-Domein, ie Heer rontmeester van dat Domein, wonende te deertruideuberg, ten overstaan van den Notaris ÖE GIER te Heusden, in hét Wapen van Am sterdam aldaar, 3 1fflNadere inlichtingen geeft J. van Tuijl ichter v/h. Domein te Heusden. De Rentmeester voornoemd, ,sda(GROENEVELDT Jzn. Gz., kt Evenals vorige jaren be- M..M veelt zich de ondergetee- te Om kende aan voor de VER B ïta*. ZENDING van Expediteur in Eruit, ROTTERDAM. a zo - O pC O heeft ONTVANGEN eene zeer uitgebreide collectie voor het a.s. Seizoen, voor COSTUMES en DEMI-SAIZONS. «4 o Cfó t—J. PAR IJZER SYSTEEM Alles a contant en ongekend lage prijzen. beveelt zich minzaam aan tot het LEVEREN van en al li e t g e e n ver* dei* tot liet yak behoort. de Wapens Tan HEUSDEN en A I. T E N A. Goed ordinair Vrij goed, frisch Goed en frisch Zeer goed Zeer goed, zwaar, Rijp, iels geurig, Rijp en geurig Fijn en Geurig Extra fijn en geurig Per 1/2 KG. 0.70. - 0.80. - 0.90. - 1.-. - 1.10. - 1.25. - 1.50. - 1.75. 2. Bij 2i/2 KG. 5 °/0, bij een kistje 10 korting. Zuiveren bet Bloed, en herstellen alle ongeregeldheden van de Zij geven kracht en gezondheid weder aan verzwakte Gestellen, en zijn onwaardeerbaar ter genezing van alle Kwalen eigen aan 't vrouwelijk geslacht, onverschillig van welken leeftijd. Eu onbetaalbaar voor Kinderen van eiken ouderdom. is een onfeilbaar geneesmiddel voor kwade Boenen, zwerende Borsten, verouderde Wonden, Zweren en Etterbuilen Het is beroemd ter genezing van Jicht, Rhumatiok, en onvergelijkbaar voor Aamborstigheid Ter genezing van Kliergezwellen en alle-soorten van Huidziekten heeft zij geene mededinger, en geneest betooverend, saamgetrokken en stijve gewrichten. Alleen bereid in Thomas Holloway's Etablissement, 78, New Oxford Street, Londen, voorheen 533 Oxford Street. En worden verkocht in Potten en Doozen van ls B/gd., 2s 9d., 4s 6d., lis, 22s en 33s en ver krijgbaar bij alle medicijnen-verkoopers door de geheele wereld. OSS*" Koopers gelieven het Etiquet van iedere Doos en Pot te onderzoeken. Indien het adres, 533, Oxford Street, er niet staat, zoo is het bedrog. Het beste en volledigste der adviseerende Unancieele bladen is EN ONDER REDACTIE VAN J. B I E G E L. Verschijnt eiken WOENSDAG, VRIJDAG en ZONDAG. Prijs per kwartaal 4.00 inet de Maandlijst, Afzonderlijke nommers 0.25. ry w Radikale genezing desver- 's BOSCH, aan de Parade. Specialiteit, in VergTGOtingen naat, kleine Portretten in Kooldruk (onveranderlijke Foto grafie), Crayonteekening, Aquarell en Olieverf, in alle verlangde formaten. Aan het Atelier bestaat d a g e 1 ij k s gelegenheid tot po seeren Opname met het instantané procédé. NB. Tweemaal bekroond met Zilveren Medailles voor Vergrootingen en andere Fotografiën. Bes Zondags wordt het Atelier om half een gesloten. Te bekomen bij 1.30 per 5 ons. ƒ1,per 5 ons. Tevens voorhanden prachtige van af llf2 tot 3 kilo zwaar. Oude en Nieuwe Boekhandel belast zich inet het KOOPEN en VERKOOPEN van Iimwini —'LL.I—im I lil11111 11 wn miimngjaa—kbob— enz. en koopt tegen hooge prijzen of gedeelten daarvan. Op alle aanvragen wordt terstond geantwoord. Tevens beveelt zij hare gunstig bekende BIN DERIJ beleefdelijk aan, waarvan de prijscourant op aanvrage franco wordt toegezonden. Bureau Prins Hendrikkade 140, Amsterdam. onder redactie van A RN. BUFFELS S. J., verschijnen in maandelijksche afleveringen van 24 pagina's met vele fraaie gravuren. Bit tijdschrift, behandelt in onderhoudende vorm de geschiedenis van alle Missiën en meer in het bijzonder die van de Nederl. Missiën. Vraag bij uw boekhandelaar de proeve van bewerking. Abonnementsprijs per jaar 3.60, Ligplaats te Heusden, buiten de Wijksche Poort. 's Bosch, Kanaal, b/d Orthensche Brug. Van Heusden naar Lithoijen (Osch,) 's morg. 3 u. Van Lithoijen (Osch) naar Heusden,'s nam. 1.30. Stoombootreederij L. de Beer Co. In correspondentie en rechtstreeks verkeer met de Stoombootreederij Fop Smit Co. Van Heusden naar Gorinchem. Maandag: voorm. 2.30, ca. 4.30, 6.30, ca. 8l/2 n., nm. ca. 1.15, 4.30 u. (In corresp. vm. 4.30, 7.30, 10 u., nam. 3 en 6.30 naar Rotterdam.) Overige dagen: voormiddag 5.30, namiddag 12.30, 4.30. (In corres pondentie voormiddag 7.30, namiddag 8, 6.30 naar Rotterdam.) Van Gorinchem naar Heusden. Maandag: voorm. c.a. 4.30, 6.30 en 11.30 u., nam. 1, 3.30 en 7 u. Overige dagen: voorm. 9 nor, nam. 2.30 en 7 uur, na aankomst der boot van 6, 10.15 en nm. 3.30 uit Rotterdam. De eerste dienst van H e n s d e n (behalve Zon dag en Maandag), zal vanaf 15 JUNI ten 4.30 plaats hebben, in correspondentie cp de boot uit Gorinchem naar Rotterdam ten 6.30, des Zondags ten 8 nur. De dienst des Zondaags te 12.30 van Hensden en 2.30 van Gorinchem, zal in de maanden Mei, Juni en Juli g£en plaata hebben. LAND. [en Herberg, Is Ga FRUIT STEEDS VOORRADIG RUIME KEUZE IN: O 77 De Bank sluit leeningen onder verband van éérste Hypotheek op gebouwen en ongebouwde eigendommen tegen matige rente en administratie-kosten. Zij geeft pandbrieven uit van f 1000.f 500. 100.en f 50.rentende 4y2 pari, aflos baar bij uitloting. Agent voor HEUSDEN en OMSTREKENde Heer Inhoud van No. 997 van 5 Juni 1885.- De Nederl. Centraal- Spoorwegm, De Weekstaat der Nederlandsche Bank. Gemeente Almkerk. Gemeente Wouw.Waterschap Barger-Oosterveen. Bouwmaatschappij Amstélvreugd.Geldersch- Ove- rijselsche stoomtrammaatschappij. 's Gravenhaagsche Hypotheekbank voor Nederland. Koninklijke Nederl. stoombootmaatschappij. Maatschappij tot exploitatie van terreinen voor handel en nijverheid. Stoomtram wegmaatschappij v Gouda. 4 Trawwegmaatschappij t Zand voort. 4 Stieltjes Kanaalmaatschappij. De Zuid-Hollandsche Boek- en Handelsdrukkerij. rFi nanciën van Spanje.Egyptische schuld.Groote Rus sische spoorwegmaatschappij.Canadian Pacific Spoor wegmaatschappij. Chicago Rock Island en Pacific Spwm. New-York Lake Erie en Western Spwm. New- York Pennsylvania en Ohio Spoorwegmaatschappij. Incourante fondsen Coupon- en Dividend-beta lingen etc. Tramwegontvangsten. Spoorwegont vangsten van Amerikaansche Spoorweg fondsen te New- York. Noteering te New-York. Prijsopgaaf van niet-officiéél genoteerde fondsen. Uitlotingen. Correspondentie. Advertentien. Men abonneert zich bij den Uitgever P. NOORD- HO FF te Groningen en bij alle Boekhandelaars en postkantoren. f 3 TPflhRPJthm. kiezen(l wordt overeengeko men voor een bepaalde prijs, betaalbaar na genezing. Daartoe zijn 20 kamers ter beschikking der patiënten gesteld. WAERSEGERS, heelmeester van breuken. Grocnplauts, 35, te Antwerpen. VAN Alle Werkdagen Van Heusden: vm. 5 en 9.80 en nam. 3.30 u. Van 's-Bosch: vm. 7.30 en nam. 1 en 6.15 n. Op Bossche markten (den ln en 3n Woensdag van elke maand) varen de navolgende Extra diensten. Van Heusden: vm. 7; van 's-Bosch: nam. 2. Op Ossche markten den 2n en 4n Woensdag van elke maand.)

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1885 | | pagina 4