Verkooping „De Hooge Maasdij van stad en lande van Heusden," Caoutchouc STEMPELS „De hooge Maasdijk van Stad en Lande van HEUSDEN," VERKOOPEN: 3 Residentie. „Oudheusdenschen, Doeverei schen en Dronaelenschen ZEEDI igeien IK." Huwelijks- brieven, AANBESTEDINGEN. Afloop van Aanbestedingen. 318de Staatsloterij Gemengd Nieuws. MARKTBERICHTEN. ADYERTENTIEN. Waterschap vereenigd met den Oud- heusdenschenDoeverenschen Drongelenschen ZeedijkJi en Maakt Bekend te Ainiuerzodeii, Het HOOIGRAS op d Uiterwaarden onder N« derhemert, benoorden d Maas, in 50 perceelen. YEBKOOPEN: Een perceel Hooiland ondc Heesbeen, in Hoek Pru mendij k, in perceelen a afgebakend De tien morgen onderEethei in de Hoeven, in 4 pert Waterschap MULLER JISKOOT. STO O M T AB A KSFA BRIEK 7esa bij Heusden. L. VEERMAN te Heusden. d. Pastoors ontstane» KERKNIEUWS. Nederl. Herv. Gemeente. Nederlanders, wuakt op 1 Ondertrouwd: en De familie DE MAN betuigt haren harte- lijken dank voor de vele bewijzen van be langstelling, ondervonden bij het overlijden van haren Behuwdzoon en Broeder, den Heer P. H. VAN BAASBANK, Notaris te Heusden. VAN op Zaterdag SO .Juni 188Ï des 's morgens ten 11 ure. Notaris DE GIER, zal ten verzoeke van d Heer C. A. Romer te Heusden, ter herberge v den Heer H. MAURIK, publiek L. VEERMAN, Heusden. 400 modellen, waaronder ook Pen- en Potloot3 [AGE, 13 Juni 1885. jks- en gemeente-admi- S'o nog uit vroeger tijden lomwijlen in de praktijk len geven. Het kost veel lie deze gebruiken van 1 overgenomen en daar- ir mede te doen breken, n de sleur en geeft zicb a te gaan of de bestaande de belangen der daarbij f het niet mogelijk zou iige of minder omslach- te volgen. n vorderingen voor aan a zijn vele formaliteiten ainste vergrijp daartegen kan aanleiding geven iDg. Somwijlen gebeurt iling van het geschrevene ring op eene declaratie, tging in de betaling van werkt dit nadeelig op it de personen die leve- en gevolge van een klein lebben moeten wachten, gelegenheid rekenen op oor dergelijke vertraagde 3 meermalen is dan ook ond om daarin verande- maken van eene nieuwe tswet, maar tot nog toe aabtenaar aan het samen- en. betaling even om- ,ening der bezoldiging jente-ambtenaren al zeer de ondervinding heeft regeling in de praktijk jkheden kan aauleiding chtige manier. Want, al men lang op zijn geld edereen dat als men iets eren, men zich niet on- daar de betaling toch ambtenaar kan den kans je dor door de admini- het hem rechtmatig mden krjjgt, zonder dat schadevergoeding kan ing van de ambtenaren ii algemeen bestuur en aren geschiedt namelijk len zeker aantal ambte- leenschappelijk mandaat, angst van het hun toe- allen hebben geteekend, il een bode, belast mot voldaan geteekende stuk som. Deze beambte be draagt het ontvangeue ter, ter verdeeling onder g beschouwd bestaat er jna geen bezwaar, alleen ambtenaren gewenscht jinistratie de aan ieder wonderlijk pakket gereed isselen van het groote irkomen. ;g bestond reeds gerui- >r aan gedacht dat daar voor de betrokken per- ;vloeien. Slechts éénmaal do. ontvangen som niet ufiden van den beambte, Men der traktementen m De bode die belast ,rop de leeraren der H. sus alhier voor voldaan i gemeente-ontvanger te mtvangen, moest daarna rlandsche bank om het en en heeft het ongeluk wde bedrag te verliezen. ;es lijden Was de aan iade op iemand te ver- n, of moest het verlies lan voorzorg op eigen J beoordeeling van deze kennis omtrent den oor- je wijze van uitbetaling Er moest worden na- or het gemeentebestuur et gevolg was van het jeraren. De belangheb- eene commissie uit hun r wie de gevolgde wijze ingesteld. Uit het door lag bleek dat de regeling eente werd aangenomeu Dor Burgem. on Weth., wijzend personeel zegel- ;weede omdat het voor k was. Bij het instellen de keus gelaten of om te teekenen of om een vangen. ter bijna geen gebruik 3n slechts drie gevallen er verlangde op afzon- betaald. van betaling voor de 1 gemak oplevert, is wijzend personeel der personen bestaat, ont- jmeeutekas een bedrag landaten van betaling, slechts aan 6 personen ieder belanghebbende etaling aan ruim 600 Voor de belangheb- eenschappelijk mandaat roldaan moet teekenen, mtvangen en dat men den persoon die het regeling, die door de heeft verkregen, is de ogelijke schade gevrij- it is van eene getee- ten dus nooit op haar D. a waar met recht niets te eisehen was, niet met een verzoek op billijkheid gegrond te komen, om bet grievende eener mogelijke afwijzing te ontgaan. Er mocht nu geen recht bestaan om de verloren som terug te vragen, maar er bestond toch eene zekere zedelijke aanspraak tegenover de gemeente om vergoeding, al was het dan ook voor een ge deelte der verloren som. De meeste der schade lijdende ambtenaren hadden den toestand zoo ge vonden en niemand hunner was het ooit in het hoofd gekomen om zich tegen eene door de admi nistratie getroffen regeling te verzetten. Het ware billijk geweest om de risico die aan den gemelden maatregel was verbonden, te doeu dragen door de administratie tot wier gemak hij was genomen. De gemeenteraad der Residentie dacht er anders over en besliste dat aan de leeraren geene ver goeding voor het geleden verlies kon worden ge geven. Het is niet te verwonderen dat na die beslissing de meeste der Rijks- en gemeente ambtenaren wier bezoldiging op gelijke wijze wordt uitbetaald, zich ongerust maken over eene mogelijke herhaling van het bovenvermelde veilies. Maar wat te doen om het te voorkomen Een der collega's met den beambte die het geld haalt mede zenden, ten einde meerderen waarborg voor de richtige ont vangst te hebben. Maar dan wordt de verant woordelijkheid gelegd op de schouders van dien collega en een eventuëel verliezen der gelden niet voorkomen. Bij een der Departementen van alge meen bestuur is eene aanschrijving aan de ambte naren gericht waarin wordt te kennen gegeven, dat zij die van dan aangenomen regel gebruik willen blijven maken, eene verklaring moeten teekenen waarin bepaald wordt dat zij in geen geval de te lijden schade op den Staat kunnen verhalen. De verantwoordelijkheid behoort echter alleen te rusten op de administratie die voor haar ge mak den meergemelde» maatregel heeft ingesteld De eenige weg is dus om met den bestaanden regel te breken en aan ieder ambtenaar een af zonderlijk mandaat uit te reiken of het gemeen schappelijk betalingstuk niet vooraf te doeu teeke nen, maar die ten kantore van de uitbetalende administratie neder te leggen, om dat stuk daar door de betrokken belanghebbenden te doen tee kenen, opdat ieder dan te gelijk het hem toeko mende bedrag in ontvangst kau nemen. Wanneer men er nu toe moest overgaan om aan ieder ambtenaar een afzonderlijk mandaat uit t.e reiken, zou dit eene omvangrijke vermeerdering van werkzaamheden voor de administratie geven en de kosten daarvoor dus met een belangrijk be drag toenemen. Om die kosten te besparen zou dus den tweeden maatregel, n.l. het teekenen der gemeenschappelijke mandaten of betaalsrollen ten kantore van den ontvanger of betaalmeester, meer aanbeveling verdienen, maar daartegen bestaat weör een ander bezwaar, n.l. dat de kantoren der ambtenaren die 's Rijks gelden ontvangen of uitbe talen veel te klein zijn. Vele ontvangers of betaalmeesters houden toch hunne kantoren in hunne woonhuizen. Nu is het natuurlijk van hen niet te vergen dat zij hun sa lon tot kantoor inrichten, maar het is toch uoodig dat vooral zij, die op sommige dagen een grooten toeloop hebben, eene geschikte lokaliteit beschik baar stellen. Dit laat nu bij velen te weuschen over. Vooral het lokaal waarin de Rijksbetaal meester te 's Hage kantoor houdt, munt uit door ongeschiktheid. De eerste dagen van elk kwartaal worden daar eenige millioenen gulden aan verschillende per sonen uitbetaald. Lang vóór de opening van het kantoor staan de menschen reeds voor het tuin poortje dat tot toegang strekt te wachten. Na opening van dat poortje volgt oene wandeling door den tuin, waarop men in een soort kippenren komt en daarna in een gangetje waarin zich slechts een persoon te gelijk kan bewegen. Het kantoor zelf is een laag vertrek waarin drie lessenaars en een soort toonbank zijn geplaatst. Voor die toon bank kunnen 3 of 4 menschen staan en de rest moet in de gan wachten. Gelegenheid om de be taalde som na te tellen is er nietEn van dat kantoor durft de Minister van Financiën in de Kamer te verklaren dat het ruimschoots voldoende was. Wanneer echter de ambtenaren in dat kantoor de betaalsrollen moesten komen teekenen, zouden zij kans hebben dat zij dagen achtereen konden wachten eer hunne bezoldiging in hunne handen was. Het is daarom in de eerste plaats wenschelijk dat aan de ambtenaren die met de betaling of de ontvangst van Rijks- en gemeente-gelden in de hoofdplaatsen der provinciën zijn belast, van wege het Rijk of de gemeenten geschikte lokalen worden aangewezen, waarin zij hun kantoor kunnen houden. Wanneer daaraan is voldaan kan voor elke ca tegorie van ambtenaren of beambten een dag worden bepaald, waarop zij het gemeenschappelijke betalingstuk ten kantore der administratie kunnen teekeneu en zelf hun geld kunnen ontvangen. Dan is een ieder zelf verantwoordelijk voor eventuëel verlies. X. t's HAGE, 22 Juli. De voltooiing van het station Geertruidenberg met spoorweghaven, kaai muur, sluitwal, gebouwen en bijbehoorende werken, benevens het maken van afsluitingen aan het ge deelte ZwaluweBaardwijk van den spoorweg Zwaluwe's Bosch. Raming ƒ354000. (95 Zaterdag werd in de Doelen te Gorinchem aan besteed Het maken van den watertoren, de filters en bezinkbassins en eenige verdere werken, ten behoeve van do waterleiding aldaar. Ingekomen waren 13 biljetten. Minste inschrijvers waren de heeren H. Schnyt en De ltnyter te Hardingsveld, voor 54,974. Beroepen naar Kampen, J. Vonk te Dalfsen. Aangenomen .- naar Mastenbroek, K. v. d. Werfhorst, cand. Bedankt voor Das*en, Overzande, Driewegen en voor Nood dorp, K. v. d. Werfhorst Ga., cand. te Driebergen voor Stad aan 't Haringvliet, J. W. F. Gobius dn Sart, cand.; voor Hoevelaken a/d. Veluwe, J. A. van Hepningen te 's Gravendeelvoor Schoonoord, F. Kampstra te Stavoren. Drietal: te Deventer, H. Cannegieter te Wartena en War- stiens, J. C. Damsté te Siiedrecht, D. Goedhuis te Appingedam. De kerkeraad te Aalten heeft besloten voorloopig geen afgevaardigden ter klass. vergadering te zen den, omdat deze niet samenkomt op den grondslag der drie formulieren vaü eenigheid, als accoord van kerkelijke gemeenschap. Hoewel duizenden mijlen ons van 't oude vader land scheiden, stel ik mij toch wekelijks, door de dagbladen op de hoogte vun 't geen bij u te lande voorvalt, en, telkens waarneer ik de couranten ter zijde leg, komt de vraag bij mij opHoe is 't. mogelijk, dat verstandige menschen nog langer in zoo'n land armoede blijven lijden. Waarom nog langer geklaagd? Waarom niet elders een nieuw, een beter vader land opgezocht Maar waar heen hoor ik vragen. Naar de Transvaal wordt immers door iedereen afgeraden en in Amerika is alleen plaats voor land bouwers. Ja voor landbouwers is hier plaats in overvlood. Maar meent niet, dat men in Nederland land bouwer moet geweest zIjd, om hier met vrucht te kunnen boeren. O, neen Men is hier overtuigd, dat zij, die in Nederland nooit aan de boerderij gedaan hebben, hier veel voor hebben, zoo ze een gezond lichaam aan een goeden wil paren, een paar flinke handen en een helder hoofd. Waarom dit zoo is Omdat het boeren hier geheel anders in zijn werk toegaat dan bij u. Die in Nederland boer was, brengt meestal sleur en routine mee naar 't nieuwe vaderland en geen grootere struikelblokken in 't verre westen, dan deze beide oud-Hollandsche ondeugden. Welke menschen kunnen dan in Amerika boer worden De feitelijke toestand diene tot antwoord. In mijne naaste omgeving wonen honderden Hollanderstimmerlieden, rietdekkers, smeden, schippers, koetsiers, metselaars enz. enz. in't oude vaderland, die hier voor 't eerst in hun leven het landbouwbedrijf zijn begonnen en wier farms (boer derijen) tot voorbeeld kunnen dienen van andere, een sieraad zijn van de Vereonigdo Staten. En ik zelf was tot 26 April 1884 onderwijzer aan de openbare tusschenschool en leeraar bij de rijks normaallessen te Haarlem en ben thans, 7 Mei 1885, farmer (boer) in den staat Iowa, 60 uren sporens van New-York. Wat hier het boeren vooral zoo productief maakt is het feit, dat 32 bunders door één man kan wor den bearbeid. Voor nagenoeg 7000 bezit ik hier eene boer derij van 32 bunder, met flink boerenhuis, 3 paar den, 3 melkkoeien, 8 varkens, wagens en machines, en eene matige opbrengst, zooals hier gemiddeld in de laatste 10 jaar is verkregen, belooft mij 1) het onderhoud van mij en mijn gezin 2) voer voor paarden en vee, en 3) nog bovendien 1000 aan contanten. Wat zou iemand van 7000 in Nederland kun nen genieten Maar velen kunnen over zoodanig kapitaaltje niet beschikken. Is voor de zoodanigen dan geen plaats in de nieuwe wereld? Voorzeker Wie weinig of geen geld bezit getrooste zich de eerste jaren groote opofferingen en neme laud in die Staten, even vruchtbaar als Iowa, maar minder besetteld (bevolkt) waar nog millioenen akkers om niet in vollen eigendom te verkrijgen zijn. Zoo heeft o. a. de firma Prins Zwanenburg in zuidelijk Minnesota, 140 mijlen of ruim 45 uur van mijne woonplaats, duizenden akkers van het beste land. bestaande uit zacht rollende prairie (grasland) met 2 tot 5 voet vetten, zwarten bo ven- en goeden klei-ondergrond, die zij voor spot prijzen kan leveren. Dezelfde produkten, die hier verbouwd kunnen wordenvlas, maïs, tarwe, haver, gerst, aardap pelen, leveren daar een even goeden oogst en door de onmiddelijke nabijheid van twee groote steden: St. Paul en Minneapolis, elk met 120,000 inwoners, bekomt men daar even goede prijzen als wij kunnen bedingen voor de markt te Chicago. De gemiddelde temperatuur is er ongeveer gelijk aan die in Nederland brandstof en timmerhout is er goedkoopgras en hooi om niet te verkrijgen belasting kent men er niet; aan weelde en mode behoeft er niet te worden geofferd. Het eenigste wat men er van u vrnagt is: Bebouwt den grond. Werkt, arbeidt! En wilt ge weten voor hoeveel daar een boer derij van 64 bunder bijv. te verkrijgen is? Het land wordt door de firma Prins Zwanen berg gemiddeld voor 50 per bunder geleverd, dus 64 bunder voor c. a. 3000, waarvan een klein gedeelte moet worden betaald, De re3t kan tegen 8 procent op het land gevestigd blijven. Jaarlijks kan men naar vermogen aflossen. Bedenkt toch wat in Nederland uw toekomst moet worden, in Nederland, dat zijne kinderen niet meer kan voeden. Blijft niet langer van verre staan, verlaat het land waar armoede u wacht en kiest tot nieuw Vaderland Amerika, waar de grondstoffen aan wezig zijn voor het bestaan van nog vele milli oenen. Wie inlichtingen verlangt aangaande de reis, do aankomst te New-York, het koopen en verkrijgen van land enz. enz. vervoege zich gerust tot Hospers, G. A. Schenkel, 7 Mei 1884. farmer, Hospers, Sioux County, Iowa, United States of Amerika. Voor antwoord 50 ets. in postzegels. Gron Cf Prijzen van 100 en daar boven 5e Klasse. Trekking van 12 Juni. Prijs van 1500: no. 8184; 1000: nos. 902, 8366, 13129, 17799, 18574, 19910; ƒ400: nos. 3962, 4816, 5418. 17722; ƒ200: nos. 3017. 3937, 5948, 8437, 10062, 10306. 10375. 11294; ƒ100: nos. 51. 1129, 1327, 10362, 11903. 12714, 13116, 14808, 16327, 16437, 16568, 19207,20185, 20290. J.l. Maandag, dus wordt uit Rome aan de >Ma- tin» gemeld, werd op den bodem van een put in de Campagna een oude, 70-jarige vrouw terug ge vonden, die sedert 1 Juni verdwenen was. Zij verhaalde dat zij er in gevallen was, terwijl zij bezig was cichorei te plukken, gelijk zij eiken avond deed; zij was in het leven gebleven door het eten van gras en doode kikkers en door het drinken van haar eigen bloed, dat zij te voorschijn bracht door zich te snijden. De ongelukkige bevond zich in een vreeselijken toestand; slangen hadden haar in handen, voeten en in het gelaat gebetentoch hopen de genees- heeren haar in het leven te behouden. De .American,» een couiant in Baltimore, be zit een eigenaardigen berichtgever. Deze is de zoon van een milionair, heeft zelf reeds een aanzienlijk vermogen en oefent de journalistiek uit liefhebberij uit. Hij is een zeer nauwgezet en bekwaam bericht gever en arbeidt met meer volharding dan een zijner collega's. Daar hij hot plan heeft om later zelf de eigenaar eener courant te worden, is hij er op uit om zich met al de bijzonderheden van zijn be roep vertrouwd te maken. Hjj bekomt een zeer mooi salaris, doch verbruikt minstens het dub bele van dat bedrag. Wanneer hij als be richtgever wordt uitgezonden, bedient hij zich van zijn eigen rijtuig of huurt er een op eigen kosten en als bij na gedaau werk geen lust heeft om naar het Bureau van de American» terug te keereu, laat hij ziju bericht voor eigen rekening aan zijn blad telegrapheoren. In zijn vrije uren werkt hij aan een boek of oefent zich in stenographie. Hij kleedt zich zeer fiju, woont grandioos en als hij op reis is, reist hij als een vorst. Zoo zegt het »Nsbl. van den Boekh.» luidt het wel wat romantische verhaal over dit merkwaardig exem plaar van een reporter. 'sHEKTOGENBOSCH, 15 Juni. Op de heduu (Maandag) gehouden markt van vette kalveren waren aangevoerd 163 stuks. De prijs was le kwal. van 0.46 tot 0.50 2e kwal. van 0.44 tot 0.463e kwal. van 0.42 tot. 0.44 per kilogram. De prijs der boter was 0.80 a 1.00. A. J. REUMER, Notaris M. E. VAN VERSENDAAL. Almkerk, Vianen 10 Juni 1885. Eenige kennisgeving. Voor de vele bewijzen van belangstelling, onder vonden bij het overlijden van onzen Broeder en Behuwd broeder, den Heer P. H. VAN BAASBANK, Notaris te Heusden, betuigen wij onzen hartclijken dank;. J. VAN BAASBANK. M. M. VAN BAASBANK. C. B. VAN BAASBANK—Snoek. J. E. VAN BAASBANK. P. A. VAN BAASBANK. Almkerk De Werken, j 16 Juni 1885. De Notaris De DIJKGRAAF van het Waterschap »de Hooge Maasdijk van Stad en Lande van Heusden,» vereenigd met den >Oudheusdenschen, Doeveren schen en Drongelenschen Zeedijk,» dat door hem eene vergadering is belegd van I Stemgerechtigde Ingelanden van het Waterschap, j te houden op Vrijdag den 26ston Juni 1885, a/n j te vaugen des voormiddags ten 10 ure, ter gewone vergaderzaal van Stemgerechtigde Ingelanden, uabij j de Waterpoort te Heusden, tot welker bijwoning genoemde Ingelanden worden opgeroepen. De alsdan te behandelen onderwerpen zijn: 1°. Ingekomen stukken. 2°. De rekening van ontvangsten en uitgaven van het Waterschap, over het jaar 1884. 3°. De begrooting van inkomsten en uitga ven van het Waterschap, voor het jaar 1885, 4°. Vergrooten van het wachthuis te Vlijmen- Nieuwkuik. 5°. Egaliseeren der buitengronden aldaar. 6°. Uitvoering van werken in eigen beheer. 7°. Verkiezing van personen, die geplaatst zullen worden op de voordracht, tot het benoemen van twee Heemraden. De Dijkgraaf, HONCOOP. zal op VRIJDAG 19 JUNIJ 1885, namiddags ure, bij Baggerman te Nederhemert, publiek Van H.W.Geb. Heeren Jhrn. RIDDER HÜIJSSE) VAN KATTENDIJKE: vereenigd met den DIJKGRAAF en HEEMRADEN van het W terschap »de Hooge Maasdijk van Stad en Lan van Heusden,» vereenigd met den .Ondheusdenscbt Doeverenschen en Drongelenschen Zeedijk,» MAKEN BEKEND: dat van af Dinsdag 9 dezer ten kantore v den Secretaris-Penningmeester van het Waterscha ten zijnen woonhuize te Heusden, gednren veertien dagen zullen ter lezing liggen: lo. De rekeniDg van ontvangsten en u gaven, dienstjaar 1884. 2o. De begrooting van inkomsten en u: gaven voor het jaar 1885. HEUSDEN, den 6 Juni 1885. De D ij k g r a a f HÓNCOOP. DeSecretari s-P enningmeeste DUIJSER. worden zeer goed koop, netjes en spoedig geleverd door de Wapens tan HEUSDEN en A L T E N A. vervaardigd op een der eerste Stempelfabriekei worden in den kortst mogelijken tijd, solide bewerk en billijk in prijs, afgeleverd door den Boekhandelaa n|ir* I, ir HPT"

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1885 | | pagina 3