I! e Assaraiit-iaMiifi De firma G. NEDERVEEN, Gekookte HA BANKETHAMMETJES Ph. de Jongh, Botermarkt, fleusden. SIE MANUFACTUREN. LANGENDIJK, B_249. JL Phijfferntssen DinersSoupersBals, Handel in Manufacturen, FABRIEK EN MAGAZIJN VAN 18 a 5) au iLüAuaau C. van der Miessen Gz., LEDER II lloiil-OiHenl- AKERSFOQRHITUKEI. ien cr Asphall-vloeren, H. F. ON DER WATER Co., Fabrikanten van Asphalt-Dakpa pier ij i bij I) o r d r e c h t. Kunst inrichting HOLLO WA Y'S PILLEN EN ZALF. tegen Brandschade, J. G. W. APFEL, Langendijk, Gorinchem, Gekookt ROOKVLKSSOH Bedden, Matrassen, Veeren, Kapok, Zeegras. GOEDKOOP YERKÖOPEN. HEEREN- KLEEDINGMA GA ZIJN. l^onfiseur, Cuisinier, Ds Kleins Kapitalist. DE PILLEN ,1 TEGEN BRANDSCHADE, HiXSDCV den heer Ch. M. HENNY, J. VAN TUIJL Gz., te 's HERTOG EN BOSCH, oude Boeken, Plaatwerken geheele Bibliotheken Magazijn van Manufacturen en Bedden. mk- Alles tegen uiterst billijke prijsberekening. Buitengewone OPRUI 3VI ING van nmn Li JU LVUi PPD tot veel verminderde prijzen. O C. van Bergeijk, Langendijk B 249, Gorinchem, Groote Sorteering Kinderpakjes. Damesmantels. Costumes en Demi-Saizons, Overhemden, Boorden, Manchetten, Dassen enz. w cro Markt, nabij 't Postkantoor, Wijk C No. 534, Gorinchem. GEBROEDERS VAN HOUTEN, Langendijk, Gorinchem. Prijzen van bij D. J. DU CROO ZOON, te X >3 5) Hoek Molensteeg en Kerksteeg B, no. 57, GOBINCHEM. DE NIEUWE FINANCIER en K APITALIST. worden vervaardigd door en Sfoomtras-Moleiiaaivs, FOTOGRAFISCHE C. F. ('BKDES. De Katholieke Missiën ZOMERDIENST. Gorinehem- -Heusden. Gezondheid voor iedereen. Lever, Maag, Nieren en Ingewanden. DE ZALF Keelpijn, Bronchitis, Verkoudheid en Hoest. Maasstroom I en II. Stoombootdienst HEUSDEN—'s-BOSCH. H OPGERICHT IN 1845, beeft benoemd tot karen vertegenwoordiger te ZUTPHEN, Juni 1885. Directeur. OPGERICHT IN 1845. Grondkapitaal f 1,000,000. Reservefondsen - '254,321. Premie-Inkomen - 453,000. Verzekering tegen VASTE en BILLIJKE PRE- MIEN. zonder Inleggelden, of Nabetalingen. HEUSDEN, Juni 1885. Agent. Oude en Nieuwe Boekhandel belast zich met het KOBBEN en VERKOOP EN van enz. en koopt tegen liooge prijzen of gedeelten daarvan. Op alle aanvragen wordt terstond geantwoord. Tevens beveelt zij hare gunstig bekende BIN DERIJ beleefdelijk aan, waarvan de prijscourant op aanvrage franco wordt toegezonden. Te bekomen bij 1.30 per 5 ons. 1,per 5 ons. Tevens voorhanden prachtige van af D/g tot 3 kilo zwaar. Goed ordinair Vrij goed, frisck Goed en frisch Zeer goed Zeer goed, zwaar, Rijp, ie+s geurig, Rijp en geurig Fijn en Geurig Extra fijn en geurig ONTVANGEN eene ruime sorteering van Ariikelen voor het Zomer-Seizoeu, als: NETELDOEKENJA POKSTOFFEN, SATINETS en andere DAMES - ARTIKELEN HEKKEN COSTUMES, KINDEKPAKJES, effen en gekleurde DRIL in ruime keuze. ZWAKT LUSTRE IIEEREN-JASSEN van af 2.50. NR. Rij contante koopen van 10 en daarboven worden door mij de reiskosten vergoed O rj O rH o heeft ONTVANGEN eene zeer uitgebreide collectie voor het a.s. Seizoen, voor COSTUMES en DEMI-SAIZONS. O £5 «s: beveelt zich minzaam aan tot het LEVEREN van e ii t ar e e n v e r <1 e i- tot vak b e li o o r* t. PARIJZER SYSTEEM Alles a contant m ongekend lage prijzen. Per Vs KG. f 0.70. 0.80. - 0.90, - 1.-. - 1.10. - 1.25. - 1.50. - 1.75. HANDEL IN Bij 21/2 KG. 5 bij een kistje 10 0/o korting. Het beste en volledigste der advisecrcnde linancieele bladen is Onder redactie van J. B I E G E L. Verschijnt eiken WOENSDAG, VRIJDAG en ZONDAG. Prijs per kwartaal 4.00 met de Maandlijst. Afzonderlijke nummers 0.25. 's BOSCH, aan de Parade. Specialiteit in VergrGOtingen naar kleine Portretten in Kooldruk (onveranderlijke Foto grafie), Crayonteekening, Aquarell en Olieverf, in alle verlangde formaten. Aan het Atelier bestaat d a g e 1 ij k s gelegenheid tot po seeren. Opname met bet, instantané procédé. N B. Tweemaal bekroond met Zilveren Medailles voor Vergrootingen en andere Fotografie n. 508^" Des Zondags wordt het Atelier om half een gesloten. onder redactie van A RN. DUFFELS S. J., verschijnen in maandelijksche afleveringen van 24 pagina's met vele fraaie gravuren Dit tijdschrift behandelt in onderhoudende vnrm de geschiedenis van alle Missiën en meer in liet bijzonder die van de Nederl. Missiën. Vraag bij uw boekhandelaar de proeve van bewerking. Abonnementsprijs per jaar 3.60. Zesde jaargang 1885. Algemeen Finauciëel Nieuwsblad. Verschijnt Dinsdag-, Donderdag- en Zaterdag-middag. Alle Abounenten ontvangen als gratis-premis een Controle-Lijst voor Uitlootbare Fondsen. Prijs per jaargang van 156 Nos. fr. p.p. ƒ6. Met Wekelijksche Restantenlijst -8. Adverteutiën per regel slechts -0.15 DE KLEINE KAPITALIST is het goedkoop ste en meest gelezen financiëele blad vau Nederlaud. Bureel: N. Z. Voorburgwal 101, Amsterdam. Proefnummers kosteloos. TT\ Radikale genezing desver- M3 1* Ijkiezend wordt overeengeko men voor een bepaalde prijs, betaalbaar na genezing. Daartoe zijn 20 kamers tor beschikking der patiënten gesteld. WAERSEGERS, heelmeester van breuken. Groenplaats, 35 te Antwerpen. Stoomboot ,/Stad Heusden." Kaatsheuvel—Heusden—Rotterdam. Van Kaatsheuvel 's morgeus 12.30 Waalwijk v 1.30 Heusden 3.45 Woudrichem 5.30 Gorinchem 6.15 Sliedrecht (Middenveer) 7. i> Dordrecht 7.30 Te Rotterdam 8.45 AFVAREND Maandag. Ov. werkdagen 3.15 4.30 7.— 8.30 9.— 9.45 10.15 11.45 OPVAREND alle werkdagen. Van Rotterdam 'snam. 1.40 Dordrecht 3. Sliedrecht (Middenveer) 3 20 4.30 4.45 6.30 8.— Gorinchem t> Woudrichem Heusden Waalwijk Te Kaatsheuvel 9.- Stoombootreederij L. d e Beer Co. Zuiveren het Bloed, en herstellen alle ongeregeldheden van de Zij geven kracht en gezondheid weder aan verzwakte Gestellen, en zijn onwaardeerbaar ter genezing van alle Kwalen eigeu aan 't vrouwelijk geslacht, onverschillig van welken leeftijd. En onbetaalbaar voor Kinderen van eiken ouderdom. is een onfeilbaar geneesmiddel voor kwade Beenen, zwerende Borsten, verouderde Wonden, Zweren en Etterbuilen Het is beroemd ter genezing vau Jicht, Rhumatiek, en onvergelijkbaar voor Aamborstigheid Ter genezing van Kliergezwellen en alle soorten van Huidziekten heeft zij geene mededinger, en geneest betooverend, saamgetrokken en stijve gewrichten. Alleen bereid in Thomas Holloway's Etablissement, 78, New Bxlord Street, Londen, voorheen 533 Oxford Street. En worden verkocht in Potten en Doozen van ls V/gA., 2s 9d., 4s 6d., lis, 22s en 333 en ver krijgbaar bij alle medicijnen-verkoopers door de geheele wereld. Koopers gelieven het Etiquet van iedere Doos en Pot te onderzoeken. Indien het adres, c\c\ r\—Cj ei J In correspondentie en rechtstreeks verkeer mot de Stoombootreederij Fop Smit Co. Van Ileusden naar Gorinchem. Maandag: voorin. 2.30, ca. 4.30, 6.30, ca. 8V2 u., nm. ca. 1.15, 4.30 u. (In corresp. vm. 4.30, 7.30, 10 u., nam. 3 en 6.30 naar Rotterdam.) Overige dagen: voormiddag 5.30, namiddag 12.30, 4.30. (In corres pondentie voormiddag 7.30, namiddag 3, 6.30 naar Rotterdam.) Van Gorinchem naar Heusden. Maandag: voorin, c.a. 4.30, 6.30 en 11.30 u., nam. 1, 3.30 en 7 u. Overige dagen: voorm. 9 uur, nam. 2.30 en 7 uur, na aankomst der boot van 6, 10.15 en nm. 3.30 uit Rotterdam. De eersle dienst van Heusden (behalve Zon dag en Maandag), zal vanaf 15 JUNI ten 4.30 plaats hebbeu, in correspondentie op de boot uit Gorinchem naar Rotterdam ten 6.30, des Zondags ten 8 uur. De dienst des Zonduags te 12.30 van Heusden en '2.30 van Gorinchem, zal in de maanden Mei, Juni en Juli geen plaats hebben. Ligplaats te Heusden, buiten de Wijksche Poort. 's Bosch, Kanaal, b/d Orthensche Brug. Van Heusden naar Lithoijen (Osch,) 'a morg. 3 u Van lithoiier. COschi naar Ileusden.'s nam. 1.30 xe .van te DIN NL ph STEEDS VOORRADIG RUIME KEUZE IN: O o a - 2.-. Inhoud van No. 1000 van 12 Juni 1885.- Chicago en Atlantic Spoorwegmaatschappij. De Weekstaat der Nederlandsche Bank. Commandi taire vennootschap Lens en BergsmaNeder landsche Centr aal-spooriv epmaatschappij. Neiler- landsch Indische spoorwegmaatschappij. AI ede - deelingen van het Comité lot waarneming der belangen van ile houders van 6 perc. eerste Hypotheek O'oliga- tiën ten laste der Chicago en Atlantic Spoorwegmaat schappij. Groote Maatschappij der Russische Spoor wegen. Zuid-Italiaansche Spoorwegmaatschappij. Loten stad Madrid. New-York Lake Ene en Western SpoorwegmaatschappijNew-York, Onta rio en Westernsponncegmaatschappij. Pennsylvania Spoorwegmaatschappij. Wabash. St. Louis en Pa cific Spoorwegmaatschappij. Officiëele koerslijst der New-Yorksche beurs. Incourante fondsenCou pon en Dividend-betaling en etc. Tramwegontvang sten. Spoorwegontvangsten. Noteering van Ameri- kaansche Spoorwegfondsen te New-York. Noteering te New- York. Prijsopgaaf van niel-officiëel genoteerde Jondsen. Uitlotingen. Correspondentie. Adver tent ien. Men abonneert zich bij den Uitgever P. NOORD- JIQPF te Groningen en bij alle Boekhandelaars en Advertentiën genieten groote publiciteit. ja n N v<nf biul VArr Alle Werkdagen Van Heusden: vm. 5 en 9.80 en nam. 3.30 u. Van 'a-Bosch: vm. 7.30 en nam. 1 en 6.15 u Op Bossche markten (den ln en 3u Woensdag van elke maand) varen de navolgende Extra diensten. Van Heusden: vm. 7; van 's-Bosch: nam. 2 Op Ossche markten den 2n en 4n Woensdag van elke maand)

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1885 | | pagina 4