Militaire Goederen. Caoutchouc STEMPELS, „De hooge Maasdijk van Stad en Lande van HEUSDEN," Artillerie- e.. Geniegoeder en VERKOOPEN LAND- EN TUINBOUW. 318de Staatsloterij. MARKTBERICHTEN. ADVERTENTIEN. Mattliijs Adriaan van der Mooreo Helena Aletta Maria Jim. Gemengd Nieuws. Mankt Bekend: Donderdag 2 Juli, VERKOOPEN 1400 KG. ijzer, 150 KG. brons, 185 pakkisten, eiken en grenen ribben en balken, 2000 pannen,raam- en deur- kozijneiieuglasramen,schop pen en palissaden. te Ammerzoden, Het HOOIGRAS op de Uiterwaarden onder Ne derhemert, benoorden de Maas, in 50 perceelen. Een flinke Agentuur, L. VEERMAN teHeusden. op, terwijl aan prijzen moest uitbetaald worden 5400000, dus een verlies van elf ton. Maar dan had de Regeering er niet veel aan, zal men zeggen De betaling der prijzen was echter zoo geregeld dat het grootste gedeelte van het geld voorloopig in de schatkist kon blijven. Bij de trekking waren toch 30 lijsten gemaakt. De 5000 nummers wer den in een bus gedaan en de vervolgens daaruit getrokken nummers werden op de lijsten 128 geplaatst. Al deze nummers bekwamen 1000 gul den. De grootere prijzen vielen ten deel aan do nummers die op de twee laatste lijsten waren ge plaatst. De gelden der nummers die op lijst no. 1 voorkwamen, werden het eerste jaar uitbetaald en zoo vervolgens tot dat de groote prijzen die op de laatste lijst vowkwameu, na 30 jaren werden uitbetaald. Die dus de hoogste prijzen hadden getrokken, kregen hun geld eerst na 30 jaar, maar de renten der getrokken sommen, berekend tegen 3%, werden jaarlijks vergoed, totdat het jaar der uitbetaling daar was. Deze loterij heeft dus veel weg van eene tegenwoordige geldleening, met dit onderscheid dat zij voor den Staat uiet zoo voordeelig was, want bij eene leening worden alleen renten vergoed en geen prijzen bovendien uitgeloofd. Sedert bet jaar 1726 is de Staatsloterij voort durend gebezigd als middel van Staatsinkomst. Zooals boven reeds is aangemerkt bestaan er ver schillende meeningeu omtrent het al of niet onze delijke er van. In den laatsten tijd kan men echter zeggen dat d» overtuigiug veld wint dat al kuunen om verschilleude redenen bedenkingen tegen elke loterij worden aangevoerd en al is het beter om waar zij niet bestaat, haar niet in te voeren, het vooralsnog niet raadzaam is baar af te schaffen. Wanneer men het spelen als een maatschappelijk kwaad beschouwd, kan men dat kwaad toch niet wegnemen door opheffing der Staatsloterij, omdat zij die toch een kansje willen wagen dan een andere manier zullen zoeken om aan hun zucht tot spel bevrediging te geven en waarschijnlijk in buitenlandsche loterijen zullen gaan spelen. Zelfs nu is het spelen in buitenlandsche loterijen hier zeer in zwang. De aanbiedingen tot deelneming daaraan worden per post door het geheele land verspreid en er schijnt daarvan een ruim gebruik te worden gemaakt. De opheffing der Staatsloterij schijnt daarom, vooral met het oog op het belang rijk verlies dat de Staat daardoor zou lijden, voor loopig niet wenschelijk. Maar in de regeling er van waren vele gebreken meende men die verbeterd moesten worden. Reeds herhaaldelijk was op die verbetering aangedrongen maar de Regeering scheepte de 2e Kamer voortdurend met beloften af, zonder iets te doen. In 1883 besloot de Vertegenwoor diging om een zachten dwang op de Regeering uit te oefenen, ten einde haar te overtuigen van de noodzakelijkheid eener herziening van de rege ling der Staatsloterij. Het tractement van den directeur werd namelijk slechts voor de helft op de begrooting voor het jaar 1884 gelaten, ten einde daardoor deu Minister van Financiën te dwingen om vóór 1 Juli een plan in te dioneu. Heel vlug was de Minister daar niet mede, want zijn voor stel kwam eerst in November van het vorige jaar bij de Kamer in. De voornaamste verbetering die het ontwerp beoogt is, om aan de schatkist meer gold te be zorgen, door inkoiting der overmatige voordeelen, door de personen die rnet den verkoop dor loten zijn belast, behaald. De Staat bedient zich zooals men weet van tusschenpersonen om de loten te verkoopen. Tot nog toe waren dat collecteurs, gedelegeerden der 1ste klasse (splitters) en gede legeerden der 2e klasse (debitanten). De collecteurs ontvangen de loten rechtstreeks van het Rijk tegen den prijs van 60 por lot en mogen.ze voor 69 verkoopen. Terwijl nu de eene collecteur honderden loten krijgt en jaarlijks enorme sommen verdient, moet de ander zich met een klein aantal loten vergenoegeu. De directeur der Staatsloterij kan die loten naar goedvinden onder hen verdeelen. Juist de groote winsten door een Haagsche collecteur voortdurend behaald, zijn aanleiding geweest dat een onderzook naar die verdeoling is ingesteld, waarvan hot ingediende ontwerp het gevolg is. Het eenige middel om aan de bevoorrechting van den eenen tnsschenhandelaar boveu den ander een einde te maken, zou zijn een rechtstreekschen verkoop door het Rijk tegen een vastgestelden prijs aan het publiek. Maar ofschoon de Minister erkent dat ook vroeger rechtstreekschen verkoop goed heeft gewerkt, durft hij toch niet tot regeling der zaak op die wijze over te gaan. Om echter den tusschenhandel te verminderen stelt hij voor om de gedelegeerden der le klasse op te heffen en een gedeelte van hen collecteur en de overigen debitanten te maken. De collecteurs blijven de loten van het Rijk ontvangen en verkoopen ze rechtstreeks of door tusschenkomst der debitanten aan hot publiek. De collecteurs worden door den Minister benoemd op voordracht van den directeurde debitanten door den directeur op voordracht van de collecteurs. Het wetsontwerp houdt verder bepalingen in te- gon misbruiken bij splitsing van loten en betere controle op de collecteurs. De verdeeling der lo ten onder de collecteurs zal geschieden door den Minister. Het maximum loten voor iedereen col lecteur is bepaald op 1000 en de verdeeling der loten heeft plaats naar gelang van het debiet iu de plaats der inwoning van den tusschen-hande- laar. De personen die belast zijn met den tusschen- handel genoten tot nog toe 15 winst. Bij de nieuwe regeling zal dit tot 10 wor- don terug gebracht. Het meerdere voordeel dat de Staat hierdoor geniet bedraagt ongeveer 2 ton. Natuurlijk heeft bet ontwerp bestrijding gevon den van de zijde der tusschen-handelaars. Hunne klachten zijn voor het raeerendeel echter overdre ven. De collecteurs in groote gemeenten hebben betrekkelijk weinig werk. Zij geven de loten die zij ontvangen dadelijk voor het grootste gedeelte aan de splitters over en maken dan voor elk lot dat zij voor 60 koopen van 63 tot 66. Vol gens eene aan de Kamer ingezonden berekening heeft een collecteur die 250 loten verkoopt een jaarlijksche winst van 1575. Bij die berekening wordt van de onderstelling uitgegaan dat hij de helft der loten zelf aan het publiek verkoopt en mag dus gemelde winst, met het oog op het werk dat er voor wordt gedaan, voldoende worden ge acht. De splitters die collecteur worden genieten natuurlijk meer voordeelen, maar zij die tot de bitanten worden verlaagd, lijden schade. Om daarin te voorzien is door den nieuwen Minister van Financiën bij gewijzigd ontwerp voorgesteld om aan die personen eenige loten rechtstreeks te ver strekken om hen zoodoende in de te lijden schade te sremoet te komen. Nu de financiëele nood ons dwingt om naar al lerlei belastingen te zoeken en allerlei bezuini gingen in te voeren, zelfs op kleine ambtenaars- tractementen, verdient het voorgestelde ontwerp, waardoor de Staat meer voordeel geniet en tevens aau onbillijke bevoordeeling een einde wordt ge maakt, aanbeveling. X. N.B. Bq sluiting van den brief ontvang ik bericht dat het wetsontwerp door do 2e Kamer is aange nomen. Prijs van 1000 en Premie van f 30000no. 106611000nos. 362, 2903, 3983, 8976, 9603, 17743, 18561; ƒ400: nOs. 1412, 1798, 4836, 7681, 3832, 12858, 13899; ƒ200: nos. 53, 2241, 2681, 3163, 13202, 20376; ƒ100: nos. 2804, 3305, 3910, 4809, 5307, 7621, 9791,10080,10093, 10786, 11074, 11532, 17973. 5e klasse. Trekking van 20 Juni. Premie van ƒ3000 op no. 3973; ƒ200: no. 3809; ƒ100: nos. 4691, 10706, 19234. KERKNIEUWS. naar Noordeloos, ds. M. J. Bouwman Hz,, pre dikant te Meern, bij Utrecht. kant even >vóór kerktijd* nog vluchtig het Avond blad vau »de Amsterdammer* van Zaterdag in. Groote ontsteltenis verwekte bij hem het hoofd artikel. Oorlog met Venezuela, paniek op de beurs, onze koopvaarders bestookt door een vijandelijken kruiser enz. Met een bezorgd hart ging »dominee« ter kerke, besteeg den kansel en verraste niet wei nig zijne aandachtige hoorders, toen bij iu het na- gebed den zoo even verklaarde oorlog met Venezuela herdacht eu den zegen afsmeekte voor onze wapens in het algemeen en onze zeemacht in het bijzonder. Eerst eenige uren later, toen het geheele dorp reeds vol was van »den oorlog,* ontdekte dominee »dat hij er in was geloopen* en enkele inwoners, die eerst beweerden dat het »met dominee niet richtig was,* begiuDen nu Ha aandachtige lezing van het genoemde hoofdartikel de juiste gevolg trekking te maken dat het met onze marine niet richtig is Beets' scheurkalender bevatte Vrijdag de vol- geude, voor de tegenwoordige weergesteldheid zeer van pas zijnde regelen 't Is somtijds heet, schaars zacht, meest waterkond, En altijd zweeft ons vlaag of bui voor oogeu, Eu hebben we eens gestadig vreêr in 't land, We zetten 't als een wonder in de krant. De vorstin Pauline Metternich verloor onlangs, toen zij zich in gezelschap bevond, een harer valsche tanden eu maakte daar, met hare gewone openhar tigheid, geen geheim van. Het geheele vertrek werd doorzocht, maar al het zoeken bleek te vergeefs. Den volgenden dag ontving zij een pakje met een keurig briefje, waarin de schrijver zijne vreugde te kennen gaf het kostbare goed te hebben gevonden, dat hij haar hierbij terugzoud. Het pakje bevatte... een ossentand. Hoewel de galante briefschrijver zich onder den mantel der ano- nymiteit had trachten te verbergen, was hare door luchtigheid spoedig genoeg op de hoogte met wien zij te doen had. Zij schreef toen den zender van den tand dat zij steeds overtuigd was geweest dat hij haar vriend schappelijk genegen was; zij had echter nooit kun nen denken dat hij de vriendschap zoo ver zoude drijven om zich om harentwil een zijner eigen tan den te laten uittrekken. Een jacht op een weggeloopen vrouw. Na meer dan 7 jaren zoeken in de Vereenigde Staten van Noord-Amerika is het Johann David Bollen, een Zwitser, gelukt zijn vrouw, die met zekeren Jakob Meister naar Amerika doorgegaan was, te High-market Louis County, in den staat New-York, te ontdekken. Hij was de vluchtelingen door Vir- giuië, Nebraska, Missouri, Michigan en Ohio tot naar High-market gevolgd en had daarbij, van alle middelen ontbloot, dikwijls met de grootste ontberingen te kampen, Doch hij leefde voor zijn vrouw en de hoop dit juweel eindelijk toch terug te vinden, gaf hem kracht alles te verdra gen. Toen hij de vluchtelingen had gevonden, was zijn eerste werk Meister eens flink af te rossen. Daarvoor werd hij gevangen genomen. Toen hij evenwol de justitie de geschiedenis van zijn ech telijk lijden mededeelde, werd hij ontslagen en Meister wegens bigamie ingerekend. Bollen wil zijn vrouw naar Zwitserland terug voeren. Een lief kindermeisje. Een voor ouders en kindermeisjes zeer leerzame geschiedenis is on langs te Dusseldorf voorgevallen. Een kindermeisje bevond zich met de aan haar zorg toevertrouwde kleine in een park, waar zij zulk een belangrijk onderhond had dat zij haar kinderwagen geheel vergat. Toevallig kwam een oom van het kind daar voorbij en zag wat er gaande was. Zonder dat het meisje iets bemerkte nam hij het kind uit den wagen en droeg het naar huis. Twee uur later, 't klinkt haast, ongoloofeljjk, 't is echter een feit, kwam de zorgvolle bewaakster met den ledigen wagen, waarin zij nog niet eens gekeken had, ins gelijks thuis eu autwoorde op de vraag: »hoe het met het kindje ging*, heel opgewekt: Het slaapt gerust als een engel Toen mon haar den ledigen wagen toonde, wilde het meisje eerst zich gaan verdrinken, doch vergenoegde zich met aan den stellig wijs gegeven raad te voldoen, om ten spoedigste haar boel te pakken en zich weg te maken. f HEUSDEN, 20 Juni. Boter 5153 cent per stuk van 6 ons. Eieren cent. 's HERTOGENBOSCH, 22 Juni. Op de heden (Maandag) gehouden markt van vette kalveren waren aangevoerd 163 stuks. De prijs was le kwal. van 0.44 tot 0.48; 2e kwal. van 0.42 tot 0.44 3e kwal. van 0.40 tot, 0.42 per kilogram. I)e prijs der boter was f 0.72 a 1.06. Ondertrouwd: $■50^ Men schrijft uit het Gooi. In een onzer dorpen zag Zondagmorgen de predi Voor de vele bewijzen van belangstelling, onder vonden bij het overlijden van onzen Broeder en Behuwd broeder, den Heer P. H. VAN BAAS BANK, Notaris te Heusden, betuigen wij onzen hartvlijken danlï. J. VAN BAASBANK. M. M. VAN BAASBANK. C. B. VAN BAASBANKSnoek. J. E. VAN BAASBANK. P. A. VAN BAASBANK. De familie DE MAN betuigt haren harte lijken dank voor de vele bewijzen van be langstelling, ondervonden bij het overlijden van haren Behuwdzoon en Broeder, den Fleer P. H. VAN BAASBANK, Notaris te Heusden. Waterschap vereenigd met den v Oud- heusdenschenDoeverenschen Drongelenschen Zeedijk en De DIJKGRAAF van het Waterschap »de Hooge Maasdijk van Stad en Lande van Heusden,* i vereenigd met den >Ondbeasdenschen, Doeveren- j schen en Drongelenschen Zeedijk,* dat door hem eene vergadering is belegd van Stemgerechtigde Ingelanden van het Waterschap, te honden op Vrijdag den 26sten Jnni 1885, aan te vangen des voormiddags ten 10 ure, ter gewone vergaderzaal van Stemgerechtigde Ingelanden, uabij de Waterpoort te Hensden, tot welker bijwoning genoemde Ingelanden worden opgeroepen. De alsdan te behandelen onderwerpen zijn 1°. Ingekomen stukken. 2°. De rekening van ontvangsten en uitgaven van het Waterschap, over het jaar 1884. 3°. De begrooting van inkomsten en uitga ven van het Waterschap, voor het jaar 1885, 4°. Vergrooten van het wachthuis te Vlijmen- Nieuwkuik. 5°. Egaliseeren der buitengronden aldaar. 6°. Uitvoering van werken in eigen beheer. 7°. Verkiezing van personen, die geplaatst zullen worden op de voordracht tol bet benoemen van twee Heemraden. De Dijkgraaf, HONCOOP. De ONTVANGER der REGISTRATIE EN DOMEINEN te Werkendam zal op des voormiddags ten II URE, ten zijnen kantore bij inschrijving diverse onbruikbare aanwezig te Woudrichem, Loevestein, Fort Uppelschen Dijk en Heusden, in 20 kavels, breeder bij biljetten omschre ven, waarbij o. a. De inschrijvingsbiljetten moeten daags voor de verkooping behoorlijk zijn ingeleverd. Onraad 10 pCfc. Betaling binnen 8 dagen. Weglialing bin nen 10 dagen. Kijkdagen 29 en 30 JUNI van 912 en l3 ure. fj De Notaris zal op VRIJDAG 1*9 JUNIJ 1885, namiddags 4 ure, bij Baggerman te Nederhemert., publiek Van H.W.Geb. Hoeren Jhru. RIDDER HUIJS3ENS VAN KATTENDIJKE: die ruime verdiensten afwerpt, wordt aan degelijke personen aangeboden. Agenten, die voor Assurantiën en Boekhandel werk zaam zijn, komen het meest in aanmerking. Franco offerten, met opgaaf der tegen woordige betrekking aan het bureau van dit blad, onder het motto: »Plinke Agenten.* vcivaardigd op een der eerste Stempelfabrieken, wi rden in den kortst mogelijken tijd, solide bewerkt eu billijk in prijs, afgeleverd door den Boekhandelaar 400 modellen, waaronder ook Pen- en Potlood- tempels met cachet, liggen voor een ieder ter inzage, Q VEEUITVOER NAAR DUITSCHLAND. Hngo Lehnert te Berlijn, die voor Duitsche landbouwbladen wekelijks verslag geeft van den handel in trek- en fokdieren, schreef dezer dagen omtrent bet verbod van invoer uit Neder land de grenzen zijn voor den invoer van vee uit Holland nog altijd gesloten, maar meende tevens te hebben vernomen, dat er vooruitzicht bestoud dat het verbod van invoer wel spoedig zou worden opgeheven. Wij vleien ons met de hoop dat de heer Lehnert eenigszins goede inforinatiën dienaangaande heeft ontvangen. In Duitschland is men bizonder op het Hollandsche melkvee gesteld. Het kleine Angeler vee uit Schleswig Holsteijn en Dene marken, dat als melkvee in Duitschland een goeden naam heeft, voldoet daar op den duur niet. Die er de proef mede nemen hebben er spoedig genoeg van, 't i9 zoo klein en hoekig, dat men er op den duur zich niet mede kan vereenigen. 't Gaat in Duitschland met de Angeler koeien als in Amerika met de Yersey's, zij moeten, in weerwil van hun hooggeroemde opbrengst aan boter, voor de Hollanders wijken. Zoo blijft er voor onze veehouders ook in den tegenwoordigen tijd nog een lichtpuntje over en is het zaak om zich met kracht te blijven toeleggen op den aanvok van 9choon en best melkvee. De Landrn. de B. ROET TEGEN AARDVLOOIEN EN BLADLUIZEN. In de «Landwirthschaftliche Zeitung" wordt als middel tegen aardvloeien het gebruik van roet aanbevolen. Bij het reinigen van schoorsteenen en kachelpijpen wordt door referent het roet zorgvuldig bewaard, de grove kluiten worden fijn ge wreven en dan wanneer aardvlooien of bladluizen zich in den tuin beginnen te vertoonen, als een fijn poeder op de bedden gestrooid. Doorgaans is eenmaal genoeg om de lastige gasten te verdrijven. De Landm. de B. REGELEN bij 't BEGIETEN van KAMERBLOEMEN. I. Voor het begieten mag slechts regenwater of stroomand water gebruikt worden, dat geene eenigszins groote hoeveel heid kalk of andere delfstoffelijke bestanddeelen bevat 2: de temperatuur van het water moet dezelfde zijn als die van het vertrek, waarin de planten staan en mag zelfs eenige graden hooger wezen 3. de behoefte aan gieten wordt, behalve door het onder zoek der potaarde met oog, oor en gevoel, zeer duidelijk aan gewezen door de eerste, zwakke sporen van de beginnende ver slapping der plantendeelen 4. al de aarde welke in de pot aanwezig is, moet gelijkmatig en spoe.dig door het water doortrokken worden 5. in het voorjaar en des zomers moet men des avonds gieten in den herfst en den winter des morgens 6. een krachtig groeiende plant heeft grooter hoeveelheden water noodig dan eene plant, welke nog jong i9 en weinig wortels heeft, verplant is, langzaam groeit, ziek is of in haren groei stilstaat 7. met het toenemen der temperatuur neemt ook de be hoefte aan water bij de planten toe 8. hoe droger de lueht is, des te schielijker grijpt de ver damping van de vochtigheid in het celweefsel der planten plaats en des te vaker moet er begoten worden 9. hoe kleiner de potjes zijn, des te vaker vragen de planten om begietiug 10. zware, vastaaneengesloten grondsoorten drogen moeilijker uit en moeten derhalve niet zoo dikwijls en niet zoo sterk gegoten worden als lichtere grondsoorten II. het water, dat zich opzamelt in de bakjes of schoteltjes onder de potjes en dat een of twee uren na het gieten niet weder door de aarde in den pot is opgenomen, moet uitgegoten worden 12. gewassen met vleeschachtige en krachtige wortels lijden niet zoo gemakkelijk door droogte als planten met teedere, fijnvezelige wortels. De Landm. Ontleend aan Schmidlin's Blumenzucht in Zimmer. HÖÖÏBRÓEI. In eene circulaire der Onderlinge Brandwaarborg-Maatschappij „Neerlandia" te Leeuwarden wordt gewezen op de voorzorgen, te nemen tegen het broeien van hooi. Vooreerst is* het noodig, dat geen gras maar „werkelijk hooi» worde binnengebracht. Verder wordt het strooien van landbouw- zout tusschen het hooi aanbevolen, en bovenal ook het aan brengen van ten minste één luchtkoker in elke hooimijt of hooitas. Deze koker is gemakkelijk te maken van stevige man- deinakerstwijgen of van latwerk, Is het hooi binnen, dan is het volstrekt noodig, dat herhaaldelijk en nauwkeurig worde onderzocht of er ook sterke broei aanwezig is. De roede, die daarvoor gewoonlijk wordt gebruikt, is onvoldoende en daar voor wordt aanbevolen de hooiboor van D. G. Minkema te Oosterlittens (Pr.), die op verschillende landbouwtentoonstellin gen is bekroond. In de laatste algemeene vergadering der Maatschappij werd door enkele landbouwers sterk aangedrongen op het gebruiken van den hooiboor. Op de Donderdag gehouden Hengstenmarkt te Beusichem waren 26 exemplaren aangevoerd. Vele Engelschen waren aanwezig om hunne aankoopen te doen. Zij zochten vooral zwarte hengsten en besteedden voor de beste 600 a 700. Daar de aangevoerde hengsten meest sehoone dieren waren, was de koop gewoonlijk spoedig gesloten en werden zij bijna alle verkocht. Onder begunstiging van schoon weder is de hooibouw, in de streek tusschen Breda en Moerdijk, in vollen gangi De hoe veelheid en hoedanigheid worden zeer geroemd, maar de prijzen zijn hoog, van 100 tot 140 per bunder, terwijl het oude hooi voor 13 a ƒ14 de 500 kilo wordt verkocht. Er is over vloed van gras en klaver. Op het zand zoowel als in de klei staan de veldvruchten alles uitmuntend. De winter- en zomer- rogge, de tarwe en gerst beloven veel, evenals de vroege en late aardappelen. Hoewel de suikerbieien op enkele plekken van den worm te lijden hadden, staat dat gewas toch over het geheel gunstig. De spurrie en boekweit zijn goed opgekomen, maar de haver moest hier en daar opnieuw gezaaid worden. Omtrent de jonge dennen, in het voorjaar geplant, koestert men de beste verwachtingen. Prijzen van 100 en daar boven. 5e Klasse. Trekking van 19 Juni. Nederl. Hf.rv. Gemeente. Beroepen: en Heusden, 12 Juni '85. t'terken, j 16 J"ni 1885'

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1885 | | pagina 3