Ph. de Jongh, B H A. P. J. Phijffernissen,C Diners, Soupers, Bals, w GOED ADRES VOOR BRUIDSUIKERS. De firma C. HESERTEEK, Gekookte HAM BANKETHAMMETJES Handel in Manufacturen, MANUFACTUREN. II, Bi Een geïllustreerd Tijdschrift voor de Jeugd, BILLARTFABRIEK. HOLLO WATS PILLEN EN ZALF. J. G. W. APFEL, Bedden, Matrassen, Veeren, Kapok, Zeegras. GOEDKOOP VERKOOPEN. iKT 0"VE3XjXjE3>a", Roetman Seheffers Co., otermarkt, n eusden. onfiseur, uisinier, K. L. VISSER A.Az., Wed. W. L. Kuijk Zoon. MXJLLEE STOOMTABAKSFABRIEK ssn bij Hsusden. Magazijn van Manufacturen en Bedden. Alles tegen uiterst billijke prijsberekening. Markt, nabij 't Postkantoor, Wijk C No. 534, Gorinehem. IIEE REN- KLEEDINGMA G AZIJN Prijzen van THEE, bij D. J. DU CROO ZOON, te Gorinehem te 's HERTOG EN BOSCH, oude Boeken, Plaatwerken gelieele Bibliotheken O C. van Bergeijk, Langendijk B 249, Gorinehem, Groote Sorteering Kinderpakjes. Damesmantels. Costumes en Demi-Saizons, Overhemden, Boorden, Manchetten, Dassen enz. w Langendijk, Gorinchem, Gekookt ROOKVLKESCH GEBROEDERS VAN HO UTEN, Langendijk,Gorinchem. Buitengewone OPRUI M X 3N3" Gr van tot veel verminderde prijzen. De Katholieke Missiën Brand te Papendrecht. ITO bladz., prijs f 1.25. Bij Joh. I Jkem a,'s Hage, verscheen Aflevering 1, elfde iaarg. onder Redactie van P. LOITWERSE. AnthL. de IlopWillem OttoGerard Keller, J. Worp, J. C Greive Jr., Agatha, Fiore Bella NeveII. J. Krebhers 's Jaarlijks verschijnen 12 afleveringen en Almanak in klein kwarto formaat met meer dan200 prachtige houtsneegravu- ren, prijs perjaar f 4,40, afl, 1 sniprQmi&pL Kat en Muis,een spik splinternieuw spel zijn voorhanden bij alle Boekhandelaren. Oppert 148, ROTTERDAM, zeer BILLIJKE PRIJZEN. SCHIEDAM. ZUIVERE JENEVERGIST. DE NIEUWE FINANCIER en KAPITALIST. Maasstroom I en II. Stoombootdienst HEUSDEN—'s-BOSCH. ZOMERDIENST. Gezondheid voor iedereen. DE PILLEN Lever, Maag, Nieren en Ingewanden. DE ZALF Keelpijn, Bronchitis, Verkoudheid en Hoest. GorinehemHeusden. de Wapens ran HEUSDEN en ALTEN A. lr?/" ONTVANGEN eene rnime sorteering van Artikelen voor het Zomer-Seizoeu, als: NETELDOEKENJAPONSTOFFEN, SATINETS en andere DAMES - ARTIKELEN. IJEEREN COSTUMES, KINDERPAKJES, effen en gekleurde DRIL in rnime kenze, ZWART LUSTRE HEEREN-JASSEN van af 2.50. beveelt zich minzaam aan tot het LEVEREN van en al li.o tg e e n verder tot li e t vak belioort. Per 1/2 KG. 0.70. - 0.80. - 0.90. - 1.-. - 1.10. - 1.25. - 1.50. - 1.75. Goed ordinair Vrij goed, frisch Goed en frisch Zeer goed Zeer goed, zwaar, Rijp, iets genrig, Rijp en genrig Fijn en Genrig Extra fijn en geurig Bij 21/3 KG. 5 bij een kistje 10 korting. yvA\,A Oude en Nieuwe Boekhandel belast zich met het KttOPEN en VERKOOPEN van enz. en koopt tegen hooge prijzen o o heeft ONTVANGEN eene zeer uitgebreide collectie voor het a.s. Seizoen, voor COSTUMES en DEMI-SAIZONS. O CTQ O of gedeelten daarvan. Op alle aanvragen wordt terstond geantwoord. Tevens beveelt zij hare gunstig bekende BIN DERIJ beleefdelijk aan, waarvan de prijscourant op aanvrage franco wordt toegezonden. pqy ff. Te bekomen bij 1.30 per 5 ons. 1per 5 ons. Tevens voorbanden prachtige van af U/g tot 3 kilo zwaar. PAR IJZER SYSTEEM Alles a contant en ongekend lage prijzen. NB. Bij contante koopen van 10 en daarboven worden door mij de reiskosten vergoed. f-V, V,t v'v> -ty A 3sV ^-'AvAV'-i-b; onder redactie van A RN. DUFFELS S. J., verschijnen in maandelijksche afleveringen van 24 pagina's met vele fraaie gravuren. Dit tijdschrift behandelt in onderhoudende vorm de geschiedenis van alle Missiën en meer in het bijzonder die van de Nederl. Missiën. Vraag bij uw boekhandelaar de proeve van bewerking. Abonnementsprijs per jaar 3.00, lfinnen weinige dagen verschijnt EEN BUNDEL noot Me vi*. Quarles. INHOUD: 1. Uit de papieren van een hartstoebte- lijken Zelfmoordenaar. 2. Goed getroffen. 3. Een paar Badplaatstypen, i. De hedon- daagsche Werther, u. Juffrouw Immer- grün. 4. Paul Janquard. 5. Per postwagen. 6. Titi's dood. 7. De laatste herder (idyl lisch). 8. Een vondst. 9. Dominée's droef heid. Deze uitgave komt, na aftrek der onvermijdelijke kosten, geheel ten voordeele der noodlijdenden door den brand te Papendrecht. De Uitgever, «T TFM?ITlfVRT1 .Tnni MET MEDEWERKING VAN EN ANDEREN. Vereeniging van Gistfabrikanten. Bekroond met de Zilveren Medaille op de Wereld-Tentoonstelling Amsterd. 1883, LEVEREN UITSLUITEND in alle hoeveelheden, tot de laagste Drijzen. Het beste en volledigste der adviseerende financieele bladen is Onder redactie van J. B I E G E L. Verschijnt eiken WOENSDAG, VRIJDAG en ZONDAG. Prijs per kwartaal ƒ4.00 met de Maandlijst. Afzonderlijke nommers ƒ0.25. TT\ I Radikale genezing desver- kiezend wordt overeengeko men voor een bepaalde prijs, betaalbaar na genezing. Daartoe zijn 20 kamers ter beschikking der patiënten gesteld. WAERSEGERS, heelmeester van breuken. Groenplaats, 35 te Antwerpen. Ligplaats te Hensden, buiten de Wijksche Poort. 's Bosch, Kanaal, b/d Orthensche Brug. Vau Heusden naar Lithoijen (Osch,) 's morg. 3 u. Van Lithoijen (Osch) naar Hensden, 's nam. 1.30. Stoomboot „Stad Heusden." KaatsheuvelHeusden—Rotterdam. AFVAREND Maandag. Ov. werkdagen Van Kaatsheuvel 's morgens 12.30 3.15 Waalwijk 1.30 4.30 Heusden 3.45 7.— Woudrichem 5.30 8.30 Gorinchem 6.15 9.— Sliedrecht (Middenveer) 7. 9.45 Dordrecht 7.30 10.15 Te Rotterdam 8.45 11.45 OPVAREND alle werkdagen. Van Rotterdam 'snam. 1.40 Dordrecht 3.— Sliedrecht (Middenveer) 3 20 Gorinchem 4.30 Woudrichem 4.45 Hensden 6.30 Waalwijk 8.— Te Kaatsheuvel 9.— Zuiveren het Bloed, en herstellen al'ie ongeregeldheden; van de Zij geven kracht en gezondheid weder aan verzwak to Gesteleen, en zijn onwaardeerbaar ter genezing van alle Kwalen eigen aan 't vrouwelijk geslacht, on verschillig van welken leeftijd. En onbetaalbaar voor Kinderen van eiken ouderdom. is een onfeilbaar geneesmiddel voor kwade Boenen, zwerende Borsten, verouderde Wonden, Zworen en Etterbuilen Het is beroemd ter genezing vau JichtRhumatiek,en onvergelijkbaar voor Aamborstigheid Ter genezing van Kliergezwellen en alle soor ten van Huidziekten beeft zij geene mededinger, en geneest betooverend, saamgetrokken en stijve gei vrichten. Alleen bereid in Thoma s Holloway's Etablissement, 78, New Oxlord Street, L o n den, voorheen 533 Oxford Street. En worden verkocht in Potten en Doozen va a Is U/gd., 2s 9cL, 4s 6d., lis, 22s en 33s en ver krijgbaar bij alle medicijnen-verkoopers door do gehesle wereld. Koopers gelieven het Etiquet van iedere Doos en Pot 4e onderzoeken. Indien het adres, 538, Oxford Street, er niet staat, zoo is het bedrog. Stoombootreederij l. de Beer Co. tu correspondentie en rechtstreeks verkeer met de Stoombootreederij Fop Smit Co. Van Heusden naar Gorinchem. Maandag: voorm. 2.30, ca. 4.30, 6.30, ca. u., nm. ca. 1.15, 4.30 n. (In corresp. vm. 4.30, 7.30, 10 u., nam. 3 en 6.30 naar Rotterdam.) Overige dagen: voormiddag 5.30, namiddag 12.30, 4.30. (In eerres- pondentie voormiddag 7.30, namiddag 3, 6.30 naar Rotterdam.) Van Gorinchem naar Heusden. Maandag: voorm. c.a. 4.30, 6.30 en 11.30 u., nam. 1, 3.30 en 7 n. Overige dageu: voorm. 9 nnr, nam. 2.30 en 7 uur, na aankomst der boot van 6, 10.15 en nm. 3.30 uit Rotterdam. De eerste dienst van H e n s d e n (behalve Zon dag en Maandag), zal vanaf 15 JUNI ten 4.30 plaats hebben, in correspondentie op de boot uit Gorinchem naar Rotterdam ten 6.30, des Zondags ten 8 nnr. De dienst des Zondaags te 12.30 van Heusden en 2.30 van Gorinchem, zal in de maanden Mei, Juni en Juli geen plaats hebben. - 2.- tmw&nxx VMwmss.isx?czyar*Vtta ■^WK.xrsax s u».vuttiuf STEEDS VOORRADIG RUIME KEUZE IN £3 M J SIEMER, GORGUM i <*,V";*rvv cl,*"' „VOOR 'T JONGE VOLKJE," Inhoud van No. 1000 van 12 Juni 1885 Chicago en Atlantic Spoorwegmaatschappij. De Weekstaat der Nederlandsche Bank. Commandi taire vennootschap Lens en BergsmaNeder landsche Centraal-spoonvegmaatschappij. Neder- landsch Indische spoorwegmaatschappij. Mede- deelingen van het Comité tot waarneming der belangen van de houders van 6 perc. eerste Hypotheek Obliga tion ten laste der Chicago en Atlantic Spoorwegmaat schappij. Groote Maatschappij der Russischo Spoor- wegen. Zuid-Italiaansche Spoorwegmaatschappij. Loten stad Madrid. New-York Lake Erie en Western Spoorwegmaatschappij. New-York, Onta rio en Westernspoorwegmaatschappij. Pennsylvani- Spoorwegmaatscliappij. Wabash. St. Louis en Pa cific Spoorwegmaatschappij. Officiëele koerslijst der New-Yorksche beurs. Incourante fondsenCou pon en Dividend-betalingen etc. Tramwegontvang sten. Spoorwegontvangsten. Noteering van Ameri kaansche Spoorwegfondsen te Netv-York. Noteering te New- York. Prijsopgaaf van niet-ofjiciëél genoteerde fondsen. Uitlotingen. Correspondentie. Adver- tentien. Men abonneert zich bij den Uitgever P. NOORD- IIOFF te Groningen en bij alle Boekhandelaars en postkantoren. Alle Werkdagen Van Heusden: vm. 5 en 9.30 en nam. 3.30 u. Van 's-Bosch: vm. 7.30 en nam. 1 en 6.15 n. Op Bossche markten (den ln en 3n Woensdag van elke maand) varen de navolgende Extra diensten. Van Heusden: vm. 7; van 's-Bosch: nam. 2. Op Ossche markten den 2n en 4n Woensdag van elke maand)

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1885 | | pagina 4