een nette JONGEN, MEDELEZERS Maasstroom. i, Hip it de hand te koop: Zuivere Grasboter De Notaris BOLL te Dinther, verkoopen, INBOEDEL, De Linge^ GORINCHEM, "correspondentie. marktberichten. ad ve rtentien. 75 cent. 80 cent. beilen. FIE, bij D. J. Du Croo Zoon, te Gorinchem. kost, inwoning en huiselijk verkeer. A. BRUNST1NG Rz., Een zeer net onderhouden Stoom Houtzagerij en Sohaverij BURGERLIJKE STAND. Gemengd Nieuws. Dagblad van Zuid-Hollan< en 's Hage. GORIMHEl. Een Hoogkar, een Stort- kar, Tentwagen, Tilbury en verschillend Tuig Voor afbraak een Schuur, gedeeltelijk van Hout, Geheele en gedeel ten van Loten zijn steeds voorradig bij den gedelegeerde 2° klasse, L. Veerman te Heusden. Prijzen van Houthandel. Baarnsch gebied en in de omstreken ook de bloemis terij vertegenwoordigd. De hotels, café's en restaurants zijn uitmuntend voor den bezoeker, die zich hier heen begeeft, be vinden er zich inrichtingen die zich door verfij ning reeds uiterlijk doen kennen, als bet Amalia- hotal en het hotel Velaars. Vóór beiden bevinden zich springende fonteinen, die steeds friscbheid om zich heen spreiden, terwijl bediening en con sumptie naar bebooreu de prijzen in evenredig heid zelfs laag zijn, welk laatste, bij het ruim be zoek dezer streken, zeer aanbevelenswaard is. Wilden wij nog spreken van zooveel schoons, wat in deze heerlijke streken gevonden wordt, deze br,ief nu reeds lang zou te lang worden. Alleen vermelden vyij de openbare gebouwen voor post-, telegraaf- en spoorweg-dienst, die alle in evenredigheid op »grooten< voet zijn gebouwd, door bloemgewassen en slingerplanten versierd op balkons en rondom de gebouwen. Het station munt uit door schoonheidboven-op bevindt zich een restaurant. Het perron is begroeid met groen, dat met ran ken langs en tusschen de bogen is geleid. Ter afscheiding van het dorp bevindt zich over eene lengte van 50 a, 60 meters een ijzeren hek, ter eere van eeu Koninklijk bezoek door de ge meente opgericht, ter hoogte van 3 meters, prach tig bewerkt en rijk verguld. Dus vermeldden wjj een en ander omtrent na tuurschoon en ten toon gespreide rijkdom in deze Stichtsche dreven! Onze terugreis was gelijk en daar de avond naderde merkten wij op dat reeds een groot verschil bestond met den morgen, toen alles als met goud door het zonlicht werd overgoten en de kleurschakeeringen 't schitterendst weerkaatsten. 't Zij dus hiermede genoeg; tevens durft u aan te bevelen en wenscht u gaarne toe oen bezoek aan Soestdijk, Baarn en omstreken, Utrecht, Juni 1885. Uw Provinciegenoot, P. A. B. f lleusden, van 22 Juni2 Juli. Getrouwd: M. A. van der Mooren, jm. 24 j. en H. A. M. Jong, jd. 27 j. Geboren: JacoVns Bernardns, z. v. J. J. Guitoueau en A. Bax; Kaatje, d. v. P. de Win ter en J. de Wolff; Petronella Maria, d. v. G. L. van Laarhoven en J. A. van Oudhensden; Johan nes Josephns, z. v. J. Waaijers en E. Dnkina; Laurentins, z. v. A. Franken en A. van Heivoort Cornelia Hendrika, d. v. J. van de Pol en W. C. van der Aa; Adriana Maria, d. v. P. van Ooijen en M. Hexspoor. t Dussen. Geboren: Adriaan, z. v. C. A. Venes en A. van der MeijdenMarius Marinas, z. v. J. Bax en J. Roubos. Overleden: Leouardus van den Bosch, 54 j., echtgonoot van Adriana van DortmondPieter Daniel Sodderland, jm. 18 j.; een levenloos kind mannelijk geslacht. t Almkcrk, van 28 Mei 30 Juni. Ondertrouwd en Getrouwd: Z. v. d. Stelt, 26 j. en D. Groeneveld, 20 j. M. Daggel ders, 27 j, en G. v. d. Zalm, 21 j. W C. La- gronw, 35 j. on P. v. d. Heuvel, 32 j. J. v. Oud hensden, 27 j. en J. C. Verhoeven, 26 j Geboren: Geertje, d. v. D. v. d. Water en M. dö Wit.; Arie, z, v. A. Verwoert en A. Groe- nenbergJohanna, d. v. D. de GraafAdriana, d. v. A. Dnizer en W. v. Mastrigt. Overleden: A. v. Sprang, 16 m. Parodie op Victor Hugo's werken. ROMAN „1815." IN VIER BOEKEN, inleiding. In de dagen der eerste Franken heeft God de wereld geschapen. De wereldgeschiedenis is de ge schiedenis van Frankrijk. Zij telt 3 jaren. Het eer ste jaar heet 79,9; Karei, die de Groote genoemd werd, wijl hij een Franschman was, zette zich de kroon op; geen kroon, een zwaard; geen zwaard, een weegschaal. Hij zette zich een weegschaal op. Na hem kwam niets. Dat »niets« waren de Karo- lingen. Het tweede jaar was 1678. Er is eeu berg die Chimborassa beet. Het jaar 1678 heet de vrede van Nijmegen. Daarna kwam weder niets, minder dan niets. Lodewijk XV kwam, do Pompadour kwam, Rossbach kwam. Het eerste jaar na 1678 heet 1793. 1793 is geen jaar, het is een persoon; bet is geen persoon, het is een idéé; het is geen idéé, het is een purgatief. Nè, dit purgatief kwam de ellende, op den dag volgde de nacht, na het maal kwam het gelag, na 1793 kwam 1815. Wat is 1815? 1815 is Blücher, is Pruisen, is het eind der wereld, is het verraad, is de smart, is de waanzin. 1815 zijt gy, 1815 bon ik. o Eehstf. Boek: DE MAN. Hij had een kleinen hoed op, daarom was hij de Keizer. Hij was een demon. Hij had een potlood, dat was zijn vurig zwaard. Hij droeg geen snorrebaard, dat waren zjjn wenkbrauwen. Hij was geel, wanneer hij zegevierde; hjj was groen, wanneer hij geslagen werd. Men kon heden zijne kleur niet onderkennon, want de zon was nog niet opgegaan. Zij wilde dezen dag niet te voorschijn komen. Zij wilde niet, zij is een Francaise. Zij is warm. Eindelijk ging zij toch op. Het was den 18den Juni 1815. Napoleon was groen. Hij bezag zich in den spiegel en zeide >bah!« Hij verzamelde alle krachten en werd geel. Hij lachte. Napoleon wa3 weder Bonaparte geworden. Bonaparte o Tweede Boek: DE ZAND WORM. Wij noemen hot wetenschap en het staat hooger dan onnoozelheid. Wij noemen het poëzie en het staat hooger dan de wetenschap. Eu wij noemen het eenvoudigheid en het staat boven de poëzie. De eenvoud is het hoogste. De zandworm is de eeuvond. De zandworm is groot. De Pyramiden zijn groot, de St. l'eterkork is groot, Parijs is groot. Geven wij den geleerden het woord. De zandworm wordt tot 1375 meter lang en beeft een dikte van 7.35 meter. Hij boort zich door de harde aardkorst met een snelheid van 6 k.m. in de minnut. De gangen die hij boort zijn even wijd als bij dik is. De geleerden beweren dat hij zoo wijd boren moet, wijl hij er anders niet door zou kunnen. Achting voor de weten schap De zandworm eu Bonaparte haten elkander. In Egypte heeft de eerste Konsnl hem op den staart getrapt. Dm zandworm kromp ineen en zweeg; hij duldde. De eerste Konsul bad niet om vergeving. Het is plicht een zandworm hoffelijk om verge ving te bidden, indien men hem onvoorzien op den staart getrapt heeft. Ook de zandworm is een mensch. Wij zijn allen broeders. De zandworm haatte den eersten Konsnl en ver gaf het den Keizer niet. Hij herschiep zich oiu zijnen vijand te schaden. De hitte in Afrika was een zandworm, de vorst in Rusland was een zaudworm. Er waren nog vele zandwormen. o Derde Boek: DE STRAATJONGEN. Blücher schreed den Rijn over en beroerde Frauk- riiks bodem. Hij was de laars die ous drukte, de Rijn was zijn laarzenknecht. Blücher riep: »Ah!« en daartoe had hij reden. Hij had Berlijn verlaten, waar slechts leemen hutten en verbleekte paleizen staan. Hij hongerde, wij drenkten hem. Hij was in dierenvellen gehuld, wij zonden hem eeu tailleur. Hij was Attila, wjj waren Rome. Hij was Vulkanus, wij waren Venn*. Blücher zeide: >ik of gij.Bonaparte zeide: >gij of ik.« Frankrijk zeide: »een van u beiden.* De wereld zeide: »een van ben.* J a. Voor den aanvoerder der Hunnen stoud een jongeling. De Hun was oud, leeljjk, walgelijk, af keerwekkend, brr de jongeling was schoon, bekoorlijk, heerlijk, ach! Blücher sprak: »wat is dat, die groote, zwarte vlok, hier voor mijne voeten?* De jongeling: »dat is het middelpunt der wereld.* Zijt gij een wijze?* Ik ben een straatjongen.* »Gij zijt eeu Athener?* ►Ik beu een Parijzenaar. Attila hoorde dat woord Parijzenaar.* Dat was hem genoeg. Hij vluchtte tot in het midden der woestijn, van waar hij gekomen was. De vlucht geschiedde zoo ras dat hij vergat zijne gevangenen achter te laten. Ook de straatjongen werd gevan gen gehouden. Parijs is het hart der wereld. De straatjongen is de ziel van Parijs. Alzoo woont de ziel in het hart, want de straatjongen woont in Parijs. Hoe lang heeft men over de woonplaats der ziel ge streden. En toch is hot zoo eenvoudig. Toen de Hun zich op het berenvel zijner hut neervleien wilde, werd eeu vreeselijk snuiven ge hoord. Verschrikkelijk klonk het, wanneer Bonaparte snoof; verschrikkelijk wanneer Blücher snoof, maar dit snuiven kwam van den zandworm, die boorde. Blücher trok de schouders op. Zoo onverschillig toonde zich nauwelijks Nero, toen naeu hom vroeg wat schooner brandde, Rome of de Christenen. Daar riep iemand: »de zandworm boort zich door tot den Keiz.er.* Die iemand was de straatjongen. De ParijscLe straatjongen is geestig als ik, edel als do leeuw der vrijheid, dankbaar als de leeuw van Androcles, kundig als de leenw van den heili gen Marcus, wild als de leeuw in den kerker, groot moedig als de leeuw in de fabel, dapper als alle leeuwen. Doch hij bezit een beminnenswaardige ondeugd. Hij is lichtziunig. De straatjongen, die voor Blücher stond, had zijnen Keizer verraden. Blücher was moeilijk van begrip, maar listig als een Indiaan op hot krijgsveld. Hij voerde zijne arniée door den gang, welke de zaudworm 7.35 in. wjjd gebouwd had. Zjj mar cheerde blootsvoets. Men wilde elk gerucht vermij den. Ook kende de Pruis het gebruik van kousen niet. Na 6 uren 17 minuten was de gansche armée op het slagveld van Waterloo aangekomen. De zaudworm schepte adem. Blücher hield den adem in. Daarna maakte de zandworm zich gereed het laatste deel zijner taak te beginnen. Het noodlot had den zandworm tegen Bonaparte, die Napoleon geworden was, uitgezonden. Ja, ja, het noodlot hoeft meermalen dergelijke wormen. o Vierde Boek WATERLOO. Wellington was de os; Napoleon de berg. Do os stond voor den berg en verroerde zich niet.f Daar wenkte de Keizer zijne garde, den slagers hond. De hond knarsetandde en de os sloeg op de vlucht. Do berg stortte zich op den os. Daar begon de berg te beven. Het verhief zich een lachte. Het was de zandworm. Hij scheen te zeggen Waterloo.* Dat was zijn lach. Achter den zandworm kroop Blücher nit de aarde le voorschijn. Hij was rood. Wellington werd geel.' Bonaparte groen. Bonaparte werd verslagen. Frankrijk scheen over-j wonnen. De zou ging onder. Het hart der wereld] hield op te kloppen. Bonaparte had nog kuuuen zegevieren, indien- hij zijne garden naar mijn plan opgesteld had.] Maar Bonaparte bezat mij niet, hij had mij ver-; loren. Ik ben Frankrijks hoofd. Bonaparte wasi Frankrijk. Ik was Bonapartes hoofd. Hij had zijn hoofd verloren. Napoleon stond eenzaam. De Parijsche straatjongen kwam voorbij geloopen,| onder iederen arm een veroverd kanon. Hij zweette. Elke zweetdrop was eer. Hij dreef in eer De Keizer riep hem tot. zich. En hij hechtte hem het kruis van het Legioen van Eer op de borst. De jongen was in dezen oogenblik groot. Hij werd klein. Ik heb den weg des zand worms aan Blücher' verraden. Zonder mij had Frankrijk de slag van Waterloo niet verloren Laat mij fusilleeren, Gene raal Bonaparte maakte eene beweging met de hand. 1 weinig, kroop er uit en! Met deze beweging streek bij tien eenwen uit de geschiedenis der wereld, Blücher van de landkaart, Wellington in zee. De hand streek over de gladde kin des Keizers. Wie heeft heden gezegepraald? Wellington? Neen. Wellington is een dwerg. Blücher? Neen, ook Blücher is een dweig. De zandworm heeft gezegevierd. De zandworm is het noodlot. Hel noodlot is de geschiedenis. De geschiedenis ii Frankrijk. Frankrijk ben ik. Ik heb gezegevierd! En de Keizer nam voor zicb zeiven den kleinen; hoed al. (Uit het Dnitsch.) j Het groote en het kleine. Hoe groot een walvisch ook moog' zijn, Hij kan geen denntje fluiten Hoe hoog soms de ooievaar ook staat, Toch heeft de snaak geen kuiten De olifant, zoo log en dik. Zingt als geen nachtegaal, Of vangt geen muizen, als eeu kat., Al maakt hij ook kabaal. Geen reus, zon groot als Goliath, Kan in een ketel kruipen Geen rinoceros, leeuw of beer, Kan 't kleinste vaatje kuipen Geen slang, hoe ook gevreesd op aard, Die bouing maakt of was Geen nijlpaard, zet, hoe groot hij wordt, Een knoop ooit aan een jas. De zon, veel grooter nog dan de aard, Weet in geen mijn te dringen Geen hooggeleerde proffessor, Kan als een vlasvink zingen De trotsche bergen steken wel Den top fier in de lacht, Maar lachen kannen zij toch nooit, Zelfs om geen flauwe klacht. De zee, hoe wijd en diep en groot Zij wezen moog, kan nimmer Een wimpel hijschen in den mast, Veel boter kan 'teen klimmer; Geen ramschip, hoe 't ook manoeuvreert, Dat ooit sigaren draait; Geen stormwind, die horloges maakt, Hoe hard of het ook waait. Hoe groot of klein dan iets ook zij, Of iemand is op aarde, Al wat er is heeft ook zijn nut Ook 't kleinste heeft zijn waarde. Wat klein is kan somwijlen meer Dan 'tgrootre. Goed beschouwd Ts het verstandig dat men staag Ook 't kleine in waarde houdt. Het aantal Israëlieten in de geheele wereld wore op 6.380.000 geschat, waarvan 5.406.000 in Europe 245.000 in Azië, 413.000 in Afrika en 800.00^ in Amerika. Het bericht van Dalem, betreffende den branj (zie no. van 1 Juli) was niet van onzen gi wonen correspondent. f Dussen, 2 Juli. Op de heden alhier gehot den botermarkt werden aangevoerd 158 kilo bote^ Zij gold van 0.89 tot 0.96. f Waalwijk, 3 Juli. Op de heden gehondef markt was de aanvoer van Vee weinig en dj handel flauw. Er werd aangevoerd 733 KG. Boterdie 0.9| a ƒ1.05 per KG. gold. Getrouwd: Matthijs Adriaan van dei Mooren EN Helena Aletta Maria Jong, die, tevens namens wederzijdsche familie, bun hartelijkeu dank betuigen voor de vele bewijzen van belangstelling, bij hnn huwelijk ondervonden. Hf.usden, 24 Juni '85. Heden overleed te Amsterdam, in den ouderdom van 47 jaar, mijn geliefden zoon, den Heer N. W. POSTHUMUS, i» leven Directeur der Rijks Hoogere Bur gerschool aldaar. W. POSTHUMUS. Mede namens de familie alhier. Heusden, 30 Juni 1885. Wordt ten spoedigste GEVRAAGD niet beneden de 16 jaar, goed kunnende lezen schrijven, geschiktheid en last bezittende om eene kruideniersaffaire te Heusden werkzaam te zijl Eigenhandig geschreven brieven, onder de lettei VW worden ingewacht bij den uitgever dezer courar GEVRAAGD OP HET Adres onder motto Dagblad* aan het Bnreqh dezer courant. Te beginnen met Donderdag 2 Juli, is Net C O eerste vertrek van Heusden vervroegd van vijf vier ure. DE DIRECTIE. Heusden, 80 Juni 1885. I Yoi r een jongmen«ch, met den aanstaanden cursus eene der bovengenoemde instellingen be zoekende, bestaat gelegenheid in een fatsoenlijk gezin, voor Brieven, onder letter L, aan het bureau vau dit blad. staande te Oudhensden, op het erf van W. DE BREE. Te bevragen op »de Koornbeurs* te Heusden. De eerste trekking van de eerste klasse der 319de STAATS-LOTERIJ vangt aan op 27 Juli e.k. in vaatjes van pl. m. 11 en 22 KILO ii /*0.75 en f 0.80 per kilo, wordt franco aan elk station onder rembours geleverd door BR1NKSTRAAT no. 29, zal ten verzoeke zijner principalen, op Dinsdag 14 Juli 1885, en zoo noodig den volgenden dag, om contant geld, ten sterfhuize van den Heer VAN BAASBANK, Notaris te Heusden: toebehoord hebbende aan genoemden Heer Van Baasbank, bevattende: Een keurig Salon-Ameublement (2 Canapés, 2 Chaise-Longs, 2 Fauteuils met 6 bijbehoorende Stoelen en Statie-Gordijnen); voorts: Canapés, Fauteuils, Stoelen, Mahoniehouten en andere Tafels, Spiegels, Schilderijen, Spiegelkast met losse hoeken, Dames Schrijflessenaar eu Werk tafeltje, eene collectie Kristal, Porselein en Zilverwerk, Mahoniehouten Boekenkast ey Schrijfbureau, Pendules met Coupes, Gang- en andere Klokken, 2 Mahoniehouten Ameuble menten voor slaapkamers, Vloerkleeden, Lor,pers enz Statie- en andere Gordijnen, Haarden, Kachels, Koperwerk, Keukengereedschap, Lin nen- en Kleerkasten, Mahoniehouten en IJzeren Ledikanten, Waschtaf'el met Marmeren blad, prachtige Gasornamenten, Tuintafel met Tuin en Strandstoelen, Kantoorlessenaar met Kantoor stoelen, Boekenkasten, Copiëerpers en wat ver der tot een deftigen inboedel behoort. De verkoop vangt aan des voormi Idags ten 9 ure. De goederen z:jn ten sterfhuize te bezichtigen op Zaterdag 11 Juli, des voormiddags van 9 tot 12 uur en op Maandag 13 Juli, des voorm. vari 9 tot 12 en des namiddags van 2 tot 5 uur. MENADO, extra fijn en geurig 50 PARELidem idem 50 PREANGERlekker, zwaar 42Vs JAVAt le soort, zeer goed 40 2e goed 37Y2 36 vrij goed 35 T3 Q ssaaa Bij 21/2 KG- 5, bij 50 KG. 10 ct. per KG. lager.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1885 | | pagina 3