Heeren Nolarisseii MEDELEZERS Wijn-agentuur. een nette JONGEN, Hor verkoopen, Tiendverkooping. kost, inwoning on huiselijk verkeer. Een zeer net onderhouden BURGERLIJKE STAND. LAND- EN TUINBOUW. RECHTSZAKEN. Gemengd Nieuws. MARKTBERICHT EN. ADYERTENTIEN. Dagblad van Zuid-Holbtnd en 's Hage. 1000.— a 1500.— GOitlVCIIEll. IS le VERKOOPEN de Landen van het domein oogst 1885, onder Andel, Aalburg, Heesbeen en Gansoyen. de Tienden van het domein oogst 1885, onder Wer kendam, De Werken en Sliedrecht. C. VERHELLOUW—PAYEN. beid en de volharding der aannemers, onder wier leiding het werk is volbracht, moet balde worden gebracht. Met de uiterste krachtsinspanning moes ten honderden werklieden dag en nacht doorwer ken om het thans verkregen resultaat te bereiken. Zelfs de werkzaamheden in de open lucht werden 's nachts met behulp van electrisch licht voortgezet. Hard, zeer hard is er dus gewerkt, maar de uit komst overtreft dan ook de verwachting. Indruk wekkend is in één woord het gebouw dat op de puin- hoopeu van het gesloopte stedelijke badhuis is opge trokken. Scheveniugen dat toch reeds de toon aan geeft voor alle andere badplaatsen in ons land, zal er haar vermaardheid nogdoor zien vermeerderen. Bijna geen badplaats leent zich toch zoo goed voor bad plaats als dit in de onmiddelijke nabijheid der Residentie gelegen dorp. Slechts even door een klein strand en een smalle duinstrook van do zee gescheiden, is het aan de landzijde begrensd door natuurlijke en kunstmatig aangelegde bosschen, terwijl prachtige wegen de gemeenschap met de nette residentie en het daarbij gelegen vermaarde Haagsche bosch onderhouden, werken natuur en kunst samen om het tot eone der aangenaamste oorden van vermaak te verheffen. Voor korten tijd nog een visschersdorp met slechts enkele badhotels is Schoveningen dan ook nu reeds een stad in omvang. Hötels en villa's zijn bij gansche rijen te gelijk verschenen en steeds komen er meer bij. Het nieuwe badhuis overtreft alles eu vormt een schoon middelpunt tnsscheu al die andere mooie en groote gebouwen. De Hagenaars, wel verre van zich dankbaar te tooueu logeuovei^leZeebad-maat schappij Scbeveuingen, aan wie zij het toch te danken hebben dat de Haagsche badplaats zoo spoedig na het in werking treden der nieuwu ex ploitatie, een nionw badhuis beeft verkregen, zijn alles behalve ingenomen met deze nieuwe inrich ting. Onbegrijpelijk zal dit zijn voor hen die de geschiedenis, aan die Zeebadmaatschappij verbonden, niet kennen. Maar zij die daarvan eonigsints op de hoogte zijn, zullen het leedgevoel waarmede bet grootste gedeelte van het Haagsche publiek de ex ploitatie van het vroegere gemeente-badhuis iu vreemde handen heeft zien overgaan, billijken. Vroeger toch, toen het oude, eenvoudige gebouw, waaraan iedereen gewoon en gehecht was geraakt nog stond, konden de Haagsche burgers, vooral de nijveren onder hen, die zich op den dag met hunne zaken hadden moeten bezighouden,'s avonds eenige oogeublikken onder bet genot van muziek rustig op het terras vertoeven, om van de frissche zeelucht te genieten. Seder het jaar 1828 beschouwde de Haagsche burgerij het gemeente-badhuis als hun tehuis. Zij wisteu dat ze voor het onderhoud van de inrichting belasting moesten opbrengen, want ondanks dat er des zomers duizenden logées kwa men en het geld als 't ware binnenstroomde, was er toch altijd een tekort, zoo zelfs dat leeningen tot uitbreiding van het oude badhuis nu nog niet eens zijn afgelost. Maar zij zouden er niet tegen hebben opgezien om des noods de gemeente te helpen die tekorten te dragen, indien zij slechts hpn door de gewoonte verkregen recht hadden kunnen behouden. Wat of het gemeentebestuur er dan toe bewoog om ondauks de protesten der ingezetenen, de ex ploitatie van bet badhuis aan eoue maa schappij over te dragen Naar hot heette was het in het be lang van Scheveningen als badplaats, daar de zaak onder het bestaande beheer niet kon bloeiou. On der de leus dat men van het gemeente-badhuis af moest zjjn omdat dit allengs een schadepost voor de gemeonte was geworden, werd de exploitatie, met voorbijgang van het aaubod van soliede Haag sche ingezetenen, die het zelve hadden willen ex- ploiteeren, gegund aan eeuigo vriendjes, die gele genheid zochten om huune kapitalen rentogevend te maken en zich oogenblikkohjk met buitenland- sche financiers in verbinding stelden. Telken male als do belangen dier exploitanten in den gemeenteraad ter sprake kwamen, bleek dat zacht tot bevoorrechting van die hoeren ons Da- gelijksch bestuur bezielde. Steeds ouder den schjju van het algemeen belang er door te behartigen wei den voorstellen gedaan om van gemeentewege koste- looze gasverlichting te verleeneu, de vernielde ver sieringen der rondom het gebouw liggende terrei nen weder in orde te doen maken, enz. Die uit gaven moesten dus worden betaald uit de belas ting-penningen der ingezetenen, die door de nieuwe exploitatie van het badhuis heetteu gebaat te zijn. Geen wonder dat de Hagenaars niet zoo erg zijn ingenomen met die Zeebadmaatschappij, te meer daar haar in bet eerste jaar der exploitatie, reeds vergunning werd gegeven tot het houden van Jockey-Biljard, wat velen een hasard spel noem den en in strijd met de wettelijke bepalingen achtten. In plaats dat nu het bestuur dier maatschappij, indachtig aan de krachtige hulp van de stadskas tot schraging der onderneming tracht om aan de verlangens der burgerij, die zich op eens van haar liefste uitspannings-oord beroofd ziet, te gemoette komen, door het heffen van eene billijke toegangs prijs, stelt zij die prijs zoo, dat velen wel nimmermeer van hnn traditioneel zomeroord genot zullen kan nen hebben. De abonnementsprijs is bepaald op 15 gulden voor iederen heer, plus 5 galden voor eene dame. Heereu ambtenareu en officieren, zoowel gepousi- oueerden als in actieven dienst zullen echter slechts 10 gulden betalen en voor iedere dame een rijks daalder. Vooral over die uitzondering voor amb tenaren en officieren, is het meerendeel der overige burgers erg verontwaardigd. Die toorn gaat zelfs zoo ver dat de Vereeniging voor Handel eu Nij verheid het noodig heeft geoordeeld om eene ver gadering te beleggen, ten einde door eene motie protest aan te teekenen tegen de wijze waarop het badhuis wordt geëxploiteerd. Het is zeker nieuw dat het bestuur eeuer Ver eeniging, wier taak het is de uijverheidsbelangeu te bevorderen, daaronder ook de zorg voor de ver maken harer leden begrijpt. Zeker is het onaan genaam dat de neringdoenden meer zullen moeten betalen dan de ambtenaren en officiereu, waaronder er zeer velen zijn die het beter kunnen missen, maar toch behoort het bespreken van die zaak naar mijne meening niet tot den werkkring eener nyverheids-vereeniging. Hoe dit ook zij, de ver gadering heeft plaats gehad en het bestuur der Vereeniging is gemachtigd om maatregelen te beramen ten einde in de wijze van exploitatie der vermakelijkheden van hot nieuwe badhuis veran dering te brengen. Heel veel zal het zeker niet baten, want de Zeebad-maatschappij Scheveningen heeft juist dooi den genomen maatregel den weg ingeslagen, om Veel abonné's te verkrijgen. Niet die ambtenaren en officieren, di^ van een beperkt inkomen moeten leven, zullen toch van dat verminderde tarief ge bruik maken, maar de meer gegoeden eu boog geplaatsten. Diplomaten, Generaals, leden der Hooge Colleges van Staat en 6tad worden door die lagere abonnementsprijs, maar meer nog door de wetenschap dat de neringdoenden door het hoogere tarief gedeeltelijk worden buitengesloten, gelokt om zich te abouneeren. En dit is juist t het doel der maatschappij. Zy wil alleen voor de zoogenoemde élite der bnreaucratie en militairen stand hare terreinen openstellen en de overige burgers uitsluiten. Maar willen die burgers door hunne belasting penningen helpen om de kosteu der exploitatie te verlichten, dat willen de heeren wel grootmoedig, ter bevordering van het algemeen belang aan nemen. Met belangstelling ziet het meerendeel der Haag sche ingezetenen den uitslag der pogingen van het bestnur der Veieeniging voor Handel en Nijverheid te gernoet. X. t Dewerken en Sleeuwijk, van 1 tot 30 Juni. Getrouwd: H. C. Groeneveld, jm. met C den Dekker, jd. Geboren: Mathys, z. van B. A. van den Heu vel en W. C. van Genderen Antonie, z. van J. Visser eu J. C. Schjurwater; Willemiua, d. van H. van Arkel en E. DaimJannigje Willemiua, d, van J. Voor den Dag en A. Doedijns. Overleden: L. de Pender, 14 m.D. Z. den Haan, 22 m.Levi, kind van het ml. gosl. van G. Kloots en L. Kooiman. VLIJMEN. De toestand van de groente-en fruit telers in deze streken is tegenwoordig allertreurigst. De groeuten zpn by na geen geld waard, zoodat men eene groote mand peulen kan koopen voor 5 cent en doperwten voor 10 cent. Zelfs zijn reeds erwten aan de koeien gevoederd, om maar weer iets anders in den grond te kunnen plaatsen. Voor bessen en frambozen wordt 6 cent het halve kilo besteed eu kruisbessen zyn verkocht tegen 5 het mud. Er is geen geld te maken, zoodat de voor uitzichten allerongunstigst zyn, vooral indien ook de hopcultuur geen goede resultaten oplevert en het weder is in dat opzicht niet gunstig. (N.R.Ct.) Volgens het officiëele verslag over den landbouw iu Nederland over 1883, moest in dat jaar in ous laud meer worden iugevoerd dau uitgevoerd aan honig eene waarde van ƒ332,135 en aan was eene waarde van 1.072,431. Met betrekkelpk weinig moeite en zonder noe- menswaaidige kosten had men, volgens het rapport, dat alles in Nederland zelf kunnen winneu. Het verloren gaan van eene waarde van 1,400,000 's jaars in ons klein land, alleen door onachtzaam heid, verdient wel een punt, van overwoging to zyn. Voor honderden landbouwers iu de Zevenwolden is de nacht van Donderdag zeer noodlottig ge weest. Door de strenge koude is in verschillende dorpen de boekweit geheel afgevroren, zoodat hot land wederom kan worden omgeploegd. De aard- appolen zijn zwart gevroren en hebben daardoor tevens veel geleden. Ook stam- ou stokboonen zul len minder opleveren dan aanvankelyk verwacht werd. I I,.WH .Hi.il II I I HM BW IIIIM Een 71jarige wonderdokter nit Nieuw-Buinen, in stad en provincie Groningen, algemeen bekend als «het, boertje», stond Vrijdag voor de rechtbank te Groningen terecht wegens de geneeskundige behan deling van nerveuse en rheumatische patiënten in den loop van dit jaar in den woonkelder van den tapper H. K. Severien te Groningen. Hij hield ge regeld eiken Woensdag zitdag en raakte de lyders slechts aan om hen te genezen. Hp nam er voor wat men geven wilde. Reeds vroeger was hp des wege veroordeeld, tot in de hoogste instantie. Het O. M. eisch'e 100 boete tegen hem, maar adv. inr. Modderman betwistte zyn schuld en stelde hem als een weldoener» voor, die niet als «boosdoener» mocht, worden veroordeeld. Dezer dagen zal de recht bank een keuze doen tusschen de twee kwalificatiën. Floris V, de hoofdpersoon van de Leidsche mas-1 kerade, bood Zondagmiddag aan alle studenten, die mode deelgeuomen hadden aan de maskerade, een diner aan te 's-Gravenhage. Het aantal stu denten bedraagt 200. Stelt men dit diner per hoofd op 15, wat met inbegrip van aen wijn, zeker niet te veel is, dan komt deze gastvrijheid aan graaf Floris op circa 3000 te staan. Voeg daarby de onkosten, door hem voor het feest ge maakt, die met 7000 niet te hoog zpn geraamd, dan kost de grafelpke titel, waarover Zpne Hoog-f heid éen week de vrije beschikking had, de baga-j tel van 10,000. Maar zoo komt het geld onder de menschen.j Een ingezetene van Borkelo, die wel een3 eenj pry. je nit de loterp zal getrokken hebben, had, naar de »Zutf. Ct.meldt, dezer dngeu een bijzonder sterk t voorgevoel dat een groot fortuin in deze trekking; van de loterp zpn deel zou zpn. De laatste dag brak aan en nog was zpn nommer niet getrokken. Mefcp de middagpost nog geen tijdingNu i3 alleen zpne: hoop op de telegraaf gevestigd, en niet te vergeefs.) Omstreeks 4 uur toch brengt de stationsbode hem befc: zoo gewenschte telegram. Het geheele gezin is buiten| zich zelf van verwachting; geen van allen heeft deni moed het allesbelovende couvert te openen, dat heffi nog van het verwachte geluk scheidt. Gelukkig dat ui een vriend bp de hand is, onvervaard genoeg om bet? zegel te verbreken en het telegram te lezen. «En waf krpgen we nu?!» roepen de verrukte eigenaren vanj het gelukkige lot, «de dertig-of da vyfligduizend? !c «Je krpgtje krijgttwee logé's van avond1 met den laatsten trein!» Te Burg op Texel is iemaud die sedert ruim 23 jaren iu het bezit is van denzelfden leeuwerik. Dé vogel geniet nog eene flinke gezondheid eu is vlug en tierig. De fundamenten zpn gereed voor de nieuwe groote cacao-fabriek, die de bekende firma J. en C. Blooker aan da Weesperzijde te Amsterdam op richt. Voor dit werk is noodig geweest een ont- graving van 7000 M3 grond, waarna zijn ingeheid omstreeks 1900 heimasten, elk ongeveer 12 M. lang. Aan fundeerkout is gebruikt 7 M3 eikenhout, 71' M3 Amerikaausch grenen- eu 16 M3 dennenhout e: tot verbinding 1000 kilo yzer. Om de metselwerken op een hoogte te brengeu van 2 M. uit den fuu- deeringvloer zpn gebruikt 600,000 waalsteenen. Den 15n wordt met den bovenbouw begonnen. De waterval van de Niagara krijgt nn een waar diger omgeving dan tot dusverre, en men zal niét meer op alle fraaie gezichtsponten toegangsgeld moeten betalen. De Amerikaansche oever der rivier is nu eiudelpk, over een lengte van 1 Eng. mjjl en 100 a 800 voet breedte, staatseigendom gewot- den. Er wordt daar een park aangelegd en alle gezichtspunten zpn vrp. Van de zyde van Canada zullen ook dergelyke maatregelen genomen worde®. Een particulier bericht te Toulon, meldt dat de «Moselie» do geheele equipage van de «Renurd» (vroeger gemeld als waarschynlyk vergaan), gevon den zou hebben op een eiland in de Golf van Ada®. Men hoopt dat dit bericht bevestigd zal wordefc. Als een middel tegen den beet van mnggen fln vliegen waarvoor de tijd nu weer aankomt £- beveelt een inzender in de »Landw. %tg.,« een schea- kundige, een zeer eenvoudig middel aan, nl. uit insmeren van de gebeten plekken met zeep. Men wrpft ze iu, tot zy dik met schuim bedekt zpn $u men laat dat dan opdrogen. Zoo verdwijnt de jeu kende brandende ppn geheel en al. Het middel moet beter helpen dan geest vin salammoniak, chloroform, nagelolie enz. Het isge- makkelyk te beproeven. Tot nog toe meende men dat het eene onmoge- lpkheid was, blindgeborenen door middel eenner operatie ziende te maken, maar eone dezer dagen door professor dr. Pflüger te Bern verrichte ope ratie beeft bewezen dat de mogelykheid bestait. Een vpftienjarige blindgeboren knaap werd door den geneesheer onderzocht en deze ontdekte dat de gezichtszenuw niet verlamd was, maar dat het zien door benig ander gebrek werd verhinderd, zoodat men, r>a verwijdering er van, de hoop mocht koesteren dat de jongen ziende zoude worden. Pflüger ging tot de operatie over en werkelijk kon do knaap, toen de blinddoek werd afgenomen, zien; hp heeft echtor hoegenaamd geen begrip ?an aard, verhoudingen eu afstanden der dingen, die zich aan zpne blikken vertoonen. Zoo liet proj^s- sor Pflüger hem b. v. zijn hand zien, die de knaap vaak betast en gedrnkt had, maar bp wist met wat dit was. Men wees hem de liefdezuster, jöie hem verpleegde en een heer aan, eu vroeg wie vrouw eu wie man was; hp gaf daarop een juist Éht- woord, maar toen de zuster het witte mutsje, Mat hp vroeger betast bad, afnam, en de heer een Wit ten doek om het hoofd deed, noemde bp den ffian dadelijk eene vrouw eu omgekeerd. Niettegenstaande de zorgvuldigste verpleging, maken al de nieuwe indrukken den knaap verw&rd en vermoeidhp bevindt zich op het oogeu&lik bp zijne ouders, die in een dorp in het karbon Freiburg wonen, maar zal spoedig weder door'den professor, die er niet aan twyfelt of zpn gezic|ts- vermogen zal volkomen normaal worden, woiiüeu onderzocht. t t HEUSDEN, 4 Jali. Boter 65 70 centj,:por stuk van 6 ons. Eieren 4 a 41/2 cent. 's HERTOGENBOSCH, 6 Juli. Op de heden (Maandag) gehouden markt van vette kalveren waren aangevoerd 188 stuks. De prps was le kwal. vau 0.46 tot 0,48; 2e kwal. van 0.42 tot 0.46; 3e kwal| vau 0.86 tot 0.42 per kilogram. De prps der boter was f 0.96 a 1.24. Heden overleed op een-en-zestig-jari^ leeftpd, de WelEdolGestrengo Heer Mr. WILLEM AD RIAN LTS VERHELLOU1 Rechter-Plaatsvervanger, Advocaat en Proq renr alhier. 's-Hertogenbosch, 3 Juli 1885. C. VERHELLOUW—Payen] Eenitje en algemeene kennisgeving Heden overleed te Am sterdam den ouderdom van 47 jaar, mijn geliefdf zoon, den Heer N. W. POSTHUMUS, li leven Directeur der Rijks Hoi gere Bujj gersehool aldaar. W. POSTHUMUS. Mede namens de familie Hensden, 30 Juni 1885. al hiel die eeuen uitersten wil onder huune minute| heb ben van Mevrouw CAROLINA JOSINA BAfSCH, geboren Heshusius, overleden te Hensden 2w Mei 1885, wordeu verzocht daarvan opgave te| dom aau deu Notaris DE GIER te H e n s d e n. Voor zaken betreffende hei Kan toor van wijlen den Heef Mr. WILLEM ADRIAN US VERHELLOUW, |\dvo- kaat en Procureur te 's-Hertogenbosch, gelieve men zich te wenden tot Mr. E. VAN )J3IN- NICQ BERGMAN, Advokaat en Pro|ureur aldaar. VHertogenbosch, 5 Juli 1885. GEVRAAGD OP HET Een goed Huis in Bordeaux zoekt in alle plaatsen waar hetzelve nog niet vertegenwoordigd is, ge schikte PERSONEN voor den verkoop van Wijn en Gedistilleerdde verkoopen moeten door den Agent gegarandeerd worden zeer ganstige voor waarden. Het Huis garandeert den Wijn en het Gedistilleerd. Franco brieven aau den chef van het Huis, die zich iu Holland bevindt, adres de Heeren NIJGH VAN D1TMAR, Rotterdam, Letters H H. Wordt tea spoedigste GEVRAAGD niet beneden de 16 jaar, goed kunueude lezen eu schrijven, geschiktheid en lust bezittende om ia eene kruideuiersaffaire te Heusden werkzaam te zpn. Eigenhandig geschreven brieven, onder de letters VW worden ingewacht bp den uitgever dezer courant. jaarlpksche verdienste wordt aan degelyke en beschaafde personen, welke met den gegoeden stand omgaan, door de uitoefe nig eener Agentuur aangeboden. Franco offerten, met opgaaf der tegen woordige betrekking, aan het bureau van dit blad, onder het Motto «Flinke Agenten.* Voor een jongmensch, met den aanstaanden cursus eene der bovengenoemde instellingen be zoekende, bestaat gelegenheid in een fatsoenlijk stil gezin, voor Brieven, onder letter L, aan het bureau van dit blad. zal ten verzoeke zijner principalen, op Dinsdag 14 Juli 1885, en zoo noodig den volgenden dag, om contant geld, ten slerfhuize van den Heer VAN BAASBANK, Notaris te Heusden: I Adres onder motto «Dagblad» aan het Burean dezer courant. _L toebehoord hebbende aan genoemden Heer Van Baasbank, bevattende Een keurig Salon-Ameublement (2 Canapés, 2 Chaise-Longs, 2 Fauteuils met 0 bijbehoorende Stoelen en Statie-Gordijnen); voorts Canapés, Fauteuils, Stoelen, Mahoniehouten en andere Tafels, Spiegels, Schilderijen, Spiegelkast met. losse hoeken, Dames Schrijflessenaar en Werk tafeltje, eene collectie Kristal, Porselein en Zilverwerk, Mahoniehouten Boekenkast en Schrijfbureau, Pendules met Coupes, Gang-en andere Klokken, 2 Mahoniehouten Araeiible- menten voor slaapkamers, Vloerkleeden, Loopers enz., Statie- en andere Gordijnen, Haarden, Kachels, Koperwerk, Keukengereedschap, Lin nen- en Kleerkasten, Mahoniehouten en IJzeren Ledikanten, Waschtafel met Marmeren blad, prachtige Gasornamenten, Tuintafel met Tuin en Strandstoelen, Kantoorlessenaar met Kantoor stoelen, Boekenkasten, Copiëerpers en wat ver der tot een deftigen inboedel behoort. De verkoop vangt aan des voormiddags ten 9 ure. De goederen zijn ten sterfhuize te bezichtigen op Zïilerdag 11 Juli, des voormiddags van 9 tot 12 uur en op Maandag 13 Juli, des voorm. van 9 tot 12 en des namiddags van 2 tot 5 uur. De ONTVANGER DER REGISTRATIE en DO MEINEN te Werkendam zal iu het openbaar op WOENSDAG 22 JULI 1885, ten herberge van Molrik te Heusden, des voormiddags ten ELF ure, teu overstaan van Notaris DE GIER: Op DONDERDAG 23 JULI 1885, des voormid dags ten ELF ure, ten herberge van Wink te Wer kendam, ten overstaan van Notaris KERKHOVEN, iriftNivdpefl iTlfTfliHii jmami A~ rk~'

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1885 | | pagina 3