BUITENLAND. BINNENLAND, BURGERLIJKE STAND. LAND-" EN T UINBOUW. AraDjnez is als uitgestorven. HEUSDEN. lü Juli. t De tweede onderwijzers-vergadering in het arrondissement Heusden zal alhier gehouden worden op Donderdag 16 Juli a.s., ten huize van den heer 11. Mourik. Behalve de huishoudelijke zaken en eenige voordrachten zijn de volgende punten ter inleiding gesteld Stijlleer, door den heer Prinsen, Ned. taal, Causerie, door den heer J. v. d. Beek, opleiding voor Floofdacte in dit arr., door den heer D. Scholten. t De Notaris Rits te V Bosch, Heusdenaar (Wordt vervolgd). van geboorte, die alhier ook zijne aanvankelijke opleiding genoot, hoopt 26 Augustus a s. den dag te herdenken waarop hij vóór 50 jaar door Z. M. tot deze betrekking werd benoemd. t NEDERHEMERT, 6 Juli. Heden morgen ten P/s ure brak alhier brand uit in het huis bewoond door de Wed. H. Schilders alhier. Huis en inboedel was weldra een prooi der vlammen. Ook een geit kwam daarbij om. Door de spoedige hulp der brandweer bleef de brand tot dit pand bepaald. Het huis was tegen brandschade verzekerd, t 8 Juli. Gisteren morgen was A. B alhier op weg om met een wagen hooi te halen. Een jongen zat in den bak en had een zeis bij zich leggen. Door het een of ander toeval wer den de paarden schichtig en wierpen het boven- stel van den wagen dat in een sloot terecht kwam, waaronder de jongen met de scherpe zeis was gelegen. Ijzingwekkend is de gedachte aan het lot van den knaap, die naar men vermoedde niet dan zeer verminkt, door het scherpe werk tuig, zou teruggevonden worden en die, als door een wonder gered, er nagenoeg ongedeerd en met den schrik afkwam. tBRAKEL, 8 Juli. Gisterenavond is een 17- jarige jonge dochter, J. de Y. alhier, die ,/naar stroom" d. i. naar de Waal ging om water te halen, boven van den dijk bij den Mei- dam langs de bazaltglooiïng naar beneden gestort, met het noodlottig gevolg dat zij haar rechter been op twee plaatsen beneden de knie heeft gebroken. Bij gebrek aan een plaatselijken genees-, heel- en verloskundige, dat zich ook bij het onderha vige geval weer sterk deed gevoelen, werd hulp verzocht en volvaardig verleend door den arts R. Korteweg te Herwijnen, die het been gezet heeft. Voorshands is de toestand der patiënte, hoewel pijnlijk, vrij bevredigend. t RIJSWIJK, 8 Juni. Heden morgen tusschen 7 en 8 ure ontstond in eene woning, de van ouds bekende branderij, bewoond door G. Lie- raert, brand. In een oogwenk stond alles in lichte laaie vlam en, uitgezonderd eenige kleeding en eenig levend gedierte buitenshuis, hetwelk nog in tijds verwijderd kon worden, was alles spoedig eene prooi der vlammen. De oorzaak is tot heden onbekend. Huis en inboedel waren tegen brandschade verzekerd. t ZEVENHUIZEN! *t~Is een schoon gezicht door onze velden te wandelen. Afwisseling, die ons zoo aangenaam stemt, bespeurt men bijna bij eiken voetstap. Hier een veld, waarop gemaaid gras ligt, dat onze reukzenuwen prikkelt, daar hooioppers, die op den wagen wachten, ginds ge maaid karwei, elders gemaaid koolzaad. Het be schot dezer veldvruchten is goed, qualiteit uit muntend, quantiteit groot. De overige veldvruchten, erwten, aardappelen, tarwe, vlas enz., staan goed te velde. Muizen, die verleden jaar zoo zeer de plaag dezer streken waren, zijn er niet te zien wel vertoont zich hier en daar een enkele rat, doch niet zooveel dat er reden tot klagen bestaat. Tevens maakte mij een landbouwer opmerkzaam op kleine beestjes (luis) in de erwten en verzekerde mij, dat die er eerst sedert een paar dagen in zulk eene groote hoeveelheid gekomen warenmaar de hoofdvoortbrengselen, tarwe, hooi, aardappels staan goed te velde. De prijs der kaas blijft eveuwel laag. Een enkele boer maakte 18.50. Een paar dagen later daalde hij tot ƒ16. t WIJK. Aan den lieer M. v. D., onderwijzer aan de openb. school alhier, is door den Min. van oorlog toegestaan hem, bij gunstige uitzonde ring, vrij te stellen voor het dit jaar onder de wapenen komen tot bijwoning der herhalingsoefe ningen. tWOUDRICHËM. Tot waarneming van het post- en telegraal kantoor te Kapel bij Goes is van hier verplaatst de heer C. A. Struick. t Bij Kon. besl. is met ingang van 12 Juli herbenoemd tot Burgemeester de Heer J. L. Kingmans. ALMKERK, 7 Juli. Tengevolge der herbe noeming van onzen hooggeachten burgemeester, den heer A. van de Koppel, wapperde heden uit den toren, de raadkamer en bijzondere gebouwen de vaderlandsehe driekleur. tVoor de vacante betrekking van onder wijzer aan de openbare school aan de Voorsteeg te Almkerk, jaarwedde 600, hebben zich 30 sollicitanten aangemeld. Voor dezelfde betrekking was twee jaar geleden slechts éen sollicitant. t DALEM. De le Luit. A. v. d. Hoeven, van het 3de Regt. Vest.-Art. te Gorinchero, is met 1 Oct. a.s. benoemd tot leeraar bij den artillerie-cursus te Delft, en wordt daartoe op 1 Sept. naar genoemde stad overgeplaatst. Naar het „Hbl." uit goede bron verneemt, zal de zooveel geruchtmakende zaak der Haagsche huzaren officieren, toch door een krijgsraad nader worden onderzocht. Men verneemt dat Mr. Michiels van Ver- duijnen na eenig beraad verklaard heeft, zich niet te kunnen belasten met de verdediging van Jeanne Marie Lorette. Er zijn vonrloopige opnemingen gedaan om de buskruitfabriek vüe Krijgsman" te Muiden weder op te richten. De collecte op het Zendiugsfeest te Mid- dachten heeft 1483.70, en de verkoop van programma's circa 4500 opgebracht. Gedurende deze eeuw zijn door verschillende binnen- en buitenlandsche Bijbelgenootschappen reeds 15.000.000 bijbels in 226 talen gedrukt en over de geheele wereld verspreid. De heer P. Polvliet van Hellevoetsluis be haalde te Kopenhagen op de Internationale ten toonstelling van Pluimgedierte den hoogsten eere- prijs, nl. een groote gouden medaille en nog twee zilveren. Over het afgeloopén jaar heeft de exploitatie der gasverbruikers in Leiden door de gemeente lijke fabriek 84.066,22 winst voor de gemeente kas opgeleverd. Een lid van de Amsterdamsche Wielrijdtrs- Club heeft den 5 Juli van Arasterdam naar Go- rinchem heen en terug, een afstand van 150 K.M., gereden in één dag. Hij vertrok des och tends half acht en kwam des avonds ten 10 ure terug, na te Gorinchem ruim 3 uren gepleisterd te hebben. De weg is bijna geheel straatweg. Het treurig ongeval, dat 11. Zondag te Zierik- zee aan een gezelschap door het omslaan en in het water geraken van het rijtuig, waarmee een speeltocht werd gedaan, is overkomen, heeft nog grooter omvang gekregen dan eerst gemeld werd. Behalve de vrouw, wier dood oogenblikkelijk volgde, men zegt door een zwaar stnk hout of ijzer, dat op haar viel toen ze reeds uit het water gehaald was, zijn nu ook een andere, even eens bejaarde vrouw en een meisje van 5 jaren aan de gevolgen bezweken. Dat kind, 't welk nu evenals haar grootmoeder, een slachtoffer van de vroolijk begonnen reis geworden is, vierde juist dien dag haar verjaardag. Toen er 's morgens om deze heugelijke gebeurtenis heel wat buren en kennissen bijéén waren, werd besloten gezamenlijk wat uit te leggen en te gaan rijden. Natuurlijk moest de jarige medeEr wordt thans onder zoek gedaan naar de omstandigheden die zich voor en tijdens het ongeluk hebben voorgedaan. Men verhaalt van een boer, die voorbijrijdende de aanleidende oorzaak zou zijn geweest en niet temin geen oogenblik ophield om hulp te bieden. Het zal echter goed zijn voor hieraan geloof te slaan de uitkomst van het ingestelde onderzoek af te wachten. Dinsdagavond klom te Grave het zoontje van een zekeren P., oud 8 jaren, op den hooizolder van G. W., om hooi in de ruif te werpen voor het vee. Hij viel voorover van het hooi in de ruif, met het noodlottig gevolg dat de tong tus schen de tanden geklemd geraakte en zoodanig werd gekwetst dat het vooreinde moest worden afgeknipt. Ook constateerde de geneesheer hersen schudding, zoodat men voor het leven van het kind vreest. Te Gorsel wilde dezer dagen het zoontje van den kastelein S. op den deel een stier, die met een poot in het touw verward was geraakt, bevrijden. De stier stiet hem echter achterover, waardoor de knaap met het achterhoofd op den scherpen kant van een steenen voerbak terecht kwam en zich zoodanig verwondde, dat hij nog dienzelfden dag is overleden. Het te Utrecht zoo deerlijk verbrande kindje is in 't ziekenhuis aldaar overleden. Bij Getfen is een personentrein op weg naar 's Bosch ont spoord; de weg was versperd, doordien drie wagens met fruit, voor Londen bestemd, geheel verbrij zeld werden; persoonlijke ongelukken hadden niet plaats. Te Meppel is een tienjarig zoontje van den wissel wachter Rutten door een trein naar Groningen overreden. Het kind werd als 't ware vermorseld.Een 18 jarige jongeling uit Steen deren is te Warnsveld in den IJsel verdronken. In de haven van Den Bosch is gezonken de stoomboot van Leiden op Den Bosch, bevelvoerder Planjer. Met lichten is men bezigveel goede ren, vooral kaas, zijn bedorven. Bij Jutfaas is uit het water opgehaald het lijk van een vrouw uit Utrecht, die daar sedert Zaterdag werd ver mist. In de Gasstraat te Breda heeft een brand plaats gehad, die spoedig gebluscht werd. De ei genaar werd op het vermoeden den brand aange stoken te hebben, in hechtenis genomen. De politie te Zwijndrecht heeft de daders opgespoord, die daar een ruit van een coupé van een perso nentrein hadden ingeworpen. Het zijn vier knapen van 13 a 15-jarigen leeftijd, die een zeer ernstige berisping ontvingen, daar er geen termen beston den, hen strafrechterlijk te vervolgen. f Heusden, van 29 Juli. Geboren: Adriana Maria, d. v. P. v. Ooijen en M. HexspoorFranciscns Johannes, z. v. Tim mermans en A. M. Spierenburgh. f Baardwijk, van 1 Juni tot 1 Jnli. Geboren: Josephns, z. v. J. v. d. Hoven en A. de KloePeter, z. v. F. Otto en J. de Nijs Maria, d. v. Petrus Verhoeven en H. MaasPhilo- mina, d. v. H. Maas en J. v. GestelAdriana, d. "~ZOMERZITTING der Provinciale Staten van Noord-Brabant. *Een bericht nit Madrid van 7 Joli 's avonds lnidt, dat er in de laatste 24 uren 1715 gevallen van cholera waren, 805 sterfgevallen; in Valencia alleen 926 gevallen en 434 sterfgevallende vluch telingen brachten de epidemie over naar Malaga, Avila, Salamanca, Cuidad Real en Albaceta. Dinsdag 7 Joli te Madrid 1 geval, 6 dooden in de provincie Valencia 660 gevallen, 408 over leden. De toestand in het zoo ontzettend geteisterde Spanje moet allertreurigst zijn en gaat alle be schrijving te boven. De ongelukkige bevolking, die door een razen- den augst bezield schijnt, ontvlocht de besmette plaatsen, maar ook dit helpt niet. Reeds in den trein overvalt hen soms de doo- delijke ziekte en aan het eerste station worden zij stervende uitgedragen, waar zij hulpeloos sterven. De apothekerswinkels zijn gesloten en doctoren, die bereid zijn naar dit groote graf te gaan, kan men niet viuden. Ook iu de tot heden vrij gebleven provinciën zijn verscheidene gevallen voorgekomen, die den schrik doen toenemen. Bazaine moet in Spanje in gebrek verkeeren. Hjj moest onlangs bedanken voor de uitnoodigiug van een zijner vrienden om te komen eten, we gens gebrek aan een behoorlijke jas en om te leven verkocht hij eenige geschenken van Napo leon III, waaraan hij veel waarde hechtte. Bij de volksstemming in het kanton Zurich is de wederinvoering der doodstraf met 27,577 tegen 21,377 stemmen verworpen. Er woont te Rozy Belval, in het Fransche de partement Aisne, een vrouw die zeven en twintig kinderen gehad heeft, waarvan 25 iu bet leven zijn. Zij kreeg eens 5 kinderen iu éen jaar. Den 2en Januari beviel zij nl. van ebn drieling en den 27eu December van een tweeling. Van de 27 kinderen zijn er 21 van het manlijke geslacht. Dat is eone vrouw die men in Frankrijk, waar- het zoo treurig gesteld is met do toename der be volking, wel in waarde mag houden. Te Toulouse heeft men bij hot uitvoeren van herstellingen aan een huis in de straat des Ren- forts een zeker aantal beenderen ontdekt, afkomstig van pasgeboren kinderen. Ook ecuigou tijd gele den werden soortgelijke beenderen gevonden in hetzelfde huis. Die nieuwe ontdekking heeft op de bevolking een diepen indruk gemaakt, die zich nu afvraagt of men welligt hier met eene engelen maakster te doen heeft, zooals weleer te Montaubau. Do Oostzee moet tegenwoordig zoodanig met zee honden overbevolkt zijn dat ze het der scheepvaart moeielijk beginnen te maken en er eerlang gere gelde jachten op deze dieren zullen moeten onder nomen worden. Uit Stockholm meldt men, dat een laboratorium ter beroiding van vuurwerk in de lucht gesprongen is, verleden Zondag, des morgens te 7,/3 uren. Drie per- souen, waaronder de eigenaar, kwamen daarbij om. De oorzaak is onbekend. Een luchtballon met 2 personen, die opgestegen waren om photographiscbe afbeeldingen van Londen te maken, kwam Maandag-middag, door een lek. in »Hydepark« met groote snelheid neerdalen en viel iu het water bij de »Eastbridge«. Een aantal belangstel lenden trachtten het gevaarte met touwen daaruit te halen, en na eene mislukte poging, waarbij de ballon weer opsteeg, slaagde men eindelijk. De beide lucht reizigers warou ongedeerd. Verleden week is te Limoges eene belangwek kende militaire manoeuvre uitgevoerd: 5 eska drons dragonders zijn er op eene plaats, waar de stroom bijzonder sterk was, te paard in slagorde de Vienne overgezwommen en dat wel twee maal, de tweede maal voorzien van sabel en karabijn en twee pakjes patronen elk. Aan de overzijde gekomen, deed men eene charge op een onderstelden vijand. Een eigenaardig werk is door den heer Bergholtz te Chicago uitgegeven, nl. het »Onze Vader* in 189 talen. Ongeveer 4 jaren heeft de heer Bergholtz hieraan gearbeid en deze uitgave kost hem niet miuder dan 3000 dollars. rukte zij zich uit zijne handen los, vloog op den rond gang toe en wierp zich er af. Nog voor Sandro de plaats bereikt had, was zij in de duistere diepte verdwenen zonder zich een oogwenk te bozinueu sprong hij baar na in den afgrond. De woeste bende, die tot aan den rand van de kloof vooruit drong, hoorde geen ander gelnid meer dan het doffe geraas van de neervallende steenbrokken. Sandro doorzocht de kloof den ganschen nacht en riep onophoudelijk haar naam het gebruis vau den waterval overstemde zijn geroep, en geen antwoord volgde. v. A. v. Zeist en W. Smits Johanna, d. v. T. v. d. Water en M. Swinkels. Overleden: J. v. Straten, echtg. v. H. de Kort, 58 j.P. v. de Leur, echtg. v. L. LeijteLs, 37 j.; A. Schilders, jd. 19 j. t Meeuwen, van 1 tot 30Jnni. Geboren: Antonie, z. v. Jan Bonis en Eli sabeth Dekker; Johanna, d. v. Arie Stravor Jz. en Johanna v. Herwijnen. Overleden: Gerardns Verhoeven, 42 j. z. v. Autonie Verhoeven en Geertrui Hendriks Neeltjo, 16 d. d. v. Marinus Knckknk en Heijltje Lankhaar. t Hedikhuizen, van 1 Juni tot 30 Juni. Geboren: Antonetta Petronella, d. v. J. Vngts en Maria v. de WielJohanna, d. v. W. Coensen en Christina Klaren; Wilhelmus, z. v. W. Coensen en Christina Klaren (tweeling)Johannes Baptist, z. v. P. v. d. Brand en Maria v. Beurden Doro thea Iluiberdina, d. v. H, A. Verhoeven en Jo hanna Adriana BnijsAlouijsins Paulas Josephus, z, v. J. M. Boelaars en Cornelia Stevens Johannes Lambertus, z. v. P. v. Grevenbroek en Petronella Fabree. Overleden: Catbarina, d. v. Antonetta v. Bommel, 4 j.Johanna, a. v. Willem Coensen en Christina Klaren, 12 d.Wilhelmus, z. v. Willem Coensen en Christina Klaren. t Woudriehom, van 130 Juni. Getrouwd: Adam v. Straten, jm. 21 j. en Jenneke Baks, jd, 19 jDirk Verhagen (van Ca- pelle N. B.), jm. 25 j. en Adriana Elisabet Daim, jd. 25 j.; Blom Marinus Verzijl, jm. 28 j. on Cor nelia v. Vngt, jd. 21 j. Geboren: Matthijs, z. v. H. Baks en W. v. Wijngaarden Cornelis, z. v. J. A. v. Pelt en A, v. Woerkom Izaiik, z. v. L. Kieboom en J. Hoog- stadenJohanna Antonia, d. v. P. C. Kentie en A. LeenonHeudrika, d. v. M. Baks en J. Hart man Johannes, z. v. J. v. Wijngaarden en M. Hartman. Overleden: Dientje Viveen, 7 m.; Wilhel- mina Anna Maria Heessols, 18 d.; Gerritje Ruis, 10 m.; Jan Baks, 4 ra. Vergadering van Dinsdag 7 Juli, namiddags ten 2 ure. VoorzitterJhr. Mr. P. J. Bosch van Drakestein, Commis saris des Kotiings. GriffierMr. P. F. van Cooth. Tegenwoordig 55 leden. De voorz. opent dc vergadering. In zijn rede herdenkt en en betreurt hij het overlijden van de heeren J. Smits, R. Mid delkoop en J. H. van der Marck, die sints 1850, de laatste sints 1859, als leden der Prov. Staten met ijver werkzaam waren. In het bijzonder wordt het verlies van den heer Mid delkoop betreurt, die tot de werkzaamste leden der Staten be hoorde en zich ook als voorz. der bijz. commissie van de wa terschappen door zijn deskundig en onpartijdig oordeel onder scheidde. Bij de bespreking van nijverheid, handel en scheep vaart wordt ook opgemerkt dat in het afgeloopen jaar bij verminderde teelt van boekweit en tarwe, die van haver, aard appelen en grasgewassen beduidend is toegenomen zoo werden b. v. tot gras- en hooiland ten vorigen jare 115,000 hectaren, d.i.6500 meer dan gemiddeld in de jaren 1881 tot 1882 aangewend. Met betrekking tot dn kunstwegen die reeds zijn of zullen worden aangelegd en die op circa ƒ200,000 worden geraamd, wordt medegedeeld dat dit bedrag schier geheel kan worden bestreden uit de som van 65,000, voor elk der dienstjaren 1885-1888 daartoe bestemd terwijl volgens de ontworpen be grooting ƒ15,000 tot verbetering van de rivieren en waterlei dingen ia gesteld en daarop 49,000 voor aflossing van prov. geldleeningen voorkomt. Hierna wordt de vergadering in naam des Konings geopend. Aan de orde wordt gesteld bet onderzoek van de geloofs brieven der nieuw gekozen leden B. A. Middelkoop en A. Wal ter. De commissie besluit tot toelating, waarna het lid Middel koop als zoodanig wordt beüedigd. De griffier geeft voorlezing van 77 nieuw ingekomen en 17 in de najaarszitting van 1884 aangehouden stukken, waarom trent beslist wordt als volgt Worden aangenomen zonder beraadslaging of stemming: drie stukken, waaronder eene aanvraag van Gebr. Spierhigs om uit betaling van een prov. schuldbrief, die is uitgeloot, doch waar aan coupons ontbreken. Worden afgevoerd van de lijst van stukken twee stukken, waaronder een ontwerp-reglement op de dammen, dwars- en achterdijken in de traverse der Beerscbe Maas. Worden aangehouden: vier stukken, waaronder een ontwerp besluit tot wijziging der inrichting van 't waterschap „Hooge Measdijk van Stad en Lande van Heusden." Worden aangenomen voor kennisgeving: 15 stokken. Is verzonden aan Gedeputeerde Staten, om onderzoek en verslag: eene aanvraag van 't waterschap Binnenpolder vau Herpen, oin wijziging van de inrichting van 't waterschap 's lands van llavenstein. Zijn verzonden aan de bijzondere commissie voor de water schappen 7 stukken, bevattende ontwerp bijzondere reglemen ten en ontwerp-besluiten voor en van waterschappen. Zijn in handen gesteld der bestaande bijzondere commissie, samengesteld uit de leden Mastboom, A. J. van den Heuvel en mr. Van den Biesen: a. voorstel van Ged. Staten tot 't verleenen eener bijdrage in de verbeteringskosten van den Voorsten Stroomb. verslag van de bijzondere commissie uit de Staten, voorstellende eenige maatregelen ter voorkoming van verontreiniging van 't water door den afvoer van fabrieks- afval. Na een ingewonnen scheikundig onderzoek deelt dé com- - missie mede, dat het schadelijk voor de gezondheid is van dat water te drinken en de bedorven lucht er van in te ademen en dat de bestaande toestand bij epidemieën gevaar oplevert. Zij stelt daarom voor eene wijziging te brengen in het prov. reglement op de watsrleidingen. e. Bericht vau den hoofding. v. d. prov. waterstaat, eenige wijzigingen in bovenstaande voorstellen in overweging gavende d. adres van de gemeente Tilburg, verzoekende1. niet aan te nemen de voorstellen der bijzondere commissie;'2. de Voor ste Stroom te verbeteren, overeenkomstig 't voorstel van Ged. Stateu 3. ten aanzien van de reiniging van het water af te wachten de voorschriften, daartoe te geven door 't gezag, aan gewezen bij de wet van 2 Juni 1875 (Stbl. no. 95). Is in handen gesteld van de commissie van rapporteurs van verleden jaar, bestaande uit de leden A. J. van den Heuvel, Coovels, jhr. De Willebois, van der Velden, Arts en Mast boom een ontwerp-besluit tot regeliug van de vergoeding van reis- eu verblijfkosten aan den hoofd-ingenieur en den inge nieur van den prov. waterstaat en de leden van bijzondere commissieën uit de Staten. Is in handen gesteld der bestaande bijzondere commissie een brief van Ged. Staten, ten geleide der bedenkingeu van de liooge regeering tegen vastgestelde reglementen voor de water schappen Megen en Ooien. Zijn gezonden aan de comm. van rapporteurs over de be grooting: 11 stukken, waaronder eene aanvraag der Noord-Br. maatscb. van landbouw om een provinciale bijdrage van ƒ1500. Worden verzonden aan de 6 afdeelingen: 16 stukken, waar onder een adres van notaris W. A. Coolen te Hel voort, om wijziging in de inrichting van het waterschap de rivier De Dommel c. a., met een voorstel van Ged. Staten om hierop te berichten dat alsnog aan dit verzoek geen gevolg zal kun nen gegeven worden. Nog enkele aanvragen worden naar de le, 2e, 3e en 4e afd. verzonden, waarna de trekking der afdeelingen plaats heeft en deze vergadering gesloten wordt, om Donderdag 9 Juli,'s nam. ten 1 ure, te worden voortgezet. t UITWIJK, 7 Juli. De plak der zwarte aal bessen is dit jaar enkele weken later ingevallou dan het vorige jaar. Wegens gebrek aan vocht en tengevolge van het schrale weder zijn ze veel minder van qualiteit. Ze worden voor de verzen ding naar Engeland opgekocht a 12 cent de K.G, Ook het rooien dor vroege aardappelen is hier eu

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1885 | | pagina 2