Pergameiilpapier, Zuivere Grasboter!! Onroerende Goederen lui pii II, Sur Verpachting publiek verkoopen: Een HUIS «n ERF, Een perceel Bouwland, Tiendverkooping. i)e Notaris BOLL te Dintlier. verkoopen, INBOEDEL. Gemengd Nieuws. Afloop van Aanbestedingen. "CORRESPONDENTIE. "MARKTBERICHTEN. ADYERTENTIEN. L. VEERMAN 75 CENT. 80 CENT A. BRUNSTING Rz. BEILEN. Men lette op voordeelige voor van DIENSTNE\ het Leger waarden MING voor Nederlandsch Iridië, Openbare Yerkooping Donderdag 16 Juli Donderdag 30 Jnli («ÜUINCHIM. kost, inwoning sn huiselijk vsrkeer. V E li P A CU TEN: Vrijdag den 17n, Denzelfden dag, Zaterdag den 18n, Dingsdag den 2 ln, 1885; VERKOOPEN de Landen van liet domein oogst 1885, onder Andel, Aalbnrg, ïïeesbeen en Gansoyen. de Tienden van bet domein oogst 1885, onder Wer kendam, De Werken en Sliedrecht. Een zeer net onderhouden t ZUILICHEM a/d WAAL, 9 Juli. De aardap pelen gelden thans ƒ3.00 per HL. Het kranke Landmeisje. Heden overleed te Amsterdam, in den ouderdom van 47 jaar, mijn geliefden zoon, den Heer N. W. POSTHUMUS, in leven Direcleur der Rijks Hoogere Bur gerschool aldaar. W. POSTHUMUS. Mede namens de familie alhier. Heusden, 30 Juni 1885. voorradig in den Boekhandel van in vaatjes van pl. m. 11 en 22 KILO a 0.7; en ƒ0.80 per kilo, wordt franco aan elk statio^ onder rembours geleverd door BRINKSTRAAT no. 29, omschreven in gedrukte mededeelingen me gr tis verkrijgbaar zijn bij het Departeme: van Koloniën te 's-öravenhage en voort bij alle Burgemeesters. Voor epn jongmen«ch, met den aanstaanden cursus eene der bovengenoemde instellingen be zoekende, bestaat gelegenheid in een fatsoenlijk stil gezin, voor Brieven, onder letter L, aan het bureau vau dit blad. VAN De Notaris DE GIER te Heusden, is voor nemens in de maand .Juli 1885, te des namiddags ten 5 ure, ten huize van den Heer J. Bonman Jr. te Wijk, de Tienden toebehoorende aan C. du Boeutf te Andel en Hk. Bleijenberg c.s. te Wijk. des voormiddags ten 11 ure, ten huize van J. Vos in het Veerhuis te Veen, voor Mejuffrouw de Wed. M. Duijser te Veen. des voormiddags ten 11 ure, ten huize van 11. MouriJc, in het Wapen van Amsterdam te Heus den, de Tienden toebehoorende aan Seger Verha gen, Mr. W. D. Bosch Hz., C. J. van Andel Gz., Van Tienhoven, W. Jiskoot en de tarwe voor G. Huigen. des namiddags ten 5 ure, ten huize van J. Kalis in de Zwaan te Andel, ten verzoeke van den Heer Naaijen en anderen. Alles breeder bij billet ten omschreven. zal ten verzoeke zijner principalen, op Dinsdag 14 Jnli 1885, en zoo noodig den volgenden dag, om contant geld, ten sterfhuize van den Heer VAN BAASBANK, Notaris te Heusden: toebehoord hebbende aan genoemden Heer Van Een keurig Salon-Ameublement (2 Canapés, 2 Chaise-Longs, 2 Fauteuils met 6 bijbehooren le Stoelen en Statie-Gordijnen); voorts: Canap-s, Fauteuils, Stoelen, Mahoniehouten en andere Tafels, Spiegels, Schilderijen, Spiegelkast met losse hoeken, Dames Schrijflessenaar en Werk tafeltje, eene collectie Kristal, Porselein en Zilverwerk, Mahoniehouten Boekenkast eu Schrijfbureau, Pendules met Coupes, Gang- en andere Klokken, 2 Mahoniehouten Ameuble menten voor slaapkamers, Vloerkleeden, Loopers enz., Statie- en andere Gordijnen, Haarden, Kachels, Koperwerk, Keukengereedschap, Lin nen- en Kleerkasten, Mahoniehouten eu IJzeren Ledikanten, Waschtafel met Marmeren blad, prachtige Gasornamenten, Tuintafel met Tuin en Strandstoelen, Kantoorlessenaar met Kantoor stoelen, Boekenkasten, Copiëerpers en wat ver der tot een deftigen inboedel behoort. De verkoop vangt aan des voormiddags ten 9 UT0. De goederen zijn ten sterfhuize te bezichtigen op Zaterdag 11 Juli, des voormiddags van 9 tot 12 uur en op Maandag 13 Juli, des voorm. van 9 tot 12 en des namiddags van 2 tot 5 uur. daar begonnenze geven geen groot beschot, doch zjjn uitnemend van qualiteit. De prijs is rfc ƒ3.75 de H.L. f SLEEDWIJK, 9 Juli. De vruchtboomen worden 'nier zeer geteisterd door het bladiusect, bijna alle appelboomen zijn ontdaan van hnnne bladeren en geven niets anders dan opgedroogde vruchten te aanschouwen. De boomen welke kort geleden veel beloofden zullen nu, geholpen door de droogte, het tegendeel toonen. t DALEM. De appeloogst zal in deze streken niet zijn, wat men in den bloeitijd mocht, ver wachten. De boomen toch lijden veel door rupsen en bladluizen en laten daardoor zeer vele vruch ten vallen. f De hooibouw is in vollen gang en wordt is in vollen gang en door goed weder begunstigd. Opbrengst en kwali teit laten niets te wonschen over en het uitzicht bestaat dat men nog meer en beter hooi zal win nen dan in het vorige jaar. LANGSTRAAT. De uitgestrekte polder tusschen Drnnen eu Geertruidenberg biedt, thans een schouw spel aan van rustelooze bedrijvigheid eu heeft uit de verte gezien wel iets van een kampplaats, waarin de duizenden hooioppers de legertenten vei beelden de hooioogst is in vollen gan? en dank het inal- sche voorjaarsweder is de opbrengst, bevredigend. Mag daarenboven de landman de beste verwach tingen koesteren van het nog ie veld staande graan en andere gewassen, toch is zjju toostaud en zelfs het vooruitzicht voor hem in deze streken alles behalvo rooskleurig. Klaagt de nijverheid steen en been, ook de landbouw gaat zichtbaar achteruit. >Het geldt niet,< zegt de boer, en hij wijst daar mee op het geringe bedrag, waarvoor hij zijn pro ducten moet van de hand doen. De ontzaggelijke aanvoer van graan uit den vreemde heeft deu markt prijs van zijn koren "aauzienlijk doeu dalen en de tijden schijnen terug te keeren, waarvan onze te genwoordige grootouders verhalen, toen men voor een schelling een pond boter of een vat aardappelen kon bekomen. Het. vette van de vetweiderij schijnt ook al opgeraakt te zijn, want het slachtvee is goedkoop, hoezeer de slagers, niettegenstaande dat, de kunst verstaan het vleesch op zóó hoopen prijs te houden dat hot hniten 't bereik van den ge wonen werkman blijft. De teolt van kleinfruit (frambozen en bessen) die vóór enkele jaren in do gemeenten Vlijmen, Hedikhuizen, Nieuwkuik en Drnnen zulk een verbazende uitgebreidheid kreeg, dreigt verniotigd te worden, nu do kosten van het plukken te nauweruood vergoed worden. lu dio streken herneemt de hop allengs hare vroegere plaats, te meer wijl in de laatste twee jaren de verbouw er van zulke gunstige rosultateu opleverde, Ongetwijfeld is het voor velen een goluk dat de dagelijksche lavensbehoeften betrekkelijk goedkoop zjjnniettemin blijft de vraag gewettigdzijn goedkoope tijden ook wel altijd de beste (P. N. Br.Ct.) MeH schrijft ons uit de Tielerwaard Met hot einde dezer week is de pluk van Mei kersen afgeloopen. Ofschoon er volstrekt niet te klagen valt over den aanzienlijken oogst, wolkeu bijna alle boomgaarden zonder uitzondering ople verden, des te meer over den lagen prijs, zoowel op de binnen- als op de buiteulaudscho markten. Zoo waren er marktdagen in Engeland, dat een z. g. Engelsch mandje met een inhond van pl. ra. 7 KG. niet meer opbracht dan 0,60, zoodat vele afzenders, die van 4 tot 500 mandjes op db markt hadden, sommen van ƒ400 a ƒ500 moesten bijpassen, om de kosten van vervoer er.z. te dekken. Ook de binnenlandsche marktprijzen bleven en blijten slap. De hoogste prijzen gaan niet boven 5 cents per 1/3 KG. Voor de fruitboeren is het een geluk dat het schoone weder hen tot de laatste kers toe dient, anders zouden de verliezen niet gering zijn. De handel in zwarte bessen is ook niet. levendig. Ofschoon, naar luid van officiéél ontvangen be richten, de oogst in Engeland geschat wordt op 1/4 van dien in gewone jaren, wordt door de op- koopers in de Betuwe niet meer besteed dan 10 cent por KG. Hoe uitgebreid de cultuur van bessen in deze streek is, blijkt wel hieruit dat één bes- senkweeker deze week voor niet minder dan ƒ450 verzond, t DREUMEL, 8 Juli. Heden werd alhier aanbe steed bet leggen van een gedeelte van den ban- djjk in bazalt; het lc perceel werd gegund aan deu laagsten inschrijver D. A. van der Kaaij, te Ros8um, voor ƒ1.90 per M3; het 2e perceel, on der Wamel en Leenwon, aan don 1. i. P. W. van Hattum, te Tail, voor 1.74 per M2. VERLEGGING VAN DE UITMONDING DER RIVTER DE MAAS NAAR DEN AMER. Het ontwerp, in de afdeelingen onderzocht, heeft verschil lende bemerkingen opgeleverd. Omtrent de toelichting en raming der kosten wordt opge merkt dat de bestudeering zeer bemoeielijkt wordt, wijl het niet beter tot een geheel is samengevat. Men wenscht van den Minister een nieuwe kaart, waarop het plan van 1881 en de afwijkingen duidelijk aangetoond zijn. Ook vreest men dat door het plan de bevaarbaarheid der Maas boven Hedikhuizen zal bemoeielijkt wordenterwijl wij verder daaruit overnemen Gemeenschap over de rivier. Ook na de kennisneming van de bezwaren, in de Memorie van Toelichting aangevoerd tegen het verlangen dat Heusden met het land van Heusden en Altena door eene vaste brug zou worden verbonden, bleven verscheidene leden van oordeel dat aan dezen wensch behoort te worden voldaan. Naar hunne meening had de bevolking dezer landstreek, die sedert onheuglijke tijden te Heusden ter markt komt en met deze hoofdplaats van het kanton in druk verkeer staat, doch thans door de nieuwe rivier zal worden ge scheiden, er overwegend belang bij om haar onder alle omstan digheden, ook met voertuigen en vee, gemakkelijk te kunnen bereiken. Door, andere leden werd betoogd, dat de gemeente Heusden zich bij haren aandrang op het verkrijgen eener vaste brag op een dwaalspoor bevond. Die brug zou toch eene vrij aanzienlijke hoogte moeten erlangen, met opritten, die bezijden Heusden zouden uitkomen. Dientengevolge zon de weg naar 's Bosch voor de bevolking van het land van Heusden en Altena niet meer door Heusden loopen en zou het verkeer van deze plaats niet onaanzienlijk verminderen. Een stoombootveer zou onder bijna alle omstandigheden een behoorlijk middel van gemeenschap vormen, zonder het ongerief der opritten, aan een vaste brug eigeu. Een ander denkbeeld, dat bij velen bijval vond, strekte om, met eene kleine wijziging in de wet van 26 Jan. 1883 (Stbl. no. 4), de nieuwe rivier te verleggen ten zuiden langs Heusden. Ter verdediging van het geopperd denkbeeld werd aangevoerd, dat Heusden de voorkeur geeft aan een brug, vooral met het oog op een eventuëele stoomtram. Verkreeg het echter de brug niet, dan zou het ongetwijfeld veel liever zien dat de nieuwe rivier ten zuiden der gemeente kwam. O Moeder! de doctor is hier wezen kijken, Wat is dat een goed en een door kondig man; Ja, nooit van mijn leven zag ik zijn9 gelijken. Wis zal die mij helpen als iemand het kan. Hij is wel een unr op zijn nainste gebleven, En heeft mij naar alles zoo haarfijn gevraagd; Ook heb ik hem alles nauwkeurig beschreven: Mijn nooden eu smarten hem allen geklaagd. >Hoe ik mij des avonds op bed ook moog keeren, De slaap mij bestendig ontvliedt en ontvlocht, Hoe telkens het angstzweet mij dreigt te verteren, Al is er van warmte geen spoor in de lucht. En komt soms de slaap met zijn akelig droomen, Dan blijf ik onrnstig en leg nog niet stil; Hoe dat ik Micbiel als een dolman zie komen, Al jagend en grijpend ontwaak met een gil. Dan heb ik nog van mijn beklemming gesprokeu »Hoe pijn in de zij mijnen adem bekneld; Hoe 't lijkt, of men mij in het hart.heeft gestokeD De Maan door mij boveu de Zon wordt gesteld. Hoe dat ik, bevolen om kool te gaan halen, Alleen maar een ruiker van maandrozen sneed; Dan weder vergat om koffie te malen En niets dan wat schunrzand in 't keteltje deed. Dat als ik met Giel op het land stond te hooien, De oppers, die hij hier en daar had gesteld, In plaats van te rijveu, in 't ronde ging strooien, Zoodat mij do boer voor een ezelsoor scheldt Begint Giel des Zondags in 't kerkje te zingen. Dan zie ik, al bevond, geen lettor meer staan Dan is 't mij alsof in de boogere klingen De pooi ten des hemels zijn open gegaan.* 'kWas met mijn verhaal uanw ten einde gekomen, j Of vriendelijk knikte hij lachend mij toe; Heeft toen nit zijn boek een papiertje gent men En gaf mij dit middelzei »geef het aan Moe. Nieuwsgierig te weten keek ik ook eens even; Mij dankt voor de kwaal is het juist als't behoort Hij heeft mij »Michiel« als recept voorgeschreven, »Een priester*, »een ring* met een »en-zoo-voort.« K e r m i s m i r a k e 1 e n. Hier is te zien een haai in 't zuur, Het grootste wonder der natuur; Dat dier verspreidt de zoetste geur En krijgt elk unr een and're kleur, Hier is zien een witte Moor, Die stoelen maakt van oud ivoor, En gond vervaardigd uit oud loer; Hij is er u n, maar komt nooit weer. Hier is te zien pikzwarte sneeuw, Het grootste wonder dezer eeuw. Die sneenw is door des Mahdi's hand Bij 't vnnr gedroogd, in 't warme land. Hier is te zien een pieterman, Die eiken dag een halve kan Jenever drinkt, bij zijn onbijt, En tien paar schoenen 'sjaars verslijt. Hier is te zien een reuzenslang, Van honderd twintig meters lang, Die smakelijk een pijpje rookt En met haar staart een kachel stookt. Hier is te zien een ond soldaat Die pijlsnel zonder voeten gaat; Een romp heeft de arme kerel niet, Zoodat men 't hoofd alleenig ziet. Hier is te zien een lamme kraai, Zoo jichtig als een oude paai; Toch daüst zij luslig op de maat, Zoodra de klok maar dertien slaat. Hier is te zien een reuzenkind, Zóó sterk dat hij den st.erksten wind Terngblaast, naar de streek van waar Hij komt. Is dat niet wonderbaar? Hier is te zien een krokodil, Die Grieksch kan lezen door een bril Hij danst ook op het slappe koord, Zoo'n kunststuk is vast ongehoord. Hier is te zien een blinde vink, Hij schrijft slechts met zijn liuker pink En speelt piano en viool, Maar houdt van scherts, noch pret, noch jool. Hier is te zien een groene beer, Die op 't biljart spoelt als een heer; Hij schaakt en damt en kaart, zoo goed, Als maar de knapste mensch dat doet. Hier is te zien een wonderknil, Gevuld met Volendamsch gehuil. Straks gaat hij welgemoed in zee En brengt nog tal van wond'ren mee. Hier is te zien gij schudt het hoofd, Ik vrees dat gij het niet gelooft. Maar ah gij 't zien wilt, zoek dan maar Waar 't kermis is, licht vindt gij 't daar Een I ter: hoe is 't, kan jij nn al trommelen? Neen dokter! Nn krijgt de geneesheer toch achterdocht, en zegt: Maar kerel je arm is in orde, en je kunt nog maar steeds niet trommelen. Ik ben hoornblazer, doktor. Een toevallig oponthoud was oorzaak dat eenige berichten, voor het vorig nummer bestemd, de drukkerij bereikten toen het blad reeds was afge drukt. Enkelen zijn nog in dit nummer opgeno men, doch het meerendeel had door deze vertra ging zijne waarde verloren. f Waalwijk, 10 Juli. Üp de heden gebonden markt was de aanvoer van Vee weinig en de handel flauw. Er werd aangevoerd 1185 KG. Boterdie ƒ0.91 a ƒ1.12 per KG. gold. t üussen, 9 Juli. Op de beden alhier gehou den botermarkt werden aaugevoerd 209 kilo boter. Zij gold van 0.85 tot 0.98. f Dordrecht, 10 Juli. Grasboter, stukkon: ƒ0.70 a 0.58, tonnen f 10.75 a 10. Kunstboter .32 a 0.28. Hooiboter ƒ0.a 0.ton nen ƒ0.a 0Weiboter ƒ0.50 a ƒ0.70. Eieren 4.a 8.per 100. •V* Ondertrouwd: T. Tv. BAKKER, van Amsterdam, F.N E. A. HOOGHWINKEL, van Gorinchem. Gorinchem10 Jnli 1885. Eenige en algemeeue kennisgeving. rijk Engelschman. zoo verhalen Weener bla den, kwam onlangs te Weenen in een kapperswin kel en zag daar een jong meisje staan dat haar weligen haardosch wilde verkoopeu. Zij vroeg er ƒ10 voor, maar de kapper wilde niet meer dan 8 geven. Na lang dingen stemde bet arme meisje eindeljjk, met tranen in de oogen, toe De kapper nam een groote schaar en wilde juist de gekochte lokkon afknippen, toen de Engelschman hem een krachtig »halt toeriep, Hij vroeg het. meisje hoe zij or toe kwam, zich v zulk een opoffering te getroosten. Zij verhaalde hem f dat zij het voor hare bejaarde onders deed, die vroe-| ger welgestelde lieden waren en nn gebrek ledeü.i Daarop haalde de Eugelscho hoer twee bankbil-# jetten uit den zak en vroeg of zij beru haar haren wilde verkoopeu. Zonder het bedrag te zien stemde het| meisje toe. De ni. uwe kooper knipte nn voorzichtig# één klein vlokje haar af, legde dat in zijn brieven-# tascb en ging heen. Eerst toen hij weg was kwam het meisje genoeg tot bezinning om met vreugde tranen te vernemen dat zij en hare ouders na 2 bankbiljettan van £100 (ƒ2400) rijk waren. Een oudtrwijzer in een Beiersch dorpje is door de bijen aangevallen en zoo gestoken dat hij aan de gevolgen overleed. Men haalde niet minder danf 1240 angels nit het hoofd en de handen van deui; ODgelukkige. Een electrische naaimachine behoort tot do nieuwst# uitgevonden werktuigen. Zij is de uitvinding van de fabrikanten Schaffes Polk te Philadelphia. De be-; weging der verschillende deelen van de machine, de# naald, het spoeltje enz. wordt door electriciteit ge-f regeld, hetgeen de nauwkeurigheid verhoogt. Een muzikant, van een der regimenten ligt in 't$ O O hospitaal, met. een gekneusdeu arm. Na 6 weken vraagt, hem de dokter, die meent, dat hij met een tamboer te doen heeft: Hoe gaat het, heb je nog: pijn? en hij antwoordde dat dit nog het geval was. Nn dan blijf je nog v/at. Na verloop van eenigen tijd vraagt hem de dok- 1 VAN Notaris LANDRE te Vlijmen, zal op bij i n z e teti op bij toeslag, des avonde te 5 uren, bij ARTE VAN DER Lil DEN te Aalbnrg, onder AalVnrg, kadastraal beker d in secti i noiumer 721, groot 5 Aren, 36 Centiaren; eu des avonds te 6 uren, bij HUIBERT VAN DEgt MADE te Wijk, De ONTVANGER DER REGISTRATIE en DO MEINEN te Werkendam zal in het openbaar op WOENSDAG 22 JULI 1885, 1 eu herberge van Mourik te Heusden, des voormiddags teu ELF ure, ten overstaan van Notaris DE GIER: Op DONDERDAG 23 JULI 1885, des voormid dags ten ELF ure, ten herberge van Wink te Wer kendammen overstaan van Notaris KERKHOVEN, Nadere inlichtingen geeft voornoemde Ontvanger. in de Hoeven ouder groot 23 Aren, 90 aan P. P. MANS. Wijk sectio B, nommer 394 Cen iarenthans toebehoorende Baasbank, bevattende:

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1885 | | pagina 3