Singer systeem Naaimachinen HOLLOW Ars PILLEN EN ZALF. MAGAZIJNEN «E ERIN A. G. VAN DER KEULEN ZONEN. mm r ik Stoelen, Fauteuils en Canapé's. L U D L L L IN. 5«u«i Opnieuw Stoffeeren van Meubelen ill Magazijn van UURvm HORLOG1EMAKER, Langendijk 220, GORINCHEM! FABRIEK EN MAGAZIJN VAN I C. van der Mi essen Gz., TIBER EN SGHOENMAKERSFOURNITURE Fabrikant van A. E. B R A A I ROTTERDAM. J. S. Jiskoot, Praktizijn te Veen Kunstinrichting De firma C. NEDERVEEN, „Z)e LingeV f GORINCHEM.' Kinder-Pap-Beschuit v 's-Bosch, Kruisstraat, H 157. MA UR1TS REISGroote Markt B 21, 's-Bosch, Gezondheid voor iedereen. DE PILLEN Lever, Maag, Nieren en Ingewanden. DE ZALF Keelpijn, Bronchitis, Verkoudheid en Hoest. ur. Tapijten, Meubelstoffen, Behangselpapieren, Bedden, Matrassen, Dekens. Meubelen in alle stijlen en houtsoorten. Volledige; meubileering van gebouwen. PrijscourantenTeekeningen en Stalen op aanvrage M A G A Z IJ N Meubelpapieren, Tapijten en verdere Behangers-Artikelen. Kerkstraat] 65 en 66, 'J 's-BOSCHI 5? FRANS ROOIJAKKERS, Mr. Meubelmaker. Mr I I D r s C M Eigen Fabrikaat. Solied Werk. Alles met deugdelijke garantie. 1 Hoek Molensteeg en Kerksteeg B, no. 57, GORINCHEM |Kalkhaven 428, GORINCHEM (ZONDER ALCOHOL,) welke in Café's zonder vergunning mogen verkocht wordei BOUWMATERIALEN, I)oor groote pakhuisruimte altijd flinke voorraad aan I concureerende prijzen.^ Geheele en gedeel ten van Loten zijn steeds voorradig bij den gedelegeerde 2° klasse, L. Veerman te Heusden. dagelijks te adviseeren ten zijnen huize, doch des Za- turdags van 11 tot 1 uur in het Koffijhuis van de Wed. Dekker, aan de Haven te Heusden. Prijzen van PIE, bij D. J. Du Croo Zoon, te Gorinchem. MTJLLER JISKOOT. STOOMTABAKSEABRIEK Veen bij Heusden. f FOTOGRAFISCHE F. F. CO It DES. Maasstroom I en II. Stooinbootdienst HEUSDEN—'s-BOSCH. ZOMERDIENST. te 'sHERTOGENBOSCH, oude Boeken, Plaatwerken geheele Bibliotheken 1 Houthandel. Stoom Houtzagerij en Schaverjj I i G orinehemHeusden. VEEL VERBETERDE London 1851. London 1862. Mfinehcn 1854. Kuisersiautern 1872. Kuiserslnutcrn 1860. Weenen 1876. Aletz 1861. Arnhem 1879. Bekroond met de Zilveren Medaille op den Internationale Naa int ach inen - Wedstrijd te Arnhem 1879. Fabrikant in Hemden, Boorden, .Manchetten enz. i .li Lt n 1 LIL Pensmarkt li. till B4 's 1 ioseli. ter volledige Alle voorhanden zijnde artikelen worden tegen veel verminderde prijzen verkocht. Bijzondere aandacht verdient liet groote assortiment Behangselpapieren, VOORHANDEN een ruime sorteering De eerste trekking van de eerste klasse der 319de STAATS-LOTERI.J vangt aan op 27 Juli e.k. van 's BOSCH, aan de Parade. Specialiteit in Vergrootingen naar kleine Portretten in Kooldruk (onveranderlijke Fotof grafie), Crayonteekening, Aquarell eh Olieverf, in alle verlangde formaten. Aan hei Atelier bestaat d a g e 1 ij k s gelegenheid tot po<- seerenOpname met het instantané p r o c d <f N.B. Tweemaal bekroond met Z i 1 v e r e en an<ler$ Van Heusden naar Lithoijen (Osch,) 's tnorg. 3 u. Van Lithoijen (Osch) naar Heusden,'s nam. 1.30. Des Zondags half een gesloten. Vergrootingen wordt het Atelier om Oude en Nieuwe Boekhandel belast zich met het KOOPEN en VERK0ÖPEN van enz. en koopt tegen hoogc prijzen of gedeelten daarvan. Op alle aanvragen wordt terstond geantwoord. Tevens beveelt zij hare gunstig bekende BIN DERIJ beleefdelijk aan, waarvan de prijscourant op aanvrage franco wordt toegezonden. uit de Stoom-Broodfabriek van M. C POLDER MANS te Gorinchem Heusden Van Gorinchem. naar Maandag: voorm. 2.30, ca. 4.30, 6.30, ca. 8Y2 u., nm. ca. 1.15, 4.30 n. (In corresp. vm. 4.30, 7.30, 10 u., nam. 3 en 6.30 naar Rotterdam.) Van Gorinchem naar Heusden. Maandag: voorm. c.a. 4.30, 6.30 en 11.30 n., nam. 1, 3.30 en 7 n. Bekroond op de Tentoonstellingen: Deze Naaimachines (welke ook tot Trapnaaimachine kunnen worden ingericht) zijn veel doel- matiger ingericht en veel minder gedruisch makend dan de zoogen. Amcrikuunsehe Singer Machines, en zijn voorzien met werktuigen van de nieuwste uitvinding, als: Stopapparaat Draadafsnijder, Zelfgarenwinder enz. De levering dezer Machinen geschiedt met 3 a 5 jaar garantie, gemakkelijke betaling, a con tant met 5 pCt. korting. Onderricht gratis. Vele gebruikers van de echte Singer Naaimachines gaven mij bewijzen dat bovengenoemde li Machines beter voldoen. Zniveren het Bloed, en herstellen alle ongeiegeldheden van de Zij geven kracht en gezondheid weder aan verzwakte Gestellen, en zijn onwaardeerbaar ter genezing van alle Kwalen eigen aan 't vrouwelijk geslacht, onverschillig van welken leeftijd. En onbetaalbaar voor Kinderen van eiken ouderdom. is een onfeilbaar geneesmiddel voor kwade Beenen, zwerende Borsten, verouderde Wonden, Zweren en Etterbuilen Het is beroemd ter genezing van Jicht, Rhumatiok, en onvergelijkbaar voor Aamborstigheid Ter genezing van Kliergezwellen en alle soorten van Huidziekten heeft zij geene mededinger, en geneest betooverend, saamgetrokken en stijve gewrichten. Alleen bereid in Thomas Holloway's Etablissement, 78, New Oxford Street, Londen, voorheen 533 Oxford Street. En worden verkocht in Potten en Doozen van ls U/jcE» 2s 9d., 4s 6d., lis, 22s en 33s eu ver krijgbaar bij alle medicijnen-verkoopers door de geheele wereld. Koopers gelieven het Etiquet van iedere Doos en Pot te onderzoeken. Indien het adres, 533, Oxford Street, er niet staat, zoo is het bedrog. m .pa. >+o+<-*o*,+o*<-yr nijzonoere aanuacni veruient net groote assortiment onuingst Firma 6. J. Scheefhals, oc Vh CS A—> A O cc cS fl O) cc a L-u, O *s ■i Voorhanden: MARMEREN, BRONZEN en VERGULDE PENDULES REGULATEURS, KLOKKENWEKKERS enz., van de goedkoopste tot de fijnste soorten, levens voorhanden: AMERIKAANSCJIE- en SERAPHINE-ORGELS, uit de beste fabriekt a G) a a a q m aaaaaaa HANDEL IN J. TAN KAMPEN. Pr ijs-Cour an t van PUNCH, AN NI SETTE, PEPERMUNT, PERSICO, FRAMBO ZEN, CURAffAU en PARFAIT1 AMOUR, wordt op franco aanvrage gratis gezonden, i N B. Deze Likeuren zijn rechterlijk onderzocht en zonder alcoholische bestanddeelen bevonden. De flessmen I' moeten op de kurk verzegeld zijn met de naam van A. J. van Kampen, zoo niet, dan is dezelve vervalscht of namaak. Menig Vertegenwoórdiger voor Nod. eu Indië van de Porti. Cement J03S0N Co. De laatste 5 jaren zevenmaal bekroond, in 1883 te Amsterdam met de Gonden Medaille ♦Lood- en Zinkwerken, als: Dakramen, Ornameuteu, Trapballnstren, euz enz. Parketvloeren, Tuinbeelden, Cementriolen, Drijfsteen, Tras, Belgische Gips enz. -- -W MENADO, extra fijn en geurig 50 PAREL, idem idem 50 PREANGER, lekker, zwaar 421/3 JAVA, le soort, zeer goed 40 2e goed 3772 36 vrij goed 35 Bij 2V2 KG. 5, bij 50 KG. 10 et. per KG. lager. ^3 a >-< O de Wapens van HEUSDEN en ALTENA. Ligplaats te Heusden, buiten de Wijkscbe Poort, 's Bosch, Kanaal, b/d Orthensche Brug. Alle Werkdagen Van Heusden: vm. 4 en 9.30 en nam. 3.30 u. Van 's-Bosch: vm. 7.30 en nam. 1 en 6.15 u. Op Bossche markten (den ln en 3n Woensdag van elke maand) varen de navolgende Extra diensten. Van Heusden: vm. 7; van 's-Bosch: nam. 2. Op Ossche markten (den 2n en 4n Woensdag van elke maand.) voor Medailles Fotografie n. 1 Stoomboot wStad Heusden." Kaatsheuvel—Heusden—Rotterdam. J A 8 v*N- S 'vvN'tCvv s'C-: Gtfi v';>«vRiR f.:- Vf -- Dit meer eu meer algemeen Kinder voedsel, bij onvoldoende moedermelk, wordt door vele Heerön Doctorpn aanbevolen, terwijl ondergeteekende ver scheidene Attesten ontvangt van de goede uitkomsten, aangewend ook bij zeer zwakke kinderen. Ik heb tot gemak mijner geëerde Clientèle, Dé pots geplaatst en worden dezelve gevraagd dadfi*, waar ze nog niet zijn. Chemische en microscopische bevinding met ge bruiksaanwijzing op aanvraag gratis verkrijgbaar bij M. C. Poldermans, Gorinchem. Van Kaatsheuvel 's morgeus 12.30 Waalwijk 1.30 Heusden 3.45 Woudrichem 5.30 Gorinchem 6.15 Sliedrecht (Middenveer) 7. Dordrecht 7.30 AFVAREND: Maandag. Ov. werkdagen Te Rotterdam 8.45 3.15 4.30 7.— 8.30 9.— 9.45 10.15 11.45 OPVAREND alle werkdagen. Van Rotterdam 'snam. 1.40 Dordrecht 3. Sliedrecht (Middenveer) 3 20 Gorinchem 4.30 Woudrichem 4.45 Heusden 6.30 <5" Waalwijk 8. Te Kaatsheuvel 9.- Stoombootreederij L. de Beer Co. In correspondentie en rechtstreeks verkeer met de Stoombootreederij Fop Smit Co. Overige dagen: voormiddag 5.30, namiddag 12.30, 4.30. (In corres pondentie voormiddag 7.30, namiddag 3, 6.30 naar Rotterdam.) Overige dagen: voorm. 9 nnr, nam. 2.30 en 7 uur, na aankomst der boot van 6, 10.15 en nm. 3.30 uit Rotterdam. De eerste dienst van Heusden (behalve Zon dag eu Maandag), zal vanaf 15 JUNI ten 4.30 plaats hebben, in correspondentie cp de boot uit Gorinchem naar Rotterdam ten 6.30, des Zondags ten 8 nur. De dienst des Zondaags te 12.30 van Heusden en 2.30 van Gorinchem, zal in do maanden Mei, Juni en Juli geen plaats hebben.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1885 | | pagina 4