"""""binnenland. Brieven uit de Residentie. Stichtsche Brieven. Dat is inderdaad een voor onzen handel en voor den goeden naam onzer koffie, on rustbarend verschijnsel en er wordt daarom door bovenbedoelden specialiteit, den heer van Delden Laërne, nadrukkelijk gewezen op de oorzaken van dien achteruitgang en de middelen tot herstel. Om beter toe zicht op den pluk te honden en slechts rijpe koffie te oogsten, de wijze van berei ding minder onverschillig te doen plaats hebben en de matelooze opstapeling in de Gouvernements-pakhuizen te beletten, daar toe is krachtdadig optreding van de regee ring noodig. De geheele bereiding der koffie wil de heer van Delden aan haar overlatenhij is zeer voor een betere belooning voor kweek en pluk maar verlangt de sorteering en bereiding aan de handen van den inlander te onttrekken, daar deze vooreerst niet voorzien is van de noodige materialen en ten andere de zaak met te weinig zorg behandelt. Een ander euvel is de verkoop van kof fie vóór de verzending. Daar de reis in besloten, hoewel goed geventileerde scheeps ruimten steeds invloed oefent op de hoe danigheid der boonen, zouden ook de plan ters hun waar liever in Europa willen ver- koopen, temeer omdat daar meer dan in Indië op nauwkeurige sorteering gelet wordt. Een en ander is door den geleerden onderzoeker onder de aandacht der regeering gebracht, die naar we hopen, voor de eer van onzen goeden naam, alles zal aanwen den wat dient om het gevaar dat de gere nommeerde Javakoffie boven het hoofd hangt, af te wenden. In deze tijden van overproductie kunnen we alleen door uitstekende waar ons op de kotfiemarkt handhaven. t 's BOSCH, 20 Juli. De drukte die mea vaa den dag van heden zou kunnen onderstellen, zou zeker bij de werkelijkheid te kort doen. Elke trein bracht zoowel bezoekers van noord als zuid tot ons, als de aangrenzende gemeenten zich van boot of rijtuig bedienden om het (eest van heden te kunnen aanschouwen. Er was dan ook gewag genoeg van gemaakt, een kenmerk van onzen tijd en wij moeten het oprecht bekennen, de werkelijkheid deed voor al die voorafgaande berichten niet onder. Mede als een kenmerk van onzen tijd was, op verschil lende punten aangekondigd Wacht u voor zakkenrollers" en dat dit niet overbodig mocht heet en bleek ons uit een gesprek met een dame, uit Gelderland, die ons mededeelde, dat zij ook buiten die waarschuwing daarop indachtig was geweest, maar niettemin een heer had ontmoet die, van het gedrang op de Pensmarkt willende profiteeren, een achterzakje aan het onderzoeken was, dat zich tegenwoordig gewoonlijk in een damesjapon bevindt. Haar antwoord //'tis mis mijnheer" werd mo gelijk door den heer(?) met de blonde bakke-baarden niet begrepen, maar hij trok toch met den meesten spoed af. Om ons bij den optocht zelf te bepalen, willen wij niet in herhaling treden met hetgeen ons de tfProv. N.-Br. Ct." reeds daaromtrent heeft bericht. Wij zullen alleen zeggen dat de costumes in alle opzichten keurig en sierlijk kunnen genoemd worden. Zeer eigenaardig was het feest begrepen door de muziek der schutterij alhier, die, gekleed in een XVe eeuw costuum, zich op waardige wijze liet liooren. Behalve de nos. in het programma genoemd, zagen wij ook een wagen aan tuinbouw gewijd, die geheel door den heer Maréchal scheen geleverd te zijn, (immers op het programma vonden wij hem niet vermeld) en waarin hij op verrassende wijze tal van maagdekens ouder en tusschen het groen had weten te plaatsen, die met zijue planten e«n keurig geheel maakten. Ook zagen wij op een praalwagen de volgende zinsnede aangehecht /terugkeer van het garni zoen in 188-?". Wel een bewijs dat den Bosch het garnizoen hoogacht. Over het geheel moeten wij zeggen dat het feest tot nu toe naar wensch slaagt. Een enkele regenbui, goed voor het stof, verminderde de feestvreugde niet, die zeker morgen, bij het op stijgen van den heer E. L'Hoste van Parijs, niet minder geprikkeld zal zijn. KERKDRIEL. Bij besluit eener geheel vol tallige vergadering van den gemeenteraad, werd heden met algemeene stemmen tot ontvanger der gemeente üriel benoemd, de heer W. M. Acker- mans in plaats van diens vader, den heer J. Ackerinans, die wegens redenen van gezondheid zijn ontslag gevraagd en eervol bekomen had. tALMKERK, 19 Juli. De nieuw benoemde onderwijzer H. Binsbergen heeft de benoeming aangenomen en zal den 15n Sept. a.s. in dienst treden. t ZUILICHEM a/d WAAL, 20 Juli. Gister- avond geraakte alhier, naar men wil door on voorzichtigheid van twee jongens, eene hooimijt in brand, toebehoorende aan G. v. V., alhier. Door spoedig aangebrachte hulp slaagde men er in dat slechts een klein gedeelte verbrandde. t Heden gelden de aardappelen (Geldersche kralen) f 2.75 en f 2.70 per Hectoliter. t ZALTBOMMEL. Bij Kon. besluit van 16 Juli 11. is met ingang van 10 Sept. a.s. benoemd tot directeur van het rijkstelegraafkantoor alhier de heer H. J. Massink Wz thans directeur van het post- en telegraafkantoor te Bols ward. t WERKENDAM. Donderdag 11. had aan de Ottersluis het volgende plaats. De vrouw van den sluiswachtersknecht miste haar 19-jarigen zoon, dien zij overal zocht en dien zij tusschen het riet te water meende te ontdekken. Op haar hulpgeroep waren weldra tal van personen toege sneld, die, met dreggen gewapend, alles in het werk stelden om den vermeenden drenkeling op te sporen, doch aanvankelijk bleef alles vruchte loos. De ouders, aan de vreeselijkste vertwijfeling ten prooi, gingen zelf te water om hulp aan te bieden maar met hetzelfde gevolg. Op het vreese- lijk geroep der moeder, dat met het oogenblik toenam, kwam met den raeesten spoed een persoon met een bootje aanroeien om zoo mogelijk mede hulp te verleenen. Toen hij naderbij kwam her kende men in hem den gewaanden drenkeling, die terug kwam van een boodschap, waartoe hij met zijn roeiboot was vertrokken. De agitatie veranderde in een algemeene vreugde. De overgang was echter te sterk voor de moeder die een zenuwtoeval kreeg dat geruime» tijd aanhield, doch gelukkig geen nadeelige gevolgen achterliet. t DALEM. Het kind, dat Dinsdagavond ver dwaald en door den postbode v. B. opgenomen was, werd den volgenden morgen door zijnen vader, wonende te Hardingsveld, aan het politie-bureau te Gorinchem afgehaald. t Het bericht aangaande den laatsten brand te Dalem, oorspronkelijk naar het schijnt aan het „H. Dbl." gezonden en ook door ons in het no. van Zaterdag 11. opgenomen, mist allen grond en is dus geheel bezijden de waarheid. De opmerking alleen, dat bedoelde weduwe niet eens een dienstbode houdt, is reeds genoe?, om ook het overige te logenstraffen. De oorzaak is en blijft tot heden een raadsel, door niemand op te lossen. t GORINCHEM, 20 Juli. De algemeene ver gadering van de leden der onderwijzers-vereeni- ging //Arrondissement Gorinchem" 11. Zaterdag in den Doelen alhier gehouden, werd door 41 onderwijzers bijgewoond, terwijl de heeren Blok huis, districtsschoolopziener, Post, vroeger Arron- dissemerits-schoolopziener, van 't Sant, oud-Insti- tuteur alhier, de wethouder Mr. Dijckmeester en Ds. A. de Pecker de vergadering als gasten met hunne tegenwoordigheid vereerden. Het presi dium werd waargenomen door den Arrondisse- ments-schoolopziener Mr. E. van Popta. Na de werkzaamheden van 1012 en van ll/24 uren, vereenigden zich allen aan een gemeenschappelijk diner, waarmede de avond verder gezellig en aangenaam werd doorgebracht. mmmmaÊSSSÊÊSsssssÊ^^^j._ui— t Uit Wijk wordt ons geschreven De heer N. Bouman, gewezen leerling van de normaalschool te Heusden, thans onderwijzer te Baarn, heeft bij het examen te Breda, gehouden op 17 en 18 Juli jl. de acte van hoofdonderwij zer verkregen. Van tien aspiranten was hij de eenige die slaagde. tOp de internationale tentoonstelling van pluim gedierte te Kopenhagen, werd den heer H. Coert te Molenaarsgraaf, toegekend de 2e prix d'hon- neur (gouden medaille en 75 fr.) voor zijne in zending Italiaansche hoenders, terwijl van deze de zwarte afzonderlijk eene zilveren medaille ontvin gen, benevens eene bronzen medaille voor andere hoender-soorten. Deze onderscheiding mag gunstig genoemd worden als men bedenkt dat pl. in. 1400 mededingende nos. werden ingezonden en slechts 5 eereprijzen beschikbaar waren. Op de internationale tentoonstelling te Ant werpen, behaalde dezelfde heer een ln prijs voor Goudpellen, een 2n voor Bralina's, een 3n voor zilver Dorktvn. De grootste haan was door ZEd. daar tentoon gesteld, een langshan, die van den kop tot den grond gemeten 84 centimeter hoogte had, deze werd voor 60 francs verkocht en een ander exem plaar voor 40 fr. t Naar het schijnt zal spoedig een begin worden gemaakt met de plaatsing van de door Jhr. Mr. Victor de Stuers en 80 andere voor name Haagsche ingezetenen aan de Regeering ten geschenke aangeboden fontein. De hardsteen, noodig voor het voetstuk van dit monumentale geschenk, ligt toch reeds op het Binnenhof ge reed. Later hopen wij onze lezers eene beschrij ving van dit van ijzer vervaardigde kunstwerk dat moet dienen ter nagedachtenis van Graaf Wil lem II, den stichter der Haagsche kasteelen, te kunnen geven. Hoewel met de opening van de spoorweg-lijn DordrechtGorinchem de gebouwen voor de uit breiding van het station te Dordrecht niet geheel gereed waren, speciaal de locomotievenloods, is er de laatste dagen krachtig aan gearbeid. Dit gebouw heeft een stevig, forsch en net aanzien, waaraan de hardsteen niet gespaard ishet maakt op de toeschouwers en voorbijgangers den indruk dat dit gebouw volstrekt geen teeken van een slechten financieelen toestand in ons land is. Uit Molenaarsgraaf schrijft men Werd vroeger van hier geschreven welk een hondenbaantje de postbode van Papendrecht naar hier heeft, hoe die man met pakketten, druk werken en brieven beladen dagelijks eene reis maakt van 7 uren en dan bij aankomst alhier som van ƒ7.70 per week, met de opening van de spoorweg-lijn DordrechtGorinchem is het nog wat erger geworden. Kreeg hij vroeger zijn vrachtje te Papendrecht, waar het door een ander van Durdt werd gebracht, nu moet hij eerst van Papendrecht zelf naar Dordt, en kan dan, som tijds als een ezel belast, in stof en hitte, in weer en onweer zien dat hij hier komt. De man is 12 uur, en dat alle dag, bezig. Te Oudenbosch is een werkman, die van een in gang zijnden zandtrein wilde springen, gevallen en overreden. Beide beenen werden hem verbrij zeld. De man is te Rotterdam in het gasthuis overleden. Bij een huiselijken twist werd een man op den Zeedijk te Amsterdam door zijn echtge- noote zoodanig toegetakeld, dat hij met bloedende wonden naar het gasthuis moest worden gebracht. Een onderofficier van het le reg. inf. te Leeuw arden, die op de kermis aldaar in een burgerpak liep en aan een burger zijn uniform en sabel had geleend, is voor die feiten tot soldaat gedegradeerd. Een 18jarig dienstmeisje is te Amsterdam bij het glazenwasschen op straat gevallen. Zwaar ver wond werd zij naar het. gasthuis gebracht. Te Nieuw-Leusen is een kind van 2 jaar, dat met een zusje van 9 jaar alleen te huis was ge laten, in het vüur gevallen. Er bestaat weinig hoop het kind in 't leven te behouden. Bij de Zoutkeetsgracht te Amsterdam ontstond twist tusschen een moeder en haar zoon. De jongeling sprong te water en verdronk. Te Duiven is iemand gearresteerd, die twee kinderen van 11 en 13 jaar schandelijk behandeld heeft. De wereld zeide, dat hij mij tot zijnen vriend genomen had. Dat was onjuist, hij ging slechts met mij om; altijd beminnelijk, maar nooit hartelijk; altijd bereid, mij een dienst te bewijzen, ook al leed hij er zelf schade bij, maar zonder meer sym pathie voor mij dan voor zijnen hoed. Had hij nog een vriend op aarde, iemand, dien hij genegenheid toedroeg, of iets, dat hem interes seerde? Neon! Ternauwernood bezat hij een enkel voor oordeel, en slechts tegen drie dingen eene bepaal de antipathie ^'e vrouwen, honden en muziek. MÜMT 'sGRAVENHAGE, 18 Juli 1885. Onlangs las ik in uwe courant een bericht om trent de merkwaardige wijze waarop soms ambte naren bij de Ministerieën carrière maken. Het be trof namelijk eon ambtenaar der Rekenkamer, die in de comptabele stukken van het Departement van Waterstaat uitgaande, voortdurend fouten ontdekte en daardoor aan het hoofd van dat De partement veel hoofdbrekens gaf. Deze besloot daar om, die ambtenaar tot chef der comptabele afdee- ling te benoemen en meende door op die wijze den vijand in het kamp te halen, aan de aanvallen een einde te maken. Niet alleen voor dien Minister maar ook in het belang van de velen die voor geldelijke aangelegenheden met het Departement van Waterstaat in aanraking komen, is het te hopen dat de genomen maatregel mag helpen. Zonder iets te willen afdingen op de kundigheden van den betrokken jeugdigen Hoofdambtenaar, meen ik er toch op te mogen wijzen dat het grootste gedeelte der aanmerkingen die door de ambtenaren der Rekenkamer op de comptabele stukken worden gemaakt, weinig voordeel voor de schatkist ten gevolge hebben en meer doen denken aan lotter- knechterij dan aan eene gezonde opvatting omtrent de belangen van het Rijk en der declaranten. Het is die ambtenaren niet kwalijk te nemen dat zij dergelijke kinderachtige bemerkingen op de beta lingstukken maken, want hunne toekomst hangt er van af. Bij de Kamer wordt toch als regel aangenomen dat alleeu zij knappe ambtenaren zijn die veel fouten in de stukken ontdekken. Door die taktiek worden zij er dus wel toe genoopt om allerlei spitsvondigheden te bedenken. Dat de be lemmering die de Administratie daardoor onder vindt, nadeelig terugwerkt op 's lauds zaken, schijnt geon argument voor de heereu leden dor Rekenkamer te zijn, om met dit stelsel van con ti öle te breken. Tal van voorbeelden zijn er, om te bewijzen dat ook eene nuttige instelling als de Rekenkamer is, door overdrijving wel eeüs in oone lastige, de ge regelde gang van zaken belemmerende kan ontaarden. Slechts eenige dier voorbeelden, die mij bekend zijn, wil ik mededeelen. Een ingenieur van den waterstaat gaat op reis en declareert daarvoor. Bij vergissing schrijft hij voor het vertrek-nur van den trein, waarmede hij gereisd heefr, 10.11 in plaats van 10.10. De Ka mer merkt op dat een trein van 10.11 haar niet bekend is en weigert de verevening der declara tie, waardoor de betrokken ambtenaar een maandje langer op zijn geld moet wachten. Aan een vasten knecht bij het Departement van Financiën werd gedurende eenige dagen e9n extra daggeld gegeven wegens bewezen diensten bij het opdoen van tnrf. De Kamer meende dat die be ambte in zijne jaarwedde de belooning vond voor alle aan zijn betrekking verbonden werkzaam heden en de man kreeg het extra-geld niet. Op eene declaratie was de handteekening voor quitantie, in plaats van door het plakzegel, even daaronder gesteld, zoodat een klein strookje wit papier tusschen beiden open was gebleven. Op grond daarvan werd de verevening van dat beta lingstuk geweigerd. Mij dunkt deze staaltjes zijn voldoende om een idéé te geven wat het meerendeel der aanmerkin gen zijn, waarmede de meeste departementen van algemeen bestuur worden overstroomd. En alleen door op al die kleinigheden, waarvan de ontdek- kiug in niemauds belang en doorgaands tot schade der schuldeischers is, te letten, kan men als amb tenaar bij de rekenkamer vooruit komen. Wel mag de correspondent der Groninger courant,waar aan bovengemeld bericht was ontleend, dit eene merkwaardige wijze van carrière maken noemen. Vroeger, toen die taktiek nog niet werd ge volgd, werden natuurlijk dezelfde abuizen gepleegd als tegenwoordig, maar dan kwam de ambtenaar der rekenkamer bij zijn ambtgenoot van het be trokken departement om officieus zoo'n abuis te doen herstellen. Thans geschiedt dat niet meer eu daardoor ontstaat dubbel nadeel: de ambtenaren namelijk, die onderling in het belang van het al gemeen moeten samenwerken, beschouwen elkaar als vijandeu en zijn steeds op hunne hoede voor wederzijdsche aanvallen en door de officiëele be handeling, ook van de geriugste fouten, ontstaat somwijlen eene langdurige vertraging in de beta ling van vorderingen, dat zeer in het nadeel van de nijverheid werkt. De meeste indnstriëelen zul len we! bij ondervinding kannen getuigen hoe on aangenaam het is wanneer men recht heeft op de betaling zijner aannemings-penningen, die niet ont vangen kunnen worden omdat de eene of andere kleinigheid aan de stukken ontbreekt of verschil van opvatting aanleiding geeft tot nuttelooze cor respondentie, die soms "taeer aan schrijfloon en - nln.rgi». Wülut I.r-"1 "k" is. Nog onlangs hebben eenige aantumers zich tot de 2de Kamer der Staten Generaal gewend, ten einde hare tusschenkomst in te roepen tot ver krijging der hnn toekomende gelden, die ten ge volge van meenings-verschil met de Rekenkamer niet werden uitbetaald. De Minister van Oorlog aan wien die adressen om inlichtingen werden ge zonden, berichtte daarop terecht dat niet alleen de aannemers, ten gevolge van het daardoor veroor zaakt uitstel in de betaling der hun verschuldigde penningen worden benadeeld, maar ook de Staat daarvan de gevolgen moet ondervinden, want elke vertraging in voormelden zin moet op den dnur indirect nadeeligen invloed op volgend» aanbeste dingen uitoefenen. (Reeds in een vroeger schrijveu werd daarop door mij met een enkel woord ge weien.) Ten einde het nadeel voor beide partijen zooveel mogelijk te beperken heeft de Minister het middel te baat genomen om voorloopig nitbetaling te doen plaats hebben van dat gedeelte der ver schuldigde aannemingsom, waarover geen verschil van zienswijze tusschen het Departement en de algemeene Rekenkamer bestond. De door Oorlog gevolgde manier om de schade die door verschil van opvatting kan ontstaan, zoo veel mogelijk te voorkomen, verdient navolging en m. i. zou het goed zijn, wanneer de heeren aannemers van publieke werken gemeenschappelijk optraden om te trachten van de hoofden der De partementen van algemeen bestuur de invoering van dien maatregel te verkrijgen. Wanneer de Re kenkamer zich er alleen toe bepaalde om.de aan dacht der Regeering te vestigen op werkelijk sto rende gebreken in de administratie van 's Lands geldmiddelen en hare aanmerkingen alleen onder werpen betroffen, zooals in haar laatst» verslag aan den Koning voorkomen, zon dit Hooge College niet alleen beter in den geest harer instructie han delen, maar tevens waardeorend medewerken tot behartiging van het Rijks-belang. Maar door de honderdtallen kleine fitterijen benadeelt zij dit belang en maakt het spreekwoord wéér tot waar heid dat van het hoogst ernstige tot het bespotte lijke slechts een stap is. Later geeft eene nieuwe merkwaardige carrière van den een of anderen ambtenaar mij misschien weêr gelegenheid om de bevordering der ambte naren en de kwade praktijken die daarbij in ge bruik zijn, nader te bespreken. Dat de thans ge volgde wijze van benoeming en bevordering der ambtenaren zeker niet in 's Lands belang is, be hoeft na hetgeen nu en dan in openbare geschrif ten daaromtrent is gemeld, geen breedvoerig be toog. Het is bekend dat men zonder een goeden kruiwagen in de ambtenaarswereld niet veel doet. X. IV. «•••••••••••it. Maar als gij 't zien wilt, zoek dan maar Waar 't kermis is, licht vindt gij 'tdaar! Dat treft bijzonder! Als een goed adres kunnen wij de lezeressen en lezers van dit blad thans op geven, de stad onzer inwoniug Utrecht. Sinds Woensdag klokke twaalf het geklingel van den Buurttoren ovor 't grijze sticht weerklonk, als een teeken uit voorvaderlijke tijden dat de kermis werd ingeluid, nam de bedrijvigheid met. den dag, ja met het nnr toe. Het stukske grond, aan de grens onzer gemeente, ODder Maarssen, de verzamelplaats van kennis-rei zigers, die met eigen vervoermiddelen door den lande gaan, is voor de eenigste maal in het jaar schoongeveegd en alles is binnen onze singels ver zameld. De drie pleinen binnen Utrecht worden thans door allerlei «kermisvolk. volgepropt. Voor zeker reeds een uitlekkende gedachte Zoowel hier als elders, onder alle vakken en standen heerschte sedert jaren een «strijd om het. bestaan,, die schijnbaar nog toeneemt. Zoo meonen wij althans 't te mogen noemen, dat verschijnsel in de maatschappij dat den arbeidzamen man tot een slaaf vernedert, wil hij zich nog vastklampen aan de hoop om brood voor het buis gezin te verschaffen en daaraan trachten te vol doen. 't Is nog niet zoo heel lang geleden dat wij in een gepubliceerd schrijven [uit dé nieuwe wereld vernamen: «Kom tot on3 over, verlaat Nederland, waar de armoede n wacht!* Gaarne gelooven wjj dat deze opvatting te sterk genomen is, toch moet 't erkend dat de werknood eer stijgende dan dalende is. Te dezer stede werden indertijd po gingen aangewend om eene arbeidsbeurs op te richten, doch te vergeefsch Eigenlijk zoo 't kwam, zoo ging 't, men hoorde van niets. Er heerscht werkgebrek velen lijden aan hare gevolgen. Om hieraan een einde te maken, ware 't wellicht wenschelijk dat dra over de jgroote plannen werd beslist, die ook bjj onzen raad in kwamen. 't Eerste is het plan tot uitbreiding der stad, 't tweede dat van eeu tramnet door de stad. Zoowel 't «en als 't ander zal echter nog wel wat blijveu russen, temeer daar thans de nieuwe be schrijving van «vroede mannen, aanstaande is, voor onze stad zoowel periodiek, als door aftre ding en overlijden. Uitbreidingsplannen, tramwegplannen, beurs- planneu ziedaar eenige punten die veel hoofd- brekons aan ons stedelijk bestnnr kosten En dan nog eeu plan hoe vaak besproken tot op richting van een ontsmettingsoven op de gemeente vaalt Tot verbreeding van de Viebrug werd in dertijd besloten on deze is bijna gereed Waarom toch zóóveel herhalingen Gelukkig nog voor onze stad dat het milliotnen-proces werd gewonnen, tot welks uitkeering zij in rechten is aangesproken, want wie weet waar 'm de knoop zit en daarbij: Geld is de ziel van de negotie, van vooruitgang en verbetering Als bewijs voor de juistheid van dit spreek woordelijke stelsel mogen wij wel aannemen het bericht dat de appelstroopfabriek aan den Leidschen weg alhier 't aanstaand winterseizoen zal werken, de voorraad appels moet daartoe voldoende zijn De stoommeelfabriek «de Korenschoof, zal weder uit bare assche herrijzen. (Wellicht herinneren de lezers van dit blad zich nog de ramp, die genoemde fabriek eenige maanden geleden teisterde, toeö hare uitgebreide gebouwen en voorraadschuren grootendeels door brand werden vernield, evenals de daarnaast staande stoomhoutzaagrnolen >deZon.«) Kort te voren had «de Korenschoof, aan de over zijde der Kaatstraat eene broodfabriek doen op richten, waar zij hare gemalen grondstoffen tot algemeene voeding bereidde en daardoor onze bakkersbovolking een lastigen concurrent in den wes stelde,. Te verwonderen was't dus niet dat

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1885 | | pagina 2