Dijkgraaf en Heemraden MULLER JISKOOT. STOOMTABAKSFABRIEK „de hooge Maasdijk van Stad en Lande van Heusden c.a." lleusclenJulij 1885. S Z z P a O LAND- EN TUINBOUW. AANBESTEDINGEN. Gemengd Nieuws. MARKTBERICHTEN. ADVERTENTIEN. Veen bij Heusden. van het Waterschap publiek aanbesteden A. Het leggen van een steenglooiïng onder Vlij men, nabij het Schaar- huis en onder Hedik- huizen, nabij het Hel eind. Lang 248 M. B. Het bouwen van Wachthuis enz. op binnenberm van ringdijk te Vlijmen, nabij Nieuwkuijk. een den den >1 c*- F s r El iS 1 Oi w die lieden zich verheugden over de opruiming van zoo 'n collegaBitter zagen zij zich echter teleur gesteld door het behoud der broodfabriek, die steeds bleef doorwerken, en 't is om te schrik ken than3 door het terugkeeren der oude toe standen Fabrieks- en HandwerksnijverheidDeze twee machtige factoren spelen een groote rol in onze maatschapij. Zoo ook in onze stad, waar in den laatsten tijd een paar nieuwe fabrieken verrezen, althans in de buitenwijken werden opgericht. De lijnmeelfabriek of liever olieslagerij der hh. Overwijn, die eveneens door een noodlottig on geval van brand werd getroffen ligt nog steeds in hare puinhopen, verdween dus. Dat tot hare opbouwing zal worden aangevangen, is niet waar schijnlijk wegens hare ligging, in of nabij het af gebakende terrein voor het kanaal van Amsterdam naar de Merwede. Hoewel met z.g. «slakkengang* een meerma len gebruikt woord met het oog op deze werkzaam heden vorderen toch de werken tot aanleg van genoemd kanaal in deze streken vereischt. Hoofd zakelijk betroffen zij tot heden de sluiswerken, waarvan drie nabij onze gemeente benoodigd zijn immers de benoodigde onteigeningswetten, hoewel goedgekeurd, wachten nog op hare uitvoeriug. Zelfs werden te Vreeswijk eenmaal alle werklieden ont slagen wegens ongeschiktheid van den grond een paar dagen later weer aangenomen. Terecht be- vieemdend en de vraag uitlokkoud: of dit korte tijdsverloop verandering in grondgesteldheid had teweeg gebracht? Utrecht een havenstad der toe komst! Stoute plannen die op 't Haagsche Binnenhof worden gekoesterd Gelijk eenmaal door een waardige vorstentelg plannen worden geopperd om in onze stad, als in het centrum des lands, eene grootere militai* macht samen te. trekken, zal de tijd ook hieraan uitvoering schenken. Alsdan zal de nieuw gegra ven vaart in nauwe aansluiting zijn met de mili taire terreinen, ten westen onzer stad, welke alsdan zullen worden ingesloten door spoorweg- en water verkeer. In het «Utrechtsch Dagblad* gingen stemmen op om ter nagedachtenis van wijlen Prins Hendrik een monument op te richten, als warme hulde aan den Oranjevorst, wiens hoofdverblijf binnen de stichtsche grenzen lag het lustslot Soestdijk (zie St. Br. III) wiens streven zooveel heeft bijge bracht tot welzijn der provincie, 't Bleef echter nog bij «stemmen* en zelfs het voorstel om het ver ouderde park «Lepelenburg* naar den overleden prins te noemen bleef rusten. Rechtmatig en wel verdiend als 't is, willen wij hopen mettertijd op dit punt door bevoegde en bekwame mannen zal gewezen worden! Welk hart voor al wat goed, wat schoon, wat edel, dus ook voor vaderlandsliefde, klopte in dien oranjezoon, daarvoor getuigen de weldaden door de naaste omgeving van Z. IC. H., do dorpen Baaru en Soestdijk genoten, en door het geheele Sticht, ja op zooveel andere plaatsen onder vonden. Nog levendig staat 't voor den geest zijn intocht binnen onze veste met zijne tweede gema lin, hoe toen allen hulde bewezen en welwillend heid genoten van het vorstelijk paar. Dat Utrecht in herinnering bleef, daarvoor staan ons borg do ten deele uitgevoerde werken voor defensie en ver dediging. Hoe gaarne had de overleden prins zijne wenschen vervuld gezien. Utrecht een centrum ook voor 't militaire! Alsdan had ook het denkbeeld verwezenlijkt geworden om een militaire staf met muziek te verkrijgen, waartoe veler wenschen strek ken en waarvan onze stad sedert het vertrek of wel opheffing van Sonnemans veldartillerie kapel, geheel verstoken bleef! Eigen muzikaal genot leverde alleen het korps der dienstdoende schutterij, onder directie van den luitenant-kapelmeester C. Coenen. Hoewel lang niet te verachten om talentvolle krachten, was toch de bedeeling voor een stad van 80.000 zielen karig, tot dat een eigen muziekcorps werd opgericht door het park Tivoli, waar tot dien tijd de meeste krach ten der schuttersmuziek werden besteed. Zeer zeker daarover weinig gesticht moesten zij voor het nieuwe corps, onder directie van den heer van Leeuwen, vroeger te Nijmegen, de plaats ruimen; ter andere zijde werd aan den kapelmeester luit.-Coenen een schoon aandenken vereerd voor zijne bemoeiingen. Van dien tijd kan men do uitvoeringen der schut terijmuziek bijwonen in den netten tuin van Smit in de Maliebaan. Met genoegen vermelden wij een dezer dagen tot stand gekomen verzoening, waardoor het publiek weder do genietingen ook in Tivoli zal kunnen smaken, waartoe na herhaalde pogingen schikkingen werden getroffen. Dus twee muziekcorpsen in onze groote stad Moge 't al geen weelde heeten, de eerste veertien dagen leveren misschien nog meer op dan aangenaam is, zoo door 't vele als welluidende. Met deze woorden eindigt tot dat een kermis- kroniek hem nieuwe stof levert Uw Provinciegenoot, Utrecht, Juli 1885. P. A. B. Tegenwoordig sterven in het Noorden van ons land vele kalveren aan oene onbekende ziekte. De dieren schijnen voor het uiterlijk gezond, doch vallen plotseling ter aarde, stuiptrekken eenige malen en zijn dood. Enkelen schrijven het ver schijnsel aan eene te groote warmte toe. Zwaluwe, 17 Juli. De toemaat van onder deze gemeente gelegen hooi- en weilanden is gisteren te Drimmelen verpacht voor naar menschenge- hengenis ongohoord lage prijzen. Sommige per- ceelen golden niet meer dan 1 per HA. Voor de veehouders schijnen in Overijssel betere tijden aan te breken. Het fokvee is in de laatste dagen zeer in prijs vooruitgegaan door belangrijke buitenlandsche inkoopen. De prijzen der vette runderen zijn 10 a 15 ct. het N. pd. vooruit ge gaan. Men besteedt tot 78 ct. voor puike waar. Herbesteding, t 's BOSCH, 7 Augustus. He^ opruimen van eenige ondiepten in het kanaal van de Dieze. Raming 4800. (115 Iets over de Groote Kerk te Dordrecht. De groote kerk te Dordrecht is een der oudste, grootste en prachtigste kerkgebouwen in de Ne derlanden. Zij is gebouwd in den spitsboogstijl en wel in de twaalfde eeuw. Oorspronkelijk was zij door de katholieken aan Maria »de Moeder Gods* gewijd, waarom ze dan ook oorspronkelijk »Onze Lieve Vrouwe Kerk* heette. Een der klokken, die vroeger in den toren hing, had dan ook tot opschrift: «Gij die ziet, waarom gelooft ge niet, en wordt door een zoete stem ge trokken? Indien gij met een va3te hoop vertrouwt, zult gij goedgunstig vereerd worden door de hulpe van Maria.* Van vroege tijden af noemde men de groote kork »het ooglijn der Dordtenaren,* het sieraad hunner stad, het bedehuis der Graven en Gravin nen van Holland, als ze binnen Dordrechts grijze vsste «herberge vonden.* Niemand heeft wellicht ooit de legende gehoord, aan de stichting dier groote kerk van oude tijden af. verbonden. Men wordt er aan herinnerd, wanneer men in de gelegenheid is, gelijk ik was om éen der kleine kerkekamers binnen te gaan, waarvan de sleutel immer in hauden van den Secretaris-Rentmeester is. Daar ziet gij een vrouwenbeeld voor u staan, in welks hand de outvleesehte Dood bezig is, gou den schijven te tellen. Die voorstelling herinnert u aan de legende. Er was een «vrome* vrouw, met name Suward of Sura, en er was een Mariabeeld, waarvoor ze veel »hart« had; het hing ergens aan de rivier aan een boom. En nu kwam het haar in de ziel op, om haar goede en trouwe Maagd eene kerk te bonwen, maar ze bezat slechts 3 kleine geldstuk ken, kopekens gonaamd, samen ter waarde van 7 a 8 stuivers. Ze had evenwel den moed om 3 arbeiders aan te nemen, tegen éen kopeken daags, en zoolang het werk d rnrde, waren eiken dag (hoe wist zij niet) drie kopekens in haar ledigen goldbuidel. Nu dacht de wereld, die haar bouwen zag, dat ze werkelijk rijk was, en wat deden de werk lieden Zij vermoorden haar. Toen deze laatsten naar verdiensten daarvoor door den wereldlijken rechter zouden gestraft wor den, stond ze eensklaps uit haar graf op, nog voor zien van het bloedig litteeken aan den hals en wist genade voor heu te verkrijgen. Sedert dien tijd kreeg Sura of Suward eene eereplaats onder de heiligen. Ziedaar het een en ander misschien later meer van de groote kerk, die koninginne zonder kroon, dat sierlij k bedehuis zonder torenspits. Onder de rails tusschen de stations Buitenpost en Veenwouden, heeft een paar vogeltjes zijn nest gebouwd. Hoewel de locomotief ettelijke malen per dag over de woning heenvliegt, verzorgen de ouders hunne jongen uitstekend en laten zich niet door het stoomros afschrikken. Ten huize van den heer Abspoel, Nassaukade 341 Amsterdam, doet zich een eigenaardig en pikant verschijnsel voor: zijn huisdeur, schelknop, ramen en andere gedeelten worden eenige dagen achtereen gere eld door duizenden en nogmaals duizenden bijen tot verblijfplaats uitgekozen. Alleen gedurende den nacht zoeken zij een ander terrein. Het verschijnsel is zeker eigenaardig, maar voor de bewoners ontzaglijk lastig en gevaarlijk, Geen middel om de dieren te verdrijven helpt: zij drin gen door tot binnenshuis en worden daar bij dui zenden gedood, doch dit is van geen invloed op het aantal. De politie verklaart zich machteloos, en de houders van bijen in den omtrek beweren den zwerm niet te kunnen vangen, wijl de ko ning ontbreekt. Hoolang deze toestand nog moet voortduren, is niet te voorspellen. Iutusschon kan men er uit leeren dat het houden van bijen in de bebouwde kom van een gemeente niet geoorloofd moest zijn; hoogstwaarschijnlijk zijn de bjjen af komstig van een bijenstal uit de buurt. 3 heeren, wonende te 's Hage, gingen van Kat wijk uit om in de Noordzee een zeiltochtje te ma ken, met het doel te Ymuiden binnen te komen. Nabij Wijk aan Zee overviel hon een windvlaag, waardoor de schuit omsloeg. 1 der 3, de heer De J., is vordronken. De 2 anderen werden met moeite door redlijnen naar het strand gehaald. In de afgeloopen week zijn te Rotterdam door de politie herhaaldelijk personen in verhoor geno men, verdacht van medeplichtigheid in het ruiten- breken. Het onderzoek schijnt tot heden weinig of geeu gevolg te hebben gehad. Naar men aan de «Maasbode* verzekert, is bij deze gelegenheid een feit van groot zedelijk bederf voor den dag geko men. Een moeder kwam haar beide zoon's beschul digen van des nachts zeer laat, met steenen in den zak, thuis gekomen te zijn. 't Waren knapen van 14 a 16 jaar. Deze ontkenden alle deelneming aan het straatrumoer niet alleen, maar verzekerden dat hun moeder hen alleen beschuldigde om voor •enigen tjjd van hen ontslagen te kunnen zijn en baar ongebonden leven ongestoord te knunen voort zetten. De ontaarde moeder kon met haar kinde ren weder naar huis gaan. De cholera eischte in Spanje gedurende de laat ste dagen weder talrijke offers. Donderdag 16 Juli kwamen 1743 gevallen voor, waarvan 721 doode lijk (te Madrid 12 gevallen, waarvan 3 doodelijk). Vrijdag 17 Juli had men 1371 gevallen, waarvan 681 doodelijk (te Madrid 4 van de 9) en Zaterdag 18 Juli 1885 gevallen, waarvan 718 met doode lijken afloop en wel te Madrid 5 en in Valencia 204. De »Gaceta« constateert dat Zondag in Spanje 2005 gevallen voorkwamen, waarvan 851 met doodelijken afloop. De ziekte begint zich te vertoonen in de pro vinciën Soria, Salamanca, Badajoz, HuescaenCuenza. Ook in Audalusië heeft de cholera zich geopen baard. Er hebben in dat gewest 22 ziektegevallen plaats gehad, waarvan 8 met doodelijken afloop. Van het begin dor epidemie tot 15 dezer waren er 60,000 ziekte- en 17,000 stergevallen. Een zoogenaamde bloedregen heeft onlangs de bewoners van Laibach niet weinig ontsteltenis be rokkend. Er werd eerst later een natuurlijke ver klaring voor gevonden en wel de volgende: Kort voordat het begon te regenen was er een windhoos opgemerkt in het naburige, ongeveer een half uur gaans van Laibach gelegen dorp Kaltenbrunn, waar zich een houtverffabriek bevindt, en ging er door den draaienden luchtkolom meer dan 200 kilogram zeer fijn rood verfmeel verloren. Dit had de regen wolk, die zich later boven Laibach ontlastte, rood gekleurd eu zoo was het ongewone verschijnsel ge makkelijk opgehelderd. De eirfele lijst van den koning van Beieren. Uit Milnchen worden aan de »Frankfurter Zei- tung* zeer ongunstige berichten gezonden over het financieel beheer van koning Lodewijk's inkomsten. De civiele lijst bedraagt 4.231,044 gulden, d. i. 2 percent van de brnto-ontvangsten van den Staat. Koning Maximilliaan II had een civiele lijst, die 200,000 gulden minder bedroeg; hij moest aan zijn vader jaarlijks een half millioen uitkeeren, had eene schitterende hofhouding, maakte groote rei zen, en hield toch nog genoeg over, om jaarlijks vele duizenden te besteden ten behoeve van kun sten en wetenschappen, en na eene regeering van 16 jaren een zeer aanzienlijk vermogen na te la ten. De tegenwoordige koning echter, die zoo als men weet, geheel eenzaam leeft en zich nooit in het openbaar vertoont, heeft aan het tooneel, aan de opvoering van Wagner's scheppingen en aan den bouw van met ongehoorde pracht ingerichte ka-teeleu zoo ontzaglijk veel geld verspild, dat zijn inkomen bij lange na niet toereikend is. Alleen bet slot Herrenchiomsee, waaraan reeds 12 jaren gewerkt wordt, heeft meer dan 30 millioen gulden gekost, en nog is het derde gedeelte van dit ko lossale bouwwerk niet voltooid. Linderhof en het eveneens onvoltooide Neu Schwannstein kosten nog Mevrouw veel meer. En thans worden de plannen voor een tegen 1 nieuw slot, Falkenfels, uitgevoerd, dat al de an dere nog zal overtreffen. Het gevolg van deze dwaze weelde is, dat leve ranciers en aannemers jarenlang op hun geld moe ten wachteu en dat de groote werken op crediet worden gemaakt. In het voorjaaar van 1884 dreigde; de ontevredenheid der onbetaalde schuldeischers tot een publiek schandaal aanleiding te geven ;om: dit te voorkomen, werd door den minister van financiën met 3 Münchener banken eene leening gesloten van 8 millioen gulden, maar slechts eer klein deel hiervan werd gebruikt, om de oude schulden af te doen. Op dit oogenblik is, volgens den correspondent van de «Frankfurter,de toe-r stand nog neteliger dan in het vorige jaar, en daau eene nieuwe leening ten behoeve van 's kouinga particuliere liefhebberijen zeker door de Kamer niet zou worden goedgekeurd, vreest men voor eene geruchtmakende catastrophe. Omtrent den brandweer-commandant en schouw burg-directeur Scabell, die dezer dagen overleed,: worden te Berlijn verscheidene anecdoten verteld! en daaronder ook de volgende: In het jaar 1860 trad in het Yictoria-theatei eene Parijsche danseuse, mejuffrouw Legrain op. Zij was geen bepaalde schoonheid, maar haar dan sen wekte de algeraeene bewondering en aangezien; zij volle zalen trok, trachtte Scabell haar zoo lan^ mogelijk aan zijn schouwburg verbonden te houden. Op zekeren avond gat hij haar ter oere een sou per in het rijksgebouw, waarin hij woonde en daai het bij de feeslelijkheid niet aan champagne ont brak, had de danseres omstreeks middernacht ieti wat op een kleine roes geleek. Zij verklaarde zeer bepaald, dat zij slechts oj een brandweer-wagen, kompleet bemand en metf flambouwen en gebel naar huis wilde rijden. Tegenspraak hielp niets en Scabell moest haar! haar zin geven; dadelijk werden 10 man gecom mandeerd om op een personenwagen plaats te ne men, die allen brandende fakkels in de hand kre-§ gen en Scabel en de danseuse gingen naast den; koetsier zitten. Mejuffrouw Legrain, die zelve belde, deed een;; waar stormgeluid hooren, de paarden holden alsj razenden en de voorbijgangers sprongen verschrikt; ter zijde en verkeerden in de meening dat oen ge-; heele wijk der stad in brand stond. Toen men in de Kaiserstrasse voor de woninj der danseres aankwam, sprong zij zeer behendig van het voertuig, wierp den brandweermannen; kushandjes toe en huppelde onder het uiten der) woorden: «Ich danke meine galante ErrenWar serr übschU met eene kunstige pirouette het huis; binnen. Scabell kroeg later naar aanleiding van hot* kleine grapje een zeer langen neus. Onlangs is te Corning (Ohio) eene merkwaardige^ ontdekking gedaan. Eenige jagers in de «Big^ Woods* een maaltijd wenschende te bereiden, legden daartoe tegen de rots een vuur aan. De warmte van het vuur maakte een rotsblok los en uit de daar ontstane scheuren vloeide aanstonds geelach tige vette stof. Monsters daarvan werden aan onder scheidene chemisten gezonden, die allen eenparig van oordeel waren dat deze zelfstandigheid nage- i noeg uit zuivere zeep bestaat. Eene maatschappij tot exploitatie vaa deze zeep- mijn is opgericht met een kapitaal van 200000 dollars. Het volgende adres van vischjes aan de Eerste Kamer wordt aan het «Hbl*. toegezonden: «Men noemt ons «nest*, arm Zuiderzëe-visschge- broed, goed voor eenden, die stinkende oijeren leg gen na met onze lijkjes gemest te zijn en tranig vlee8ch krijgen als rdtganzen. Ook het varken wordt door onze Vollendammer moordenaars tot een slag zeehond herschapen. Zijn er dan geen dierenbescher mers meer in Nederland, om het nutteloos kwellen en verdelgen van ons rustig volkje te wraken? «Als wij konden spreken, zouden wij met ons millioeuen voor de bali der Kamer verschijnen en met tranen in de vinnen mededeelen hoe wij van moedersborst worden afgerukt en eindelijk in den moordkuil terechtkomen. «Maar MM. HH. wij zijn, met uw oorlofslechts eenvoudige vischjes, die de kleinste bewaarschool nog niet opneemt, en wij zouden het toch zoo gaarne tot de vergelijkende taalstudie brengen, die als de visschen welke niets zeggen, door de ontwikkelden onder ons worden vervangen, ook in Nederland zal beoefend worden. «Om kort te gaan (ach, wij zijn nog geen vingerlid van een lid uwer Vergadering lang,) wij smoeken dat de Volendammers met hun moorden ophouden en men ons veroorlove iets langer te worden* «'tWelk doende enz. «Mn. SPIERING «Procureur,* «Pro stylo*. Gelijkend. Photograaf«Uw heer zoon, de student, hoeft lang geleden een half dozijn kabinet portretten besteld, ik heb hier toevallig een proef- afdruk. Niet waar, het gelijkt hem sprekend, maar de jonge heer heeft tot heden nog niet be taald Vader: «Hm, ja, dat lijkt 'm ook heel en al.« Gevaarlijke hoogte. Et-n tenorzanger zingt eenige maten lang zoo verb-'zend hoog dat de toe hoorders in ademloos zwijgen en de grootste op merkzaamheid hem volgen. Plotseling klinkt achter in de zaal een 3tem«mannetje, val niet van de toonladder!* Een jong notaris. Cliënt (op een notariskan toor tot een jong klerkje): «Wel vriend, moet je ook notaris worden?* «Zeker Mijnheer.* «En hoe lang ben je al bij het vak?* «Twee dagen Mijnheer.* «En weet je nu al wat een «grosse* is?< «Stellig Mijnheer.... 144.* Vrouwelijke accuratesse. Uit het huishoudboek eener jonge vrouw: Kanariezaad: 10 cent; eene pop voor het kind van de schoonmaakster: 2,50; pieterselie: 0,021/25 diversen 150,00; werkvolk: ƒ7,00; kaneel0,20 enz. t HEUSDEN, 18 Juli. Boter 70—73 stuk van 6 ons. Eieren 3a/2 a 4 cent. cent per FRACKERS te Reusden, vraagt Augustus eene liefst tusschen 30 en 40 jaar. de Wapens van HEUSDEN en A L T E N A. zullen op Zaterdag den len Augustus 1885 des middags teu 12 uren, in hunne gewone vergaderzaal, nabij de Waterpoort te Heusden, bij enkele inschrijving Inlichtingen geven Dijkgraaf en Heemraden voornoemd, zoomede de opzichter I. van Tuijl Gz. te Heusden, bij wien van af 25 Julij bestekken ad 50 cents per exemplaar verkrijgbaar zijn en de teekening van sub. B ter inzage ligt. Aanwijzing wordt gehouden in loco op Don derdag den 30 Julij voor sub. B, 's morgens ten 10 ure en voor sub. A, des middags ten 12 ure. De D ij k g r a a f, HONCOOP. De Secretaris, DUIJSER. E o 3- ST - O CE o -j CE 3 r o £*3::iq o a? o 5 Oq <1 p> Sa" «o CU, x E CE 03 o 50 £- CJq h -3 ga Oq EL a- &- o p - p 3 3- O K r°tö O CT" {O 3 3 EL p cr <1 t=: fc=J p E El £.s= E x a- 31 5' P 3 p P 3 SC 35 B erg" 3 t-1 2! C ö- e ch M« e-F O H X o es W b o O 5T 2? 3 3" CE - a aq DIENSTBODE, X CE P CE a ce Cu CE -1 CE "TE t-rl ce u CE Q_ CL CE cr e CE 3 CE ga CE cu Cu X CE p CE s co Cu CE g CE Hh CE TT CE 3 P 3 CE 3 GO H S3 CS! TT O CE 3

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1885 | | pagina 3