Kunstinriehting Gekookte HAM BANKETHAMMETJES Ph. de Jongh, B H De wereldberoemde PlalTAaaiim A. L. WIJZENBEEK ZONEN BILLAffiTABRIÉK. A. P. J. Phijffernissen, C£insS,r' DinersSoupersBals, BW" GOED ADRES VOOR BRUIDSUIKERS. FABRIEK EN MAGAZIJN VAN sacaaaGm i&aaaaa, C. van der Miessen Gz., LEDER EN SCHOENMAKERSFOURNITUREN. I [andel in Manufacturen, Ui i i®wi stwwmm LANGENDIJK, B 249. Om het geleerde Fransch V ILL US TRA TI ON EUROPÉENNE\ FOTOGRAFISCHE J. G. W. APFEL, .oetman Scheffers Co., Ds Kleine Kapitalist. Bedden, Matrassen, Yeeren, Kapok, Zeegras. GOEDKOOP YERKOOPEN. Langendijk, Gorinchem, Gekookt ROOKVLEESCH Huwelijks- brieven, ZUIVERE JENE VERGIST. otermarkt, n eusden. Wed. W. L. Kiiijk Zoon, Oppert 148, ROTTERDAM, zeer BILLIJKE PRIJZEN. F. CORBES. Prijzen van THEE, bij O. J. DU CROO ZOON, te SCHIEDAM. Magazijn van Manufacturen en Bedden. Alles tegen uiterst billijke prijsberekening. te HERWIJNEN. I Markt, nabij 't Postkantoor, Wijk C No. 534, Gorinchem. Hoek Molensteeg en Kerksteeg B, no. 57, GORINCHEM. GEBROEDERS YAN HOUTEN, Langendijk, Gorinchem, HEEREN- KLEEDINGMA G AZIJN. O C. van Bergeijk, Langendijk B 249, Gorinchem, Groote Sorteering Kinderpakjes. Damesmantels. Costumes en Demi-Saizons, Overhemden, Boorden, Manchetten, Dassen enz. MARIAGE ET FATALITÉ Bureau: Kerkstraat 35, Amsterdam. Gezondheid voor iedereen. DE PILLEN Lever, Maag, Nieren en Ingewanden. DE ZALF Keelpijn, Bronchitis, Verkoudheid en Hoest. DE NIEUWE FINANCIER en KAPITALIST. Maasstroom I en II. ZOMERDIENST. GorinchemHeusden. van 's BOSCH, aan de Parade. Specialiteit in Vergrootingen naar kleine Portretten in Kooldruk (onveranderlijke Foto grafie), Crayonteekening, Aquarell en; Olieverf, in alle verlangde formaten. Aan het- Atelier bestaat d a g e 1 ij k s gelegenheid tot po seeren. Opname met het instantané procédó.| NB. Tweemaal bekroond met Zilveren Medailles voor Vergrootingen en andere Fotografie n. Des Zondags wordt het Atelier om half een gesloten. Goed ordinair Vrij goed, frisch Goed en frisch Zeer goed Zeer goed, zwaar, Rijp, iets geurig, Rijp en genrig Fijn en Geurig Extra fijn en geurig Per 1/2 KG. ƒ0.70. - 0.90. - 1.-. - 1.10. - 1 25. - 1.50. - 1.75. - 2.-. Bij 21/o KG. 5 bij een kistje 10 korting. Te bt'konion L>ij 1.80 per 5 ods. 1,per 5 ons. Tevens voorhanden prachtige van af D/g tot. 3 kilo zwaar. worden zeer goed koop, netjes en spoedig geleverd door L. VEERMAN, Hcusdcn. sn f~r~ w".' LV Vereeniging van Gistfabrikanten. lekroond met de Zilveren Medaille op de rereld-Tentoonstelling Amsterd. 1883, LEVEREN" UITSLUITEND in alle hoeveelheden, tot de laagste urijzen ONTVANGEN eene ruime sorteering vau Artikelen voor bet Zomer-Seizoen, als: NETELDOEKEN, JAP ONS TOFFEN, SATINETS en andere DAMES ARTIKELEN. HEEREN COSTUMESKINDERPAKJES, effen en gekleurde DRIL in ruime keuze. ZWART LUSTRE HEEREN-JASSEN van af 2.50. Het tijdroovend en ongemakkelijk stellen heeft bij deze machine; niet plaats, daar boven- en onderdraad niet doorgestoken behoeft; te worden. De PFAFF-MACHINES munten uit boven alle andere fabrikaten door bovengemelde verbetering en verdere hoogst be-; langrijke eigenschappen. De prijzen zijn zeer b i 11 ij k en de' levering geschiedt onder deugdelijke garantie en desver-:, kiezende gemakkelijke afbetaling door Verkrijgbaar bij A. OPPEXHEIMER tc Ilcusden. I. KALKER te Woudrichcm. I. ANSESIS te Dussen. L. VAN OS tc Werkendam. Mt. BAKS te Aalst. Zesde jaargang 1885. Algemeen Financiöel Nieuwsblad. Verschijnt Dinsdag-, Donderdag- en Zaterdag-middag. Alle Abonnenten ontvangen als gratis-premie een Controle-Lijst voor Uitlootbare Fondsen. Prijs per jaargang van 156 Nos. fr. p.p. ƒ6. Met Wekelijksche Restantenlijst -8, Advertentiën per regel slecht9 - 0,15 DE KLEINE KAPITALIST is het goedkoop ste en meest gelezen financiëele blad van Nederland. BureelN. Z. Voorburgwal 101, Amsterdam. Proefnummers kosteloos. beveelt zich minzaam aan tot het LEVEREN van e 11 a 1 hetgeen verder tot li e t vak behoort. HANDEL IN PAR IJZER SYSTEEM Alles a contant en ongekend lage prijzen. G o O Sm O beeft ONTVANGEN eene zeer uitgebreide collectie voor het a.s. Seizoen, voor COSTUMES en DEMI-S AI ZONS. Zuiveren bet Bloed, en horstellen alle ongeregeldheden van de Zij geveu kracht en gezondheid weder aan verzwakte Gestellen, en zijn onwaardeerbaar ter genezing van alle Kwalen eigen aau 't vrouwelijk geslacht, onverschillig van welken leeftijd. En onbetaalbare voor Kinderen van eiken ouderdom. is een onfeilbaar geneesmiddel voor kwade Beeneu, zwerende Borsten, verouderde Wonden, Zweref» en Etterbuilen Het is beroemd ter genezing van Jicht, Rhumatiok, en onvergelijkbaar voor Aamborstigheid; Ter genezing vau Kliergezwellen en alle soorten van Huidziekten heeft zij geene mededinger, eö geneest betooverend, saamgetrokken en stijve gewrichten. Alleen bereid in Thomas Holloway's Etablissement, 78, New Oxford Street, Londen, voorheen 533 Oxford Street. En worden verkocht in Potten en Doozen van ls O/sff» 2s 9d., 4s 6d., lis, 22s en 33s en ver krijgbaar bij alle medicijneu-verkoopers door de geheele wereld. £J<F" Koopers gelieven het Etiquet van iedere Doos en Pot te onderzoeken. Indien het adres, liet beste en volledigste der adviseerende liuuneieele bladen is Ouder redactie van J. B I E G E L. Verschijnt eiken WOENSDAG, VRIJDAG cn ZONDAG. Prijs per kwartaal 4.00 met de Maundiijst. Afzonderlijke nommers 0.25. wy Itadikale genezing desver- j EEIIEjERjm. kiezend wordt, overeengeko men voor een bepaalde prjjs. betaalbaar na genezing. Daartoe zijn 20 kamers tor beschikking der patiënten gesteld. WAERSEGERS, heelmeester van breuken. Groenplaats, 35 te Antwerpen. Ligplaats te Hensden, buiten de Wijksche Poort. t> 's Bosch, Kanaal, b/d Ortheusche Brug. Alle Werkdagen Van H e u s d e nvm. 4 en 9.30 en nam. 3.30 n. Van 's-Bosch: vm. 7.30 en nam. 1 en 6.15 n. Op Bossche markten (den ln en 3n Woensdag van elke maand) varen de navolgende Extra diensten. Van Heus den: vm. 7; van 's-Bosch: nam. 2. Op Ossche markten (den 2n en 4n Woensdag van elke maand) Van Heusden naar Lithoijen (Osch,) 's morg. 8 u. Van Lithoijen (Osch) naar Heusden,'» natn. 1.30. Stoomboot //Stad Heusden. KaatsheuvelHeusden—Rotterdam. AFVAREND Maandag. Ov. werkdagen Van Kaatsheuvel 's morgens 12.30 3.15 Waalwijk 1.30 4.80 Heusden 3.45 7.— Woudrichem 5.30 8.30 Gorinchem 6.15 9.— Sliedrecht (Middenveer) 7. 9.45 Dordrecht 7.30 10.15 Te Rotterdam 8.45 11.45 OPVAREND alle werkdagen. Van Rotterdam 'snam. 1.40 Dordrecht 3.— Sliedrecht (Middenveer) 3.20 Gorinchem 4.30 Woudrichem 4.45 Heusden 6.30 Waalwijk 8.— Te Kaatsheuvel 9.— Stoombootreederij l. de Beer Co. tu correspondentie en rechtstreeks verkeer met Stoombootreederij Fop Smit Co. Van de Gorinchem. Heusden naar Maandag: voorm. 2.30, ca. 4.30, 6.30, ca. Sl/2 u., nm. ca. 1.15, 4.30 u. (In corresp. vm. 4.30, 7.80, 10 u., nam. 8 en 6.30 naar Rotterdam.) Overige dagen: voormiddag 5.30, namiddag 12.30, 4.30. (In cerres- pondentio voormiddag 7.30, namiddag 3, 6.30 naar Rotterdam.) Van Gorinchem naar Heusden. Maandag: voorm. c.a. 4.30, 6.30 en 11.30 u., nam. 1, 3.80 en 7 u. Overige dagen: voorm. 9 uur, nam. 2.30 en 7 uur, na aankomst der boot vau 6, 10.15 en nm. 3.30 uit Rotterdam. De eerste dienst van Heusden (behalve Zon dag en Maandag), zal vanaf 15 JUNI ten 4.30 plaats hebben, in correspondentie op de boot uit Gorinchem naar Rotterdam ten 6.80, des Zondags ten 8 uur. De dienst des Zondaags te 12.30 van Heusden en 2.30 van Gorinchem, zal in de maanden Mei, Juni en Juli geeH plaats hebben. - 0.80. vtf Advertentiën genieten groote publiciteit. pH STEEDS VOORRADIG RUIME KEUZE IN te blijven onderhouden is de beste maatregel een abonnement te nemen op een Fransch tijdschrift, dat doop, vorm en inhoud tot lezen dringt. Dit vindt men in Wekelijks verschijnt hiervan een nummer met 4 of 5 platen. De tekst wordt gevormd door romans, nd§ vellen, causeries over letterkunde, wetenschap of kunst gedichten, enz. De nieuwste roman welke er in verschijnt trekt algemeen de aandachthet verhaal blijjt voortdurend en in klimmende mate boeien. Men abonneert zich voor een geheelen jaargang a f 5, franco per post f 5.50); de betaling geschiedt per kwarta( Inhoud van No. 1014 van 15 Juli 1885.- Beursoverzicht. De geldmarkt. Provincie Overijsel. Financiën van Noord-Brabant. Ge meente Brummen. Gemeente Nijmegen. Water schap Frijegasterpolder. Maatschappij tot Exploi tatie van Waterleidingen in Nederland. Turksche schuld. Lemberg-Czernowitz-Jassy Spoorwegmaat schappij. Morschansk-Syran Spoorwegmaatschappij. Moskou-Kursk Spoorwegmaatschappij. War schau-Weenen Spoorwegmaatschappij. Atlantic en Pacific Spoorwegmaatschappij. Canadian Pacific Spoorwegmaatschappij. Chicago en Atlantic Spoor wegmaatschappij. Michigan Central Spoorweg maatschappij. Coupon- en dividend betalingen. Tramwegontvangsten. Noteering te New-York. Prijsopgaaf van niet-officiéél genoteerde Jondsen. Spoorweg ontvang sten. Uitlotingen. Restanten. Kennisgeving van de Vereeniging voor den Effec tenhandel te Amsterdam. Correspondentie. Ad vertentiën. Men abonneert zich bij den Uitgever P. NOORD- IIOFF te Groningen en bij alle Boekhandelaars en postkantoren. 4

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1885 | | pagina 4