BUITENLAND. BINNENLAND. Rij zooveel minachting en onbekookte uit- spraken, doet het ons goed eens de stem van een deskundigen te hooren die met ge- zag kan spreken. Wie aan zijn volk twijfelt, I twijfelt aan zich zeiven en aan zijne eigene toekomst. De groote daden van hen, die ons zijn voorgegaan, die het „en desespereert niet" tot lijfspreuk hadden, mogen ons tot voorbeeld en aanmoediging zijn. (Wordt vervolgd). HEUSDEN, 28 Juli. t Z. M. heeft op zijn verzoek eervol ontslag verleend als majoor-commandant bij het 8e bat. Noordbrab. Schutterij aan den heer P. C. A. Kuijpers, Notaris te Drunen en heeft gelijktijdig als zoodanig benoemd de heer C. Prillevitz al hier, thans kapitein bij hetzelfde bataljon. t ANDEL, 27 Juli. In het laatst der vorige week geraakte kar en paard, toebehoorende aan G. v. A. alhier, bij het overrijden van een vlonder in het water, het paard viel onder de kar en eer men deze op het droge had, was het dier reeds dood. t WELLE en AMMERZÖDËN, 27 Juli. In onze overigens zoo kalme gemeente heerschte de vo rige week eene algemeene agitatie, veroorzaakt door de Bossche feesten, die van hier door jong en oud werden bijgewoond en die minder gunstig waren voor het jongmensch V. D. uit deze plaats, die tengevolge zijner opgewondenheid zijn been brak en nu niet buiten gevaar verkeert. Verder had deze week door ZE. den Bisschop van 's-Hertogenbosch te Zaltbommel het H. vorm sel plaats, werwaarts 150 kinderen dezer gemeente, meest in rijtuigen, werden vervoerd. Onder dat alles nog de perodieke verkiezing waarbij de beide aftredende leden, de hh. J. Joos- ten, wethouder, en A. Bok met nagenoeg alge meene stemmen werden herbenoemd. t AMMERZÖDËN, 28 Juli. Met 7 Aug. a.s. wordt de rijks-veldwachter J. Driessen alhier, in dezelfde betrekking overgeplaatst naar Arnhem en is deze gemeente tot standplaats aangewezen aan J. van Geel, rijks-veldwachter Se klasse, voor heen veldwachter der gemeente Wageningen. t DELWIJNEN, 28 Juli. Heden namiddag ten ruim vier ure, brak alhier brand uit in de hooimijt nabij de woning van J. de Weerd, volgens het zeggen door het spelen van kinderen met lucifers. Direct deelde de brand zich mede aan het aangrenzende huis, dat terstond in lichte laaie stond. Te meer geholpen door de sterke droogte verspreidden de vlammen zich over nog drie nabijstaande huizen, zoodat in korten tijd vier huizen, twee schuren en zeven hooimijten in de asch werden gelegd. Een huis met schuur en drie hooimijten behoorden toe aan J. de Weerd, twee hooimijten op hetzelfde erf waren het eigendom van A. en B. van Leeuwen alhier. Het volgende huis met schuur en twee hooimijten had J. Grandia en twee arbeiderswoningen C. v. Genderen en 1). v. Leeuwen tot eigenaar. De brandspuit die niet zeer spoedig op het terrein was, beproefde wat in haar vermogen was om den brand te stuiten en had ook het geluk eene woning, tussehen de verbrande perceelen gelegen, geheel te behouden. De inboedel in de meeste gebouwen kon nog worden gered. De brand duurde tot in den nacht voor dat al het hooi, circa 80.000 pond, was verslonden. De huizen van J. de Weerd en J. Grandia waren, hoewel zeer laag, tegen brandschade verzekerd. t BOKHOVEN, 22 Juli. Herkozen de heeren H. van Mil, wethouder en A. van den Oort. t ENGELEN, 22 Juli. Herkozen de heeren J. Kusters en C. Kempenaars, beiden wethouders. t HAARSTEEG, 27 Juli. In den tuin van den landbouwer J. Verbunt alhier staan aardappelen wier stengels een lengte van ongeveer 2 M. hebben bereikt. De vorst heeft destijds de ont wikkeling van deze niet tegengehouden. t Dat het gevaarlijk is scherpsnijdende ge reedschappen onder het bereik van kinderen te laten, bleek weder in het navolgende. W. v. d. H., schipper alhier, had hout gekapt en de bijl op de plaats laten staan. Zijn zoontje, een knaapje van 4 jaren, de bijl bemerkende, neemt die ook ter hand en kapte daarmede zijn nichtje, een kind van dienzelfden leeftijd een gedeelte van den vinger af, hetgeen naar omstandigheden nog vrij gelukkig afliep. t GIESEN. Als een bewijs van overeenstem ming, diene de jongste verkiezing voor 2 periodiek aftredende leden van deu gemeenteraad. 18 stem men werden uitgebracht en deze hadden zich een parig vereenigd op de aftredende leden A. van Eeten en G. van HeldenNieuwenhuizen. t WOUDRICHEM, 24 Juli. Op de heden al hier gehouden vrije paardenmarkt was een 70-tal paarden, meest aftandsche, aangevoerd. De handel was tamelijk levendig voor werkpaar den, waarvoor van f 80 tot f 250 werd besteed. Overigens waren er enkele Fransche kooplieden aanwezig. t Door den Minister van Waterstaat is aan den heer M. A. Kuijtenbrouwer te Gorinchem vergunning verleend tot deu aanleg en de ex ploitatie van een tramweg van Breda naar Ou denbosch. 1 Aug. a.s. vertrekt de heer Anton Bouman, thans leeraar a. d. muziekschool te Den Bosch, naar New-York, waar hij geëngageerd is-als cellist aan de groote Hoogduitsche opera. Bij Kon. beslait is ongegrond verklaard het beroep, ingesteld door den Raad der gem. Rukfen tegen een besluit van Ged.-Staten van Noordbra bant, waarbij is bevolen dat het getal openbare scholen in die gemeente met éen zal worden ver meerderd. t Het bestuur van het Calamiteuse waterschap Poortvliet is voornemens om de uitvoering van eenige buitengewone werken aan te besteden. Raming ongeveer f 5000. Naar we vernemen zal den min. van waterstaat enz. een adres worden aangeboden, onderteekend door verscheidene ingezetenen van Neder-Hardings- veld en Giesendam. In dit adres wordt den min. verzocht den toegangsweg tot het station in bruik- baren staat te doen brengen. Men schrijft uit Dordt aan de N. R. Ct. Bij de algemeene verbetering der gemeenschap, waarin verscheidene dorpen, steden en landstre- streken zich door de opening van de spoorweglijn Dordrecht-Gorinchem verheugen, heeft daarentegen de schipperij geene reden tot vreugde, maar tot groote ontevredenheid. Werd er vroeger steen en been geklaagd over het weinige openen der spoor wegbrug alhier en over den korten tijd van open zijn, thans nu er eene vermeerdering van treinen plaats vindt, die tussehen hier en Rotterdam loo- pen, is de toestand lóó verergerd, dat eene af doende verbetering daarin hoogst noodzakelijk wordt. Vaak gebeurt het, dat schippers, die van. den vloed gebruik maken om hooger op te komen, den ganschen duur van den vloed voor de brug wachten en daardoor hun getij zien verloopen en veel oponthoud hebben. De lage vrachten veroor loven de kleine scheepvaart niet om bij eb van sleepbootjes gebruik te maken. Naar men verneemt, gaat thans de brug slechts 4 maal daags open. Waarom deze brug, evenals die over de Konings haven te Rotterdam, niet meermalen geopend kan worden, is een raadsel, daar toch over beide brug gen hetzelfde aantal treinen passeeren. Over den stijl van het nieuwe Rijksmuseum te Amsterdam, schrijft de „Figaro": „Het is moeilijk den stijl te bepalen, waarin het gebouw is ontworpen. Uiterlijk wekt het her inneringen, waarin verward dooreenspelen het kas teel van St. Germain, het Brugsche Station en> die Engelsche villa's, waar de handeldrijvende bierbrouwers der City droomen van landelijjc genot en gothiek. Kan men in den regel aannemen dat het uiterlijk van een gebouw de bestemming moet aanwijzen, dan moet men aan deze logge massa baksteen verwijten dat zij op alles gelijkt behalve op een Museum." De schrijver heeft voor de schikking van 't ge heel en in 't bijzonder over de inrichting der eerste verdieping overigens veel lof over. Maar de decoratie wordt overladen en het pleisterwerk: middelmatig geacht. Vrijdag overleed te Oranjestein (Oranjewoud)! de heer Mr. J. Bieruma Oosting, oud 68 jaren, president van de Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen, oud-burgemeester vau Leeuwar den en oud-lid der Tweede Kamer, ridder der Nederl. Leeuw. Er is tussehen de Holl. Spoorweg-Mij. en de Exploitatie-Mij. een geschil over het berijdeu van het vak Delftsche PoortBeurs te Rotterdam,, waarvan het gevolg kan zijn dat van 1 Aug. af' de Holl. IJz. Spw.-Mij., met de niet doorgaande treinen de reizigers niet verder dan tot de Delftsche: Poort zal brengen. Het is te hopen dat de Regeering een zoo krachtig gebruik zal maken van haar wettelijke bevoegdheid, dat het publiek geen oogenblik lijden zal onder de geschillen der Maatschappijen. Wij vernemen evenwel uit goede bron dat wan neer de Holl. IJz. Spw.-Mij. de voorstellen aan vaardt, haar door de Exploitatie-Maatschappij ge daan, het publiek geen oogenblik lijden zal onder- het bestaand geschil van gevoelen. De Expl.-Mij.. zou zelfs bereid zijn, ter wille van het publiek,, den bestaanden toestand te bestendigen. (Amst.^ De heer A. Huet, civiel-ingenieur te Delft, ont wikkelt in de „Middelb. Ct." het plan om Vlis- singen en Middelburg door een groot kanaal t& verbinden met Breda, Tilburg en Den Bosch. Voor een nauwkeurige terreinopneming rekent de H., dat ongeveer 50,000 noodig zal zijn. Door een groot aantal reeders te Scheveningeij Een vreeselijk ongeval heeft Vrijdag te Keulen plaats gehad. Tegen half een zijn twee huizen, no. 75 en 77, op de Houtmarkt aldaar en door 16 ge zinnen bewoond, ingestort. In een oogwenk lag alles in puin, met een zware stofwolk omgeven. In de benedenverdieping der beide gebouwen werden restauraties gohonden. De instorting schijnt te wijten aan de overstrooming, door welke Keulen eeuige jaren geleden geteisterd werd, en waarvan juist de beide, reeds zeer oude huizen, zeer veel geleden hadden. De fundamenten waren gaandeweg uit elkaar gezakt en de muren uitgeweken, totdat Vrijdag alles letterlijk plotseling met donderend geraas ineen viel. Spoedig was de brandweer ter plaatse, om, onder aanhoudend levensgevaar, den puinhoop langzamerhand weg te ruimen en de daar onder bodolven personen te bevrijden. Tot ongeveer 6 uur ging het reddingswerk ge leidelijk en betrekkelijk met uitstekenden uitslag voort. Toen echter voegde zich bij de ramp nog eene tweedein de gedeelten der huizeu, die ge heel of gedeeltelijk nog stonden, brak namelijk brand uit, waarschijnlijk tengevolge van den ver meerderenden toevoer dor lucht tussehen de puin- hoopen, welke het vuur in de, omstreeks het mid daguur natuurlijk ovoral brandende kookkachels gedoofd hadden. De wanhoop sloeg menigeen om het hart toen men de vlammen zag en aan do ongo- lukkigen dacht, die onder hot puin nog bedolven lagen, snakkende naar versche lucht. Op zich zelf heeft do brand wel geen grooten omvang gekregen, maar daar men met de grootste omzichtigheid te work moest gaan, werd het ruim 1 uur in don nacht voor aleer do brand geheel gobluscht was. Er bevindeu zich C3 gewonden en 7 ljjken in het burger-hospitaalonder deze laatsteu is het lijk eener eeuigszins bejaarde vrouw, die in hot hospitaal aan hare wonden gestorven is. De 6 andere lijken werden onder do puinhoopeu gevon den. Het eerste was van een vijf-jarig ktiaapjo, dat Vrijdagavond te 6 uren gevonden werd ver volgens werden te 8 uren bij elkander gevouden de vreeselijk verminkte lijken van twee zusters van omstreeks 20 jaar, die beiden blijkbaar ter stond door den instortenden muur verpletterd zijn. Een ontzett.enden aanblik leverde ook het Zaterdag gevonden lijk van een ongeveer achttien-jarig meisje, dat, blijkens de vreeselijk vertrokken ge laatstrekken, onder hevige pijnen gestorven is de geneesheeren verklaarden dat de dood reeds vóór ongeveer 24 uur ingetreden moest zijn en dat de ruggestreng gebroken was. Eene vrouw, die vóór 4 dagen het leven aan een meisje had geschonken, is in hot bed gestikt, terwijl het kind ongedeerd van onder het puin is te voorschijn gehaald; het. reeds verstijfde lijk der vrouw moest aan alle kan ton worden uitgezaagd. Maar ook levenden werden er Zaterdag-avond nog uit het puin te voorschijn gebracht. Zoo o. a. do eigenaars der restauraties, die beiden slechts am het hoofd gewond zijn; met hunne echtgenoo- trn echter is het treuriger afgeloopende ééne is in het hospitaal gestorven en do andere werd met hare nicht Zaterdagochtend dood opgegraven. Sedert zijn er geone lijken meer gevonden, ook niet in do kelderverdieping, waarin men eerst Zatordag,- nacht is kunnen doordringen, doch er ligt nog een groote, moeilijk doordringbare puinhoop mid den op het terrein, waaronder ongetwijfeld nog personen bedolven liggen. Daar waarschijnlijk de tusscheumuur bezweken is, zijn de beide huizen letterlijk in elkaar gevallen en liggen puin en balken het dichtst in het midden. Alvorens dit alles weggeruimd is, zal er zeker nog minstens een geheelo dag verloopen. De plek van het onheil leverde dien nacht een fantastischen aanblik op. De plek en hare omge ving waren door een aantal gasvlammen met re flectoren helder verlicht; terwijl de hoogten en ,y%»aro»Ml!UIHW llll HWH IIIIIMHITMIIMW Hl Hl T 11»miW— uooteu hield, trad op zekeren dag op mij too, roikte mij de hand en knoopte een gesprek met ra ij aan. Hij vertelde mij kort en goed dat hij Talleyrand was en zich hier bevond om studies te maken. Hij vond het een zeer aangenaam verblijf, in het begin wel wat stil, maar daaraan werd men spoedig gewoon, zoo deelde hij mij medo en vroeg, hos lang ik er dacht te blijven. »Ik heb volstrekt geen plan, hier te blijveu,« antwoordde ik verstoord. »0,« antwoordde hij met een veelbetcekenden glimlach, »wij hebben geen van allen plan te blijven als wij hier komen. Overigens bevalt ge mij wel eu bet zal mij genoegen doen, u aan mijne vrienden voor te stellen BrrrAls ik 's nachts naa3t het bed van mijn grootvader zat, zag ik voortdurend al die strakke, wijd opgespalkte oogan op mij gericht en hoorde het schorre, krijschende uilengekras van de gekken. En telkens herhaaldo ik de woorden van den pseudo-Talleyrand»Wij hebben geen van allen plan, hier te blijven...* Eindelijk stierf mijn grootvader. Toen ik van Talleyrand afscheid nam, zeide hij>Tot weer zien De dokter zeide»Outzie u toch Ik zag er uit als een herstellende krankzinnige, een slacht offer van de >huraane behandeling.* laagten der puinboopen scherpe schaduwen wier pen, bewogen zich daarover een aantal figuren, door den gloed van eenige fakkels spookachtig verlicht, in allerlei bewegingen en wendingen heen en weder. Tegen den ochtend werd besloten het achterhuis van no. 75, dat was blijven staan maar dreigde neer te storten, omver te halen, doch tot driemalen mislukten de pogingen en braken de touwen, tot dat eindelijk met dikke scheepskabels het doel bereikt werd. Er wordt onafgebroken voortgewerkt. De deta chementen genie-soldaten eu compagnieën van het 16e infanterie-regiment wisselen elkaar geregeld af, terwijl een paar buren er voor gezorgd hebben dat steeds voor de werkenden mondbehoeften en een frissche teug aanwezig zijn. Maandagmorgen te 9 uren heeft uit het burger hospitaal de begrafenis der verongelukten plaats gehad. De katholieke en protestantsche gemeenten hebben, evenzeer als het garnizoen, hunne lijkwa gens ten gebruike afgestaan; de geestelijkheid van beide gemeenten zal aan de begrafenis deel nemen en het laat zich aanzien dat duizenden zich bij den treurigeu stoet zullen aansluiten. Tot op 't oogeublik zijn er tot hot. verleenen van hulp ruim 3000 mark bijeen gebracht. De Keizerin heeft per telegrafische dépêche hare deel neming betuigd en daarbij eene gift van 300 mark gevoegd. Donderdagavond omstreeks elf uur zag men te Parijs, in het noordwesten, een hellen gloed in hot luchtruim. Weldra bleek het dat er een vree- selijke brand was ontstaan in de kleine Rue Gan- noron, in de nabijheid van de Avenue de Clichy, in eene uitgestrekte bewaarplaats van meubelhout. De vlammen deelden zich spoedig mede aan de nabij gelegene gebouweneen wijnhnis, een ma gazijn van granen en andere levensmiddelen, eene reusachtige bergplaats van een tapijtklopper, eene loods met hout en steenkolen, enz. enz. enz. Men verbeelde zich den vuurgloed, als men weet dat de vlammen in de eerste paar uren steeds meer om zich heengrepen, daar het water slechts lang zaam en in onvoldoende hoeveelheid aangevoerd werd. Het huis van den wijnhandelaar word met bijlen omvergehakt on men zag vele vaten wijn op straat door de vlammen aangetast. Eerst ten 2 ure 's nachts werd men het vuur meester. Een vijftiental huizen zijn deels geheel, deels ten deelo vernield. Zes a zeven personen, onder welke een brandweerman en een gardien delapaix, hebben brand- of andere wouden bekomen. De schade is zeer groot. Zij wordt op eenige millioe- non begroot. De wet, vóór eenige dagen door de Frausche Kamer aangenomen, waarbij 400,000 fr. beschik baar gesteld wordt voor do opvoeding van het zevende kind, is eigenlijk een »réchauffé« van de wet van 1805, met deze onderscheidende bepalin gen, dat thans kinderen van beider geslacht in de termen der wet vallen, en de opvoeding hier be doeld eerst met het zesde jaar gerekend wordt aan te vangen. Daarentegen zal de staatszorg zich nu bepalen tot kiudereu van onvermogende ouders. Het aantal zevende kinderen in Frankrijk wordt op 50,000 geschat. Hef nagelaten vermogen van wjjlen den Markies van Londonderry bedraagt 382.000 pd. sterl. In strijd met de reputatie van redder, welke zijn ras sedert jaren met eere gedragen heeft, heeft een Newfoundlander zijn meester, een Parij zenaar, te Saint Ouwen verdronken. De jongman viel uit een bootje in hot water, kwam driemalen boven, doch werd door zijn hond telkens met do pooten naar beneden gedrukt. De cholera begint hoe langor hoe heviger om zich heen te grijpen; schier eiken dag komen 2500 ziekte- en 1000 sterfgevallen voor. Er zijn nu 15 provinciën, waar de ziekte epidemisch heerscht Albacete, Alicante, Badajoz, Castollon, Cuenca, Jaen, Madrid, Murcia, Segovia, Soria, Tarragona, Teruel, Toledo, Valencia, Saragossa. In 16 andere provin ciën komen ook ziektegevallen, te zamen gemid deld 500 per dag, voor. De loop der ziekte is in de Noordelijke richting, waar nog achttion pro- vinciëu van de ramp zijn bevrijd. Vrijdag zijn in Spanje 2732 choleragevallen aan gegeven, waarvan 772 met doodelijken afloop. Zaterdag 2582, waarvan 921 met doodelijken afloop. De Ministerraad van Spanje beeft besloten het Hof aan te raden Madrid te verlaten en naar La Granja te gaan. Nog Vrijdag is daaraan gevolg gegeven. In 't begin van Augustus gaat de Koning nu alleen naar Betela, in Guipazcoa. De premier en de Minister van Staat vergezelden hot Hof. Krachtig worden de voorzorgsmaatregelen te Madrid voortgezethet maximum ziektegevallen was daar 13 in 24 uren, niettegenstaande de cho lera in vier dorpen nabij de hoofdstad hevig woedt. Bij een zwaar onweer te Torre-Cajetani, een dorp nabij Anagni, zijn 13 personen door den bliksem gedood en 22 ernstig gewond. Te Teneriffe is een schok van aardbeving waargenomon. To Resht, nabij Teheran, heeft gedurende eenige dagen een vreeselijke brand gewoed, die tal van huizeu in de asch legde. In Japan hebben ten gevolge van hevige slagregens overstroomingen plaats gehad, die ontzaglijke schade veroorzaakten. Te Rangpur hebben drie hevige schokken van aardbeving plaats gehad, waardoor aanzienlijke schade is veroorzaakt; een dorp bij Nathal is in de diepte verdwenen. Uit nadero tijdingen blijkt dat het bericht om trent het overlijden van den Mahdi op deu 22steu Juui, aan de pokziekte, in bevoegde kringen meer en meer geloof begint te vinden. Inius3chen is het aantal dergenen, die de tijding komen beves tigen, niet groot, doch onder dezen is een Sheikh, die beweert zelf getuige te zijn geweest van de begrafenis van Mohammed Achmet. Iu Amerika werd een passagier den wagon van een spoortrein uitgeworpen omdat zijn briefje hem gsen recht gaf in een expres te rijden. Door den schok kreeg hij een verlamming, die hem belette zijn brood te verdienen. De Jury kende dezen man een schadeloosstelling toe van 48,750 dollars. In den regel stellen de Amerikaanscbe jury's vooreen gewoon spoorwegongeluk 5000 dollars, soms ook het bedrag van twee jaar verdiensten of inkomen. Tot hiertoe had men in Canada en Amerika van geen hooger vergoedingssommen gehoord dan 20,000 en 25,000 dollars.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1885 | | pagina 2