OPROEPING. HIK ÏK mum Wijnen en Cognac. E, I. van Beoni LAND- EN TUINBOUW. 319de Staatsloterij Gemengd Nieuws. MARKTBERICHTEN. ADVERTENTIEN. Ongeveer 8 Hectaren HA TER onder Andel, ter plaatse genaamd „de An- delsche weide,11 in perceelen als zullen worden afgeba kend. publiek verpachten 40 hectaren toemaatop de Elanden enz. onder Drongelen en Besoijen, om te weiden en 7 Hectaren toemaat onder Waalwijk en Baardwijk om te hooión of te weiden. Prij zen van *X bij D. J. Dü CROO ZOON, te Gorinchem is in de sociëteit „Neptunas* aldaar een bijeen komst gehouden onder leiding van den heer J. den Breems, waarin de vraag breedvoerig is be sproken in hoeverre het wenschelijk zou zijn met het oog op de zeer lage haringprijzen, de haringvis- scherij te staken en de schepen weer ter schol- of schrobnetvi9scherij uit te zenden. Bijna algemeen was men van oordeel voorloopig niet tot dezen maatregel te moeten overgaan en wel om de groote kosten die de uitrusting der schuiten voor de haringvisscherij heeft geëischt en ook omdat de schrobnetvissclierij over het geheel genomen den reeders eer 9chade dan voordeel aanbrengt. Bij een wiel rijders wedstrijd, te Spa gehouden, heeft de heer M. E. Kiderlen, van de wielrijders- club ,De Zwaluw* te Rotterdam, drie prijzen be haald, nl. twee eerste en een tweeden. ,Ook de heer M. C. H. Bingham uit Utrecht behaalde een eersten prijs. Zondag avond, even na 11 uur, wilden een 4tal personen, ingezetenen van het naburige Dubbeldam, die wegens het sluitingsuur een der herbergen aan de Tolbrug moesten verlaten, een bezoek brengen aan het ,/hutel de Pologne* te Dordt, waar hun echter gelag geweigerd werd, en gelast werd te vertrekken. Niet terstond hieraan voldoende, werd de hulp der politie ingeroepen, die langs minnelijken weg de ongeweHschte be zoekers verwijderde. Over dergelijke behandeling gebelgd, beklaag- deh zij zich bij de personen die zich inmiddels voor bovengenoemd hotel hadden verzameld en in korten tijd had zich dan ook een oploopje ge vormd, dat een dreigend aanzien kreeg. Niet al leen gingen kreten van verontwaardiging op dat de kleeren den man maakten (een uit de menigte, wien kort te voren toegang was geweigerd omdat hij een pet ophad, werd toegelaten en van het gevraagde bediend nadat hij van een ander een hoed had geleend) maar spoedig vloog uit de me nigte een steen in de lichting der ruiten, welke echter zijne uitwerking miste. Een oogenblik la ter werd door een onzichtbare hand een ijzeren drinkbeker, die met ketting en al van de drink- fontein op het Schefferspleiu was gewrongen, met kracht in dezelfde richting geworpen en met hevig gerinkel vloog een der spiegelruiten aan scherven. De zucht tot baldadigheid scheen hierdoor op gewekt, want kort daarna werd aan de bakkerij van N. H. Braadbaart, aan de Groenmarkt, de kolossale spiegelruit ingeworpen met een metsel steen, schijnbaar afkomstig van de afbraak der winkelhuizen aan de Voorstraat. De politie heeft een gestreng onderzoek naar de daders ingesteld en moet reeds op het goede spoor tot hunne ontdekking zijn. De beide gebroken ruiten waren geassureerd. Zondag nacht zijn te Gemert 12 huizen, waar onder 2 groote hofsteden, door brand vernield. Aangezien iu den omtrek geen water te beko men, konden de pogingen tot blussching niet baten." Alles was verzekerd. Een knaapje uit Vriezeveen, dat to Daarlerveen op school ging en meestal den weg daarheen alleen af legde, werd drijvende in een kolk gevonden en voor dood opgehaald door de vrouw, bij wie hel kind tusschen voor- en namiddagschooltijd te hui? was. De grootmoeder, bij wie het jongetje thuis be hoorde, was juist bezig zijn feesttenue klaar te maken voor 't schoolfeest, dat den volgenden dag zou plaats hebben, toen ze haar het kind dood te huis brachten. Ten huize van Nathan Meijer Prins te Zand voord zijn door inbraak ontvreemd3 zomerjas- seu, een gouden horloge, een gouden ketting, een paar bottines, een handtaseh met waschgoed, een zilveren armband, een zilveren tabaksdoos, een zilveren snuifdoos, een granaten kinderarmbaud, drie grangten oorbellen en een dito medaillon, een zil veren, portemonnaie en een gouden 20 frankstuk. Te Weesp is een jongen van 13 jaar over een touw gevallen. Hij kreeg daarbij een hersenschud ding en bezweek een half uur later.Een kan toorknecht van een wijnhandelaar te Arasterdam, die met de kar bestellingen had thuis bezorgd, liet op den terugweg zijn voertuig even onbewaakt staan. Eeu kwajongen wilde hiervan gebruik ma- keu om de kar te water te laten loopen; de knecht bemerkte het evenwel en trachtte haar nog op den wal te houden. Hij had echter het ongeluk te worden medegesleept en geraakte in den val in de wielen verward. Dadelijk schoten hulpvaardige voorbijgangers toe en twee begaven zich te water om den ongelukkige bij te staan. Hij werd bewus teloos op het droge gebracht en in een tapperij opgenomen, waar het aan twee rechercheurs mocht gelukken de levensgeesten weder op te wekken, 's Mans toestand is echter zorgelijk hij wordt ia het gasthuis verpleegd.- Te Heeren veen is zekere timmermansknecht M. B., die voor een paar dagen uit Amsterdam was gekomen, bij het afbreken van het posthuis onder een muur geraakt eD voor dood naar zijn kosthuis gedragen. KANTONGERECHT TE HEUSDEN. Vonnissen in strafzaken, uitgespr. 19 Mei en 12 Juni. Veroordeeld wegens overtreding der drankwet. J. D. te De Werken ƒ5 subs. 2X3 dagen; J. v. B. te Werkendam, 2 subs. 2 d.A. V. te Werkendam, ƒ2 subs. 1 dag; H. K. te Woudri- ehem, ƒ3 subs. 2 d.; W. H. te Vlijmen, 1 dag gev.I. S. te onbekend, A. v. B., A. v. B. en A. L. M. te HeusdeD, elk 2 subs. 1 dagA. v. d. K. te Heusden, 4 subs. 2d.; J. D. te De Werken, ƒ5 subs. 3 d.L. R. te Werkendam, 3 subs. 2 d.P. T. V. te De Werken 2 subs. 2 d.J. S. te Werkendam, gev. 2d.; H. O. I. te Werkendam ƒ2 subs. 2 d. H. M. te Gorinchem, 5 subs. 2 d.A. G. te Almkerk 2 subs. 2 d. P. v. A. te Almkerk, N. v. G. en L. d. H. te Heusden, elk ƒ3 subs, 2d.; M. H. te Heusden, gev. 3d.; S. v. D. te Heusden, 3 subs. 2 d. I. H. te Hensden, gev. 3 d.I. H. A. te Meenwen, (art. 13 en 24) 3 subs. 2 d.M. v. d. K. te Hensden, 5 sabs. 2d.; I. B. te Hensden, 1 subs. 1 d.A. d. V. te Heusden, gev. 1 dag. Wegens overtreding van het voerwezen. W. K. te Drunen, 0.50 subs, ld.; F. D. te 's Bosch 3 snbs. ld.; J. B. K. te Oadbeusden, ƒ3 subs. 2 d.J. v. E. en N. W. B. te Aalburg, G. K. te Wijk en M. C. v. d. W. te Drunen, elk 3 subs. 1 dagM. H. te 's Bosch 3 subs. 2 d. T. K. te Hedikhuizen, 2 subs, ld.; H. B. te Eethen, 2.50 subs. 2d.; I. R. te Wijk on M. H. te Gorinchem. 3 subs. 1 d. Overtreding der jacht en vissehorjj. T. K. te Raamsdouk, 2 X 1-5 subs. 2 X 3 d. J. K. te Raamsdonk, 2 X 6 subs. 2x2 d.;; A. v. B. te De Werken, vrijgesproken L. v. A. te De Werken, 3 snbs. 2 d.G. v. d. S. en H. v, B. te De Werken, elk ƒ10 snbs. 2 d.H. D. te Hoosden 20 snbs. 5 dageu. Wegens het maken van nachigerucht. P. T. V. te De Werken, ƒ6 subs. 3d.; A. d. V. te Heusden, 6 subs. 2 dageu. Wegens het plaatsen van palen iu de glooiïng van een slaperdijk, K. K. te Almkerk 20 subs. 5 dagen. Wegens het toebrengen van schade aan et ns anders eigendom: P. T. V. te De Werken, ƒ6.50 snbs. 3d.; J. C. D. te De Werken, ƒ7.50 snbs. 3 d. M. de K. te De Werken, 3 subs. 1 d. A. H. Pz. te De Werken, 3 snbs. 2 dagen. Wegens het ophangen van goed langs den opon- baren weg: C. W. A. B. to Hensden, 3 subs. 2 d. Gevoeg doen op straatJ. C. K. te Heesbeen, ƒ1 subs. 1 dag. Al de veroordeelden tevens in de kosten. ZOMERZITTING der Provinciale Staten van Noord-Brabant. K ERKN IEUWS, De zitting der Herv. Synode werd hoofdzakelijk gewyd aan de behandeling van het rapport der Commissie, bestaande uit de hh. Bruna, Segers, Perk, Boon en Days, in zake de voorstellen, inge diend door de hh. v. Heel te Roermond, Teljen te Hellevoetsluis en den quaestor-generaal,strekkende om de inkomsten der Synodale Weduweubeurs en derhalve de jaarlijksche uitkeeringen van de we duwen aanmerkelijk te verhoogen. Overeenkomstig de couclusiën vau het rapport worden de eerste voorstellen om verschillende daarin aangevoerde redenen met algemeene stemmen verworpen, terwijl dat, van den quaetors-generaal door dezen werd in getrokken. Het voorstel der Synode-Commissie om de ad ministratie van het fonds ad 600 te brengen ten la3te dor algemeene kas, is met bijna eenpa rige stemmen afgewezen, terwijl dat der rappor- teerende commissie om nogmaals de Ringeu op te wekken vrijwillig een deel der vacatuur-penningen af te staan aan het fonds, met nagenoeg eenparige stemmen werd aangenomen, terwijl het voorstel, door hot prov. kerbestuur van Noordbrabant en Limburg bij monde van den heer Koch ingediend om den kerkeraad uit te noodigen jaarlijks een collecte ten behoeve van het alg. Weduwenfonds te houden, met groote meerderheid werd afgewezen. Dit was ook het lot van een ander voorstel, van den quaestor-geueraal, om de jaarlijksche saldo's van de algemeene ka9 en van het fonds H. onder wijs in de wednwenbenrs te storten, terwijl dat om de examengelden, die voor de wedawen-beurs ten goede komen, voortaan niet meer te kapitali- j seeren, schier eenparig de instemming der verga- ring mocht verwerven. Nedekl. Herv. Gemeente. voor Veenendaal, ds. Schoock te Andel. De heer W. H. Goodpasture, uit Noord-Amerika, is naar wij vernemen, weder in Noord-Holland aangekomen. Ten vorigen jare kocht bij ongeveer 50 stuka van de beste Hollandsche runderen, welke hij naar de Vereenigde Staten deed overbiengen, waar zij, volgens zijn verzekering, geacclimateerd zijn eu zich in goeden staat bevinden. Indien de prijzen voor puike soort niet te hoog zijn, is hij weder voornemens te koopendoch dit zou niet het geval wezen, indien de veefokkers tot het vragen van onredelijke prijzen overgingen. Volgens den heer Goodpasture, is de handel in de Vereenigde Staten flauw eu zijn alle prijzen ge daald. De heer J. Rosel, die ook ten vorigen jare den heer Goodpasture behulpzaam was, staat hem ook thans als deskundige ter zijde. Onder eenige schapen in de Tielerwaard komen weder vorschijnselen van »de worm» voor. Het zijn wormen, die zich eerst onder de wol vertooneu, bij krachtige ontwikkeling spoedig de hnid door knagen en tot het iuwendige van het lichaam drin gen, waarna dan de dood vau het schaap onver mijdelijk volgt. Zoodra het geval zich voordoet, wordt bet wasschen met petroleum met gnnstig gevolg aangewend. Sedert eenige jaren is deze plaag in die streek niet voorgekomen. Tot dusver zijn nog geen dieren daaraan gestorven. kend hebben niet alleen kinderen gestolen maar ook opgegeten te hebben, omdat hg geen ander voedsel had. Een boerin kwam onlangs te Rotterdam. Daar zag zij in de Maas een schip zoo diep geladen, dat de boorden gelijk met het water stonden. Welk een ongeluk.* roept zij angstig ait; »als de rivier nog wat hooger rijst, zal het schip moe ten zinken. 1000: 6906 400: 18074 200: 18957 100: 1629 8325 11966 Ratten eu muizen hebben zulk een ontzett.endeu afkeer van sterken drank, dat zij nooit moer terugkeeren op de plaats, waar men hun brood- kruimels in cognac of braudewiju geweekt of zwarte bessen, die op jenever gestaan hebben, heeft laten eten. Deze dieren schijneu zulk een schrik te hebben van beneveling, dat zij uooit zullen terugkeeren f op eone plaats, waar zij die eenmaal hebben op-1 geloopen. Het is ons bekend, zegt de »Prov. Noordbr., en B. Ct.,« hoe een paar jaar geleden een huis, 5 waar men de ratten vruchteloos door allerlei) middelen had pogen te verdrijven, geheel van/ deze kwaal is gezuiverd, doordion men in de snij-j ding nevens het huis, waar zich het ongedierte/ gaarne ophield, drooge zwarte bessen, waarop? vroeger jenever was getrokken, gestrooid had.l Eeu dag daarna scheon de geheele rattenfamilio in feitelijken zin last, van katterigheid te hebben, want, eene poes beet er bij tientallen dood. Tegen keelontsteking, ja zelfs togen diphteritis,! wordt in eeu Duitsch blad aanbovoleo een aftrek-j, sel der bladeren met do stoelen van Pelargonium/ zonale* (onze geranium). Een handvol daarvan,': wordt in een liter water gedurende een half nnr/ gekookt, waarna men dit aftreksel, als het koud} geworden is, als een gorgeldrank gebrnikt. Het;- schaad ook niet al slikt men er toevallig een scheutje van in, want het is zeer onschadelijk. Bij de mijn-exploitatie in Groot-Brittaunië wordt/ het gebruik van kruit meer en meer vervangen door een nieuw middel, bestaande in patronen van zaamgeporste kalk. De kansen van ontploffiug zijn daarbij geringer en de steenkolenpi'oductie grooter. Do lengte der onderzeesche telegraafkabels, in? het oostelijk en westelijk halfrond gelegd, zal zooi ongeveer 100,000 zeemijlen bedragen. Bijna di geheele net behoort aan particuliere maatschap pijen en een gering gedeelte daarvan aan verschil-/ lende staten. Frankrijk, Duitschland, Oostenrijk,! Rusland (Aziatisch gedeelte), Italië, Denemarken,! Turkije en Britsch-Indië zijn de eenige Staten,;, welke onderzeesche telegraafkabels hebben gelegd ter gozamenlijke lengte van 5000 zeemijlen. Aan 24 verschillende particuliere maatschappijen behoort een kabelnet ter lengte van circa 95,000? zeemijlen; van deze hebben 15 haar zetel te Londen, 4 te New-York, 2 to Berlijn, 1 te Parijs, 1 te Ko-| penhagen eu te Buenos-Ayres. Van deze raaatschap-f: pijen bezit de Eastorn-Telegraph-Compauy meer; dan 16,000 zeemijlen kabellengte, de Eastern-Ex-f tension-Austral-Asia China-Telegraph-Coiapany', meer dan 11,000 en de Anglo American Tele-|f graph-Company ruim 10,000 zeemijlen kabellengte»? >Afdoend voorbeeld.» Berliner zegt, dat de dood dikwijls den afkeer dien men van den overledene had in liefde doet overgaan. Volkomen juist. Al is een varkentje ons nog) zoo antipathiek, toch honden we veel van een; bankethammetje en saucijsenbroodjes. Een gelukkig huisvader.» Ineen Duitsch blad/ kon men onlangs de volgende aankondiging lezen:. Zoo even verscheen de twaalfde verbeterde uit-/ gave van »den Zegen des Heeren» met. ee% flinken jongen als titelplaat. De hoer Westphall en echtgenooto, geb. Christen. De rector van een gymnasium te Gorcum gaat op| reis. Hij geeft, aan een zijner bedienden den last oiró een briefje voor 0 m raam te zetten, opdat bezorgen? van brieven enz. niet te vergeefs aanbtdlen. Dei, snuggere bediende, die niet ééne klasse van eenige/ inrichting schijnt, te hebben doorloopon, doet dif op de volgende wijze: Niet tuis Brieven en Bootschappen te Bezor-f' gen bij Den Heer Katheu Boes.» Die het niet gelooven wil, kan zich gaan over-i tuigen. (G. Ct.) I Een Amerikaan8che rechter weigerde onlang| eeu jeugdig paartje in den echt te verbinden, om| dat zij te zamen niet meer dan 15 cents 0.321/» ter wereld bezaten. De laatste man, die hie? trouwde in mijn tegenwoordigheid, zei de veront| waardigde ambtenaar, zat de volgende week in djj Staatsgevangenis. Te Milaan is iemand aangehouden, onder de be/ schuldigiug vau diefstal van kinderen. Hij zou be* t HEUSDEN, 25 Juli. Boter 8092 cent per stuk van 6 ons. Eieren 3y2 a 4 cent. HERTOGENBOSCH, 27 Juli. Op de heden (Maandag) gehouden markt van vette kalveren waren aangevoerd 169 stuks. De prijs was le kwal. van 0.44 tot 0.48; 2e kwal. van 0.40 tot 0.44 3e kwal. van 0.36 tot 0.40 per kilogram. De prijs der boter was 1.00 a 1.30. 'I Allen die iets te vorderen hebben van of verschuldigd zijn aan Mejuffrouw de Wed. L. GODSCHALK, die weldra Heusden met der woon gaat verlaten, worden verzocht hiervan opgaaf of betaling te doen vóór 1 Augustus e.k. aan Ph. GODSCHALK. Heusden, 27 Juli 1885. voorradig in den Boekhandel van L. VEER MAN te II e u s den. Notaris ,T. KERKHOVEN te Werkendamzal Dinsdag -4b Augustus 1885, 's namiddags 4 uur, te Andel in de herberg van A. van Andel GovertsZoon, voor den Heer Gulden, - zal te Drongelen, in het veerhuis, op Dinsdag 4 Augustus 1885, n/m 4 uur, Bij den ondergeteekende zijn alle merken der Wijnen en Cognac der Heeren Van Rijn te Kaap stad voorhanden, tegen dezelfde prijzen als by de Hoofdagenten. Proefkistjes van 12 halve fleschjes diverse mer- kea a 8.50 per postwissel. Prijscouranten vorkrijgbaar. Z ALT-BOMMEL, Eenig Agent voor Z.-Bommel, Heusden en Omstreken. Goed ordinair Vrij goed, frisch Goed en frisch Zeer goed Zeer goed, zwaar, Rijp, iets geurig, Rijp en geurig Fijn en Geurig Extra fijn en geurig Per Va KG. 0.70. - 0.80. - 0.90. - 1.-. - 1.10. - 1.25. - 1.50. - 1.75. - 2.-. Bij 2l/n KG. 5 bij een kistje 10 kor De provinciale staten van Noord-Brabant hebben Woensdag hunne werkzaamheden hervat. Besloten werd lo. De rekening en verantwoording over het dienstjaar goed te keuren. 2o. Aan den Koning voor te dragen de begrooting van het provinciaal bestuur, voor zoover het rijksbestuur is, over 1880, overeenkomstig het door ged. staten aangeboden ontwerp. 3o. De ontwerp-beslniten tot wijziging der bcgrooting van enkel provinciale en huishoudelijke inkomsten en uitgaven over de jaren 1884 en 1885 aan te nemen. 4o. Voor zooveel noodig goed te keuren de van ged. staten ontvangen verantwoording der provinciale belasting voor de paarden enz., over het belastingjaar 1883/84. 5o. Goed te keuren het ontwerp-besluit van ged. staten be- treffeude de verdeeling der soin van ƒ4000, ten behoeve der teekenscholen over het dienstjaar 1885. 60. Op de begrootiug van 1886 te brengena de aanvrage om subsidie voor teeken-onderwijs ten behoeve van de ge meenten, die daartoe aanvraag deden; b cene som van 600 beschikbaar te stellen voor het aauschatfen van animale pokstof. 7o. Toe te staan de gewone jaarlijksche subsidiën aan: «de commissie voor de uiterlijke herstelling van de kathedrale kerk van St. Jan te 's Bosch ad ƒ3000; b de commissie van be stuur over bet instituut van doofstommen te St. Michiels-Ge- stel, ad ƒ1000; c het provinciaal genootschap vau kunstenen wetenschappen te 's Bosch, ad ƒ800; d maatschappij tot ver zachting van het lot van behoeftige kraamvrouwen, ad ƒ500; e de onderlinge maatschappij tot verbetering van den toestand der bewoners van de kerkelijke gemeente te Willebrord, ad 500. 80. Te verleenen eene bijdrage van 500, ter bevordering van eene behoorlijke bewaring van gemeente- en waterschap- archieven. De aanvrage van de Noordbrabantsche maatschappij van landbouw om de gewone jaarlijksche subsidie van 1000, is aangehouden, in afwachting van het jaarverslag der commissie. Voorts is besloten lo. aan de gemeente Valkenswaard eene bijdrage te verlee nen van 60 pCt. in de kosten van aanleg en het één-jarig onderhoud vau den toegangsweg naar bet station en wel een bedrag van hoogstens 1427. 2o. aan de gemeenten Etten c. a. en Iloeven c. a. eene bij drage te verleenen van 60 pCt. in de kosten van aanleg en het één-jarig onderhoud van een kunstweg van den Rijksweg van Etten naar Roosendaal, bij de herberg «het Gouden Leeuwke", naar de kerkgemeente St. Willebrord en wel in een bedrag van hoogstens 8558. 80. Aan de besturen van Rucphen c. a. en Oudenboscli, hoewel in de najaarsvergadering op eene aanvraag om verhoo- giug van subsidie iu een kunstweg in die gemeenten, vóór de weg was aanbesteed, afwijzend is beschikt, in het meerder be drag, waurvoor die weg is aanbesteed, zijnde eene som van 2980, alsnog eene subsidie te verleenen van 60 pCt. 4o. Aan de besturen van Oosterwijk eu Berkel c. a. in de meerdere kosten, waarvoor de kunstweg is aanbesteed, zijnde eene som van ƒ1967, mede eene subs, te verleenen van 60 pCt. 5o. Aan de gemeenten Uden en Boekei eene bijdrage van 80 pCt. in de kosten van aanleg en van het éénjarig onderhoud van een kunstweg, uitgaande van den prov. weg op het gehucht Volkel eu aansluitende aan den gemeente-klinkerweg te Boekel. In de vergadering van Donderdag 11. werd aan de orde ge steld een voorstel van dr. Van der Steen tot verbetering van deu Voorsten Stroom, nabij Tilburg, door uitdieping en zuive ring. Hiervoor wenscht spreker aan de gemeenten Tilburg, Oos terwijk en Berkel een prov. bijdrage verleend te zien van 40 pCt. en een bedrag van hoogstens ƒ18,465. Na langdurige discussie wordt dit voorstel met 32 tegen 21 stemmen aangenomen. Een voorstel om 's Kanings machtiging te vragen voor de Bijz. Commissie voor de Waterschappen, om haren arbeid ook na de sluiting der zomerzitting te kannen voortzetten, wordt aangenomen zonder beraadslaging of stemming. Een voorstel om een bijdrage van 40,000 toe te kennen aan 't Heemraadschap «de Rosendaalscbe en Stectibergsche Vliet» voor gemaakte sluiswerken aan 't Beneden- en Bovensas (aan besteed voor ƒ187,710.) Wordt na eenige discussie aangenomen. Wasrna de voorz. de zomerzitting in naam des Konings sluit. Bedankt Prijzen van 100 en daar boven, le klasse. Trekking van 27 Juli. Prijs van 20000: No. 3538

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1885 | | pagina 3