Ph. de jongh, Botermarkt, H eusden. Handel in Manufacturen, MANUFACTUREN. De firma C. NEDERVEEN, LANGENDIJK, B 249. A. P. J. Phijffernissen,C; DinersSoupers, Bals, GOED ADRES YÖOR BRUIDSUIKERS. H. F. ONDERWATER Co., Fabrikanten van Asphalt-Dakpapier M ij 1 bij Dordree li t. 9 Om het geleerde Fransch F ILLUSTRATION HOLLOW ATS PILLEN EN ZALFÏ Gekookte HA BANKETHAMMETJES Kunstinrichting Bedden, Matrassen, Yeeren, Kapok, Zeegras. GOEDKOOP YERKOOPEN. o J. G. W. APFEL, Magazijn van Manufacturen en Bedden. pÉp"" Alles tegen uiterst billijke prijsberekening. GEBROEDERS VAN HOUTEN, Langendijk,Gorinehem. Buitengewone OPRUI HVL ING- van tot veel verminderde prijzen. te 'sHERTOGENBOSCH, oude Boeken, Plaatwerken geheele Bibliotheken M L'LLERJISKOOT. STOOMTABAKSFA BRIEK Vesn tij Heusden. *3 IIEEUEN- KLEE1)ING31 A GAZIJN. C o O C. van Bergeijk, Langendijk B 249, Gorinehem, Groote Sorteering Kinderpakjes. Damesmantels. Costumes en Demi-Saizons, Overhemden, Boorden, Manchetten, Dassen enz. w vr 53 ra <3 L=: t=j p P3 onfiseur, 'uisinier, Markt, nabij 't Postkantoor, Wijk C No. 534, Gorinehem. worden vervaardigd door en Stoooitras-Molesiaars, 3 -c 3 £L 3 3-° 2- P- a- s*| C3 as t"1 c w o a a w a MARIAGE ET FATALITÉ Bureau: Kerkstraat 35, Amsterdam Gezondheid voor iedereen. DE PILLEN i Langendijk, Gorinchem Gekookt ROOKYLEESCH DE NIEU WE FINANCIE en KAPITALIST. Lever, Maag, Nieren en Ingewanden. Z ALF Keelpijn, Bronchitis, Verkoudheid en Hoest. De Kleine Kapitalist. FOTOGRAFISCHE C. F. CORDES. Huwelijks- brieven, ZOMERDIENST. GorinehemHeusden. Stoomhootdienst HEUSDEN's-BOSCH. Maasstroom I en II. 1 >1 ONTVANGEN eene ruime sorteering van Artikelen voor het Zomer-Seizoen, als: NETELDOEKENJAPONSTOFFEN, SATINETS en andere DAMES - ARTIKELEN. HEEREN COSTUMES, KINDERPAKJES, effen en gekleurde DRIL in ruime keuze. ZWART LUSTRE HEEREN-J ASSEN van af 2.50. PAR IJZER SYSTEEM Alles a contant en ongekend lage prijzen. NB. Bij contante koopen van 10 en daarboven worden door mij de reiskosten vergoed. smma Oude en Nieuwe Boekhandel belast zieh met het KOOPEN en VERKOOPEN van enz. en koopt tegen hooge prijzen lof gedeelten daarvan. Op alle aanvragen wordt terstond geantwoord. Tevens beveelt zij hare gunstig bekende BIN-(j DERIJ beleefdelijk aan, waarvan de prijscourant op aanvrage franco wordt toegezonden. de Wapens ran HEUSDEN en ALTENA. o 00 f— TT s a> c ra ra c ra 1 ra 7T pH SH heeft ONTVANGEN eene zeer uitgebreide collectie voor het a.s. Seizoen, voor COSTUMES en DEMI-SAIZONS. 52 O CfQ O tS'. ra ra erg ft» T/i ^JQ ra fS, 00 pos: cr o- CO CD O3 o s ra 2" aa ra ra d- ra M er ST 50 ps, l-ü O beveelt zich minzaam aan tot het LEVEREN van en 1 hetgeen v e i* <1 e i* tot h et a ïi 1c behoort. •A3 «a O - ra o ®- -2 cc w 3 3Q c O O p-S- CfQ - ra 3 ra p ra ja CfQ 3 2L, P- p ra zr. ra p 3 p P 3 Q- D cr 3 P ra f° ra 5T ra —x ra sa 7*r o ra 3 3 Cu 5*2 -5 «H <rS 52 i— GC CD SS 5C rf- Zuiveren het Bloed, en herstellen alle ongeregeldheden van de 1 Te bekomen bij 1.30 per 5 ons. 1,per 5 ons. Tevens voorhanden prachtige van af ll/2 tot 3 kilo zwaar. Het beste en volledigste der advlscerende iinaneieele bladen is Onder redactie van J. B I E G E L. Verschijnt eiken WOENSDAG, VRIJDAG en Z0NDA( Prijs per kwartaal 4.00 met de Maandlijst. Afzonderlijke nominers 0.25. Zij geven kracht en gezondheid weder aan verzwakte Gestellen, en zijn onwaardoerbaar ter genezingt van alle Kwalen eigen aan 't vrouwelijk geslacht, onverschillig van welken leeftijd. En onbetaalbaar; voor Kinderen van eiken ouderdom. is een onfeilbaar geneesmiddel voor kwade Beenen, zwerende Borsten, verouderde Wonden, Zwerer en Etterbuilen Het is beroemd ter genezing van Jicht, Rhumatiok, en onvergelijkbaar voor Aamborstigheid Ter genezing van Kliergezwellen en alle soorten van Huidziekten heeft zij geeue mededinger, erfe geneest betooverend, saamgetrokken en stijve gewrichten. Alleen bereid in Thomas Holloway's Etablissement, 78, New Oxford Street, Londen, voorheen 533 Oxford Street. En worden verkocht in Potten en Doozen van ls D/aU 9d., 4s 6d., lis, 22s en 33s en ver krijgbaar bij alle medicijnen-verkoopers door de geheele wereld. Koopers gelieven het Etiquet van iedere Doos en Pot te onderzoeken. Indien het adres, 533, Oxford Street, er niet staat, zoo is het bedrog Zesde jaargang 1885. Algemeen Financiëel Nieuwsblad. Verschijnt Dinsdag-, Donderdag- en Zaterdag-middag. Alle Abonnenten ontvangen als gratis-prema» een Controle-Lijst voor Uitlootbare Fondsen. Prijs per jaargang van 156 Nos. fr. p. p. 6.è- Met Wekelijkscbe Restantenlijst - 8.f— Advertentiën per regel slechts - 0.15 DE KLEINE KAPITALIST is het goedkoop ste en meest gelezen financiëele blad van Nederland. Bareel: N. Z. Voorburgwal 101, Amsterdam. Proefnummers kosteloos. 's BOSCH, aan de Parade. Specialiteit in Vergrcotingen naar kleine Portretten in Kooldruk (onveranderlijke Foto grafie), Crayonteekening, Aquarell en Olieverf, in alle verlangde formaten. Aan het Atelier bestaat d a g e 1 ij k s gelegenheid tot po seeren. Opname met het instantané procédé. N B. Tweemaal bekroond met Zilveren Medailles voor Vergrootingen en andere Fotografiën. 2JS3T~ Bes Zondags wordt het Atelier om half een gesloten. worden zeer goed koop, netjes en spoedig geleverd door L. VEERMAN, Heusden. Stoomboot f/ Stad HeusdenJ' Kaatsheuvel—Heusden—Rotterdam. AFVAREND Maandag. Ov. werkdagen* Van Kaatsheuvel 's morgens 12.30 3.15 Waalwijk 1.30 4.80 Heusden 3.45 7.— Woudrichein 5.30 8.30 Gorinchem 6.15 9.— Sliedrecht (Middenveer) 7.— 9.45 Dordrecht 7.30 10.15 Te Rotterdam 8.45 11.45 Van Rotterdam t> Dordrecht Sliedrecht (Middenveer) Gorinchem Woudrichom Heusden Waalwijk Te Kaatsheuvel OPVAREND alle werkdagen, 'snam. 1.40 3.— 3 20 4.30 4.45 6.30 8.— 9.— Stoombootreederij L. de Beer Co. In correspondentie en rechtstreeks verkeer met de Stoombootreederij Fop Smit Co. Van Heusden naar Gorinchem. Maandag: voorm. 2.30, ca. 4.30, 6.30, ca. 8y2 u., nm. ca. 1.15, 4.30 n. (In corresp. vm. 4.30, 7.30, 10 u., nam. 8 en 6.30 naar Rotterdam.) Overige dagen: voormiddag 5.30, namiddag 12.30, 4.30. (In corres pondentie voormiddag 7.30, namiddag 8, 6.30 naar Rotterdam.) Van Gorinchem naar Heusden. Maandag: voorm. c.a.4.30, 6.30 en 11.30 u., nam. 1, 3.30 en 7 o. Overige dagen: voorm. 9 uur, nam. 2.30 en 7 uur, na aankomst der boot van 6, 10.15 en nm. 3.30 uit Rotterdam. De eerste dienst van Heusden (behalve Zon dag en Maandag), zal vanaf 15 JÜNI ten 4.80 plaats hebben, in correspondentie op de boot uit Gorinchem naar Rotterdam ten 6.30, dea Zondags ten 8 nar. De dienst des Zondaags to 12.30 van Hensden en 2.30 van Gorinchem, zal in de maanden Mei, Jani en Juli geen plaats hebben. Ligplaats te Heusden, buiten de Wijkscha Poort. 's Bosch, Kanaal, b/d Orthensche Brug. Alle Werkdagen Van Heusden: vm. 4 en 9.30 en nam. 3.30 u. Van 's-Bosch: vm. 7.30 en nam. 1 en 6.15 u. Op Bossche markten den Ine» 3n Woensdag van elke maand) varen de navolgende Extra diensten. Van Hens den: vm. 7; van 's-Bosch: nam. 2. Op Ossche markten den 2n en 4n Woensdag van elke maand.) Van Heusden naar Lithoijen (Osch,) 's morg. 3 u. Van Lithoijen (Osch) naar Heasden/s nam. 1.30, TJ. SIEMEI, 60RGUM. NETELDOEKEN, JAPONSTOFFEN, BUCKSKIN 7 ti CC -• 3 O O rÖ O STEEDS VOORRADIG RUIME KEUZE IN: w OQ ca m ra 13" P 3 p p ra CD i-ji Hoiit-Cemenl-Dakeii en Aspliall-vloerei. CD CD K CD p P P P P CD «TT- 2- - ffi e~r- a err 3 S CD 3 CfQ r CP=B a m cn O O O ft te blijven onderhouden is de beste maatregel een abonnement te nemen op een Fransch tijdschrift, dat door vorm en inhoud tot lezen dringt. Dit vindt men in Wekelijks verschijnt hiervan een nummer met 4 of 5 platen. De tekst wordt gevormd door romans, no vellen, causeries over letterkunde, wetenschap of kunst gedichten, enz. De nieuwste roman welke er in verschijnt: trekt algemeen de aandachthet verhaal blijjt voortdurend en in klimmende mate boeien. Men abonneert zich voor een geheclen jaargang d f 5, franco per post f 5.50); de betaling geschiedt per kwartaal.] Inhoud van No. 1017 van 22 Juli 1885 .- Beursov er zicht. De geldmarkt. Water sch Het Nieuwe Bildt.Leiden- Woerden Spoorweg maatschappij. Financiën van Spanje. Turksch Tubakregie-maatschappij. Chicago Rock Island Pacific Spoorwegmaatschappij. Des Moines Fori Dodge Spoorwegmaatschappij. Noteering New-York. Prijsopgaaf van niet-officieel genoteerd* Jondsen. Grand Trunk Spoorwegmaatschappij. St. Louis en San Francisco Spoorwegmaatschappij. Union Pacific Spoorwegmaatschappij. Coupon dividend-betalingen. Spoorwegontvangsten. Uit- lotingen. Maandlijst over Juni. Correspondsi tie. Advertentiën. Alen abonneert zich bij den Uitgever P. NOORL HOFF te Groningen en bij alle Boekhandelaars e postkantoren. Advertentiën genieten groote publiciteit. jr\ j Radikalo genezing desver- RER/REII/i kiezend wordt overeengeko men voor een bepaalde prgs. betaalbaar oa genezing. Daartoe zijn 20 kamers ter beschikking der patiënten gesteld. WAERSEGERS, heelmeester van brenken. Groenplaats, 35 te Antwerpen. van «Mm

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1885 | | pagina 4