BUITENLAND. BINNENLAND, Brieven uit de Residentie. Buitenlandsch Overzicht. HEUS DEN. 17 Aug. Het water voor de stad, de vorige week een weinig opgestuwd, heeft weder het zelfde lage peil verkregen en teekent weder 0,85 M -j- AP. Niet alleen is dit voor de stoombooten uiterst lastig, maar zelf het veerbootje naar Nederhe- mert ondervond daarvan de moeielijkheid. De aanlegplaats te Nederheinert is daardoor bijna niet te bereiken. Allerlei kunstmiddelen worden dan ook in he.t werk gesteld en heeft men o. a. een vlot aan het eind van het bolwerk geplaatst om de aanleg plaats te verlengen. Gisteren zou eene dame daarvan profiteeren toen het vlot zwikte en zij in volle lengte te water geraakte. Is aan zoo'n bad, door den lagen waterstand, al geen ge vaar verbonden, toch is de heilzame' werking van een modderbad in de Maas nog niet bekend en zou daarvoor een duitsche badplaats zeker meer aau te bevelen zijn. t 's BOSCH. Dr. P. B. Trosseé, schoolopzie ner in het arrondissement 's Hertogenbosch en directeur der Rijks-kweekschool voor onderwijzers alhier, is bij Kon. besluit van 13 Aug. benoemd tot ridder in de orde van den Nederlandschen Leeuw. t BAARDWIJK, 16 Aug. Heden morgen pas" freerde alhier een rijtuig uit Heusden, toen een kind van 3 4 jaar. van terzijde aankomende, vlak tegen het paard inliep en daaronder ge raakte. Met een kreet van schrik hield dp. be stuurder terstond het rijtuig in, met het gelukkig gevolg dat het kind er ongedeerd afkwam. Gelijkertijd zag men tal van kleinen zonder toezicht op de straat, zoodat het te verwonderen is, dat soortgelijke voorvallen niet zeer dikwijls plaats hebben, die dan zelden zoo gelukkig zouden afloopen, als nu het. geval was. DUSSEN. De heer J. Stadhouders, onderwij zer alhier, is geslaagd voor de hoofdacte. t BOMMELERWAARD, 17 Aug. Door de gemeentebesturen is ter voldoening aan het be sluit van den Commissaris des Konings in Gel derland, Prov. blad No. 3912/3 aan de ingeze tenen bij openbare afkondiging kennis gegeven dat het besmettelijke mond- en klauwzeer ouder het rundvee in erge mate is uitgebroken in Pruissen, te Baesweiler, aan de Zuidoostelijke grenzen van Limburg en dat mitsdien, in het bijzonder aan veehouders en veehandelaars de meest mogelijk omzichtigheid bij in en doorvoer van vee, voor zoo verre die is toegelaten, wordt aanbevolen. t GENDEREN, 17 Aug. Gisteren namiddag werd alhier in de Chr. Ger. Kerk door denWelEerw. heer E. Haan zijn intreerede gehouden, naar aan leiding van 1 Cor. 2 vers 2. Een talrijke schare zoo van hier nis elders was bijeengekomen, t ZEVENHUIZEN, 16 Augustus '85. Schreef ik voor eene maand, dat het kool zaad overal gemaaid lag, eene bezigheid, die alleen 's nachts kan plaats hebbenomdat de hauwen overdag openstaan, nu is het allerwege gedorscht. Drie weken lang moet het op het veld drogen, dan wordt het op een kleed„zaadkleed" ge noemd, gedorscht met kneppels of met een rol, een arbeid, die 30 personen vordert. De oogst is tamelijk goed, de opbrengst 30 H. L. per H. A. De prijs is ƒ8,50 of 3 gulden per H. L. minder dan verleden jaar. Gaat men na, dat in Moerkapelle een man 20 H. A. verbouwt, dan levert hem dit gewas 600 gulden minder op dan in 't vorig jaar. De opbrengst is nog al ver schillend; want terwijl sommigen 35 II. L. of meer oogsttenis het beschot bij anderen niet meer dan ƒ20 H. L., terwijl 30 H. L. slechts een gemiddelde opbrengst is. Het zaadstroo heeft nagenoeg geen waarde, daarom wordt het verbrand. De asch wordt ver kocht aan Noord Brabanters, die ze met schuiten komen halen. De langdurige droogte is schade lijk geweest voor de verbouwers van het kool zaad. De korrel is klein gebleven. Algemeen verlangde men vóór het dorschen, naar eene flinke regenbui, waardoor het zaad zwelt. Nu is men bezig met het bemesten van 't land. Dit geschiedt slechts eens om de zeven jaar. Heeft een boer 70 H. A. bouwland, dan be mest hij elk jaar 1/7. 't Land ligt dan braak. Het wordt eenige malen omgeploegd om het on kruid te vernietigen. Het koolzaad is het eerste zaad, dat in den versch bemesten grond gebracht wordt. De regenbuien van verleden week hebben de dorstige velden, die smachtten naar water, verkwikt, t BEZOOIJEN, 16 Augustus. Bij öe gehouden nieuwe verkiezing voor 2 le den ygn den gemeenteraadverkregen de heeren Ant. v. d. Zaken, Broeders en Leendert v. d. Ham menachtereenvolgens 52, 37 en 26 stemmen, zoodat Ant. v. d. Zaken is gekozen. Een her stemming moet plaats hebben tusschen Broeders en v. d. Hammeu. t jlien zelfden dag had hier een ernstig ongeval plaats. Een der kinderen van J. Mos- selveldt, een meisje van twee jaar, kwam, terwijl het op straat aan 't spelen wasin hevige aan raking met e,en voorbijrijdende kar. Het kind werd voor dood weggedragen, maar gelukkig be vonden de geneesheerendie dadelijk tegenwoor dig waren, dat het, wat wel een wonder mag heeten, zoomin uit- als inwendig, ernstig ge kwetst was. t DxVLEM. Het geheel nieuwe middel, om slooten van water te voorzien, hetwelk door de Schalkwijksche boeren wordt toegepast en bestaat in het slaan van Norton-pijpen is N.B. reeds in 1864 in de Tielerwaard toegepast. Het middel blijft er niettemin zeer practisch om. Men schrijft uit 's Bosch Het gerucht, als zou door het bestuur van het waterschap „N. O. Noord-Brabant7' besloten zijn bij de Hooge Re geering krachtig aan te dringen om spoedig aan te vangen met de heropening van den boven- mond van het Oude Maasje, is gebleken niet juist te zijn. De Hooge Regeering heeft tot heden gedaan wat mogelijk was, om tot uitvoering der wet van 26 Jan. 1883 (Stbl. no. 4) te kunnen overgaan. De zaak vindt echter vertraging bij de Tweede Kamerreeds tweemaal is de onteigeningswet ia de sfdeelingen der Tweede Kamer onderzocht en nu wordt weder een nader onderzoek gevraagd. Het bovengenoemd waterschapsbestuur heeft nu besloten aan de Tweede Kamer der Staten-Gene- raal te verzoeken de onteigeningswet te willen aannemen, opdat eindelijk uitvoering kunne ge geven worden aan een werk, waarnaar door Noord Oostelijk Noord-Brabant jaren lang reikhalzend is üitgezien. De maand Juli was voor de Rijksmiddelen zeer onvoordeelig. Ze brachten 2 millioen gulden minder op dan verleden jaar en 1.2 millioen minder dan yi2 van de raming. Een en 1/4 milioen gaf 't gedistilleerd minder en het Per soneel bijna ö1/» ton. 't Eerste vindt hoofdzake lijk zijn oorzaak in den buitengewonen inslag ten vorigen jare wegens de toen aanstaande ƒ3. verhooging per hectoliter en 't laatste wegens vertraagde uitgifte der aanslag-biljetten. De gezamenlijke ontvangst over de 7 eerste maan den is slechts ongeveer l/4 millioen lager dan over dat tijdvak verleden jaar, doch blijft bl/3 millioen beneden de raming. Bij Kon. besluit van 4 Aug. 1885 worden de volgende bepalingen gemaakt betreffende de be stemming, getalsterkte en samenstelling der schut terijen. De sterkte der schutterijen bedraagt twee man van elke honderd zielen in elke gemeente, naar de uitkomsten van de zesde tienjarige volkstelling. In elke gemeente, welker bevolking, volgens de uitkomsten der zesde tienjarige volkstelling binnen den beslot«n kring of omtrek der gebou wen 25000 en daarboven bedraagt, is eene dienst doende schutterij, overeenkomstig de algemeene bepaling, opgenomen in den aanvang der wet van 11 April 1827. Door den Min. van Binnenl. Zaken worden zoo spoedig mogelijk, voor 1 Jan. 1886, de Ged. Staten gehoord, de vereischte voordrachten gedaan ter bepaling van de bestemming van de schutte rijen, zoo dienstdoende als rustende, in de ver schillende gemeenten. Totdat deze onderwerpen zijn geregeld, blijven de bestaande dienstdoende en rustende schutterijen op den tegenwoordigen voet. De briefschrijver uit de hofstad van de //Mid. Ct." bericht dat de pogingen, die onder den minister Modderman zijn beproefd, om eene con ferentie van vertegenwoordigers van verschillende mogendheden te beleggen, ten einde te trachten aan den handel in blanke slavinnen een einde te maken, door onze regeering daartoe zijn opgevat. De regeering stelt thans pogingen in het werk, om met omliggende staten overeenkomsten te treffen, die aan de //traite des blanches" paal en perk stellen. Om te voorzien in het geval, dat al de raads leden eener gemeente weigeren om mede te wer ken met den burgemeester zooals onlangs op een tweetal plaatsen geschiedde heeft Minister Heemskerk, volgens de N. R. C. eene wijziging van art. 49 der gemeentewet ontworpen. Voor 't geval al de raadsleden afwezig blijven na twee maal herhaalde oproeping, zou de burgemeester bevoegd worden verklaard, om voor den raad te handelen. In den Haag loopt het gerucht, dat de heer D. D. Veth in Afrika overleden zou zijn. De heer Jongkindt Coninck, directeur der Land bouwschool te Wageningen, is overleden. In de //Vlaard. Ct." leest men: De Hollandsche haring is thans zeer goedkoop, een waar volksvoedsel, een uitstekend voedings middel tegenwoordig. De qualiteit laat vooral dit jaar niets te wenschen over. Wat daardoor onlangs in sommige bladen is gezegd, is een bericht van een onkundigen, een slecht onderrichten, die meent dat haring niet best is, omdat de prijs er van laag is! Het tegenovergestelde is het geval; de zee levert nog overvloed van jonge vette soort, na melijk ,/maatjes"-haringer is nog geen spraak van kuit- of homzieken, die overrijp en droog zijn. Deze maatjesharingen worden tot spotprijzen aan den man gebrachtde overvloed van goeden ge zonden haring, niet de geringheid van hoedanig heid, is de oorzaak dat hij goedkoop is." Er is geen provincie in ons land waar de kunst van reciteeren zoo druk beoefend wordt als in Groningen. Bijna op elke plaats wordt in den herfst of winter een wedstrijd gehouden. De eer ste reeiteerwedstrijd van het volgend seizoen zal den 2den Oct. te 't Waaj gehouden worden. Hadden de sprekers vroeger vrije keuze van de stukken, hier is verplichtend het voordragen van de volgende verzen ,/De zoon van den loods", „De twee spelers," ,/De gebroken schaats" en 't Is erg met de meiden", terwijl de drie prijs winnaars nog moeten voordragen „Morgen." Een nieuw bewijs hoezeer de landerijen den laatsten tijd in waarde gedaald zijn, vindt men hierin dat eene plaats in de Legmeer de vorige week verkocht is voor 17.000, terwijl ze ge kocht werd voor pl. m. 50.000 en er 40.000 hypotheek op gegeven was. Daar de hoeve 32 bunders groot is, bracht de bunder dus nog geen 600 op. Naar wij vernemen zijn er onderhandelen aan geknoopt met den heer L'hoste, om in deze week met zijn luchtballon ook te Dordt op te stijgen. Op verscheidene plaatsen te Amsterdam zijn geschriften aan den muur geplakt gevonden, hoofd zakelijk inhoudende verzuchtingen over werkeloos heidarmoede, verdrukking enz., gevolgd door een oproeping om zich voor den grooten vrij heidsdag gereed te houden. Een amandelboompje, voof tien jaar in den tnin van den heer B., te Ter Apel, gepoot, draagt dit jaar rijke en mooie vrucht. Zooals men weet, bloeit de amandelboom ten onzent wel, maar vruch ten draagt hij uiterst zelden in ons klimaat. Een dronken wijf wilde Woensdag avond te Amsterdam haar twee jonge kinderen verdrinken. De buren zorgden, dat het niet gebeurde, maar zouden de zg. moeder vermoedelijk het bovenbe doelde lot hebben doen ondergaanware niet de politie tusschenbeide gekomen. Op het gebied der zoogenaamde hoogere politiek is het vrij stil. Dat komt ook al omdat de parle menten in Parijs en Londen feitelijk dood zijn. Zij bestaan nog rechtens, maar inderdaad hebben zij door de aanstaande algemeeDe verkiezingen geen |sj* invloed meer op den gang van zaken. De allerhoogste politiek evenwel, welke het met de grootste onverschilligheid bniten volksvertegen woordigingen weet te stellen, is daarentegen on gehoord druk (altijd in de geheimzinnige stilte der diplomatie) bezig. Zoo werd de wereld dezer dagen verrast door het bericht dat de Duitschers oen der aan Spanje toebohoorende Caroline-eilanden hebben ingepalmd. Eene ernstige botsing tnsschen Spaansche en Duit- sche belangen is daardoor te wachten. Er is geen twijfel aan of Spauje heeft volle recht op het bezit van dat eiland. In hot heilige boek in rood linnen band, waarbij diplomaten en vorsten zweren, de «Almanach de Gotba«, worden de Caroline-eilanden als Spaansche bezitting ver meld, evenals Java als Nederlandsche. De Daitsche diplomaten beweren echter dat wat men niet heeft bezet, men ook niet bezit. Die leer is inderdaad door het Berlgnsche congres gehuldigd. Zou Nederland aan dit gebeurde ook een lesje kunnen nemen? Wij zouden meenen van ja. Mor gen aan den dag kan Duitschland op tien, twaalf punten van onze Oost zijn lompen voet zetten en zeggenwat gij niet feitelijk bezet, behoort u niet. Wie zon ooit gedacht hebben dat onze Atjeb-po- litiek nog door Bismarck zou gerechtvaardigd worden De Duitsche vloot is, gelijk wij onlangs meld den, voor de kust van Zanzibar verschenen, ook al om den roofzieken Duitschen adelaar te bevre digen. De sultan van Zanzibar is blijkbaar een verstandig man. Toen bij de Duitsche pantsersche- peu zag, verklaarde hij zich bereid alle eischen van Duitschland in te willigen. Waarschijnlijk be grijpt hij, dat zijn tijd nog wel eens komt. De Duitschers evenwel zijn verrukt over dit succes. Zij hebben altijd een kinderachtig verlangen gehad naar oorlogsschepon. En nu vinden zij het toch zoo recht aangenaam, dat ze zooveel ontzag blij ken in te boezemen. De drie keizerlijke souvereinen van Europa zul len weldra eene samenkomst hebben. Er is dus alle aanleiding om voorzichtig te zijn, vooral voor kleine staten die koloniën hebben(5 Te Lissabon aldug wordt aan de baiicni and- sche bladen geseind is uit St. Paul de Loacrda van 15 Juli het bericht ontvangen, dat er aau de Wostkust. van Afrika eene slachting ouder de blan ken is aangericht. Het koninkje van Coanhama stierf namelijk plotseling, en de iuboorlingen schreven zijn dood toe aan toovenarjj der blanken. Dit had de slachting ten gevolge. De zwarten vielen de Euro peanen aan en doodden er twintig, onder welke drie geestelijken die tot eene zending behoorden. Een Engelschman, Victor Gerard genaamd, ontkwam met eene dochter, maar twee andere kinderen van hem werden vermoord. Donderdag kwamen in Spanje 3955 cholerage vallen voor en bezweken 1281 personen aan die ziekte, waarvan 48 gevallen en 38 dooden te Madrid. Zaterdag zijn in Spanje 4522 choleragevallen aan gegeven en bezweken 1727 personen aan die ziekte. Twee jongelingen teLyon vischten aan de oevers van de Rhóne, toen bet begon te regenen. Zij had den d# ongelukkige gedachte, te gaan schuilen aan de monding van het afleidingskanaal dat zich in den stroom ontlast, niet ver van de brug. Hot water van het riool stroomde overvloedig, rukte de twee jongelingen mee en wierp hen in de Rhöue, zonder dat zij de kracht haddeu, zich te doen hooren. Beiden verdronken. ren zakken draagt en zw'oegt en het niet zien, niet hooren wil, hoe men hem om zijne dienst willigheid uitlacht on bespot, hem als hij den ouden vader in zijne armei1 naar buiten voor de denr droeg, om hem de warme zonnestralen te doen genieten, voor dienstmeiduitschold ja, zoolang schold, tot het woord in ieders mond lag en de arme zijn eigen naam nauwelijks meer te hooren kreeg. Al die jaren aeeft hij stil geleden, stil geduld, zich laten beschimpen zonder ooit te morren, omdat omdat hij meende te moeten boeten voor (Wordt vervolgd). 'sGRAVENHAGE, 15 Aug. 1885. Het is een opmerkelijk en tevens verblijdend verschijusel dat iu de laatste jaren de lust tot de beoefening der vroegere goede volkspelen wéér wordt opgewekt. Er is toch een tijd geweest dat die geheel werden veronachtzaamd en het seheen dat ons volk en wol voornamelijk het jongere ge slacht de veerkracht en Inst had verloren die noodig zijn voor die lichaamsoefeningen, waardoor spierkracht en gezondheid worden verkregen. Daarin is eene verandering ten goede gekomen, zoodat de meermalen in openbare geschriften uitgesproken vrees, dat de zoogenoemde nationale spelen ge heel iu onbruik zonden geraken, niet bewaarheid behoeft te worden. Wel is een gedeelte der vroeger gebruikelijke spelen, tegenwoordig bijna geheel af geschaft, maar daar behoeft men geen spijt van te hebben, want spelen zooals katknuppelen, vogel- snijden enz. dienen nu juist niet als voorbeelden van beschaving. Steeds meer en meer moeten door de beschaving de woeste en ruwe uitspanningen als kermissen en anderen uit de mode geraken en alleon voor de onschuldige en nattige vermaken gelegenheid worden gegeven. Daaronder behooren in de eerste plaats de verschillende bal- of kegel spelen, zijnde het minst kostbaar. Voor de gezond heid en om den speler een geoefend oog te be zorgen, zijn zij stellig bijzonder geschikt. De kolf banen van vroeger zijn zeker wel niet meer zoo talrijk en worden niet meer zoo druk bezocht, maar de uit Engeland tot ons overgekomen cricket spelen doen bijna denzelfden dienst en zijn voor onze jongelieden eene goede oefening om behondig en opmerkzaam te worden. Wanneer deze spelen in zwang blijven en onze jongens tevens gebrnik maken van de zoo ruimschoots aangeboden gele genheid om gymnastieke oefeningen mede te maken, worden zij mannen, op wie in tijd van nood te rekenen valt. Ook voor de ontwikkeling van hnn geest is dit spelen goed, want een niet ontwikkeld lichaamsgestel is van zeer veel invloed op den geestestoestand. Wanneer een jongen zich op vroeg- tijdigen leeftijd begint te oefenen in het spelen met de cricket-ballen en later wat minder met d© biljart-ballen speelt, zullen en zijn gezondheid en zijn beurs er beter bij varen. Het zeilen met jachten en boeiers, als ook de roeiwedstrijden zullen bij ons volk dat midden in het water leeft, wel altijd in eere worden gehou den, Toch was het houden van wedstrijden in het zeilen, ook min of meer in onbruik geraakt. Eerst dit jaar is in onze hoofdstad weder het voorbeeld gegeven, om een vroeger in de mode zijnde wed strijd, n. 1. het admiraalzeilen, weder in te voeren. Vroeger word van dat soort spiegelgevechten met schepen veel werk gemaakt. De fraaiste vaar tuigen met al hunne vlaggen en wimpels versierd, werden als twee vijandelijke vloten verdeeld en het gevecht bestoud in hot zeilen om het hardst. Het is te hopen dat het in de hoofdstad gegeven voorbeeld navolging moge vinden en dat de Hol landers den bijnaam van waterrotten mogen blij ven verdienen. Trouwons bij internationale wed strijden in het roeien hebben wij in de laatste jaren meermalen bewezen, niet te verachten kampvech ters te zijn. De roeiers uit de hoofd- en academie steden verdienen lof voor de wijze waarop zij de eer van ons land, op dit gebied in den vreemde ophouden. De wed- of hard-draverijen mogen zeker als volksvermaak niet worden vergeten. Een hard draverij was in vroeger tijden een Hollandsch feest bij uitnemendheid. Geen wonder trouwens, want het zadelpaard was destijds hot eenige snelste mid del van vervoer en de harddraver stond daarom op het toppunt van zijn roem. De Hollanders stel den bij die hard-rijderijen de deugd en de snel heid hunner paarden op de proef. Het is een bekend feit dat zij vroeger in die oefeningen eu in het gebruik der paarden in het algemeen, den toon aangaven. Het harddraven diende niet alleen voor vermaak, want de paarden werden daardoor voor het vervoer van alle soorten van rijtuigen en sehepen geschikt. Een paard dat van zessen klaar was dat wil zeggen dat goed was van oogen eu pooten, was dan ook veel geld waard. Nu bijna het geheele land door spoor- en stoom tramwegen wordt doorsneden, zijn de paarden als middelen tot vervoer minder noodzakelijk en die nen de harddraverijen meer als vermaak en gele genheden om uitgeloofde prijzen te winnen. Vooral- in den laatsten tijd, sedert de oprichting van de Nederlandsche harddraverij-vereeeniging, komt liet uitlooven van hooge prijzen in geld voor de best loopende paarden meer iu gebrnik. De hoogste prijs bij eene hardrijderij mei. paarden van zessen klaar, zooals die door de maatschappij van landbouw werd uitgeschreven, was een rijzweep met gouden knop. Thans worden prijzen van dui- zende guldens uitgeloofd en daardoor wordt het vermaak wel een weinig ontaard in een jacht naar winst. Daarbij komt, dat steeds meer de nit den vreemde tot ons gekomen zncht tot wedden zich vooral bij dergelijke wedrennen openbaart. De zoogenoemde bookmakers* die bij eiken groot«jU wedren te vindon zijn, en met ieder die er ln^t toe gevoelt weddenschappen op de best loopen(|e dravers aangaan, doen veel kwaad. Nog de'iQ

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1885 | | pagina 2