MANUFACTUREN. Ph. de Jongh, Botermarkt, H eusden. Handel in Manufacturen, Wed. W. A. VAN HOUTEN ZONEN, 's-IIertabosch. De firma C. NEDERVEEN, Wijnen en Cognac. Kunstinrichting BILLARTFABRIEK. K Prinses WilMmina. Landeigenaren en landbouwers! ITf Bedden, Matrassen, Teeren, Kapok, Zeegras. GOEDKOOP VEREOOPEN. I A. 11. m Beuningen van Ilelsdingcn, H» K Een GROOT KAPITAAL aangeboden als eerste hypotheek, op LAND a 4 pCt., op HUIZEN U|4 pCt. ;als tweede hypotheek op LAND a 4X|2 pCt., op HUIZEN a 5 pCt. Tegen borgstelling a 5 pCt. Buitengewone O Jr* 3R. XT I X 2\T Gr van Magazijn van Manufacturen en Bedden. Alles tegen uiterst billijke prijsberekening. tot veel verminderde prijzen. GEBROEDERS VAN HOUTEN, Lmgendijk, Gorinchem. T E E N ONGEKEND 3L.-A.GhB PR IJ Z B TNT. te 'sHERTOGENBOSCH, Prijzen van - bij D. J. Dü CROO ZOON, te Gorinchem. oude Boeken, Plaatwerken geheele Bibliotheken MULLER JISKOOT. STOOMTABAKSFABRIEK Yeen bij Heusden. FOTOGRAFISCHE C. F. ('DitMS. Wed. W. L. Kuijk Zoon, Oppert 148, ROTTERDAM, zeer BILLIJKE PRIJZEN. DE NIEUWE FINANCIER en KAPITALIST. GorinchemHeusden, Voorloopige Winterdienst, EEN OF MEER MEUBELSTUKKEN, Gezondheil voor iedereen. DE PILLEN Lever, Maag, fiere n en Ingewanden. EE ZALF Keelpijn, Bronchitis, Verkoudheid en Hoest. W eekblad ge wij d aan de belangen van Akkerbouw, V eeteelt, Zuivelbereiding, Boschbouw, Groente-, Ooftteelt, enz. Uitgave van A. L. LAND, te He eren veen. Aanvragen te zenden met franco brieven en postzegel voor antwoord, onder motto ,/Geld", aan het bureau van dit blad. ONTVANGEN eene ruime sorteering van Artikelen voor het Zomer-Seizoen, als: NETELDOEKENJAPONSTOFFEN, SATINETS en andere DAMES - ARTIKELEN. HEEREN COSTUMESKINDERPAKJES, effen en gekleurde DRIL in ruime keuze. ZWART LUSTRE HEEREN-JASSEN van af 2.50. 't NB. Bij contante koopen van 10 en daarboven worden door mij de reiskosten vergoed. PARIJZER SYSTE3M Alles a contant en ongekend la?e prijzen. Oude en Nieuwe Boekhandel Bij alle boekhandelaren is de iitcekening geopend belast zich met het KOOPEN en VERKOOPEN van enz. en koopt tegen hoogc prijzen of gedeelten daarvan. Op alle aanvragen wordt terstond geantwoord. Tevens beveelt zij hare gunstig bekende BIN DERIJ beleefdelijk aan, waarvan de prijscourant op aanvrage franco wordt toegezonden. Bij den ondorgeteekeude zijn alle merken der Wijnen en Cognac der Heeren Van Rijn te Kaap stad voorhanden, tegen dezelfde prijzen als bij de Hoofdagenten. Proef kistjes van 12 halve fleschjes diverse mer ken a 8.50 per postwissel. Prijscouranten verkrijgbaar. ZALT-BOMMEL. Eeuig Agent voor Z.-Bommel, Heusden en Omstreken. de Wapens van HEUSDEN en ALTEN A. Goed ordinair Vrij goed, frisch Goed en frisch Zeer goed Zeer goed, zwaar, Rijp, iets geurig, Rijp en geurig Fijn en Geurig Extra fijn en geurig Bij 2y2 KG. 5 °/0, bij eeu kistje 10 Por 1/2 KG. 0.70. - 0.80. - 0.90, - 1.-, - 1.10. - 1.125. - 1150. - 1.Ï5. 's BOSCH, aan de Parade. Specialiteit in Vergrcotingen naar kleine Portretten in Kooldruk (onveranderlijke Foto grafie), Crayonteekening, Aquarell en Olieverf, in alle verlangde formaten. Aan het Atelier bestaat dagelijks gelegenheid tot po seeren Opname met het instantané procédé. N.B. Tweemaal bekroond met Zilveren Medailles voor Vergrootingen en andere Fotografiën. Des Zondags wordt het Atelier om half een gesloten. Het beste en volledigste der advisecrcnd finaneiecle bladen is Onder redactie van J. B I E G E L. Verschijnt eiken WOENSDAG, VRIJDAG en ZONDAG. Prijs per kwartaal 4.00 met de Maandlijst. Afzonderlijke nommers ƒ0.25. ■jry I Radikale genezing desver- kiezend wordt overeengeko men voor een bepaalde prijs, betaalbaar na genezing. Daartoe zijn 20 kamers ter beschikking der patiënten gesteld. WAERSEGERS, heelmeester vau breuken. Groenplaats, 35 te Antwerpen. Stoombootreederij L. de Beer CoJ lu correspondentie en rechtstreeks verkeer met de Stoombootreederij Fop Smit Co. aanvangende 16 Augustus 1885. Van Heusden naar Gorinchem. Maandag: voorm. 2.15, ca. 4.30, 6.30, ca. 8 uur, nm, ca. 1.15, 3 uur. (In corresp. vm, 4.30, 6.30, 10 u., nam. 3 en 4.45 naar Rotterdam.) Overige dagen: voormiddag 5.30, namiddag 2.30. (In corres pondentie voormiddag 7.30, namiddag 4.45 naar Rotterdam.) Van Gorinchem naar Heusden. Maandag: voorm. c.a. 4.30, 6.30 en 11.30, nam. 13.30 en 6.30 u. Overige dagen: voorm. 9 uur, namiddag 6.30 uur, na aankomst der boot van vm. 6, en nam. 3.30 uit Rotterdam. Zondag: Van Heusden naar Gorinchem: voorm. 8 en nam. 2.30 uur. (In correspondentie voorm. 10 en nam. 4.45 uur naar Rotterdam.) De dienst Maandags 3 uur uit Heusden corres pondeert niet ep de boot van 4.45 naar Dordt en Rotterdam. welke verschijnt in wekelijksche nummers van acht pagina' groot 4o met 3 tot 5 fraaie gravures, of in maande:ijkscbe afleveringen, bevattende 4 of 5 wi-kolijksehe nummers, in omslag. De abonne mentsprijs is DRIE GULDEN ZESTIG ENT per of NEGENTIG CENTS per kwartaal. Op plaatse» waar geen boekhandelaar is wor.lt i ILL 'HA f IE franco per post geleverd met 10 c - pri;-.verhooging per kwart De nieuwo jaargang wordt geopend met een Novelle van den Hoofdredacteur H. A. Banning,. g<nteio ilevens Maalsti s een ve clde, D e Roover van Hex ham,* en eene bijdrage van J. J. HORST, Aan alle inteekenaren wordt als r a t i s-p r mie het PORTRET in Chromo- lithographie van Als prijs in den oirsten Rebus is verbo-iden TWEEHONDERD GULDEN, door den winner le kiezen in de magazijren van de firma L. van Geffen van der Weegen, te 'sHertogenboscb. Voor de daarvoor te maken reiskosten wordt tien gulden vergoed. Onder inecr ziji ter keuze voorhanden Een cylinderschrijfbureau. Een boekenkas. Een ronde tafel met stoelen. Zes stoelen met canapé. Tien stoelen met twee fauteuils. Een bufft-etagère. Een Bonheur du jour. Een vloertapijt. Een schoorsteengarnituur. Een vergulde lichtkrooi. Een schoorsteenspiegel. Eeu slaapkamer-ameublement. Een linnenkast. Eeu spiegelkast. Een wasehhfel enz. enz. Zuiveren het Bloed, en brstellen alle ongeregeldheden van de Zij geven kracht en gezondheid weder aai verzwakte Gestellen, en zijn onwaardeerbaar ter genezing van alle Kwalen eigen aan 't vrouwelijk geiacht, onverschillig van welken leeftijd. Eu onbetaalbaar voor Kinderen van eiken ouderdom. is een onfeilbaar geneesmiddel voor kwafe Boeien, zwerende Borsten, verouderde Wonden, Zweren en Etterbuilen Het is beroemd ter genezing -an Jicht, Rhumatiek, en onvergelijkbaar voor Aamborstigheid Ter genezing van Kliergezwellen en die soorten van Huidziekten beeft zij geene mededinger, en geneest betooverend, saamgetrokken en sfive gtfcvrichton. Alleen bereid inThomis Holloway's Etablissement, 78, New Oxlord Street, Londen, voorheen 533 Oxford Street. En worden verkocht in Potten en Dotzen vap ls D/VL» 2s 9d., 4s 6d., lis, 22s en S3s en ver krijgbaar bij alle medicijnen-verkoopers toor dé geheele wereld. SltT Koopers gelieven bet Etiquet van iodere Doos en Pot te onderzoeken. Indien het adraa, 533, Oxford Street, er niet stsat, zoo is het bedrog. voor nog geen 5 cent per week kan eder landbouwer lezen onder redactie van de Heeren A. F. MARLET en HERMAN DE BOER. Prijs per jaar franco per post ƒ2.50. In dit blad worden wekelijks zaken behandeld van practisch belang voor de verschillende streke*T»m ons land. Een ,/vraagbord" geeft in ieder nummer gelegenheid aan ieder landbouwer om te vrage* watt, hij wenscht te weten. Vraag een nummer ter inzage en oordeel zelf of dit blad niet in handen vai» iedèr landbouwer en landeigenaar zou moete)l zijn. Proefnummers gratis verkrijgbaar. LEES DIT. H J. SnBHER. GORCDBL DOEKEN, JAPONSTOEFEN, Bi - "skills Mkelsn - 2.-1—, korting. van Inhoud van No. 1029 van 19 Aug. 1885: Beursoverzicht. De geldmarkt. Gemeente Groningen. Batjan-Maatschappij. Noord-Bra- hantsclie-Duitsche spoorwegmaatschappij. Financiën van Denemarken. Financiën van Noorwegen. Turksche schuld. Turksche Tabakregie Maat schappij. Chesapeake en Ohio spoorwegmaatschapij Missouri Pacific Spoorwegmaatschappij. Wa- basch St. Louis en Pacific Spoorwegmaatschappij. Coupon- en dividendbetalingen. Spoorwegontvang sten, Noteering te New-York. Prijsopgaaf van niet-officiëel "genoteerde fondsen. Uitlotingen. Restanten. Correspondentie. Advertentiën. Men abonneert zich bij den Uitgever P. NOORD- IIOFF te Groningen en bij alle Boekhandelaars en postkantoren. Katholieke Illustratie, ou' toekomstige KONINGIN, vervaardigd ter koninlcl' rieendnkkerij van TresUng Co. te Amsterdam. ter gezamenlijke waarde j DE LANDMAN,

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1885 | | pagina 4