WEDSTRIJD Paarden en Vee, Dr. A. van Eijk in liet Minis van J. BUIJS, te Bekendmaking. maken Lekend t kéiiiiimmi AANSTEKELIJKE ZIEKTEN INiiirilcii-illci'slviiiiiiirkt Donderdag 17 September 85. a^üITlOVlNG VAN PREIIEN. LAND- EN TUINBOUW. 319de Staatsloterij AANBESTEDINGEN. Gemengd Nieuws. Afdeeling Almkerk. MARKTBERICHTEN. ADVERTENTIEN. Aanstaande Zondag op 17September a.s. SPRIN GSTIEREN, „De Hooge Maasdijk van Stad eu Lande van Heusden," vereenigd met den „Oudheus- denschen, Doeverenselien en Drongelensehen Zeedijk." dateene SCHOUWzal worden gevoerd over de dijken van het Waterschap op DINS DAG den 15den SEPTEM BER 1885. Daniël Duijser te Heusden, TE Het schijnt dat de zware zorgen, die onvermijde lijk het deel zijn van het hoofd van een inrichting als te Neerbosch, den gezondheidstoestand van den heer Van 't Lindenhout hebben getroffen; althans deze laat in den laatsten tijd veel te wenschen over. Zijne groote liefde voor den weezenarboid spreekt echter duidelijk uit deze woorden van hem, die wij uit bovengenoemd verslag overnemen. »Aan stoffelijke bewijzen van liefde heeft het mij ook op dien dag niet ontbroken, ook vele gaven voor de weezen, waardoor ik zeer verblijd en be moedigd ben geworden in den arbeid, zijn ingeko men; geen grooter blijdschap kan men mij ver schaffen, dan door gaven voor de weezen in te zen den. Ik maak daarom van deze gelegenheid gebruik om mijne velo vrienden in en buiten ons land zeer vriendelijk en dringend te verzoeken om bij een aanstaand feest in mijn gezin, dat naar ik hoor reeds bekendheid heeft gekregen, toch voor mij en de mijnen geene gelden voor cadeau's te geven. De Heere God heeft ons alles geschonken wat wij noo- dig hebben. Wil men mij een feestvreugde bereiden en mij iets ter hand stellen, dat mij waarlijk blijd schap zal verschaffen, dan geve men mij een gave voor de Weesinrichting, waardoor ik misschien on der den zegen Gods, eenigszin3 kan bevrijd worden van de zware financiëele lasten, die, hoewel vrij willig op mij genomen, toch dikwerf zeer zwaar drukken. De grootste blijdschap is voor mij en de mijnen om gaven voor de woezen te ontvangen, en daarom, nog eens, het is mij niet onverschillig de bewijzen van liefde van mijne vrienden te ontvan gen, maar deze wensch ik dat wij allen openbaren zullen tegenover elkaar in den arbeid der verzorging van arme en ongelukkige weezen. Een boekverkooper wendde zich onlangs tot den minister van waterstaat met de klacht, dat zijne bestelkaarten betreffende de couranten steeds met een dubbeltje werden belast. Hierop heeft hij het antwoord ontvangen, dat de extraport was geheven omdat er geschreven stond de tijdsbepaling wan neer het abonnement een aanvang moest nemen. Aan het /yVaderland" wordt medegedeeld, dat te New-York een groote diamanten-firma gefailleerd zou zijn, waarbij vele Amsterdamschediamanthan delaren zijn betrokken. De Haagsche correspondent van de ,/N. G. Ct." schrijft o. a. Jeanne Lorette is zeer zwak en hoogst zenuwach tig; met angst ziet zij hare terechtstelling tege moet. Zooals ik U vroeger schreef en door de acte van beschuldiging niet duidelijk wordt bevestigd, al staat het er ook rondweg in, zij bekent haar misdaad volledig, betwist echter de voorbe dachte rade en geleider lage en zij wenscht niets liever dan de zwaarste straf, opdat zij, levensmoe de, spoedig moge sterven. De heer De Man uit Antwerpen komt in de Belgische bladen op tegen enkele mededeelingen in de akte van beschuldiging van Jeanne Lorette. Hij schrijft, dat hij Jeanne niet kende vóór den dag waarop hij door zijn vriend, den Japanschen diplomaat, te Brussel aan haar werd voorgesteld. Daarna heeft hij haar slechts eens weergezien, te 's Hage, waar hij op verzoek van den heer Saku- rada was gekomen om hem te helpen van haar af te komen. De heer De Man had Den Haag verlaten in de overtuiging, dat Jeanne en Sakurada, dank zij zijn tusschenkomst, in der minne waren ge scheiden. Den volgenden dag ontving hij dan ook van den heer S. een brief, waarin deze hem in de warm ste bewoordingen dankte voor den dienst hem be wezen. Als curiositeit meldt men uit Eindhoven aan het VD. v. Z.-H.," dat aldaar versch geslacht rundvleesch door den omroeper is omgebeld voor 24 cents de 5 ons, nadat het door een anderen slachter den voiigen dag voor 25 cents was aangeboden. Men schrijft uit Enschedé: Donderdag was 't kermis. Om de arbeiders in de gelegenheid te stellen daarvan te genieten, werd hun in de stoomweverij der heeren Ter Kuile en Morsman vergund des middags ten 4 ure den arbeid te staken. Een 14tal verzocht om 12 ure vrij te zijn, hetgeen echter werd ge weigerd, waarop zij evenwel om 1 uur wegble ven en dus stilzwijgend hun ontslag namen. Toen de machinist de machine in beweging wilde stellen, ontdekte hij gelukkig dat de lucht pomp afgesloten was. Had hij dit niet opgemerkt, dan ware de machine met geweld uiteengeslagen cn zouden de ongelukken niet te berekenen zijn geweest. Men vermoedt, dat een der 14 arbeiders, naar men zegt onder socialistischen invloed, het laag hartig feit heeft bedreven; maar tot nog toe doet men te vergeefsch onderzoek. Ter gelegenheid van de kermis te Oldeberkoop werd in een kroegje in het naburige dorp Nije- horne een anker jenever aan borreltjes vertapt. In den nacht van Zondag op Maandag jl. is op een publiek bal te Nieuwediep aan een der bezoekers een stak van een zijner ooren afgebeten. Tegen den dader is proces-verbaal opgemaakt. Het stuk werd niet teruggevonden. Aan het strand te Oostvoorne is, in gevorderden staat van ontbinding, gevonden het lijkje van een pasgeboren kindje. Het was gewikkeld iu een Brielsche courant. Het mondje was dichtge bonden. In de Lange Leidsche dwarsstraat te Amsterdam is een jongen uit een tweede verdie ping gevallen. Hij bekwam ernstige verwondingen. Naar Leeuwarden is gevankelijk overgebracht de gewezen onderwijzer B. K. te 't Bildt, be schuldigd van diefstal van een horloge en van eenige andere voorwerpen van waarde, ten nadeele van zijn zuster, bij wie hij eenige dagen had doorgebracht. Beschuldigde zwierf reeds sedert eenigen tijd zonder betrekking rond. Op den Zeedijk te Amsterdam is een beschonken vrouw bij een vechtpartij zoo verwond geraakt, dat zij per brancard naar het gasthuis moest gebracht worden. - Door het springen van een flesch in een spuitwaterfabriek aldaar werd een knecht zoodanig verwond dat hij ter verpleging naar het gasthuis moest gebracht worden. Een opper man, werkzaam aan gemeente-gasfabriek te Rot terdam is van een steiger gevallen en werd zwaar aan het hoofd verwond. Te Hoornsterzwaag is een boerenplaats door brand vernield. Vier koeien en twee kalveren kwamen in de vlammen om. Op de spoorbaan tusschen Gildehans en Oldenzaal is gevonden het deerlijk verminkte lijk van een arbeider der S. S. Mij., welke door den zoogenaamden „badtrein" in den nacht van 6 op 7 dezer moet overreden zijn. Waarschijnlijk heelt de ongelukkige zich op den spoorweg te slapen neergelegd, in afwachting van genoemden trein, bij welken hij dienst had te doen. Bij het houden van schietoefeningen door de infanterie te Deventer heeft een der soldaten het ongeluk gehad zich door de hand te schieten. Een opperman kreeg aldaar met zijn vrouw hevige twist. Hij mishandelde haar daarbij zoodanig dat zij krankzinnig werd en in het ziekenhuis moest worden opgenomen. In een chocoladefabriek te Weesp is een man met den arm tusschen een machine geraakt. Dat lichaamsdeel werd geheel verbrijzeld. Te Am sterdam is een kleermakersknecht door een twee tal vrouwen van verdachte zeden bestolen en in 't water gesmeten. De drenkeling werd gered en de vrouwen zijn in hechtenis genomen. De van medeplichtigheid aan brandstichting verdachte P. P., huisvrouw van G. W. J. te Utrecht, is weder in vrijheid gesteld. Te Amerongen is een handelsreiziger aangehouden en naar Arnhem overgebracht, die in verschillende hotels, zoowel daar als elders, diners gebruikte en daarna zon der betalen zich uit de voeten maakte. Dat klei- en andere van nature vruchtbare gron den ook niet ongevoelig zijn voor eene flinke gier- bemesting, vooral weiland, blijkt o. a. uit de om standigheid, dat een Groninger kleiboer zijne weide, met deze stof bemest, vijfmaal heeft kunnen maaien. Nog altijd hebben ook in Holland vele boeren een vooroordeel tegen het mesten met gier. De beetwortelsuikerfabrieken zullen weldra alge meen hunne werkzaamheden hervatten, hoewel de campagne korter zal duren dan andere jaren, aan gezien de peeën, ten gevolge der langdurige droogte zeer slecht zijn geslaagd. De prijs is ƒ9 a 10 de 1000 Ned. pd. voor peeën die niet in contract zijn geteeld. 4e klasse. Trekking van 8 Sept. Prijs van ƒ2000: no. 5117; ƒ1000: nos. 3095 en 4571; ƒ400: nos. 1169 en 8130; ƒ200: nos. 12758 en 19243; ƒ100: nos. 633, 11725 en 14008. 4e klasse. Trekking van 9 Sept. Prijs van 5000no. 20009 1500no. 2388 1000 nos. 10848 en 10926 200 nos. 4212 en 14444; ƒ100: nos. 4347, 6664, 11585, 16550, 17290 en 20718. 4e Klasse. Trekking van 10 Sept. Prijs van 1500no. 4182100 no. 18488. f 's HAGE, 7 Oct. Het leveren en plaatsen van keer-, aanvaar- en meerpalen bij de schutsluis te Nichtevecht, iu het kanaal AmsterdamMerwede. Raming 4535. Aanw. 1 Oct. (125 t Het maken van voltooiingswerken bij do schutsluis te Vreeswijk, in het kanaal Amsterdam Merwede. Raming 6680. Aanw. 1 Oct. (126 t Het maken van 10 kribben tot verbetering van den Gelderschen IJsel nabij de in aanbouw zijnde lokaalspoorwegbrag te Deventer. Raming 11,700. Aanw. 11 Oct. (127 f (Gouvern.) 12 Oct. Het bestorten van den Oudelandschen zeedijk aan do zuidzijde van Goede reede. Raming 5000. Aanw. 5 Oct. (128 De dansgordel is de jongste A merikaansche uit vinding. Hij bestaat uit een gordel met 2 hen gels, zooals er aan koffers zijn. Wordt eene dame voor een dans gevraagd, dan doet zij haar gordel om de heer vat haar bij de hengsels en zij wal sen, polkeren of galopperen. Dit is veel decenter en prettiger voor de da mes misschien, voor de heeren waarschijnlijk niet. De Engelsche Regeering heeft, naar het schijnt, voor de som van 2,500,000 frs. het uitsluitend recht gekocht om torpedos van een nieuwe soort te maken, welke al de anderen in kracht overtref fen. De uitvinder is een Australiër. Deze torpedo ontvangt haar beweegkracht van een machine, welke op den oever staat of aan boord van een schip en blijft met die machine in gemeenschap. De torpedo loopt met zeer groote snelheid, kan bestuurd worden en als het noodig is tot staan gebracht. Haar naam is x>loeomotief- torpedo Brennan«, naar den uitvinder. Men heeft opgemerkt dat waar de Oestercultuur sterk gedreven wordt, de opbrengst der ansjovis vermindert. Dit wordt toegeschreven aan de me nigte pannen, welke ten behoeve van de oestercul tuur in zee gelegd worden. De oplossing der kalk, welke zich aan die pannen bevindt, schijnt na- deelig op de ansjovis te werken. In een restaurant te Parijs. Een hoer onthaalt eenige vrienden. Onder den maaltijd laat hij den eigenaar roepen en vraagt hem, op een flesch wij zend »is dat werkelijk Ch&teau-d'Yquem.* »Daar sta ik u voor in.« De bezoeker zegt niets verder en betaalt 20 franken voor don wijn, naar wiens afkomst hij onderzoek gedaan had. Bij het heen gaan evenwel neemt de eigenaar hem even ter zijde, drukt hem 18 franken in de hand en fluis tert hem in: x>Daar u een proever blijkt te zijn, wil ik u niet misleiden. De wijn kost maar twee franken. Vertel er evenwel niets van aan uwe vrienden, dan blijven dezen in den waan verkeeren, dat zij zulk een fijn merk hebben gedronken.* Een nieuw soort banket. Een dame zond haar dienstbode naar het postkantoor om een wet op den postpakketdienst voor een dubbeltje. De meid scheen mevrouw niet te verstaan te hebbenwant, aan het kantoor gekomen, vroeg ze den ambtenaar »voor 10 centen postbanket.* Verkeerd begrepen. Een arts schreef een vrouw, die^ erg hoestte, voor, twee deelen honig en een deel azijn te gebruiken. Toen hij terugkwam, was de hoest nog erger geworden. »Maar wat hebje dan toch uitgevoerd? Heb je gebruikt wat ik je voorgeschre ven heb?* »Ja.« »Laat mij het eens zien.* Hij proefde en vond het mengsel zóó zuur, dat hij zei: »Je kunt onmogelijk de goede verhouding hebben genomen.* »Ja,« antwoordde de vrouw, »ik heb voor twee dubbeltjes honig en een dubbel tje azijn genomen.* Superlatief van wantrouwen. Mozes Itzig en Levi Schorem vertrouwen elkander zoo weinig dat ieder zijne vingers natelt, als zij elkander eeu hand ge geven hebben! In den spoorwagen. Landman. Slecht weer, vandaag Hardhoorige reiziger. Wat zegt ge? Landman. Ik zeg dat het zulk slecht weer vandaag is. Hardhoorige. Ik kan u werkelijk niet verstaan. Landman, (schreeuwt met alle kracht) 't Is fa meus slecht weer van daag! Hardhoorige. Weetje anders niets, dat zie ik zelf ook Het goede te veel. Huurder. »En heeft deze kamer ook morgenzon Verhuurder. »0, zeer zeker, mijnheer, den gan- schen dag.* Op de jacht. Een jager schoot een patrijs aan, die over een heg wegfladderde. Hij volgde het arme diertje, dat echter plotseling spoorloos verdwenen was. Zeg eens, vriendje,* sprak hij tot een boer, die in het land werkte, »heb je hier nergens een patrijs zien vallen?* »Neen, Meneer, niets, niets!* »Ook geen veeren zien vliegen?* »Dat wel, maar die hebben 't vleesch meegenomen.* Op 't rapport. Sergeant. »De fuselier X. is uitde tweode verdieping van de kazerne gevallen en heeft zijn beenen gebroken.* Kapitein. a>Wie heeft hem dat gekommandeerd door de Harmonie //DE EENDRACHT," van H e r p t en B e r n. VAN TE f DUSSEN, 10 Sept. Op de heden alhier gehou den botermarkt werden aangevoerd 161 kilo boter. Zij gold van 1.20 tot ƒ1.35. f Waalwijk, 11 Sept. Op de heden gehouden markt was de aanvoer van Vee groot en de handel vlugger. Er werd aangevoerd 512 KG. Boterdie 1.46 1.54 per KG. gold. ]V!edLelezers worden ge zocht voor het „.A-löfemeert H a n d e 1 sbla tl'% op den dag van uitgaaf en een dag later. Te bevragen bij den Uitgever dezer Courant. bericht het neerleggen van zijn praktijk. Heusden, 11 September 1885. Tevens zal alsdan een monstering van Paarden plaats hebben voor het leger en eene Militaire Commissie aanwezig zijn voor aan koop van geschikte Paarden. Alles bij programma nader omschreven. De Noordbrabantsche Maatschappij van Landbouw, afdeeling Heusden, zal op Yrijdag J.8 September e.k., gelijk met de Heusdensche Jaarmarkt, eene WEDSTRIJD doen houden van waarvoor als le prijs wordt uitgeloofd eene verguld Zilveren Medaille met Diploma en f 15, en als 2e prijs een Zilveren Medaille met Diploma en f 5. Om de toegekende prijzen te kunnen ge nieten zullen de bekroonde Stieren gedu rende een zoogenaamden dektijd, dat is van den dag dat de Wedstrijd plaats had tot den 15n Juli daaraanvolgende, in een der gemeenten tot de afdeeling behoorende, tot dekking beschikbaar moeten zijn. Ook zal niet meer dan f 1.dekloon mogen ge vorderd worden. De Wedstrijd zal plaats hebben op het Burchtplein, des voormiddags ten elf ure. Heusden, 14 Augustus 1885. Het bestuur der afdeeling voornoemd, L. J. VEERMAN, M. A. BOLL, Secretaris. Voorzitter. WATERSCHAP DIJKGRAAF en HEEMRADEN van opgemeld Waterschap Wordende er bij deze aan herinnerd, dat de boomen en heggen op en aan de dijken staande, behoorlijk moeten zijn op- gesnoeid en geknipt en de dijken en der- zelver dosseeringen moeten zijn gebloot. Heusden, 5 September 1885. De Dijkgraaf, H O N C O O P. De Secretaris-Penningmeester, D UIJ S E R. VOORHANDEN: Waal- cn IJssclstecncn. Iloodc en ülaauwc Plavuizen. Koodc cn ülaauwc Pannen, Glazen Pannen. Rietvorsten. Witte Tegeltjes. Kalk. Tras. Cement. LEVERING binnen 2 dagen van Engelsche Buizen. Tcrra-Cotta Artikelen, Mozaik Vloeren, enz. Waarvan Modelboeken en Monsters voorhan den zijn. Prijzen van 100 en daar boven. {r f MUZIEK, De Inspuiting van het Rode Kruis van A. Bouvier, apo theker te Pariis, geneest in weinige dagen zonder eenlg* andere behandeling,pas ontstane of verouderde vloeingen, witten vloed enz. De uitstekende resultaten van ditmladel en de duizenden genezingen sedert 25 jaren, zijner d«n besW en waarborg voor. Men volge nauwkeurig het voorsclurlil DEPOT IN ALLE GOEDE APOTHEKEN WAALWIJK,

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1885 | | pagina 3