Singer systeem Naaimacliinen T"B n O I PI I Kerkstraat, A. E. BRA Af Fabrikant ran LIKEUREN W.Ch.vanKeekem,(voorh.Gijswijt, JAN VAN ROOIJEN Gz„ Appeldijk. Gorinchem. HOLLO WA rS PILLEN EN ZALF. KerkstraatA 7 Kinder-Pap-Beschuit, II279. Kelders o.ld. Boterlial. BierhaMel, Kunstinrichting Pierre W „De Ling el GORINCHEM. 0. K. 0. Prinses WilkJÉa Ier Nederlanden ra leze onderhoudende lectuur P.van Doornik, 's-Bosch. van Horloges, Pendules, Klokken enz., bij Laiigeiidijk, Gorinchem, Kerkstraat, A 131, 's-Bosch. MA URITS REIS,Groote Markt B 21, 's-Bosch, M A G A Z IJ N Meubelpapieren, Tapijten en verdere Behangers-Artikelen. BOÜ WMATERIALEN, ROTTERDAM. Bekroond met een Eere-Diploma te Antwerpen en met een Gouden Medaille le klasse te Ne w-Or- leans. Kalkhaven 428, GORINCHEM, (ZONDER ALCOHOL,) welke in Café's zonder vergunning mogen verkocht worden. Horloges, Pendules, Klokken of eenig ander Uurwerk, Door overvloedige vangst is de voor dit jaar tot spotprijs te bekomen bij Gezondheid voor iedereen. DE PILLEN I Lever, Maag, Nieren en Ingewanden. DE ZALF Keelpijn, Bronchitis, Verkoudheid en Hoest. Magazijn van Gouden en Zilveren Horlogiën, Pendules, Begulateurs, Klokken, Wekkers enz. Specialiteit in Remontoirs in GoudZilver en Metaal. Wederverkoopers rabat. FOTOGRAFISCHE Ul/^IUIllV JLlIUlJUJlIlJUJllUCj MULLER STOOMTABAKSFABRIEK Veen bij Heusden. BRANDVERZEKERING, Prijzen van bij D. J. Du Croo Zoon, te Gorinchem. Houthandel. Stoom Houtzagerij en Schaverij $)000000000cx300c$ HET PORTRET Iedereen kan in het bezit komen Een Cent per dag. GorinchemHeusden. Yoorloopige Winterdienst, Stoombootdienst HEUSDEN—s-BOSCH. Maasstroom I en II. Yoorloopige Winterdienst. VEEL VERBETERDE Bekroond op de Tentoonstellingen: London 1851. London 1862. MKnchen 1854. Kaiscrslautcrn 1872. Kaiscrslautern 1860. Wecnen 1873. Metz 1861. Arnhem 1879. Bekroond met de Zilveren Medaille op den Internationale Naaimacliinen- Wedstrijd te Arnhem 1879. Deze Naaimachines (welke ook tot Trapnaaimachine kannen worden ingericht) zijn voel doel matiger ingericht en veel minder gedruisch makend dan de zoogen. Amerikaansche Singer Machines, en zijn voorzien met werktuigen van de nieuwste uitvinding, als: Stopapparaat Draadafsnijdcr, Zelfgarenwinder enz. De levering dezer Machinen geschiedt met 3 a 5 jaar garantie, gomakkelijke betaling, a con tant mef 5 pCt. korting. Onderricht gratis. Vele gebruikers van de echte Singer Naaimachines gaven mij bewijzen dat bovengenoemde Machines beter voldoen. Fabrikant in Ilemden, Boorden, Manchetten enz. ter volledige Alle voorhanden zijnde artikelen worden tegen veel verminderde prijzen verkocht. Bijzondere aandacht verdient het groote assortiment Behangselpapieren. Menig Vertegenwoordiger voor Ned. en Indië van de Porti. Cement JOSSON Co. De laatste 5 jaren negenmaal bekroond, in 1883 te Amsterdam met de Gouden Medaille Lood- en Zinkwerken, alsDakramen, Ornamenten, Trapballustren, enz. enz. Parketvloeren, Tuinbeelden, Cementriolen, Drijfsteen, Tra9, Belgische Gips enz. Pr ijs-Courant van PUNCHANNISETTE, PEPERMUNT, PERSICO, FRAMBO ZEN, CURAffAU en PARFAIT AMOURwordt op franco aanvrage gratis gezonden. NB. Deze Likeuren zijn rechterlijk onderzocht en zonder alcoholische bestanddeelen bevonden. De Jlesschen moeten op de kurk verzegeld zijn met de naam van A. J. van Kampen, zoo niet, dan is dezelve vervalscht of namaak. Zuiveren het Bloed, en herstellen alle ongeregeldheden van de I Zij geven kracht en gezondheid weder aan verzwakte Gestellen, en zijn onwaardoerbaar ter genezing van alle Kwalen eigen aan t vrouwelijk geslacht, onverschillig van welken leeftijd. En onbetaÏÏEïf voor Kindoren van eiken ouderdom. 0,1,11 üaar is een onfeilbaar geneesmiddel voor kwade Boenen, zworende Borsten, verouderde Wouden 7W I en Etterbuilen Het is beroemd ter genezing van Jicht, Rhumatiek, en onvergelijkbaar voor Aamborstig id ITer genezing van Kliergezwellen en alle soorten van Huidziekten heeft zij geene mededinger l geneest botooverend, saamgetrokken en stijve gewrichten. Alleen bereid in Thomas Holloway's Etablissement, 78, New Oxlord Street, Londen, voorheen 533 Oxford Street. En worden verkocht in Potten en Doozen van Is D/jd., 2s 9d., 4s 6d., lis, 22s 'en 33s en ver Akr»Kbaar bij alle medicijnen-verkoopers door de geheele wereld. Koopers gelieven het Etiquot van iedere Doos en Pot te onderzoeken. Indien ViAt ori,.„„ 68< Oxford Street, er niet staat, zoo is het bedrog. üet' adres' Bass Co's Palo Aio 15 ct, p. l/2 fl. Extra Stout 15 id. Vollenhoven Co's Extra Stont 12id. Id. Princesse Bier 12 ct.6Va ct. */2 fl. Pilsener, Niirnberger Bier 17 id. 9 id. Beiersch Bier 16 id. 8J/2 id. Dortmunder Lagerbier 13 id. 7 id. Hollandsch I 10 id. 6 id. II 9 id. 5 id. Nieuwlicht le kwaliteit 12 id. 61/2 id. Prijscourant op aanvrage. Verzendingen door geheel Zuid-Ned. per 50 stnks franco. van C. F. TO It M S. 's-BOSCH, aan de Parade. Specialiteit in Vergrootingen naar kleine Portretten in Kooldruk (onveranderlijke Foto grafie), Crayonteekening, Aquarell en Olieverf, in alle verlangde formaten. Aan het Atelier bestaat d a g e 1 ij k s gelegenheid tot po seeren. Opname met het instantané procédé. N.B. Tweemaal bekroond met Zilveren Medailles voor Vergrootingen en andere Fotografien. Des Zondags wordt het Atelier om half een gesloten. (voorheen A. G. SCHULL.) Fotograaf van Z. M. den Koning. Atelier tot vervaardiging van alle soorten Foto- grafiënKooldruk, Lichtdruk en andere procédés. Specialiteit in vergrootingen tot LEVENS GROOTTE naar kaartjes, Daguerrotype Glasbeel den en Olieverf. de Wapens van HEUSDEN en ALTEN A. MAATSCHAPPIJ VAN gevestigd te 's - HERTOGENBOSCH. vaste premiën. Directeur Jhr. P. J. vun der Does de Willebois. Agenten in het Land van Heusden en Altena, de Langstraat en de Bommolerwaard, Ammerzoden F. Oostweegel. EethenM. A. Boll. Correspondent te DussenAut. v. Honsewijk. Gorin chem C. J. Loeven. GeertruidenbergA. W. de Rooij. HeusdenW. Posthumus en G. H. Malingró KaatsheuvelP. van Dortmond Gz. NieuwlcuijkJ. Snijders. SprangJ. Dorrenboom. SleeuurijkL. J. W. Struik, Agent. VlijmenA.van den Tillaart Jr. WoudrichemR. Roomer. WaalwijkA. J. M. Verbunt van Overboek. Waspik: J. Vermeulen. Zalt-BommelJ. F. M. van Boeckel. 2e goed 37^ 3e vrij goed 35 ►d O Bij 2Va KG. 5, bij 50 KG. 10 ct. por KG. lager. uit de Stoom-Broodfabriek van M. C POLDERMANS te Gorinchem Dit meer en meer algemeen Kindervocdsel, bij onvoldoende moedermelk, wordt door vele Heeron Doctoren aanbevolen, terwijl ondergetoekende ver scheidene Attesten ontvangt van de goede uitkomsten, aangewend ook bij zeer zwakke kinderen. Ik heb tot gemak mijner geëerde Clientèle, Dé pots geplaatst en worden dezelve gevraagd daar, waar ze nog niet zijn. Chemische en microscopische bevinding met ge bruiksaanwijzing op aanvraag gratis verkrijgbaar bjj M. C. Poiïdermans, Gorinchem. van wordt als gratis premie aangeboden aan alle abon- nés op den negentiende jaargang van die een schat van nuttige en aangename lectuui en hondorden fraaie gravures bevat. voor zich en zijn gezin tegen de geringe opoffering vau Stoombootreederij L. de Beer Co. lu correspondentie en rechtstreeks verkeer met de Stoombootreederij Fop Smit Co. aanvangende 16 Augustus 1885. Van Heusden naar Gorinchem. Maandag: voorm. 2.15, ca. 4.30, 6.30, ca. 8 uur, nm. ca. 1.15, 3 uur. (In corresp. vm. 4.30, 6.30, 10 u., nam. 3 en 4.45 naar Rotterdam.) Overige dagen: voormiddag 5.30, namiddag 2.30. (In corres pondentie voormiddag 7.30, namiddag 4.45 naar Rotterdam.) Van Gorinchem naar Heusden. Maandag: voorm. c.a. 4.30, 6.30 en 11.30, nam. 13.30 en 6.30 u. Overige dagen: voorm. 9 uur, namiddag 6.30 uur, na aankomst der boot van vm. 6, en nam. 3.30 uit Rotterdam. Zondag: Van Heusden naar Gorinchem: voorm. 8 en nam. 2.30 uur. (Iu correspondentie voorm. 10 en nam. 4.45 uur naar Rotterdam.) De dienst Maandags 3 nur uit Heusden corres pondeert niet ep de boot van 4.45 naar Dordt en Rotterdam. Ligplaats te Heusden, buiten de Wijksche Poort. 's Bosch, Kanaal, b/d Ortheusche Brug. Van Heusden naar Lithoijen (Osch,) 's tnorg. 8 u. Van Lithoijen (Osch) naar Heusden/s nam. 1.30. Stoomboot a Stad Heusden." Kaatsheuvel—Heusden—Rotterdam. AFVAREND Maandag. Ov. werkdagen, Van Kaatsheuvel 's morgens 12.30 Waalwijk 1.30 Heusden 3.45 Woudrichem 5.30 Gorinchem 6.15 Dordrecht 7.30 Te Rotterdam 8.45 OPVAREND: Maand, en Dinsd. Van Rotterdam 'snam. 1.40 Dordrecht 3. Sliedrecht (Middenveer) 3 20 Gorinchem 4.30 Woudrichem 4.45 Heusden 6.30 Waalwijk 8. Te Kaatsheuvel 9. 3.— 4.— 6.30 8.— 8.30 9.15 9.45 11.— ov. werkd. 12.30 2.— 2.20 3.30 3.45 6.— 7.30 8.30 irma b. J. scheefhals, ss. 1 J. TAN KAMPEN, dat voor onherstelbaar verklaard is, breng ze in het die ze GOEDKOOP, SPOEDIG en ACCURAAT in orde zal brengen. J. EBELING, Groepen. Landschappen. Architectuur. PORTRETTEN aan huis genomen. Samengestelde GROEPEN volgens opgave Portretten in Olieverf, enz. enz. enz, voor het Koningrijk der Nederlanden MENADO, extra fijn en geurig 50 PAREL, idem idem 50 PREANGER, lekker, zwaar 421/2 JAVAle soort, zeer goed 40 CD 1 )e Katholieke Illustratie, Alle Werkdagen Van Heusden: vm. 4 en 9.30 en nam. 3.30 u. Van 's-Bosch: vm. 7.30 en nam. 1 en 6.15 u. Op Bossche markten den 1 n en 3n Woensdag van elke maand) varen de navolgende Extra diensten. Van Heusden: vm. 7; van 's-Boscb: nam. 2. Op Ossche markten den 2n en 4n Woensdag van elke maand.) t> Sliedrecht (Middenveor) 7.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1885 | | pagina 4