Buitenlandsch Overzicht. BUITENLAND. BINNENLAND. weinige is meer dan voldoende om aan te toonen, dat de overgang zoo heel groot niet zou zijn. Van den tijd af, dat ernstige mannen op ernstige wijze bediscussieerden of de vrouw wel eene ziel had, tot op on zen tijd, zijn er een legio verbeteringen ge komen in de verhouding tusschen de mannen en vrouwen, maar tot volkomen gelijkheid is het nog niet gekomen en dus het kies recht voor haar ook niet. Het eenige, wat met eenigen grond daartegen kan worden aangevoerd, is: whet ligt niet in onze zeden./' Maar ook de zeden veranderen, en de wetten moeten de zeden volgen. Nieuwe wetten zijn in verreweg de meeste gevallen, ge volgen van nieuwe toestanden. Of in ons land de toestanden weldra zoo zullen veranderen, dat die nieuwe wetten vereischt worden, is niet zeer waarschijnlijk. Plotseling is deze week alle politiek nieuws, zelfs het altijd nog hangende Spaansch-Duitsche geschil, in de schaduw gesteld door eene allerge wichtigste gebeurtenis in Turkije, welke niet meer of minder dan de geheele Oostersche quaestie dreigt aan de orde te stellen. Men herinnert zich dat na don Russisch-Turkschen oorlog, het Congres van Berlijn, vooral door invloed van Engeland, bepaalde dat niet geheel Bulgarije éen staat zou vormen, maar in twee deelen gescheiden zou worden. Het eene, Bulgarije, werd zelfstandig onder een vorst, het andere Oost-Rumelië, bleef onder beheer van een Turkschen gouverneur. De bedoeling van deze indeeling was natuurlijk om eene soort van onzijdig gobied aan de grenzen van het eigenlijke zeer ingekrorapene Turkije te hebben. Plotseling is nu in Oost-Rumelië eene omwenteling uitgebroken, de Turksche gouverneur is afgezet, een voorloopig bewind benoemd en de Vorst van Bulgarije als wettig hoofd van den nieuwen staat: Noord- en Zuid-Bulgarijo. Het mooiste van de zaak is, dat Vorst Alexander terstond bereid was de omwenteling te erkennen. Wjj hebben de proclamatie voor ons liggen, door don Vorst Zondag 20 dezer te Philippopoli uit gevaardigd. Daarin staat woordelijk: «Ik erken de vereeni- ging van noordelijk en zuidelijk Bulgarije als eene afgedane zaak en neem den titel aan van vorst van noordelijk en zuidelijk Bulgarije.» Deze vorst noemt zich natuurlijk aldus «bij de gratie Gods on den wil des volks.» Maar een feit is het dat deze omwenteling in volkomen strijd is met hot verdrag van Berlijn. Bismarck moet zich toch op ziju ouden dag alles behalve prettig gestemd voelen. Eerst die flater met Spanje en nu moet hij het dulden dat Rusland zijn werk onherstelbaar vernielt. Want Bismarck was de ziel van het Congres van Berlijn en hij was de man die de bepaling er in deed opnemen dat Turkije het recht zal hebben Oost-Rumolië te bezetten als het in verzet komt. Dit geval doet zich nu voor. Maakt Turkije ge bruik van zijn recht dan staat weldra het land in vuur en vlam. Doet het dit niet dan erkent het zijne onmacht, en zal weldra de twist uitbreken over het verdoelen van den Turkschen buit tusschen do groote mogendheden. Het is niet twijfelachtig dat de sluwe Russische staatslieden deze geheele geschiedenis hebben voor bereid. Do Russische bladen zijn dan ook in de wolken over deze verminking van het tractaat van Berlijn, eene «schande voor Europa,» zooals zij het noemen. Men kan zoggen dat thans de vrede van'Europa afhangt van het besluit der Turksche Regoering over al of niet Rumelië door wapengeweld te heroveren. Gladstone heeft zich aan de spits der kiezers gesteld tegen de aanstaande gewichtige verkiezing en door een uitvoerig manifest. Gladstone verklaart zich daarin zeer beslist tegen annexatie van Egypte door Engeland. Dit zou van veel belang zijn als rnen bij ervaring niet wist dat verkiezingsbeloften en regeeringsdadon twee zijn! Het is opmerkelijk dat Gladstone zijne sympathie in zijn manifest uitspreekt voor de jonge Staten in het Oosten, terwijl op denzelfden dag de opstand in een dier jeugdige staten uitbrak. Zou de oude vos er iets van geweten hebben Zeker is het dat do Rumeliërs mochten willen, dat Gladstone thans nog hoofd van het Engelsch kabinet was. Het conservatieve Engelsche kabinet, zal veeleer trachten het nieuwe rijk van vorst Alexander er onder te werken. Reeds heeft Engeland aan Italië voorgesteld Turkije te ondersteuuen. Hoewel die poging mislukt is, kan men den geest er uit kennen. .Hij maakt den toestaud voor Europa niet beter. (9 Tegenover de roerende artikelen, die vele Duit- sche bladen met voorliefde geven, over het ver schrikkelijke lot van de Dnitschcrs, die in Neder- landsch-Indischen krijgsdienst gaan, verdient het waardeering, dat te en dergelijke jammerklachten eens krachtig opgekomen wordt in een Duitsche sourant. Wie in Ned.-Indischen krijgsdienst gaan, weten (dus betoogt de schrijver), dat, zij naar een L ïopiscb klimaat gaan en zwaren dienst moeten verrichten, zoodat zij de noodzakelijke onaangenaam heden voor lief moeten nemen. En slechter dan alders hebben zij 't in don Nederlandsch-Indischon hieubelen rond. De andereu kwamen ook toeloo- hen. «Ze moet daar zijn,« heette hot. En nu be gonnen wij allen te zoeken en te scharrelen. «Lucie!» riep ik op gebiedenden toon. «Nu moet, "b weten, waar je ze gelaten hebt!» Het meisje hief haar gelaat op en keek mij met 5 ene SDseekcnde uitdrukking aan. «Je hebt met mijnheer Vic'orion daar bij het venster bestaan en toen hadt je de schildpad nog «Ja papaantwoordde zij met een diep ramp- alig gezicht- Yictorien mompelden de V^tonca voelzeggenden toon. a e moet dan toch weten» en ik Vt gora'don tegenover het angstige meisje >v ><^renden toon aan te nemen, «ik als je maar kunt zeggen, ÖKajgezet hebt.» •i-'N* i^Wordt vervolgd.) dienst niet, zooals hij in bijzonderheden aantoont. Het eenige waarover geklaagd kan worden maar dit is een grief van de Nederlanders zeiven even zeer zijn de te geringe pensioenen, en in dat opzicht is verbetering zeer noodig. Overigens ver dient hot volgens den schrijver weer waardeering, dat de Nederlandsche Regeering de gepensioneerden volkomen vrijlaat buiten Nederland, zonder eenigen aftrek, hun pensioen te genieten. Omtrent het uiteinde van onzen te vroeg over leden landgenoot, den Afrika-reiziger D. D. Veth, kunnen wij nader medcdeeleu dat hij op vijf dagen afstands van Benguela, aan de Kalamanka-rivier, aan de gevolgen van dysentorie, de ziekte waaraan hij ook tijdons de Sumatra-expeditie leedis ge storven. Zijn lijk werd in een bocht, welke die rivier daar ter plaatse maakt, ter aarde besteld, in tegenwoordigheid van de hh. Van der Keilen en Goddefroy, van den ossendrijver der expeditie en den oudsten slaaf, beiden kaffers. Op het graf werd oen uit ruwe steeneu samengesteld gedenk- teeken opgericht. Te Londen belegden een aantal socialisten en radikalen een meeting in de open lucht (in het East-End). De politie belette dit en het kwam tot dadelijkheden. De politie arresteerde 6 manifes tanten, maar moet nog al ruw te werk zijn gegaan. Koning Alfonsus van Spanje moet ernstig onge steld zijn, tengevolge van de ontroeringen der laatste dagen. Volgens tijdingen uit Madrid, zouden 17 perso nen worden terechtgesteld wegens het honen van de Duitsche vlag en het beschimpen van eene bevriende mogendheid, waardoor Spanje in oorlogs gevaar werd gebracht. Op deze overtredingen staat zware gevangenisstraf. Het Spaansche stadje Arenas del Rey, dat bij de laatste aardbevingen een der meest geteisterde plaatsen was, is j.l. Maandag totaal afgebrand. Al de op nieuw opgerichte houten woningen, door par ticuliere liefdadigheid verrezen, zijn geheel vernield. In do stad Palermo is het allertreurigst gesteld. Tal van inwoners verlaten haar en alle winkels worden gesloten. De arbeidende klasse kan moeielijk vleesch bekomen, zelfs niet tot buitensporige prij zen. Het gemeentebestuur van Romo heeft 10000 frs. onderstand gezonden. In sommige wijken belet de bevolking gewapenderhand het vérleenen van hulp aan de cholera-lijders, in de meening dat men deze vergiftigt. Bij het uitleggen van de fundeeringen voor een nieuwe brug over do Tiber te Rome, werd een prachtig bronzen standbeeld gevonden, ruim 5 voet hoog, voorstellende een slaaf in de houding van iemand die een slag toebrengt. Een drama te Wavre. Een 20-jarig meisje J. had bij het gerecht aangeklaagd den 50-jarigen V., die haar had aangerand. V., daardoor verschrikt, hing zich in zijn bed op. Den avond van den dag, waarop hij werd begraven, verdronk zich het jonge moisje, dat do begrafenis had bijgewoond. In de Indische Zee verongelukte het schip «Dabree», te Bombay t huis behoorend. Er waren ongeveer 100 man aan boord, scheepsvolk en passagiers. Bij het zinken van het schip redden 7 personen zich in een drijvenden waterketel. Tien dagen zwierven ze, zonder voedsel of water genoten te hebben, op zee rond; reeds waren er 6 overleden, toon de 7de er in slaagde om te Jackao de kust te bereiken. Achttien dagen had hij in den ketel doorgebracht en daarmede ongeveer 500 Eng, mijlen afgelegd. In Bengalen hebbeu weer groote overstroomin gen plaats gehad. De oogst heeft daardoor veel geleden. Eene massa vee is er bij omgekomen, doch het verlies van menschenlevens heeft men niet te betreuren. In de Kaapsche goudvelden zijn 30 a 40 nieuwe rijke goudaderen ontdekt. Volgens telegrammen uit Souachim, te Caïro ont vangen, is Osman Digma met 3000 Hadendowa's bij Kasala, met zwaar verlies, door de mot Enge land bevriende stammen verslagen. Men zegt zelfs, dat Osman gedood werd. HEÜSDEN, 24 Sept. Tot ons genoegen vernemen wij dat onze vroe gere stadgenoot die op het post- en telegraafkan toor alhier eenigen tijd werkzaam was, de heer J. M. de Bruijn, met gunstig gevolg zijn examen heeft afgelegd voor telegraphist 2e klasse. t 24 Sept. Onder de weinige oud-strijders van Waterloo, die nog resten, behoort ook een bewo ner van het Land van Heusden, Lambertus Bax, een man op 92 jarigen leeftijd, die heden nog eene reis te voet van hier naar Dussen ondernam, een afstand van, circa 3 uren. t MEEUWEN, 24 Sept. Ten bewijze dat de paarden uit het Land van Heusden nog steeds hun ouden roem handhaven, kan dienen dat de heer J. W. de Graaff alhier op de provinciale tentoonstelling te Zevenbergen, gisteren gehouden, met zijnen 4-jarigen vos een eersten prijs verwierf. t HAARSTEEG, 24 Sept. Heden had alhier eene treurige plechtigheid plaats. De 15-jarige A. Vugts, de eenige zoon zijner diep bedroefde ouders sloeg eenige dagen geleden te Sliedrecht over boord van zijn vaders vaartuig, waardoor hij jammerlijk verdronk. Het lijk dat gisteren te Zwijndrecht werd opgehaald en van daar per stoomboot herwaarts werd gebracht, werd heden alhier ter aarde besteld. Wie beschrijft de droefheid zijner brave ouders wier eenige hoop hij was. Ook het geheele dorp was bewogen met het lot dat dezen aanvalligen jongeling op nog zoo jeugdigen leeftijd moest treffen. Menige traan ontrolde dan ook aan het oog der gemeentenaren, toen de treurige stoet grafwaarts ging. t UITWIJK. Het is zeker vermeldingsyaardig dat aan II. v. Haaften te Waardhuizen nu 3 ja ren achtereenvolgens voor een lx/2 jarigen Spring- Stier den ln prijs op de landbouwtentoonstelling van vee, vorige jaren te Almkerk en nu te Dus sen gehouden, werd toegekend. t BAARDWIJK. Dit jaar meer dan in andere jaren heeft onze gemeente bij gelegenheid van de kertnis kunstgenot mogen smaken. Den eersten kermis-Zondag gaven de beide harmoniën uitvoe ringen: PEsperance in den Doelen bij den Heer Pullens en de harmonie van St. Crispijn in dien bij den Heer A. Mulders, 's Maandags gafdere- derijkers-vereeniging eene voorstelling ten huize van den Heer Pullens en denzelfden dag 's avonds de Liedertafel //Oefening en Vermaakeene uit voering ten huize van den Heer N. Dekkers. Het spreekt van zelf, dat de zaal van den Heer N. Dekkers eivol was en het publiek bij den afloop zeer voldaan, 's Woensdags avonds werkten eenige socialisten van de Waalwijksche Liedertafel bij den Heer A. Mulders en oogstten daar denzelfden bij val als overal elders. Een paar goede komieken zorgden bij beide uitvoeringen voor het levendig houden van de vroolijke stemming. Ten slotte speelde den laatsten kermis-Zondag de harmonie van Drunen in den Doelen bij den Heer N. Dek kers en daarmee was de kermis uit, die tot aller genoegen zonder eenige rustverstoring afliep, eene aangename herrinnering bij allen achterlatende. ZALTBOMMEL, 22 Sept. Ter heden gehou den paardenmarkt was de aanvoer groot en de handel vrij levendig. Vele buitenlandsche koop lieden waren aanwezig. Voor 5- en 6-jarige vette paarden besteedden Eransche kooplieden 500 tot 600. WASPIK, 21 Sept. Heden-middag liep van de scheepstimmerwerf van A. Ruytenberg alhier met goed gevolg te water het ijzeren Rijnzeilschip, genaamd //Marie Louise/', groot 145 lasten, schip per J. de Beer. ZEVENBERGEN, 23 Sept. De voornaamste bekroningen op de heden alhier gehouden land bouwtentoonstelling zijn: voor dekhengsten, in- landsch ras, J. Maris te Eijnaart le prijs; dek hengsten vreemd ras, wed. A. den Ouden te Zevenbergen le prijs; merriën van 4, 5 of 6 ja ren oud, J. W. de Graaff te Meeuwen, le prijs; stieren van 2 jaren, A. Timmers te Klundert, bestuursprijs; melkkoeien, A. Ruyssenaars te Zevenbergen, le prijs en rammen van 1 jaar of daarboven, J. Maris te Eijnaart, le prijs. t GORINCHEM, 24 Sept. De tweede- of groote najaarsschouw langs de dijken van het Hoogheemraadschap //de Alblasserwaard met Arkel beneden de Zouwe," zal dit jaar gevoerd worden op Dinsdag en Woensdag 6 en 7 October e. k. Den eersten dag zal geschouwd worden van Go- rinchem langs de Merwede en de Noord en van Ameide langs de Lek tot Nieuw-Lekkerland en den volgenden dag van Gorinchera langs Noorder-, Linge-, Bazel- en Zouwedijken tot Ameide.. t De heden alhier gehouden paardenmarkt was vrij druk bezocht en muntte uit door een ruimen aanvoer van vele en daaronder schoone paarden. Voor vier- en meerjarige paarden werd 500 a 700 en voor veulens 90 a ƒ150 besteed. VUREN, 23 Sept. Onder bevel van den kapi tein Piet, is thans het fort alhier bezet met twee compagniën artillerie en infanterie en zijn de dag- en nacht-oefeningen aangevangen. De veronderstelling is, het fort geheel te wa penen en in verband met de N.W. gelegen forten de vijand uit oosterland tegen te houden. WOUDRICHEM, 21 Sept. In het vischwater dezer gemeente zijn van 11 tot 17 dezer, uitslui tend door de besloten vischtijd, met drijfwant ge vangen en aan den afslag alhier aangevoerd 60 zalmen die voor 0,65 a 1,12 per 1/2 K.G. verkocht werden. Als een bewijs hoe diep de regeering door drongen is van de noodzakelijkheid van een spaar zaam beheer, zooals de troonrede zegt, kan worden medegedeeld, dat de begrooting voor marine iy2 en voor oorlog 1/2 millioen hooger is dan verle den jaar, zegt het //Vaderland." Het //N. v. d. D." merkt hierbij op, en o. i. terecht, dat: //hieruit ironisch te besluiten, dat z/de Regeering diep doordrongen is van de nood zakelijkheid van een spaarzaam beheer, zooals de Troonrede zegt," misschien niet billijk is. Men wachte af welke gronden de Regeering zal aanvoeren. Immers liever een leger en een vloot, die wat duur zijn, maar dan goed ingericht, dan eene verdediging waarover van alle kanten zooveel klachten opgaan, gelijk tegenwoordig. Juist in deze dagen van koloniale beroeringen over de geheele wereld is het niet aanbevelenswaardig op onvoldoende verweermiddelen te blijven steunen. De zuinigheid zou de wijsheid kunnen bedriegen. Behalve door den Burgemeester der Residentie is ook door de generaals, adjudanten van Z. M. den Koning, bij de autoriteiten protest ingediend tegen de aanwezigheid van marechaussees te paard bij den tocht van Z. M. naar het Binnen hof ter opening van het nieuwe zittingjaar. Zij moeten daarbij te kennen hebben gegeven, dat, indien het ooit noodig mocht zijn wanordelijk heden te voorkomen in de nabijheid van Z. M. den Koning, eer en plicht hen in de eerste plaats daartoe aanwezen. De bevolking van Rotterdam bedraagt volgens de laatste telling 169,447 zielen. Een aardrijks kundig handboek van 1862 opslaande, vonden wij daar de bevolking der gemeente aangegeven op 106,121 zielen, dus in ruim 23 jaar een vermeerdering vau ruim 63,000 zielen of iuim 60 pCt. De beroemde dr. Mezger schijnt het plan te hebben zich aan het hoofd eener nieuwe onder neming te stellen. Men meldt dat in het kleine, maar zeer lief gelegen zee- en badplaatsje Dom burg, op de kust van Walcheren, een nieuw lo gement opgericht zal worden, dat onder de bij zondere leiding zal staan van den beroemden geneesheer. Mocht dit waar zijn, dan gaat Dom burg ongetwijfeld een tijdperk van grooten bloei tegemoet. Dit plan schijnt gerijpt te zijn in het hoofd van den heer Mezger, nadat hij gedurende den loop van dezen zomer een maand in het plaatsje vertoefd heeft. De N. Gr. Ct. schrijft: Het gemeentebestuur van Uithuizen heeft eene zeer gewichtige vraag gericht tot den minister van binnenl. zaken, deze namelijk, of de raad be voegd is de jaarwedden der in functie zijnde onderwijzers te verlagen? Met belangstelling wordt door vele gemeente besturen naar des ministers antwoord uitgezien, daar, mocht dit antwoord bevestigend luiden, ve len niet zullen nalaten bij den thans heerschen- den overvloed van onderwijzers de voor eenige ja ren overdreven hoog toegekende jaarwedden te ver lagen. In de onderaardsche gangen der fortificatiën aan de stelling Helder, heeft men een sterke echo ondekt. Vooral die welke in het fort Erfprins wordt gehoord, moet zoo krachtig en verrassend zijn, dat zij de vermaarde echo van Muiderberg zelfs overtreft. Maandagavond is nit de gevangenis te 's-Hage een voor het tuchthnis te Leeuwarden bestemde gevangene, en dan nog wel voor 5 jaren, ontsnapt. Heeft hij België, zijn geboortelaud, kunnen be reiken, dan is hij veilig. Eenige jaren geleden wisten op denzelfden dag en uit hetzelfde huis van bewaring, twee opgeslo- tenen te ontkomen. De lust tot uitgaan schijnt bij de gevangenen vooral op Staten-Generaaldag op te komen. Nu, dan is 't in de stad ook zoo woelig. Met dat al zit de directeur der gevangenis leelijk «geschoren.» De ontsnapte was barbier- en haar snijder en toonde, wat vlugheid betreft, een goed accrobaat te zijn. De eenige Hoost kan het hoofd der gevangenis putten uit de kort daarna bekend geworden vrij spraak van zijn gewezen Haarlemschen lotgenoot. Het «Vad.» deelt omtrent de ontvluchting't vol gende mede: «Men heeft het spoor van Van Rijsselberghe, den voortvluchtigen gevangene nog niet ontdekt. Toch kan men der politie geen gemis aan waak zaamheid ten laste leggen. Overal waar men slechts Ui de verste verte vermoeden kon, dat hij een on derkomen zou hebben gevonden, is huiszoeking gedaan, allereerst bij verschillende zijner fami lieleden, voorts bij onderscheidene vrouwen, met wie hij vriendschappelijke relatiën had onderho iden. Het is niet waarschijnlijk dat de vluchteling de stad reeds zou hebben verlaten, of zeer ver van de gevangenis verwijderd een wijkplaats zou hebben gezocht. Immers, hij moet in zijn gevangeniskleeding, zon der schoeisel en blootshoofd zijn ontsnapt. Men vermoedde nog dat hij wellicht uit de woning van den heer Dirks schoenen, hoofddeksel en andere kleedingstukken zou hebben meegenomen, doch dit is gebleken het geval niet te zijn. Hij is derhalve in een zeer verdacht en gemak kelijk herkenbaar toilet de straat opgeloopen en zeer waarschijnlijk heeft hij zich niet ver verwijderd. Men vermoedde dat hij zich in de richting van de Rubensstraat zou hebben uit de voeten gemaakt; dit zal dan wel langs Beestenmarkt en Zuidwal zijn geschied, want het is ondenkbaar dat de vluchte ling de vermetelheid zoover zou hebben gedreven van de wacht voor de gevangenis voorbij te gaan. Verschillende buurten worden nog bewaakt. Het wordt onmogelijk geacht dat Van Rijssel berghe communicatie met handlangers buiten de gevangenis zou hebben gehad. Ook kan hij niet in het bezit van geld zijn geweest. Alle geruchten omtrent personen, die hem op het dak der gevangenis aan de straatzijde zouden hebben zien loopen en van pogingen der schild wachten om op hem te schieten, zijn volkomen ongegrond. Eerst bij 't verlaten van de werkzaal werd do vluchteling gemist en toen was hij reeds door do woning van den heer Dirks ontkomen. De ont vluchting geschiedde aan de binnenzijde van het gebouw en kon van de straat niet worden opgemerkt. Van nalatigheid der bewakers kan ook geen sprake zijn, wijl Van Rijsselberghe ontkwam uit de eenige plaats, waar de gevangene uit den aard der zaak zonder toezicht is en wijl hij niet zóo lang af wezig bleef dat dit de aandacht moest trekken. Bij een buitengewoon politieblad is de voortvluch tige thans gesignaleerd en zijn opsporing verzocht. Een even brutale als belangrijke diefstal is in den nacht van Woensdag op Donderdag gepleegd in het magazijn van gouden, zilveren en diamant werken, gelegen in de Galerie langs het Kurhaus te Scheveningen. In dien winkel was een depót gevestigd van de ontbonden firma A. D. Verschuur, Rokin te Amsterdam. Het gestolene wordt begroot op eene waarde van ƒ20,000 ƒ25,000. Aan den Ringdijk te Haarlemmermeer, nabij Halfweg, werd Maandagmorgen een man gevon den, geheel naakt en verstijfd, en gebonden aan het hek der pastorie der Chr. Ger. Kerk aldaar. Zijne kleederen, waren aan flarden gescheurd. Den vorigen avond was de man zeer beschonken ge weest en het is zeer zeker dat de bedrijvers van deze zoogenaamde grap in niet beteren toestand hebben verkeerd. De politie doet ijverig onderzoek, en het is te hopen, dat de schuldigen voorbeel dig gestraft zullen worden. Door de politie te Nijmegen zijn een kermis" reiziger uit Tolen en een planeetlezeres uit den Bosch in hechtenis genomen. Zij worden beschul digd verleden Zondag een boer, die van de kermis terugkeerde, op eene eenzame plek bij den Hunnerberg te hebben aangevallen en van zijn horloge en portemonnaie beroofd. Zij hadden het gestolene te 's Hertogenbosch te gelde ge maakt. Zekere P. N. te Noordhorn wandelde in hel veld en zag een haas rustig in zijn leger slapen. Hij wist hem bij een der ooren te pakken, waarop het dier zich losrukte, terwijl hij zijn oor in de handen van zijn verrasser achterliet. Te Ouderkerk aan den IJsel is een 2-jarig kind te water geraakt en verdronken. Onder Pijnacker is een schuur met landbouwwerktuigen en wagens door brand vernield. Op de Korte Kade te Kralingen heeft een joDgen, die een paar paarden plaagde, van een dezer dieren een slag tegen de borst gekregen. De jongen, die be-

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1885 | | pagina 2