Veiligheids-Petroleum, puike roode Openbare Teekenschool Agenten PERSONEN NOORD-BRABANT. WAARDENHOUT, M. J. Rooij akkers, PETROLEUM, te HEUSDEN. GEDISTELLEERD, ontvangen bij Daniël Duijser te Heusden. nP Heesbeen. LAND- EN TUINBOUW. INGEZONDEN. 319de Staatsloterij Gemengd Nieuws. MARKTBERICHTEN. ADVERTENTIEN. Maandag den 5 October 1885. w> DIJKGRAAF en HEEMRADEN van VERHUREN, de gronden aan het Water schap behoorende, gele gen buitendijks, onder Ylijmen, nabij Nieuw- kuik. Openbare Verkooping Dinsdag den 13 October 1885, 1.33.90 Heet. onder Eethen, 1.02.50 f/ f/ Genderen. 1.10,90 f/ u idem. Ruim 7 Hectaren vierjarig WAARDENHO UT onder Oudheusden en Elshout. 0.84.00 Heet. 4-jarig WAAR DENHOUT, onder Oud heusden. 1.04.30 Heet. 3-jarigWAAR DENHOUT, „de Rijt," on der Oudheusden. Prijzen van FIB, bij D. J. Du Croo Zoon, te Gorinchem. GROSSIERDERIJ IN Koloniale Waren, TABAK, SIGAREN, Gecondenseerde Melk, Gele Pepermunt en Drops, Haver, Garst, Erwten, Boonen, MAÏS en VOEDERMEEL. Wijksche Poort, De commissie, belast geweest met het onder zoek der rekening, verklaart bij monde van den heer Malingré,. dat door haar geene op- of aan merkingen te maken zijn en adviseert derhalve tot onveranderde voorloopige vaststelling, overeen komstig bijgevoegd concept-besluit. Dienovereenkomstig wordt met algomeene stemmen besloteu (B. en W. blijven buiten stemming.) De rekening bedraagt alzoo in ontvang ƒ18592,51, uitgaaf 16570,92. Batig slot 2021,59. B. Aanbieding der gomeente-begrooting over 1886, gesteld in handen van eene commissie, bestaande uit de hh. de Jongh, Malingré en van Bokhoven, om daarover iu eene volgende vergadering te rap porteeren. C. Wijziging van het besluit tot heffing van het vergunningsrecht voor den verkoop van sterken drank in 't klein. Overeenkomstig praeadvies van B. en W. wordt besloten het besluit in dien zin te wijzigen, dat, met ingang van 1 Mei 1886, het vergunningsrecht bedraagt 10 van elke 50 huurwaarde of ge deelte daarvan. Ingekomen. 1. Verzoek van D. Duijser, Directeur der Stoom- bootreederij Maasstroom* om restitutie van te veel betaald havengeld. Volgens No. 3 van het belasting-besluit, is te veel gevorderd 2 cents por ton, waarvan terug gave wordt verleend. 2. Verzoek van de erven van wijlen mej. M. C. J. Bax, om afschrijving in deu hoofdelijken om slag voor 4 maanden, wegens overlijden. Toegestaan. 3. Kennisgeving van B. Gotschalk, dat hij ge noegen neemt met de verhoogde jaarlijksche hunt ad f9, voor het bij hem in gebruik zijnde stukje gemeente-grond. Besloten om de huur thans te laten continu- eeren. 4. Proces-verbaal van de heden bij den gemeente ontvanger plaats gehad hebbende kas-opneming. In kas 3482.686. 5. Circulaire van Ged.-Staten (bijblad no. 78) betreffende de voorgenomen herziening van het ge meentelijk belastingstelsel, waarbij dienaangaande het gevoelen wordt gevraagd van don Raad. Concept-rapport van B. en W. goedgekeurd. 6. Ten slotte wordt besloten aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal een adres te richten, waarin waarschijnlijk voor 't laatst wordt aan gedrongen om in de plannen tot onteigening op te nemen: een vaste brug over de Maas te Heusden. De voorzitter sluit de vergadering. In het Tijdschrift voor Noordbrb. Geschiedenis, Taal- en Letterkunde, No. 16, komt een stuk voor over genoemd dorp, ontleend aan oen handschrift, dat het eigendom is van den Heer Th. van Rijcke- vorsel te Amsterdam. Wij nemen dit gedeeltelijk over, waarmede wij vertrouwen onzen lezers geen ondienst te zullen doen. Ook wjj zijn in het bezit van verschillende hand schriften handelende over Heusden en zijne om streken, waaronder een register geheel op pergament geschreven, loopende van af het jaar 1488. Wij zullen daarvan in den loop van dezen winter ge bruik maken om achtereenvolgens de verschillende dorpen in den omtrek te behandelen en ook uit Heusden datgene te vermelden, wat niet bij alge meens geschriften bekend is. Heesbeen heeft ten Oosten de stad, ten Westen Doveren, ten Noorden Aalburch en ten Zuiden Oud-Heusden. De jurisdictie van Heesbeen strekt zig uyt tot aan de stadsmuren van Heusden, en heeft zig voordeezen nog veel verder uytgostrekt tot binnen de poorten der stad. Want het huys van Zevenbergen, jegenwoordig do brouwerije van den Zwarten Leeuw, staande binnen de Wijksche poort, is geweest het laatst© huys van Heesbeen, aldus genaamt omdat het gebouwt is bij de Heeren van Zevenbergen, dewelke mede geweest zijn Heeren van Heesbeen, en veeltijds daarop gewoont hebben. Ja zelffs heeft het casteel van Heusden, 't welk voordeezen buyten de stad gestaan heeft, en bij de vergrootinge eerst daarin getrokken is, voor de grootste helffte gestaan op den grond van Heesbeen. In het jaar 13 Ji. heeft Machteld van Oudheus- den, weduwe van Herbaeren van Riede, Ridder, mitsgars bailluw van Zuydholland alhier gestigt een Nonnen Klooster van de Ordre der Cisten- ciensen, welkers Nonnen wierden gehaalt nyt hen Klooster ten Dale in 't Stifft vanüytrecht; volgens het getuygenisse van J. BaptGrammaije. De voornoemde Machteld, dewelke ook gestigt heeft het Collegie der vijff Canoniken te Heusden, had dezelve met vele goederen zoo in landerijen als renten bestaandemaar alzoo hare erffgenamen, beweerden dat doeze makinge van geen der waarde was, en eyndelijk de zaake daar toe bragten, dat zij de gemaakte goederen magtig wierden, dewelke zij onder malkander verdeelden, heeft heer Willem van Croonenburch Casteleyn van Hausden, op dat de godvrugtige meyninge van de gemelde Machteld niet mogte werden verijdelt, dit Vrouwen-Klooster van Heesbeen overgebracht na Heusden, en in een mannen-Klooster verandert, zoo als hier vooren breeder is aangeweezen En noemen daaromme de inwoonders de plaatse alwaar hetzelve voormaals gestaan heeft, nog jegenwoordig het Nonnengeseet. De Kerke van Heesbeen, die van een zeer vreemd en oud fatsoen is, heeft nu en dan groote schade geleeden door den oorlog, zoo dat ze bijna on- brnykbaar was gewordenMaar heeft men nader hand het choor wederom beginnen op te timmeren, waarinne de Predicant van Aalburch den dienst doorgaans waarneemt. De heeren hebben alhier aan de kant van de oude Maze gehad een groot en schoon casteel, het welke in den jaare 1589, als do Graaff van Mansfeld nyt Geertruydenberg getrokken was om de stad Heusden te belegeren, door de Heusdenaars is verwoest, om den vijand niet tot een schuylplaats te verstrekken. De eerste heer van Heesbeen is geweest omtrent den jaare 1280 Jan van Heusden jongen zoon van Jan den Zesden heere van Heusden waaruyt ge- sprooten is het adelijke Geslagte van Heesbeen voerende een goud wieljen op een rood veld. In hot jaar 1383 bevinde ik heere geweest t.e zijn Arent van Heesbeen, die eenig verschil gekreegen heeft met die van Heusden over den accijns te Heesbeen, denwelken hij beweerde tot zijne heer- lijkheyd te behooren dan heeft Hertog Aalbrecht, bij uytsprake van den 3 Maart des jaars 1383 verklaart dat hij geen regt daartoe was hebbende. Op het einde der 14e eeuw is de eenige dogter van vooi noemde Arent van Heesbeen getrouwt met Hugeman van Strijen, heere van Zevenbergen, die door Grave Willem van Hollant vergunt wort de boeten te Heesbeen te genieten tot vijfftalff pond toe, en hebben den aenwas van de Oude Maaze. Van dien tijd bleef de heerlijkheid toebehooren aan de heeren van Zevenbergen. In 't jaar 1550 ging zij bij opdragt© over aan Jr. Willem Turk, die met zijn Vrouw Juffrouw Bartha Piecx begraven legt in de kerke van Hees been, onder een' blaauwen zarck, waarop zij beyde staan nytgehouwen yeder met vier quartieren, ende is onder op den steen te leezen het navolgende opschrift »Hier leet begrave Ioncker Willem Tourck Heer tot Heesbeen, die sterf in de jar ons Heere XVcLVII de XXVIII dach Iuny. Ende Iouffrave Bartha Piecx vrauue tot Heesbeen syn huysfrau, ende sterf in d. jair ons Heere XVc. Daarna is heer geworden Jr. Lubbert Turk bij 't overlijden van zijn vader hebbende in 't jaar 1620 deoze heerlijkheyd bij uytterste wille gemaakt aau IIr. Willem van Renesse, zijns zusters zoone, alzo hij geene kinderen verwekt hadde bij Juffrouw Anna van Leeffdaal zijne huysvrouwe, dogter van Rogier Heere van Waalwijck, Ethen, Meeuwen, Babijlonienbroek, etca. In 't jaar 1631 is daar mede verleyd Frederik van Renesse Baron te Mol, Heere van Streeffkerke en Nieuw-Lekkerland, etc. van wien dezelve gekoomen is aan de vrouwe van Dieden en de vi'ouwe van Vorden. f GEN DEREN. Gisteren werd hier door de ge meenteraad eene keuring gehouden van spring- stieren, waarvoor 3 premiè'n waren uitgeloofd, n.l. een van ƒ30, een van 20 en een van ƒ10. Daar slechts twee stieren tegenwoordig waren^ werd de le premie ingehouden, de 2e werd be haald door den stier, toebehoorende aan J. van den Heuvel en de 3e door den stier, toebehoorendo aan S. van Rijswijk, beiden te Genderen. Mijnheer de Redacteur Mag ik eene kleine ruimte verzoeken, om hef Lid der N.-Brab. Maatsch. van Landbouw de doo: hem gewenschte inlichting te verstrekken? De zaak van de op te richten Noord-Brab. Vee verzekering is op de laatste algem. Landbouw- vergadering te Zevenbergen niet doodgezwegen) zooals ZEd. vermoedt; neen, ze is behandeld ge worden. Altijd wanneer het dien naam mag heb| ben, dat de algem. Secretaris onder het reeds tei dezen jare behandelde voorlas, dat nog slechts va enkele afdeelingen een antwoord was ingekomei op het destijds toegezonden concept-reglement. Uw idéé, om een voorstel te doen tot oprich ting eener dergelijke verzekering, buiten de alge!; meene Noordbrabantsche maatschappij, wordt ooi door anderen gedeeld. Ik vernam, dat daarvooi reeds pogingen in het werk gesteld worden. Zoo dra mij hieromtrent iets naders bekend zal zijn, hoop ik U dit in het Nieuwsblad* mede te deelen! Uwen Verslaggever. Prijzen van 100 en daar boven. 5e klasse. Trekking van 29 Sept. Prijs van 1000: Nos. 1748, 11701, 162841 16948, 19530 van 400No. 6970 en 20459 f van 200Nos. 3084, 6121, 17825 van 100 f Nos. 302, 2948, 3082, 3271, 3487, 10977, 11859* 16141, 20056. 5e Klasse. Trekking van 30 Sept. Prijs van 1500: No. 14442; van 1000 Nos. 799, 9431, 11912; van 400: Nos. 518; 3131, 3361, 4132, 8751, 13840; van 200: Nos' 5963, 10090, 15503 van 100 Nos. 3969, 9941 jf 10317, 12503, 15181, 16681, 20821. 5e klasse. Trekking van 1 Oct. Prijs van 1000: nos. 75, 5198 en 7837; 400 nos. 656 en 9198; 200: nos. 7342 en 7823 100: nos. 280, 744, 1246, 1501, 5541, 9298; 11889, 13718, 15969,18531,19209, 19531 en 20531 Men schrijft uit Gelderland aan de »Amst. De reiziger, die gebiuik maakt van de Gelderse! Overijsselsche locaalspoor, komt op zijn weg oo! aan een zeker station, dat ik M. wil noemen. D< zorg voor de veiligheid van het verkeer is daai opgedragen aan oen stationschef, die zich, hetz|| voor zijn gemak, hetzij om zijne vlugheid te be! vorderen, beweegt op oen paar groote houtei klompen, die niet onberispelijk in overeenstemminj zijn met het teeken zijner waardigheid,zijne roode petf In plaats dat hij, zooals een eerwaardig chei betaamt, den tijd van aankomst der treinen zoi weten te controleeren, schijnt het noodzakelijk, dal hij, strijk en zet* deu conducteurs vraagt»hoi de tied ook met ebracht?* welk wetenschap hei zeker bij zijn verschillende bezighedqn of tijdver- drijven te pas komtde man is namelijk tevens bierhuishouder, klompmaker en barbier Toch kan niet gezegd worden, dat zijne waar digheid hem niet ter harte gaathij draagt zijm roode pet zelfs, wanneer hij, met een mandje eieren aan den arm de Winters wijksche weekmarkt be zoekt, en ontlokt de anderen venters dan het fa miliaire»Kiek, doar kumpe an Zou zulk eei chef niet eenig zijn Een boer ontmoette op den Binnenweg te Delfs haven een celwagen. In de meening verbeerende| dat dit rijtuig een diligence was, verzocht hij daar in mede te mogen rijdon. i Een veelbeloven jongentje. Meester. Jantje^ als er drie perziken op tafel liggen en je zusje eeff er een van op, hoeveel blijven er dan nog over?* Jan. Hoeveel zusjes er dan overblijven?* Meester. Luister dan toch, Jantje. Als er drie| perziken op tafel liggen en je zusje eet er een vai|i op, hoeveel blijven er dan nog over?* Jan. >Wo hebben het geheele jaar geen onkelöf perzik in huis gehad, nog voel minder dus drie.<jf Meester. »Wij veronderstellen maar, dat er driq perziken op tafel liggen, Jantje.* Jan. »Dau ziju het geen werkelijko perziken.* Meester. »Neen.« Jan. »Zijn het dan ingemaakte.* Meester. »Neen, neen. Er zijn in 't geheel geen perziken, Jantje. Wij veronderstellen maar dat ze er zijn Jan. »Ja«. Meester. »En je zusje eet er oen van op en loopt dan weg Jan. »Ja, maar ze zou niet wog loopon vóór dat zij ze alle drie had opgegeten. U kent m'n zusje niet, meester.* Meester. »Maar veronderstel dat jo moeder er bij was en haar er maar een liet eten.* Jan. Moeder is uit de stad en komt niet vóór de volgende week terug.* Meester (ernstig). »Nu, Jantje, ik zal nog ééns de vraag stellen en als jo nu niet beter antwoordt, moet je school blijven. Als er drie perziken op tafel liggen en je zuster eet er één van, hoeveel blijven er dan over?* Jan. »Dan zou er geen één overblijven, want ik zou de twee andere weg nemen.* Meester. Jantje, je blijft school.* Mijnheer B. »Meisjo, zijn mijnheer en mevrouw thuis?* Dienstmeisje. Jawel mijnheerwie mag ik zeg gen dat er is?« Mijnheer B. »Zeg maar kind dat de rentmeester bij de Domeinen een oogenblik belet vraagt.* Meisje (binnenkomende.) Meneer, daar is de ritmeester bij de Romeinen.* f Waalwijk, 2 Oct. Op de heden gehouden markt was de aanvoer van Vee groot en de han del minder; aangevoerd werden 833 KG. Boter die 1.07 1.33 per KG. gold. t Dordrecht, 2 Oct. Grasboter, stukkon: ƒ0.75 a 0.65, tonnen f 14.00 12.50. Kunstboter 0.40 0.30. Hooiboter 0.a f 0..ton nen ƒ0.ƒ0.Weiboter 0.55 a 0.45. Eioren 5.50 a 4.00 per 100. Ondertrouwd: ADRJ4AN SMITS JOHANNA DE GRAAEF. 2 October '85. a 13 CENT per liter, verkrijgbaar bij Wijksch-eind, HEUSDEN. Verkrijgbaar bij H. N. VAN BUUREN te Meeuwen, zijnde buitenpolder Tarwe, a 7.het mud, tegen contante betaling. Burgemeester en Wethouders van Heus den brengen ter kennis van belanghebbenden dat de Cursus der Teekenschool zal aan vangen op Aanmelding bij den Directeur, den Heer M. C. VAN DER VEN, alhier. Heusden, den 24 September 1885. Burgemeester en Wethouders voornoemd, HONCOOP. De Secretaris, H. J. VAN EGGELEN. w- voor den verkoop van worden in alle deelen des lands nog eenige SOLIEDE en ACTIEVE GEVRAAGD tegen hoogc Provisie en Salaris. FRANCO Brieven onder motto Agent aan het Bureau Schoolstraat 51, het Waterschap „de Hooge Maasdijk van Stad en Lande van Heusden c- a." zullen op ZATERDAG den 3den OCTOBER 1885, des middags ten 12 ure, in hunne gewone vergaderzaal nabij de Waterpoort te Heus den, publiek om te weiden of te hooien voor den tijd van 10 jaren Inlichtingen geven genoemd Bestuur en de Opzichter J. van Tuijl Gz. te Heusden. Heusden, 24 September 1885. De Dijkgraaf, HONCOOP. De Secr.-Penn., DUIJSER. van DRIE- en VIERJARIG op des avonds ten 6 URE, in het Hotel Mou- rik te Heusden lo. Door het COLLEGE VAN REGEN TEN DER GODSHUIZEN te Heusden Betaling der kooppenningen 8 dagen na de toewijzing. Inlichtingen geeft de Hoofdopzichter J. J. VAN GRONDELLE te Heusden. 2o. Door Notaris VERBERNE te Das sen, voor den WelEd. Heer L. G. VAN HEIJST c. s. Breeder bij biljetten omschreven. Ver krijgbaar bij den Heer A. H. J. VERHOE VEN te Heusden. 3o. Door het Waterschap „Oudheus den c. a." 4o. Door de Gemeente Oudheusden MEN ADO, extra fijn en geurig 50 PARELidem idem 50 PREANGER, lekker, zwaar 42y2 JAVA, le soort, zeer goed 40 2e goed 37y2 A 3e vrij goed 35 CD >1 O Bij 2i/2 KG. 5, bij 50 KG. 10 ct. por KG. lager. HEUS yl EN Zaaitarwe, NB. Het hout op de Kooien ia alleen op den dag der ver kooping te bezichtigen.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1885 | | pagina 3