BUITENLAND. BINNENLAND. In Engeland is er sprake van een «drijvende* tentoonstelling van uitvindingen. De tentoonge stelde voorwerpen zouden aan boord van groote schepen worden gebracht on deze zouden al de groote havens van het rijk bezoeken, zoodat een veel grooter deel der bevolking al het fraais zou kunnen zien, dau anders hot geval zou zijn. Do firma Bell, eigenaars vau de groote ijzerfa briek te Middlesborough, heeft staking van het werk over 14 dagon aangekondigd, zonder redenon te vermelden. Circa 3000 mannen zullen hierdoor zonder work zijn. Een proove v.an landverhuizing van Londensche armen naar Manitoba (Britsch Amerika), door de Barones Burdott Coutts genomen, moet zeor goed geslaagd zijn. De landverhuizers hobbon het goed, zijn tovioden en betalen al rente van het geld, hun door do Baronos voorgeschoten. Dat is de bovinding van den Engolschen geestelijke Kitto, die hen is komen bezoeken. Hij koert nu terug, om de nieuwe landverhuizors derwaarts te zenden. In de Ai ran more-baai, aan de Iorsche kust., zijn visschersbooten herhaaldelijk aangevallen door bijzonder kwaadaardige haaien. Bij een boot was het zoo hevig, dat de mannen zich slechts met moeite in veiligheid konden brengen, en een andere boot zonk bijna in don strijd. Het visschen werd er voorloopig ge staakt, omdat slechts weinige mannen wilden uitvaren. Gedurende de negen verloopen maanden van dit jaar werdon in Frankrijk 62 doodvonnissen geveld, waarvan 18 voltrokken werden. De krijgs raden velden 18 doodvonnissen. Officieel is thans gepubliceerd dat het Duitscho oorlogschip «Augusta« met 9 officieren en 214 man schappen verongelukt is, daar men sedert 4 maan den van het schip geen bericht heeft ontvangon en alle nasporingen in den Indischen Oceaan ver- geefsch zijn gebleven. Te Berlijn is een nieuwe reus op hot tooneol verschenen. De man heet Franzl Winkelmeier, is geboortig uit Boven-Oostenrijk en twintig jaar oud. Hij is lang 8 voet 9 duim en weegt 162 kilo. Zijn zegelring is juist geschikt als bracelet voor een jong meisje. Wanneer hij zijn armen recht uitstrekt, kan iedere garde-kurassior daaronder doorloopen zon- •der den arm te raken. De «Timesontvangt uit Weenen, dd. 4 dezer een telegram, meldende dat tusschen de drie Keizers te Friodrichsruh een overeonkomst- zou zijn out- 'worpen, waarnaar Rusland niet zou blijven aan dringen op de onttrooning van Vorst Alexander, en de vereeniging van Bulgarije en Oost-Ru melië onder éen Souverein, doch niet onder éen grond wet en bestuur, erkend zou worden, behoudens zekere waarborgen betreffende do betaling van de verschuldigde schatting aan de Porte en de hand having dor Turksche suzereiniteit. Hot geheel machteloozo Spanje, dat zoo welwil lend behandeld is door Duitschland, waardoor een oorlog voorkomen werd, schijnt toch eens goed op zijn plaats gezet te moeten worden, want nu heeft men den Engelschen gezant beloedigd. Van oudsher bestaat de gewoonte, dat de ver tegenwoordigers van vreemde mogendheden geen belasting behoeven te botalen. Nu omstreeks een maand geleden kreeg de Engelsche gezant een aan slagbiljet; toen hij echtor bepaald verklaarde, niet Deze zorgeloosheid hindordo mij een weinig, maar ik vond hom zelf te «charmantom er hom op den duur eeno grief van te maken. Vakor en vakor kwam hij. De meisjos gaven hem den naam van »schildpaddendokt.er«, hij aan vaardde den titel lachend. Mon kon hot hem niot kwalijk nemen dat hij, na zóó ver te hebben moe ten loopen, telkens veel langer vertoefde dan voor oene dok Iers-visite strikt noodig was. Hij kon zoo interessant vertellen van zijne vele reizen en daarom was hij ons in deze dagen van akelige beklemd heid een wolkom gast. En de schildpad? Ter nauwernood, en dan nog ter loops, keek hij er naar. Hij zou wel eens zien, wat er met haar te beginnen was. Eens vergat hij geheel naar haar te vragon of te kijken. Dat was mij nu toch te erg! Mijne vrouw echter sprong voor hem in de bres. «Maar Olivier, bega nu toch weer geon dwaasheden. Zoo'u buitengewoon man. En wat eene positie! Ben-je .„^an blind? Wil je Adeline nu ook nog ongeluk- ""*Kig maken ter wille van dat «ellendige insokt*, zooals Pipardeau zich uitdrukte?* Do schildpad vorroerdo zich nu volstrekt niet meer, maar bleef liggen, stijf en roerloos als een steen. Dat hield ik niet langer uit. Ik vroeg pro fessor Richard, toen hij op zokeron dag op het punt stond om to vertrekken, op den man af: «Is zij nu eigenlijk dood .of niet, mijnheer de dokter?* «Nu, ik geloof niet, dat zij ooit weder* Hij voleindigde den zin uiet. Ik was doodsbleek geworden en moet wol gewankeld hebben, want hij strekte zijn arm uit om mij te ondersteunen. «O, mijn God!* kreot ik. Het was nacht, de nacht van den beginne, in mijn binnenste. Later, nadat hij was vertrokken, was ik niet in staat om mijne woede te onderdrukken. Dus uit is het, weg zijn de achtmaal honderd duizend! Te vergeefsch zijn al onze zorgen ge weest, vruchteloos onze aligst, onze grievende kwellingen! Uit is het met onze opgeruimdheid. En weg is ons vroeger geluk! Ik was zoo boos dat ik do schildpad, die op de tafel lag, opnam on in eou hoek smeet. Mijne vrouw en kinderen sprongen verschrikt op. Geen van hen waagde het, naar haar om te zien, zoolang ik in do kamer was. (Wordt vervolgd). te willen betalen, bedreigde men zijn meubilair te zullen verkoopeu. Een minister die tot zoo iets bevel geeft, speelt met den machtigen leeuw, die echter wel zoo edel moedig zal zijn de zaak kalm te laten afloopen. In het kantoor der «Spaansche Bank* te Sevilla zijn geldverduisteringen ontdekt, ten bedrage van 16 raillioen realen. Al de beambten dor bank zijn geschorst, er is een bijzondere rechter naar Sevilla gezonden, om deze zaak te behandelen. Bijna uit alle deelen van Zwitserland wordt be richt van ovorstroomiugcn en zware sneeuwbuien. Vooral in het Oosten, waar de Rijn door de over vloedige regens buitengewoon gerezen is, zijn de overstroomingen erg. Bij Thusis is de Tamba-brug weggeslagen en de Turdis-brug zwaar beschadigd. De sneeuw heeft de wijngaarden en vruchtboomen veel kwaad godaan. De oudste monschen kunnen zich niet herinneren daar ooit zoo vroeg de eerste sneeuw gezien te hebben. Een vrouw had to St. Truyen (bij Tongeren, België) mot drie kinderen plaats genomon in een trein. Hot portier van den waggon slecht gesloten zijnde, vielen twee der kleinen onder hot rijden uit het rijtuig. De moeder werd door do andere reizigers met moeite belet, hen na te springen. Aan het oerste station liep zij teiug om de lijken der kinderen op te zoeken, toen zij in de verte een werkman met de kleinen zag aankomenzij waren geheel ongedeerd. Door een orkaan to Montignoso (Italië) word voor 800.000 frs. schade aangericht. Molens en fabrieken werden vernield, do wogen en bruggen zwaar beschadigd. Van 1 Mei tot 1 October 1886 zal to Liverpool eene internationale tentoonstelling gehouden wor den op het gebied van scheepvaart, beweegkracht, handel en nijverheid. Aanvragen om plaatsruimte worden bij het Co mité ingewacht vóór 1 November o. k.de beslis sing zal volgen voor 1 December. Uitgeloofd worden 500 gouden, 1000 zilveren en 1500 bronzen medaiUos,benevens 2000 eervolle ver meldingen. Met de werken voor de onderaardsche waterlei ding, bestemd om het water uit het Croton-park naar het reservoir van het «Central Park«teNew- York te leiden, is sedert Januari aangevangen. Op zekere diepte onder don beganen grond, onder velden, weilanden en bosschen, werken 8000 man dag en nacht, met behulp van mijnlampen en oloc- trisch licht aan dezen reusachtigen tunnel, die over 28 mijlen in den rotsgrond moet wordon ge boord. Dagelijks wordt hot werk slechts 2 uren gestaakt, één uur namelijk voor elke ploeg. Honderden graafmachines, door stoom of saam- geperste lucht bewogen, zijn gestadig in werking, terwijl andere machines do specie langs talrijke daartoe gegraven putten naar beven brengen. Niet temin zullen de werken 2 jaren duren, maar dan zal de stad New-York ook ruimschoots van goed water zijn voorzien. Deze zal de langste tunnel zijn en 30 a 60 millioen dollars gekost hebben. De Mont-Cenis tunnel is namelijk slechts 7,5 mijlen lang en heeft ongeveer 15 millioen dollars gekost, terwijl de St. Gothard tunnel, die niet veel meer gekost heeft, 9,5 mijlen lang is. Op den bodem van eiken put wordt in twee tegenovergestelde richtingen gewerkt, de eene zui delijk de andere noordelijk, zoodat de verschillen de ploegen elkaar op de helft, van den afstand tusschen de putten ontmoeten. Niettegenstaande hot groot aantal werklieden, hoeft er sedert deu aanvang slechts één ongeval plaats gehad; hierbij verloren twee werklieden het leven. HEUSDEN, 6 Oct. j- Groote festiviteiten worden op touw gezet voor de plechtige inhuldiging op mor-en 7 Oc tober, van den nieuwen Ambachtsheer van Oud- heusden, Elshout en Huiten, don Hoer A. H. J. Verhoeven alhier. Reeds des morgens ten 8 uro verzamelt zich de Handboogschutterij «Burgerlust* van Oudheusden in het café Concordia om zich daarna in de vol gende orde op te stellen 1. Banierdrager te paard, mot den Keizer en den Koning van het gezelschap2. Muziekgezelschap «Cecilia* vau Ammorzodeu; 3. afdeoling schutters; 4. rijtuig met bruidjes5. bestuur der sociëteit 6. Wapendrager met schildknapen in costuum 7. Rijtuig voor den Heer van Oudheusden en fa milieleden, begeleid door eeno garde d'honneur 8. jachtrecht,9. tiendrecht; 10. vischrecht11. eendekooi, zinnebeoldig voorgesteld door personen en knapen in costuum; 12. leden dor vereeniging. Aldus saamgesteld wordt eene tournóe door de stad ondcruomon om vervolgens den Ambachtsheer aan zijne woöing in de Burchtstraat af te halen, alwaar een der bruidjes Z.WelEd. eeu bouquet aanbiedt. Mot den hoofdpersoon thans in het midden, vertrekt do stoet door versierde eerepoorten naar Oudheusden. Aldaar wordt do stoet vermeerderd met: 1. een banierdrager te paard, met twee ordonnancon; 2. de Harmonie «de Eendracht*, van Herpt en Bern; 3. do Lievevrouw Schuts, met standaardrijder; 4. de leerlingen der school te Elshout; 5. het gilde «St. Crispijn*; 6. een wagen met bruidjes uit de afdeeling Oudheusden; 7. een wagen met bruidjes uit de afdeeling Elshout; 8. eerewacht; 9. de Har monie «St. Cecilia* van Haarsteeg; 10. het ge meente- en polderbestuur van Oudheusden c. a. 11. twee wagens met meisjes uit de afd. Oud heusden; 12. een wagen mot meisjes uit de afdee ling Huiten; 13. de handboog-schutterij «Victo ria* uit Elshout; 14. de zangvereeniging St.Ce cilia*) van Elshout; IB. het gezelschap «Visschers- lust«; 16. een wagen met inwoners uit de afd. Oudheusden; 17. een wagen met inwoners uit de afd. Huiten; 18. eene afdeeling eerewacht. Tusschen deze nummers in nemen de eerstge noemde nummers van Burgerlust met den Hoer van Oudheusden hun plaats in. Het volgnummer is ons daarvan alsnog niet bekend. De burgemeester van Oudheusden begroet den Ambachtsheer aan de limiet der gemeente, des voormiddags ten circa 10 uur. Daarna volgt eeno verwelkoming door den kom- maudant der Oudheusdensche eerewacht onder don opgestelden eereboog. Een der Oudheusdensche maagden biedt vervolgens Z.Ed, in de zaal van het hotel «de Bree* den eerewijn aan. Eene begroeting door het handbooggezelschap «Oefeuing en Uitspanning* heeft in de versierde koepel plaats. De stoet stelt zich vervolgens in beweging naar Elshout, alwaar de Heer van Oudheusden aan den eereboog door een lid der feestcommissie wordt ontvangen. Een der bruidjes biedt Z.Ed. bij het Raadhuis een bouquet aan. Dan volgt de ontvangst door het Gemeente- en Polderbestuur ten Raadhuize, alwaar Z.Ed. den eerewijn wordt aaugoboden en eene Aubade wordt gebracht door de Zangver eeniging «St. Cecilia.* Terwijl do Heer van Oudheusden op het Raad huis vertoeft, staat de stoet bij het café Klerks gereed, om den optocht naar Huiten in dezelfde volgorde voort te zetten. Circa éen uur op den middag geleidt de Lieve vrouw Schuts don Landheer onder eeu troonhemel van 't Raadhuis naar den stoet bij Klerks en wordt de optocht voortgezet naar Huiten. De stoet trekt door den Wolfshoek, Hul ten, Drunensche straat, tot aan de kerk, door de steeg naar Elshout. Te Huiten heeft de ontvangst plaats door een lid der feestcommissie uit die afdeeling. Al weder eerewijn. Bezoek aan verschillende inrichtingen te Elshout. Verwelkoming door de congregatiën en uitgeleide door deu geheelen stoet naar Heusden. Aldaar aangekomen volgt de stoet dezen weg: Oudheusdensch-eiud, Wittebroodstraat, Breed-, Pelse- en Putterstraat, Zustersteeg, Korenstraat, Nieuwstraat, Vischmarkt, Wijksch-eind over het Burchtplein naar het huis van den Heer van Oud heusden, alwaar de stoet ten circa 5 uur wordt ontbonden. t BRAKEL. Tot diakenen bij de Herv. gera. alhier, zijn benoemd de heeren M. Vervoorn en A. van Dalen Sz. in plaats van de heeren T. van den Anker Sz. en A. van Daalen, die beiden voor dit ambt bedankt hadden. t ELSHOUT, 5 Oct. Een brand-alarm bracht in den nacht van Zaterdag op Zondag alhier de geheele bevolking op de been. Gelukkig vernam men spoedig dat het niet deze gemeente maar het naburige Drunen gold, waar heen dan ook spoe dig het personeel der brandspuit gezonden werd, om hulp te gaan bieden. Daar gekomen was alles rustig en kwam men tot de wetenschap dat de brand eenige uren verder woedde. Men ging dus weder onverrichter zake huis waarts. Nu de schrik voorbij was kon men nog eens schertsen van de verschillende costumes, waarin kort geleden mannen en vrouwen te voor schijn waren getreden en na een frissche wande ling werd het overige gedeelte van den nacht weder aan den zoeten slaap geofferd. t BESOIJEN. Heden ochtend vroeg, omstreeks half vijf, had alhier een droevig ongeluk plaats. De heer Both, hoofdonderwijzer te Vrijhoeven- Capelle nl. wilde zijnen zoon, den heer J. Both, onderwijzer te Nieuwaal, per rijtuig naar zijne woonplaats wegbrengen. Tusschen Besoijen en Drongelen, op den zo- merweg, ongeveer halverwege, raakt het paard op den holde oude heer Both weet gelukkig uit het rijtuig te komen, maar de zoon, een flink, degelijk jongmensch van circa 20 jaren, komt met rijtuig en paard in de sloot terecht, met het ongelukkig gevolg dat hij binnen weinige oogenblikken verdrinkt. Zijn bedroefde vader verliest in hem een veel belovend, dankbaren zoon, zijn treurende moeder een liefhebbend en trouw kind, zijn broers en zusters een hartelijken broeder. t ALMKERK, 2 Oct. 1885. Op de heden alhier gehouden paardenmarkt zijn 700 paar den aangevoerd. De handel was vrij levendig, vooral in U/g jarigen, waarvoor van f 160 tot 240 werd besteed. De prijzen der aftands paarden wisselden af van f 300 tot 400. Vele buitenlandsche, vooral Duitsche kooplieden, waren aanwezig. t DALEM. Als een bewijs dat er nog al wild is, kan dienen dat Donderdag en Vrijdag door de hh. Viruly c. s. op de jacht iu de polders Vuren en Dalem o.a. 80 hazen geschoten zijn. t Verleden week is onder de gem. Gorcum van 3 perenboomen ruim 21 H.L. peren geplukt en verkocht tegen f 1.75 per H.L. ofschoon de prijzen nu laag zijn, maken de fruitkoopers op zulk eene wijze toch nog goede zaken. Volgens de spoorwegbegrooting zal het volgend jaar het baanvak Baardwijk—Vlijmen worden ge bouwd, terwijl verder gelden zijn uitgetrokken voor uitbreiding der buitenhaven van Vlissingen en voor dubbel spoor op de lijn VlissingenRoosen daal. De commissie van rapporteurs hebben voor be raadslaging in de Tweede Kamer genoegzaam voor bereid verklaard <het voorstel tot bekrachtiging der overeenkomst betreffende de verlegging van de uitmonding der rivier de Maas naar den Amer. Aan hoofdstuk IX (Waterstaat enz.) van de Staatsbegrootiug voor 1886 outleenen wij het vol gende, wat betreft den Nieuwen Waterweg. De toestand der Nieuwe Maas van Rotterdam tot de Oostpunt van Rozenburg bleef, wat het vaarwater betreft, evenals in 1884 aanhoudend vooruitgaande. Iu hot bovendeel van bet Scheur tot Maassluis zal tegen het najaar van 1885 vermoedelijk een doorloopend vaarwater over voldoende breedte van 55 d.M. bij L. W., overeenkomende met 68 d. M. bij gewoon hoogwater, verkregen zijn. Aan de gewenschte diepte ontbreekt dan nog 10 d.M. Om het vaarwater tot die gewenschte diepte over voldoende breedte te verkrijgen, wordt tus schen Maassluis en het verdeelpunt van Nieuwe Maas, Botlek en Scheur een baggerwerk noodig geacht, geraamd op 412,600. Onder de belastingplannen, die aan het Depar tement van Financiën in bewerking zijn, behooren, naar wij vernemen, een invoerrecht op het graan en een belasting op de piano's. Eenige ingezetenen van den Haag, een 26 tal, hebben een adres opgesteld aan den Koning, om het nut en de noodzakelijkheid van den aanleg eener haven te Scheveningen te bepleiten. Zij handelen naar aanleiding van het antwoord, dat de heer Hora Siccama van de ministers van Oor log en van Marine ontving. Door een groot aantal reeders, handelaars en fabrikanten te Vlaardingen is een adres gericht aan de Tweede Kamer, ter ondersteuning van het adres van de heeren Huding en Peters te Rotterdam, betreffende den spoorweg van Rotter dam langs Vlaardingen en Maassluis naar den Hoek van Holland. Prof A. Heijnsius, hoogleeraar bij de genees kundige faculteit te Leiden, is Zondag morgen overleden. Naar gemeld werd, is te 's-Gravenhage eene vervolging ingesteld tegen den drukker van een socialistisch algemeen stemrechtlied. Naar men zegt heeft de heer Van Raay zich thans als de vervaardiger van dat lied opgegeven. Nu de kalenders voor 1886 reeds in omloop zijn, zal men bemerkt hebben dat er het volgend jaar een zeldzaam late Paschen komt. Zooals be kend is wordt ons Christelijk Paschen gevierd op den Zóndag na de eerste volle maan na 't;begin der Lente. Die Zondag kan het allereerst vallen op 21 Maart en het laatst op 25 April. Sinds het begin onzer Christelijke jaartelling is het reeds een enkele maal voorgekomen dat Paschen op 21 Maart werd gevierd, doch nog nooit had dit op 25 April plaats. Aanstaande jaar zal zulks voor het eerst geschieden, De Lente vangt nl. aan op Zaterdag 21 Maart, juist nadat het eenige minuten te voren volle maan is; was de maan even later vol, we hadden een zeldzaam vroege Paasch maar nu moeten wij nog 5 weken daarop wachten, want de volgende volle maan treft ook weer zoo ongelukkig dat zij op Zater dag 17 April weer kort na middernacht, dus werkelijk reeds op Zondag 18 April valt. Daarom is in 1886 Paschen eerst eene week later en dus op 25 April. Verdient het feit als eene eerste ling sinds Christus geboorte vermelding, het geeft ons bovendien groote kans dat wij nu ten minste eindelijk eens een waarlijk groene Paschen kunnen krijgen. Men schrijft uit Amsterdam dat de stoet die mevr. Kleine ten grave bracht bij het kerk hof stuitte op een bende oneerbiedige Maandag houders, die den toegang versperdeu. Zij werd door de politie met den stok uiteengedreven. Een persoon werd daarbij gearresteerd. Het hof te 's Hertogenbosch heeft den 69-ja- rigen J. v. H., klokkenmaker te Dussen, schul dig verklaard aan opzettelijke brandstichting en hem, met aanneming van verzachtende omstan- heden, veroordeeld tot 18 maanden celstraf. In het noorden van Limburg, en met name in de gemeenten Helden, Maasbree en Baarloo, heeft men in de laatste dagen grooten last van rupsen. Deze zijn daar zoo talrijk, dat men ze met manden vol kan oprapen. Geheele velden, beplant met spurrie, werden door dit insect in éen nacht kaal gemaakt, zoodat alleen de sten gels overbleven. Twee koeien, die van dezelaat- sten gegeten hadden, moesten worden afgemaakt. Zondagnacht te ongeveer 2 uren, brak fn de nabijheid van het kruitmagazijn te Leiden een hevige brand uit in de leerlooierij van den heer G. De fabriek is geheel en al uitgebrand, terwijl het daarnaast gelegen woonhuis door de vlammen zeer beschadigd was. Men was tegen brandschade verzekerd. Te Loenen-op-de Veluwe heeft een knaap, bij het schoonm aken van een geweer, zijne grootmoe-

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1885 | | pagina 2