Lak-Cachetlen L. VEEEMAN, puike roode A. VEEOUDEN, Stoom Tabaks-Fabriek lacliinale KIcHeri GEBRs. SCHILTE, BURGERLIJKE STAND. Afloop van Aanbestedingen. LAND- EN TUINBOUW. 319de Staatsloterij Gemengd Nieuws. MAEBXSEKICHTEN. J AÜYERTENTIEN." OS Boomkweekers te Boskoop, jMr. Steenhouwer Schoorstee nmantels, Grafzerken, enz. enz. 's-Bosch, Uilenburg* II. 170. Monsters op aanvrage franco. 8, Spaansche Kade 8, ROTTERDAM. der bij ongeluk doodgeschoten. Aan de „Arnh. GtJ' wordt medegedeeld dat juffrouw Kok, in het Catharijnegasthuis te Arn hem,, die thans haar drie-en-negentigste jaar be reikt heeft, weder een tand heeft gekregen. Vrijdag nacht zijn door den stoomtram van Winschoten naar Zuiderveen 2 personen overre den, die zich op en tusschen de rails hadden ge legd. Een waren de beide beenen afgesneden, terwijl van den anderen een arm en een been werden verbrijzeld. Het spoor van den voortvluchtigen van Rijsselberghe is nog altijd niet ontdekt. De poli tie ontvangt nog dagelijks aanwijzingen en brie ven uit alle oorden, waar men meent hem te hebben ontmoet. Bij onderzoek blijkt echter tel kens dat die aanwijzingen op dwaling berusten. Het vermoeden wordt allengs sterker dat van R. onze grenzen heeft weten te overschrijden. Later liep te 's Hage het gerucht dat de ont vluchtte zich in een der Westlandsche gemeenten men voegde er bij in een molen schuil hield. Werkelijk zijn thans in die streek van wege de rijkspolitie nasporingen gedaan. Uit het water aan de Prins Hendrikkade te Amsterdam is het lijk van een onbekende man opgehaald. Een schoorsteenveger viel daar van een huis en bezeerde zich zoo ernstig dat hij naar het gasthuis moest worden gebracht. Te Bor- selen is als vermoedelijk dader van een diefstal die dezer dagen plaats had, opgepakt de molenaar A. De bestolene weduwe herkende hem voor den dader. Onder Vrijenban is een 16 jarig dienst meisje in het water gevallen en verdronken. - Een dienstmeid viel Zaterdag te Deventer uit een dakvenster. Zij bezeerde zich inwendig zeer ern stig en wordt ten huize harer ouders verpleegd. De sergeant De H. van de genie heeft zich te Utrecht door een geweerschot ernstig in de zijde verwond. Er bestaat hoop op herstel. Bij een onweder te Veendara werd een jonge dochter, die aan de deur stond, door de helle stralen zoo ge troffen, dat ze zoo goed als blind naar Gronin gen is gebracht en onder geneeskundige behande ling gesteld. f Bewerken on Slceuwijk, van 1 tot 30 Sopt. Ondertrouwd: M. Colijn, jm. mot A. v. do Wetering, jd.G. Tamboer, jm. mot J. A. Blokland, jd.M. v. d. Stelt, jm. mei M. v. Roosmalen, jd. A. v. Vark, jm. met A. v. d. Stelt, jd. Getrouwd: M. (Jolijn, jm. met A. v. de Wetering, jd. Geboren: Daniël, z. v. A. Koraan en A. Verheg; Andries, z. v. G. Verheij en N. Potters; Tenntje, d. v. J. Vink en J. Dnizer Hendrik en Lena, z. en d. v. H.v. Pelt en T. v. d. Linden, (tweel.); Geertje Geertrnida, d. v. C. Ippel en A. Paans Eigje, d. v. H. Verhagen en M. v. ArkelGerrit, z. v. H. v. Velzen en G. HoegeeMaria, d. v. W. Strang en J. v. Bommel. Overleden: Levenl. kind van het mannel. gesl. v. W. A. Doedijns en P. v. Drunen A. Ver steeg, 8 m.H, Groeneveld, wednr. v. A. v. Bren- gelen, 70 j.Levenl. kind van het mannel. gesl. v. G. Evers en G. A. Verbeek; C. Vink, 1 ru. E. Ippel, echtg. v. M. Praissen, 64 j.C. v. Rijs wijk, echtg. v. E. de Koning, 60 j.A, Visser, 3 m.A. v. Drnnen, 10 m. t Eethen, van 1 Aug. tot 1 Sept. Getrouwd: J. J. Boer, wedr. v. B. Roza, met J. Nieuwkoop, wed. v. F. J. van der Pol. Geboren: Geertrnida, d. v. H. Bonman en M. Sterkenburg; Willemina Pieternella, d. v. W. van Tilburg en P. Hoevenaren; Teunis Jan, z. v. J. van der Pol en J. Roubos; Adriaua, d. v. W. Vos en K. van Mersbergen. t Drongelen, van 1 Aug. tot 1 Sept. Overleden: een levenl. kind van het vr. gesl. van E. Treffers; idem m. gesl. ran M. v. d. Kolk en F. v. d. Heijde; Johanna Schilders, 9 w. f Woudriehem, van 130 Sept. Ondertrouwd: Adriaan Johan v. d. Tak, jm. 23 j. en Kaatje Viveen jd. 25 j. Geboren: Bastiaan, z. v. J. C. Viveen en A. BaksCornells, z. v. C. Vink en T. v. Pelt Flora Martina Adriana, d. v. W. Borg en F. v. DrielMattbijs, z. v. A. C. Havelaar en A. Baks; Teunis, z. v. C. G. Vink en J. G. Ottevanger Adriana, d. v. B. M. Verzijl en C. v. VugtJo hannes, z. v. F. Baks en A. v. Es. Overleden Arigje Vink, 3 m.Mijntje Maria v. d. Wiel, 68 j. echtg. van Pieter v. Pelt Levenloos geboren kind van Bastiaan v. Vugt en Neeltje v. Vugt; Flora Martina Adriana Borg, 20 d. HEUSDEN, 3 Oct. Bjj de heden door den >Hoogen Maasdijk van Stad en Lande van Heusden. alhier gehouden aanbesteding van beslagwerk en noodmaterialen, werd ingeschreven als volgt le perc. Corst. Blankers, Bab. Broek ƒ358 2o perc. id. id., te id. 5943e perc. I. v. Rijswijk, Aalburg ƒ590; Nic. v. Rijswijk, Heusden ƒ510; 4e perc. Nic. v. Rijswijk, Hensden ƒ299; Jan v. Rijswijk, Aalburg 299Corst. Blankers, Bab. Broek 185 5e pore. Pleun Bisschop, Aalst 675 Anth. de Kort, Baardwijk 387 Herm. Kalis, Sliedrecht 373J. J. v. Grondello, Heusden 3406e perc. D. J. v. Houwelingen, Aalburg ƒ912,25; Plenu Bisschop, Aalst ƒ820; Nic. v. Rijswijk, Heusden ƒ,820 J. J. v. Grondelle, Heusden 808 J. v. Rijswijk, Aalburg 780 Corst. Blankers, Bab. Broek 708. Het werk is aan de minste inschrijvers gegund. Aan de »Landb. Ct.« ontleenen wij de volgendo modedeeling van den heer W. p. van der w ai w Haarlem. De remonte-commissie voor N.-Brabant, Zeeland en Limburg, bestaande uit de h.h. Boogaard, Krom hout, Jong, Boreel, v. d. Wal, kocht 11 stuks paarden voor het leger. In aanmerking genomen dat bet do eerste maal is dat deze commissie Ze venbergen en omstreken bezocht, mag dit aantal guustig genoemd worden, daar velen van de aan geboden paarden te jong en te hoog waren. Ter wille van hen, die niet weten hoe oud en hoe hoog de verlangde paarden mogen zijn, is dienende dat ze den leeftijd van 46 jaren mogen hebben en hoog zijn 1,521,58 motor. Prijzen van 100 en daar boven. 5o klasse. Trekking van 2 Oct. Prijs van 15,000: no. 15878; 1000: nns. 3627, 5941, 9101, 11124, 11991, 13071, 15686 on 17353; ƒ400: nos. 7798, 8425 en 12805; 200: nos. 1010, 7743 en 9906; ƒ100: nos. 2321,3534, 4936, 6028, 8732. 8887, 9i80, 9214,10240,11039, 11549, 12102, 12980, 13558, 20312 en 20421. Omtrent de poging tot kinderroof te Apeldoorn wordt nog gemeld, dat men bij de arrestatie van Kloppers, den aanvoerder, bij hem vond een revol ver, een dolk en een stok met looden knop. Hij zoowel als mevr. B. zijn naar Zutfeu overgebracht. Het rijtuig, waarmede de ontvoering zon plaats hebben, geleek veel op een magazijn van kinder- kleederen. Alles is in beslag genomen. Hoewel eerst op vrije voeten gesteld, is thans ook de gezelschaps-jnflfrouw vau mevrouw Bulkley, mejuffrouw S., gearresteerd en naar Zutfen over gebracht. Mevr. Bulkley heeft bij het getuigenverhoor erkend, een stoomjacht te hobbon gehuurd tot vervoer naar Engeland. Zoowel in de richting naar Engeland als in die naar Dnitschland waren dus maatregelen ge nomen. Dezer dagen miste, volgens het »D. v. N.« de ochtgeuoote van den koetsier op den hnize »Wel- dam«, die onmiddellijk aan den giintweg van Die- penheim naar Goor woont, een harer kinderen, een lief meisje van raim drie jaren, dat buiten liep te spelen. Eenige oogenblikken le voren was een rond reizende kermistroep voorbijgekomen, en spoedig kwam bij de moeder het vermoeden op, dat de kleine door deze was medegenomen. Zonder lang beraad achtervolgde zij den troep, dien zij even voor Goor inhaalde. Hoewel de lieden eerst ontkendon, bleok het de moeder spoedig, dat het kind zich in den reis wagen bevond en, ofschoon niet zonder moeite, slaagde zij er in het terng te krijgen. Opmerkelijk is het zeker, dat de ontvoerders het kind in nog geen half uur tijds reeds zoo aan hou gehecht hadden weten te maken, dat het in 't eerst niet meer met. de moeder mee wilde. Jammer genoeg werd de po litie niet met deze zaak in kennis gestold. De troep trok dientengevolge ongestoord verder, om misschien elders dezelfde poging tot het ont voeren van kinderen te herhalen. Voor koffiehnishonders, hofmeesters en in 't al gemeen voor houders van inrichtingen, waar veel geschonken wordt, doch waar de eigenaars niet steeds zelf in het bnffet kunnen zijn om toezicht te honden, is door den heer A. J. BernoskI, die aan de Stoombootreederij Fop Smit Co. verbon den is, eene uitvinding gedaan, waardoor op zeer gemakkelijke en practisóhe wijze gecontroleerd kan worden welke hoeveelheid uit de vaatjes getapt is. Deze uitvinding bestaat in een kraan, welke, wan neer zij in het vat geslagen is, zelf aanteekent telkens wanneer er een glas nitgetapt is, zoodat de eigenaar van hot buffet slechts den controleur heeft na te gaan om te zien hoe groot het debiet is geweest en welke de ontvangsten zijn. De kraan is derwijze gemaakt, dat zij niet uit het vat ge nomen kan worden, terwijl de controleur zelf door eeno bijzondere sluiting zoodanig ia afgesloten dat alleen de eigenaar hem kan ontsluiten. Een twee de verdienste van deze kraan is, dat deze gemaakt is naar de grootte der glazen, zoodat men verze kerd kan zijn, dat de juiste maat verstrekt wordt; wanneer het glas gevuld is, houdt de kraan uit zichzelve op met schenken. Heden zagen wij haar in werking om ons van het practische nut er van te overtuigen eu wij gelooven dat de uitvinder gaarne bereid is het voor belangstellenden ter bezichtiging te stellen. Ook meenen wjj dat de uitvinder niet ongenegen is zich met een fabrikant van derge lijke werktuigen in verbinding te stellen. Binnen kort zal deze soort kranen in de buffetten aan boord van de stoombooten der firma Fop Smit Co. in gebruik genomen worden. (R. Nbl.) MARIA JOHANNA KLEINE-GARTMAN. LEVEND BEGRAVENEN. Tot de volo onopgeloste raadsels in de psycholo gie behoort het geval dat Indische fakirs zich voor langer of korter tijd levend laten begraven zonder daarvan nadeeligo gevolgen te hebben. Hei is bekend dat onze kunstenmakers en goochelaars slechts kin deren in hun vak zijn bij de Indiërs vergeleken en de knnst van zich te laten begraven hebben ze al thans nog nimmer aangednrft. Dat er zulke fakirs zijn, weten we o. a. uit Per zische boeken over do godsdienste sokten in Indie, waarin gevonden wordt dat sommige personen de geschiktheid bezitten om ziel en lichaam te schei den en naar belioven weer te verbindenze kan nen uren, dagen, ja weken lang den adem inhouden. HHt ■rami In Europa heelt mon daarom 8o.achen en zulke beweringen naar bet rijks der fabelen verwezen. Doch de zaak schijnt boven bedenking vast te staan. De eerste uitvoerige berichten omtrent dit won derlijke stuk vindt men in het werk Vruchten uit het morgenland. van Dr. Honingberger in 1851 uit gegeven. Deze geleerde was jaren lang lijfarts aan het hof te Lahore en verdient gehoord te worden. Hij verhaalt het volgende, als in zijn afwezig heid voorgevallen. Een Indisch vorst had vernomen dat de fakir Ha- ridas do kunst verstond zich schijndood begraven te laten om dan maanden daarna weer in 't leven terug te keeren. Dezen fakir liet de vorst ontbieden om een proef van zijne knnst te geven, maar zeide hem dit alle voorzorgsmaatregelen tegen bedrog zonden genomen worden. De fakir, van zijn zaak zeker, liet zich niet afschrikken en hield zich schijn dood. Toen allo waarneombare levensteekenen ge weken waren, werd hij in tegenwoordigheid des vorsten en der rijksgroots in een laken gewikkeld en in oen kist gelegd, welke door den vorst eigen handig gesloten werd. In den tuin eens ministers, buiten de stad, had de begrafenis plaats. Op het graf werd gerst gezaaid, het werd met een muur omgeven en voortdurend door militairen bewaakt. Na veertig dagen werd de kist weder opgegraven dc fakir lag er kond en stil in. Door verwarming van het hoofd, inblazing van lucht in den mond en wrijving des lichaams werd de schijn doode spoe dig in 't leven terng geroepen. De zaak was dus geconstateerd. Bij die gelegenheid verzekerde de minister, dat deze fakir eens vier maanden lang onder de aarde gelegen had. Op den dag der be grafenis had hij hem den baard laten afscheren en bij de nitgraving werd de kin even glad bevonden als op den begrafenisdag. Eindelijk wordt van den zelfden fakir in het Calcutta-journaal van Juni 1835 bericht, dat ook Engelschen een proef met hem genomen hebben, waarbij de fakir het ophan gen der kist in de vrije lacht had verkozen boven het etoppen in den grond. Honigberger zegt dat de fakirs om zich schijndood te maken het vlies onder de tong lossnijden, waardoor zo deze verder vooruit kunnen brengen, om ze daarna in omgebogen toestand terug te trek ken, zoover dat do neusholten van binnen geheel gesloten worden. Deze holten, evenals de ooren, worden met was afgesloten, ook de oogen worden bedekt. Verder zijn langdurige oefeningen noodig tot het inhouden van den adem. Het verterings proces moet tot een minimam gebracht worden. De fakir neemt eenige dagen te voren een purgeer middel in en leeft dan verder van een weinig melk. Voor de begrafenis reinigt hij de maag met linnen en de darmen met water. Bij de opgraving wordt allereerst de tong naar voren gehaald en lucht in de longen geblazen, waardoor de verstopping in den neus mot geweld uitgedreven wordt. Langzaam komt de schijndoode op adem, opent de oogon en is spoedig weer iu arde. De schrijver spreekt van schijndooden die 100 jaren lang aldus in 't graf hebben gelegen en bjj durft dit, na 't geen hij gezien heeft, niet loochenoni Tijdens de regeering van den vorigen koning van Beieren, stond een wakkere boerenzoon te Mun-i chen op schildwacht, toen zijne majesteit voorbij kwam. De man riep de wacht niet in het geweer daa^ hij den Koning niet kende en de vorst trad op hem toe en zeide: waarom presenteer je hot geweer niet? ken je don man niet wiens brood je eet?< »Zoo zoo,« antwoordde de soldaat, ben jjj die be labborde commiesbroodbakker, die zulke kleine slechte broodjes bakt?. Zeker Amerikaansch predikant gaf in oene preet aan de jonge dames van zijne gemeente den vol genden raad Een flinke, vroolijke jonge deern, met helder» oogen en roode wangen, die konson kan stopper en haar eigen japonnen maken, die het commandt kan voeren over potten en pannen, die de varkeni kan voeren, bont kloven, de koeien melken er met de kinderen stoeien en toch eene dame ii gezelschap kan zijn, dat is juist zulk een meisj als ik en ieder rechtgeaard man tot vrouw zo wenschen te hebben. Maar gij, kwijnende, prui lende, vadzige, ingeregen wespengestalten gi mnziekvermoordende, romansverslindende dochter der mode en der ijde^eid, gij zijt evenmin ge schikt voor het huwelijk als een jong hoen ou het toezicht over veertien kiekens te honden. Wil gij weten, wat noodig voor n is, lieve meisjes Meer vrijheid en minder dwang van het zooge 1 naamde fatsoenmeer in de keuken en minde in de salon zijn; meer lichaamsbeweging en minde op de sofa liggenmeer puddings maken en min der piano spelenmeer gulheid en minder ge maakte zedigheid, steviger ontbijt en minder win derigheid in manieren. Weest wat losser, wa minder, slavinnen van de mode, ademt de zuiver; atmosfeer van vrijheid in en wordt zoo iets schoo en beminnelijks als waarvoor uw natuur bestemd i Of het waarheid is Een 108jarige vrouw van Philadelphia krijg op nieuw tanden, terwijl ze onlangs ook het ge zicht harer oogen terng bekwam. Congo en Kookboek. Dezer dagen werd r een drukkerij tegelijk met de krant een kookboe! gezet. Door eene onhandigheid van een der zetterf geraakte bij hot opmaken der krant een stuk zef| sel van het kookboek tusschen de kolommen va het Dagblad. Hot was een gedeelte van een recej voor morillensaus, dat in een artikel over de heide bekeering aan den Congo verzeild geraakte. Door de; nootlottige omstandigheid luidde het artikel als volg Do missionarissen doelen mede dat het zending werk ongetwijfeld vooruitgaat. Gedurende de laa ste drie jaren heeft, de zending in het binnenlar van Afrika vasten voet gezet en zijn verscbillenc zendelingen naar de groote negerstaten aan d e Aequator gezonden. Zij leggen er zich namelijk toe onr de jonge negerkinderen te doopende g makkelijkste en best.o weg om ze daarna week malsch te maken is hot langdurig met oen vleesc klopper te kloppen tot dat het vleesch er van mui en zacht is, dan met de bouillon eu wat fjjne wit peper in een verglaasde pan leggen en langzaajpi laten snerken totdat ze geschikt zijn om in stukjes te worden gesneden en door een wrijven; dan twee drie uur langzaam kon eu met Gods hulp zullen cr eenmaal belangstel lende Cristenen nit groeien, die op hunne beurt woder andereu zullen helpen leiden en out wikkelen enz. enz. iu klei# n zeef gé laten k&- t HEUSDEN, 3 Oct. Boter 0.87 a 0.95 per stuk van 6 ons. Eieren 5 a 6 cent. 'sHERTCGENBOSCH, 4 Oct. Op de heden (Maandag) gehouden markt van vette kalveren waren aangevoerd 153 stuks. Do prijs was le kwal. van 0.48 tot 0.54; 2e kwal. van 0.42 tot 0.483e kwal. van 0.40 tot 0.42 per kilogram. De prijs der boter was 1.20 1.40. Ondertrouwd: ADRIAAN SMITS JOHANNA DE GRAAIT. Leien, October '85. Bussen Eenigo en algemeene kennisgeving. met Wapen, Monogram en Lettersworden bezorgd Boekhandelaar te Heusden. Agent eener voorname Graveorinrichting. Verkrijgbaar bij H. N. VAN BUUREN 2^^» to Meeuwen, zijnde buitenpoldor Tarwe, a 7.het mnd, tegen contante betaling. leveren alle soorten van VruclltbOOmen, Plantsoen, Heestergewassen en door- bloeiende Stam- en Struikrozen, tegen concurreerende prijzen. N.B. Bestellingen worden ook aangenomen door Ab. BRUIJSSTENS, te Oudheusden. VAN EN LAGE PRIJZEN. 31 Dec. 1818—29 Sept. 1885. Toen gij, nog zoo kort geleden, rondgingt met een afscheidsgroet, En men lauw'ren voor u saam vlocht, bloemen strooide voor uw vt i, Klonk uit lied en rede en bede meer een hulde dan een smart, Meer triomf en eerbetooning, dan 't vaarwel van 't droevig hart. 't Was omdat men 't niet geloofde- wie u kende en hoorde en zag, Telde 't niet als laatste weerzien, hield het niet voor scheidensdag; «Wie der Kunst betoov'ring boeide," zei men, zoekt haar telkens (weer," Wie de gloed van 't voetlicht laafde, leeft van koeler lucht niet meer. «Nogmaals zal zij tot ons komen," spelde men en nogmaals klinkt, In ons oor die stem vol weemoed, die in 't diepst des harten dringt Nogmaals treft ons kracht en goedheid in den opslag van haar oog, Nog bekoort ons eens de glimlach, die haar fiere lip bewoog. 't Was vergeefs gehoopt; het afscheid moest voor eeuwig afscheid Uw triomf was stervenshulde, doodenklacht het feeslrefrein, (zijn Wie voorzag, dat aan uw schoud'ren slechts het hermelijn ontgleed, Om zijn klankheid te verwiss'len met het bleeke doodenkleed Rust in vrede, grootsche doode; daal in't marm'ren kunstnaars- Met de kroon der dank'bre hulde, den betraanden lauwer, af(graf, Blijve uw naam in teedre erinn'ring, in gezang en beeld en lied Wie de Kunstnaar waarheid minden, hen vergeet de Kunst ook niet. «Amsterdammer." Eiore dklla Neve. UI»1AUft tll EN DOOR Za&itarwe,

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1885 | | pagina 3