De firma C. NEDERVEEN, Pierre W Kimstinrichting Donderdag 8 October a.s. M, ®i MINN,. HEUSDEN. MANUFACTUREN. APONSTOFFEN, BUCRSEIN De Merwebode, Nieuwe BSLIARTFABRSEK A. L. WIJZENBEEK ZONEN Handel in Manufacturen, HOLLO WA rS PILLEN EN ZALF. Om bet geleerde Fransch VILLUSTRATION EUROPEENNE. De Leesbibliotheek L N-tu Bedden, Matrassen, Yeeren, Kapok, Zeegras. GOEDKOOP YERKOOPEN. Kerkstraat, A 131, 's-Bosch. C. F. COStDES, Wed. W. L. Kuijk Zoon, De kleine Kapitalist. GEBROEDERS VAN HOUTEN, Langendijk, Gorinchem. 1 GULDEN. te 'sHERTOGENBOSCH, oude Boeken, Plaatwerken geheele Bibliotheken FOTOGRAFISCHE Prij zen van bij D. J. DU CROO ZOON, te Gorinchem VERKOOPINQEM, Verpachtingen, Verhuringen van Griendlanden, MAGAZIJN VAN Voorradig een uitgebreide sortcering van Winter-Artikelen. PRUIMUXTG van Buitengewone Oppert 148, ROTTERDAM, zeer BILLIJKE PRIJZEN. WuLLEIiTjLSKPOT. STOOMTABAKSFABRIEK Veen bij Heasden. 9 tot veel verminderde prijzen. De wereldberoemde Pfaff-N aaimachines. te HER WIJN EN. f®Pii '-tl Gezondheid voor iedereen. DE PILLEN Lever, Maag, Nieren en Ingewanden. DE ZALF Keelpijn, Bronchitis, Verkoudheid en Hoest. MARIAGE ET FATALITÉ I Bureau: Kerkstraat 35, Amsterdam Stoombootdienst HEUSDEN's-BOSCH. Maasstroom I en II. GorinchemHeusden. Yoorloopige Winterdienst, Yoorloopige Winterdienst. Oude en Nieuwe Boekhandel belast zieh met het KOÖPEN en VERKOOPEN van enz. en koopt tegen hooge prijzen «O» #1 gedeelten daarvan. Op alle aanvragen wordt terstond geantwoord. Tevens beveelt zij hare gunstig bekende BIN DERIJ beleefdelijk aan, waarvan de prijscourant op aanvrage franco wordt toegezonden. (voorheen A. G. SCHULL.) Fotograaf van Z. M. den Koning. Atelier tot vervaardiging van alle soorten Foto^ gratiënKooldruk, Lichtdruk en andere procédés. I Specialiteit in vergrootingen tot LEVENS* GROOTTE naar kaartjes, Dagnerrotype GlasbeeU dou en Olieverf. van 's BOSCH, aan de Parade. Specialiteit in Vergrcotingen naar kleine Portretten in Kooldruk (onveranderlijke Foto grafie), Crayonteekening, Aquarel! en Olieverf, in alle verlangde formaten. Aan het Atelier bestaat dagelijks gelegenheid tot po- seerenOpname met het instantané procédé. N.B. Tweemaal bekroond met Zilveren Medailles voor Vergrootingen en andere Eotografiën. Des Zondags wordt het Atelier om half een gesloten. Goed ordinair Vrij goed, frisch Goed en frisch Zeer goed Zoor goed, zwaar, Rijp, iets geurig, Rijp en geurig Fijn en Geurig Extra fijn en geurig "3 Per Vs KÖ. 0.70. - 0.80. - 0.90. - 1.-. - 1 10. - 1.25. - 1.50. - 1.75. - 2.-, Bij 21/2 KG. 5 bij een kistjo 10 korting. .A l VE ÜTE INrVl ËIV betreffende %- VAN Floeonné, Ratine, Ondulé, DuiFcl, Baai, Bever, enz. enz. Wollen Tricot-Ondergoederen, in allo maten en prijzen, enz. enz. Wollen- en Moltonnen Dekens. en in T algemeen die welke van eenig zijn voor Heeren Aannemers van publieke werken, Houthandelaars enz., worden met succes geplaatst in ADYERXfiNTIËN worden aangenomen «joor den Uitgever van dit blad en verder door alle Boekhandelaars, Postdirecteuren, Brievengaarders, enz. enz. V de Wapens van HEUSDEN en ALTEN A. Zesde jaargang 1885. Algemeen Financiëel Nieuwsblad. Verschijnt Dinsdag-, Donderdag- en Zaterdag-mitfeag. Alle Abonueuten ontvangon als gratis-prqmio een Controle Lijst voor Uitlootbare Fondsen. I Prijs per jaargang van 156 Nos. fr. p.p. 6. Met Wekelijkscbe Ros tantenl ijst - 8, Advertentiën per regel slechts -0,15 DE KLEINE KAPITALIST is het g o e d k <Jo p- ste en moest gelezen financlëele bladVani Nederlaud. Proefnummers kosteloos NB. Bij contante koopen van f 10 en daarboven worden door mij de reiskosten vergoed. Het tijdroovend en ongemakkelijk stellen heeft bij deze machine niet plaats, daar boven- en onderdraad niet doorgestoken behoeft te worden. Do PFAFF-MACHINES munten uit boven alle andere fabrikaten door bovengemelde verbetering en verdere hoogst be langrijke eigenschappen. De prijzen zijn zeer b i 11 ij k en do levering geschiedt onder deugdelijke garantie en desver- kiezende gemakkelijke afbetaling door Verkrijgbaar bij: A. OPPENHEIMER te Heusden. I. KALKER te Woudrickem. I. ANSEMS te Dussen. L. VAN OS te Werkendam. Mt. BAKS te Aalst. V PAR IJZER SYSTEEM Alles a contant en. ongekend lage prijzen. Zuiveren het Bloed, en herstellen alle ongeregeldheden van de Zij geven kracht en gezondheid weder aan verzwakte Gestollen, en zijn onwaardeerbaar ter genezing van alle KwaJen eigen aan 't vrouwelijk geslacht, onverschillig van welken leeftijd. En onbetaalbaar voor Kinderen van eiken ouderdom. is oen onfeilbaar geneesmiddel voor kwade Boenen, zwerende Borsten, vorouderde Wonden, Zweren on Etterbuilen Het is beroemd ter genezing van Jicht, Rhumatiok, en onvergelijkbaar voor Aamborstigheid Ter genezing van Kliergezwellen en alle soorten van Huidziekten heeft zij geene mededinger, en geneest, betooverend, saamgetrokken en stijve gewrichten. Alleen bereid in Thomas Holloway's Etablissement, 78, New Oxford Street, Londen, voorheen 533 Oxford Street. En worden verkocht in Potten en Doozen van Is U/sU 2s 9d., 4s 6d., lis, 22s en 33s en ver krijgbaar bij alle modicijneii-vorkoopcrs door de geheele woreld. SJiJr~ Koopers gelieven het Etiquot van iedore Doos en Pot te onderzoeken. Indien het adres, 533, Oxford Street, er niet staat, zoo is het bedrog. van is weder mot een aantal 13 O E K- "W El I IV E INf van de laatste jaren vermeerderd, waarvan een vervolglijst gratis verkrijgbaar is. De huurprijs is 77a Cent per week en per boekdeel. Een volledige Catalogus, waarin ook de voorwaarden voor het lezen hij Abonnement en voor het lezen buiten de gemeente, is a 10 Cent verkrijgbaar en wordt na over making van dat bedrag in postzegels, franco per post toegezonden. wy f Radikale genezing desver- M3Jjf£>kiezend wordt overeengeko men voor een bepaalde prijs, betaalbaar na genezing. Daartoe zijn 20 kamers ter beschikking der patiënten gesteld. WAERSEGERS, heelmeester van breuken. Groenplaats, 35 te Antwerpen. Oplaag 315,000; het meest versprei de van alle Modetijdschriften, in veertien talen verschijnende. I)e Bazar, Geïllustreerd Tijd schrift voor Modes en Handwerken. Maan delijks twee nummers. Prjjs per kwartaal 1. Jaarljjk» j verschijnen 24 Nos. met toilet en hand werken, 2000 gravures met beschrjjving van kleeding- «tnkken en linnengoed voor dames, meisjes, knapen en jonge kinderen, bene vens het linnengoed voor heeren, het bed- en tafelgoed, handwerken enz. 12 snpplementen, bevattende ongeveer 200 anjjpa- tronen van allerlei kleedingstnkken en 400 bor duur- en tapisserie patronen, naamcijfers enz. Abonnementen worden aangenomenbjj alle Boekhan delaren en bij de Uitgevers Gebr. Belinfante, den Haag, na ontvangst van een postwissel van 1 voor 6 Nos., van ƒ1.50 voor 6 Nos. met 6 gekleurde modeplaten of met 3 gekuipte patronen; of van 2 voor 6 Nos. met 6 gekleurde modeplaten en met 3 geknipte patronen. Ligplaats te Heasden, buiten de Wijksche Poort. 's Bosch, Kanaal, b/d Orthensche Brng. Van Heusden naar Lithoijen (Osch,) 's morg. 3 u. Van Lithoijen (Osch) naar Heusden,'s nam. 1.30. Stoombootreederij L. de Beer Co. In correspondentie en rechtstreeks verkeer mot de Stoombootreederp Fop Smit Co. aanvangende 16 Augustus 1885. Van Heusden naar Gorinchem. Maandag: voorin. 2.15, ca. 4.30, 6.30, ca. 8 uur, nm. ca. 1.15, 3 uur. (In corresp. vm. 4.30, 6.30, 10 n., nam. 3 en 4.45 naar Rotterdam.) Overige dagen: voormiddag 5.30, namiddag 2.30. (In corres pondentie voormiddag 7.30, namiddag 4.45 naar Rotterdam.) Van Gorinchem naar Heusden. Maandag: voorm. c.a.4.30, 6.30 en 11.30, nam. 1, 3.30 en 6.30 n. Overige dagen: voorm. 9 nur, namiddag 6.30 uur, na aankomst der boot van vm. 6, en nam. 3.30 nit Rotterdam. Zondag: Van Heusden naar Gorinchem: voorm. 8 en nam. 2.30 nar. (In correspondentie voorm. 10 en nam. 4.45 uur naar Rotterdam.) De dienst Maandags 3 uur uit Heusden corres pondeert niet ep de boot van 4.45 naar Dordt en Rotterdam. Stoomboot „Stad Heusden." Kaatsheuvel—Heusden—Rotterdam. AFVAREND Maandag. Ov. werkdagen Van Kaatsheuvel 's morgens 12.30 3. Waalwjjk 1.30 4. Heusden 3.45 6.30 Woudriehem 5.30 8. Gorinchem 6.15 8.30 Sliedrecht (Middcnveor) 7.9.15 Dordrecht 7.30 9.45 Te Rotterdam 8.45 11. "OPVAREND?" Maand, en Dinsd. ov. werkd. Van Rotterdam 'snam. 1.40 12.30 Dordrecht 3.2. Sliedrecht (Middenvoor) 3 20 2.20 Gorinchem 4.30 3.30 Woudriehom 4.45 3.45 Heusden 6.30 6. Waalwijk 8.7.30 Te Kaatsheuvel 9.8.30 Groepen. Landschappen. Architectuur. PORTRETTEN aan huis genomen. Samengestelde GROEPEN volgens opgave Portretten in Olieverf, enz. enz. enz, Jaarmarkt Vaalwjjk, BAVO-MARKT. Hanofactnren, Bedden, enz. M J. SIEMER, GORCÜM Advertentiën genieten groote publiciteit, ff Bureel: N. Z. Voorburgwal 101, Amsterdam. te blijven onderhouden is de beste maatregel een abonnement te nemen op een Fransch tijdschrift, dat door vorm en inhoud tot lezen dringt. Dit vindt men in Wekelijks verschijnt hiervan een nummer met 4 of 5 platen. De tekst wordt gevormd door romans, no vellen, causeries over letterkunde, wetenschap of kunst gedichten, enz. De nieuwste roman welke er in verschijnt: trekt algemeen de aandachthei verhaal blijjt voortdurend en in klimmende mate boeien. Mem abonneert zich voor een geheelen jaargang a f 5, franco per post 5.50); de betaling geschiedt per kwartaal. Alle Werkdagen Van Hensden: vm. 4 en 9.30 en nam. 3.30 u. Van 's-Bosch: vm. 7.30 en nam. 1 en 6.15 u. Op Bossche markten den lu en 3n Woensdag van elke maandj varen de navolgende Extra diensten. Van Heusdon: vm. 7; van 'a-Bosch: nam. 2. Op Ossche markten den 2n en 4n Woensdag van elke maand.)

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1885 | | pagina 4