e m i: TILBURY. AMER1KAANSCHE BOENWAS A. ¥EROÜDEN, De firma G. NEDERVEÏN, Lak-Cachetten !c Leesbibliotheek te Het Pomperij® l ei Guiden en vijftig Cents per Jaargang. 1.2 verschijnt Jen 15n October, i Grafzerken, enz. enz. ps-Bosch, Uilenburg 11.170. BURGERLIJKE STAND. AANBESTEDINGEN. LAND- EN TUINBOUW. 319de Staatsloterij Gemengd Nieuws. MARKTBERICHTEN. ADYERTENTIEN. Dr. A. van Lijk. Boomkweekers te Boskoop, M ULLER JISKÖÖT VEEN. Prijzen van THEE. bij D. J. DU CROO ZOON, te Gorinchem. voor Meubels en Marmer SPIRITUS VERNISSEN. H. W. Iiruijs Zoon, Mr. Steenhouwer te 's HERTOG ENBOSCH, oude Boeken, Plaatwerken geheele Bibliotheken i van den Ouden Valentijn net bestuur der Residentie meonde dat het onnoodig was om de noodzakelijkheid van den aanleg van eene zeehaven te betoogen. De wenschelijkheid daarvan was in de laatste jaren zoo dikwijls aangetoond, dat daaruit mocht worden opgemaakt dat zonder den aanleg van zoodanige haven, het bestaan van de visscherij te Schevoningen ten ernstigste wordt be dreigd. Deze meening wordt geheel gedeeld door het College voor de zeovisscherijou, dat aan de Staten van Zuid-Holland, als haar gevoelen mededeelde dat elk plan, 't welk werkelijk geschikt blijkt om aan Scheveningen het genot van eene bruikbare haven voor zijne visschorsschepen te bezorgen, op hare warme ondersteuning mocht rekenen. Meenden vroe ger toch velen dat de platbodem vaartuigen, op die plaats thuis behoorende, en bij gemis van eene haven, alleen daar bruikbaar, de meest goschikte waren, voor het hoofdbedrijf van onze zeevisschers, namelijk de haringvisscherij; van de onjuistheid dier meening is men thans volkomen overtuigd. De schepen van Scheveningen staan verre bij de loggers en kotters van de Maas en Noord-Holland achter. Terwijl deze toch uit havens naar verkie zing zee kunnen kiezen moeten de Scheveningers soms weken achtereen op een gunstigen wind wach ten, welk oponthoud, wanneer het toevallig plaats heeft in den gunstigen tijd voor do hariugvissche- rij groote winstderving voor de belanghebbenden oplevert. Daarom zijn sommige Schcvoningsche visschers er reeds toe overgegaan om de haring die zij met hunne platbodemvaartuigen bemachtigen recht- streoks naar Vlaardingon te brengen, toneinde hunne schepen van daaruit weder spoedig in zee te kunnen brengen. Voor Scheveningen levert dit geeu gering verlies op, daar die schepen, hotgoen voor de verdere reis noodig is, ook te Vlaardingen inslaan. Wanneer dus de tegenwoordige toostaud bljjft voortduren, zal Scheveningen zijn belangrijke visschersvloot niet kunnen handhaven, maar dio moeten afstaan deels aan Vlaardingen en Maassluis, en grootendeels aan Nieuwediep en IJmuiden. Het feit dat Schevoningsche roeders reeds 27 loggers en kotters bezitten, die van uit Vlaardingen en Maassluis haringvisscherij beoefenen, is bewijs ge noeg dat het Schevoningsche kapitaal zich naar elders begint te verplaatsen en do toekomst voor die visschersplaats niet gunstig is. Het eenige wat redding kan aanbrengen is eene goede haven. Geen wonder dat mannen dio van deze feiten overtuigd zijn en hart hebben voor de nijverheids belangen van de plaats hunnor inwoning, zich er voor spannen om deze zaak tot een goed eind te brengen. Want hoe ongelooflijk het ook moge klinken, ondanks dat de bijdragen van provincie en gemeeute zijn toegezegd, en ook de Minister van Waterstaat, die de concessie namens de Regeering moet ver- leonen, zich in beginsel bereid heeft verklaard, het goven eener Rijksbijdrage voor te stellen, bestaat er toch veel kans dat ook nu weder van de uit oefening van het plan niet veel zal komen. Eerst werd toch door genoemden Minister als concessie-voorwaarde gesteld, dat de gemeente 's Gravenhage zich moest verbinden om in geval van niet voltooiïng of onvoldoend onderhoud der haven, de werken voor rekening dor gemeente zoo noodig te voltooien, onderhouden en exploiteren. Natuurlijk kon de gemeente zich daartoe niet vor- binden, zoodat het schoen dat do aanvraag hier mede in de doos was gestopt. De heer Siccama wendde zich echter nogmaals tot den Minister met Verzoek om deze bezwarende bepaling te doen ver vallen en daarvoor in de plaats te stellen de ver plichting tot het storten van een door don Minis ter te bepalen waarborgkapitaal voor do richtige uitvoering en onderhoud der werken. Het antwoord op deze vraag was dat eerst eene gunstige beschikking daarop zou kunnen worden ge nomen wanneer aan eene nieuwe voorwaarde, nu door de Ministers van Oorlog en Marino gesteld kon worden voldaan, namelijk dat de zekerheid zou kunnen worden gegeven dat bij evontueele aanleg oener haven, do noodige werken zullen worden ge maakt, tot het in oorlogstijd ontoegankelijk maken dor haven voor den vijand, welke werken op 2 a 3 millioen gulden worden geraamd. Wel wordt de verzekering gegeven dat wanneer die werken werkelijk nuttig zullen zijn voor s'Lands verdediging, het grootste gedeelte dier kosten door het Rijk zullen worden gedragen, maar dat neemt niet weg dat de raming der uit te voeren werken door het gemaakte beding weder aanzienlijk wordt verhoogd, en de uitvoering minder waarschijn lijk wordt. Van daar het idéé om een adres aan don Koning te ontwerpen. Veel succès geloof ik niet dat deze poging zal hebben. Men wil toch beweren dat men in de Hofkringen tegen eene haven is, omdat door den handel de Residentie veel van hare eigenaardige deftigheid zal verliezen. Maar mogen daarvoor de belangen van de nijverheid achter staan. Aan u mannen van den handel om daar- togen te waken. Alleen financieelen steun maakt uitvoering mogelijk. f Meeuwen, van 1 Sept. tot 1 Oct. Ondertrouwd: Johannes Burghout en Sege- rina Uithoven. Geboren: Johanna Maria, d. v. A. Bax en C. Groenenberg te Meeuwen. Overleden: Levenloos kind v. h. vr. geslacht van Pietronella Uithoven te HillAnna van der Mooren, oud 80 jaren, weduwe van Bastiaan Burg hout te Meeuwen. t Baardwijk, van 1 Sopt. tot 1 Oct. Geboren: Jacoba, d. v. P. van Beijnon en J. PnllensMarcelis, z. v. J. Schilders en T. Maas Johannes, z. v. H. van Heesbeen en G. Klerx Petrus, z. v. J. van der Elzen en H. Burmanje; Hendrik, z. v. A. van Huiten en G. Schijvens; Lambertus, z. v. A. van Mier en M. van Crom- voirt; Mathilde, d. v. J. van Woensel en H. van HeesbeenCatharina, d. v. M. van Leent en J. vau Knik. Overleden: J. van Cromvoirt, jd. 4 m.; J. Baijens, wed, van A. Klerx, 69 j. Op Donderdag den 29en October 1885, dos mid dags te 12 uren, zal, ouder voorbehoud van nadere goedkeuring, door Gedeputeerde Staten van Noord brabant, in bijzijn van den Hoofdingenieur van den provincialen waterstaat in het gebouw van het provinciaal bestuur te 's-Hertogenbosch wordon aaubesteed Het uitvoeren van vernieuwingen en herstellingen aan do provinciale wogen in Noord brabant, met de daartoe behoorende kunstwerken, beplantingen, enz., benevens het onderhoud daarvan van 1 Januari 1886 tot en met 31 December 1888, in 31 perceelen. Do bestekken en de algemeene bepalingen en voorwaarden zullen behalve aan het gebouw van het provinciaal bestuur in Noordbrabant, ter lezing liggen in ue Raadhuizen van de voornaamste gemeenten van dat gewest en op alle zoodanige plaatsen, waar gewoonlijk de bestekken van Wa terstaatswerken in genoemde provincie ter lezing worden gelegd en bovendien kosteloos te bekomen zijn ter Provinciale Griffie van Noordbrabant. Inlichtingen en zoo noodig aanwijzingen betrek- keljjk plaatselijke toestanden zijn mede te bekomen bij de betrokken provinciale opzichters te Boxmeer, Oss, Veghel, Helmond, Eindhoven, Tilburg, Hous- den, Oosterhout, Fijnaart en Bergenopzoom. Naar men uit Wageningeu meldt, heeft men op de proefvelden der rijkslandbouwschool dit jaar aardappelen gepoot, volgons de Gülichsche methode. Dien ten gevolge verkreeg men oeno buitengewone opbrengst, naar berekening 600 HL. per heet. Behalve krie-l en poters werden van één struik 40 groote aardappelen geoogst. Ook dit jaar trof men op de proefvelden weer aardappelen aan uit zaad gekweektmen had zaad ontvangen uit Sutton in Engeland. Onder de zaailingen werden uitmuntende soorten opgemerkt, die zeer goed de hier inheemscho aardappolsoorton kunnen verdringen. Ook in dit voorjaar zijn weer naar verschillende plaatsen in ons land pootaardappelen gezonden aan personen, die daarmede eene proef wilden nemen. 5e klasse. Trekking van 9 Oct. Prijs van 1000 No. 343, 2078, 3776, 6675, 13570, 16499, 20253; Prijs van 400: No. 47, 1865, 10073, 10399 Prijs van 200 No. 659, 805, 2696, 18579; Prijs van 100: No. 150, 1996, 2186, 4338, 5991, 6450, 69S7, 12436,14105, 19607, 19943. Uit Loosdrecht wordt aan het »Utr. D.« gemeld De volgende historische staaltjes doen zien, op welke wijze sommige «handelaars*, die men hier tegenwoordig nog al aautreft, voorzien van een kistjo dat, zoo min in het oog vallend mogelijk, op den rug gedragen wordt, de centen bestedon, die zij uit de zakken der goedgeefsche lieden in de hunne zagen overgaan. Een dezer lui kwam onlangs bij een koffiehuis houder alhier. Op zijne aanbieding van lucifers word geant woord«Ik geef niot.« De buurt werd verder rond gecollecteerd en niet, lang daarna was de grossier terug, »'k Zal je toch laten zien da'k niet haat dragend ben* aldus de man «voort wou jo me geen cent geven, nou gun ik je toch de klan- disie, geef me voor 18 centjes. De nog in het fleschje aanwezige klare werd verorberd en 't fleschje op nieuw gevuld. Eenige uren daarna kwam bij den zelfden her bergier een betrekkelijk jonge vrouw, wier blikken contenbakje deed vermoeden dat zij bij een draai orgel behoorde*, of een aanverwant ambt bekleedde. Ook haar werd verteld dat men dien dag niet gaf. Zij scheen hierover evenmin gebelgd te zijn, ten minste, zij bestelde voor een stuivertjehot cen- tonbakje werd als glaasje gebruikt en woldra na het vullen geledigd. «Goede klare, geef me nog voor een stuivertje.Ook dit ging denzelfden weg op. Toen begaf de voorproefster zich naar eene dichtbij zijnde schuur en deed verslag hoe de klare was. Een man kwam mede en nu nam het lieve paar nog voor 2 stuivertjes, waarna men vertrok, 2 dub beltjes armer, maar dat doet er niet toe, «je ver dient iederen dag versch geld.« Twee boeren komen door deAert van Nesstraat te Rotterdam. Bij den in aanbouw zijnden schouw burg gekomen zien zij het getimmerte dat ter bescherming der beeldhouwers op het frontspits is aangebracht. «Kaik Jaap* zegt de een tot den: ander «daar zetten z' waarrempel 'n duiventil boven op de kemedi.« «Ben je mal kerel? Dat is 't hok waar de vent in zit die heur 't veurzeid watf zij zeggen motten.Hij zag hot getimmerde voort de soufleurkast- aan. Dezer dagen overleed te Westkapelle eene negen.y en tachtigjarige weduwe, wier nakomelingschap, uit 193 in leven zijnde kinderen, kleinkinderen, achter-kleinkinderen en achter-achter-kleinkinderen bestaat. In het Panopticum te Amsterdam worden over eenige dagon geplaatst de beelden van Montefiore? en van mevr. Kleine. Jeanne Lorette erlangt wanneer dit niet be-| let wordt een plaatsje in de kamer bestemd voor f de conterfeitsels van veroordeelden. Heeft men vroeger wel eens geklaagd dat het| zoo gemakkelijk werd gemaakt om i n de gestich ten Ommerschans en Veenhuizen een onderkomen te vinden, hot blijkt al even gemakkelijk om eri uit te geraken: verleden week zijn niet minder! dan 6 manspersonen van daar ontvlucht. O, KINDERLIJK GELOOF 'tls avond; in het wiegje rust het wicht En laat zijn oogen in het ronde waren, Tot z' eindlijk, aangetrokken door het licht Der gasvlam, daarin zonder poozen staren. o De moeder merkt dit, heft vol zorg do hand Omhoog om 't felle schijnsel afteweren, En wendt het wiegje zacht naar d' andren kant. De schelle glans mocht eens hot netvlies deeren O kinderlijk geloof! gij zaagt bij't rustloos streven, Waarmee des menschen geest zich vol veriaogen keer Naar 't nooit-aanschouwde licht, in 't duister I dat hen weert De schaduw eener hand, uit liofd'en zorg geheven G. Waalneu. N. (Voor het lokot van oen telegraaf-kantoor). Meneer, hier hob u 'n tillegram an me meisi te Amsterdam, daar haast bij is. Beamb'e. Dat trof jo niet; door den storm is er storing in do lijn er kan niet geseind worden vóór dat hersteld is, N. Och, meneer, me meisi zal zoo ongeimst we zen: tillegrafeor haar dan eventjes van die storing ze weet dan toch al vast wat. Hier heb u der adres. Moeder. Marie, ik heb je van ochtend in de kerk geen traan zien storten en toch heeft Dominee Kwebbelaar zoo schoon gesproken.* Marie. «Ja moeder, 't speet mjj wel, maar'k had mijn zakdook vergeten.* Uit het Engelsch spreekwoordenboek: Drie leven in vrede als twee niet thuis zijn. Wie op hoop loeft, danst zonder muziek.Vrou wen kunnen alles zwijgen wat zo niet weten. Weeuwtjes, die 't hardst schreien zegt Olivier Holmes, hortrouwen 't gauwst. Geen beter weer om te verplanten dan regen. In 1840 dronken de Belgen gemiddeld acht liter alcohol per hoofd en leverden aan de gevangenis 269 lieden per 100,000 personen. Thans drinken zij 11 liters en op de 100,000 personen hebben zij 648 man in de gevangenis. Ook vooruitgang Mondvoorraad aan boord van trans-atlantischo oceaanstoomers. Weinig passagiers, die meteen boot van do Cunard, White star of Guyon line den oceaan oversteken, hebben eone voorstelling van de victualiën, die zulk een stoomschip aan boord heeft, en welke ongeveer bedragen 1600 kilo boter, 3000 hammen, 750 kilo beschuit, (behalve de scheepsbe schuit voorde bemanning), 3500 kilo druiven, ro- zijuen, amandelen, vijgen en andere dessertvruch ten, 700 kilo gelei, 2700 kilo vleeschwaren in ge sloten blikken, 1400 kilo rijst, 2300 kilo uien en chalotten, 40,000 kilo aardappelen, 300 vaten meel en 1200 dozijn eieren. Versche groonten, geslaoht en levend vee, schapen,varkens, ganzen, kalkoenen, eenden, kippen, visch en wild zijn moeilijk afzon derlijk op te geven. Gedurende de zomermaanden worden geregeld per maaltijd 25 tot 30 kippen of ander gevogelte alleen voor de soep gebruikt. De Redactrice van een woekblad voor meisjes schrijft in hare «correspondentie*: «M. Wist ik maar je adres dan kon ik je bereiken om je te antwoorden, nu ben je ontevre den over me en ik kan er niets aan doen. Je bent eerst aan mijn huis gekomen en ik was niet thuis je hebt niet gevraagd, wanneer ik wel thuis zou wezen; den volgenden dag toen ik nog niet thuis geweest was heb je gevraagd, of ik geen boodschap voor je bad achtergelaten. En nu ont ving ik je briefje; je bent teleurgesteld, maar je laat me geen adres, noch op je kaartje, noch op^'e briefje, zoodat ik niet weet hoe je te bereiken om je te zeggen, welk uur ik thuis kan wezen voor je. Had je me een briefkaart vooruit gezonden, of had je even met een potlood je adres op een kaartje gezet, dan kon ik je bereikt hebben.* Wij hebben altijd gedacht, dat zoo er afzonder lijke weekbladen voor kinderen noodig waren, ze dan zeker dienen moesten om de schooljeugd gere geld een goeden stijl onder de oogen te goven. Deze redactrice schijnt van een ander gevoelen te zijn. 'sHERTOGENBOSCH, 12 Oct. Op de heden (Maandag) gehouden markt van vette kalveren waren aangevoerd 152 stuks. De prijs was le kwal. van 0.48 tot 0.52 2e kwal. van 0.44 tot 0.483e kwal. van 0.40 tot 0.44 per kilogram. De prijs der boter was 1.10 1.30. Voorspoedig bevallen van een welgeschapen DOCHTER: JOHANNA CHARLOTTE DE JONG, geliefde echtgenoote van P. A. BOLL. lil eene gebruikte, doch nog in goeden staat zijnde Aanbiedingen met opgaaf van prijs, onder letter R, aan den Uitgever van het Nieuwsblad. 1 e v e r e n alle soorten van Vruchtboomen, Plantsoen, Heestergewassen en door- bloeiende Stam- en Struikrozen, tegen concurreerende prijzen. N.B. Bestellingen worden ook aangenomen door Ab. BRUIJSSTENS, te Oudheusden. Specialiteit in PORTO RICO van 50, 60, 70 en 80 Cent per x/3 Kilo en verdere soorten Tabak in verschillende prijzen. SIGAREN van 10, 12, 17, 20, 25 en 30 Gulden per mille. Monsterkistjes van 100 stuks zijn van alle soorten verkrijgbaar. Met 500 stuks franco toezending per Postpakket. Goed ordinair Vrij goed, frisch Goed eu frisch Zeer goed Zeer goed, zwaar, Rijp» iets geurig, Rijp en geurig Fijn en Geurig Extra fijn en geurig Per Vs KG. ƒ0.70. - 0.80. - 0.90, - 1.— - 1.10. - 1.25. - 1.50. - 1.75. - 2.—, Bij 21/2 KG. 5 bij een kistje 10 korting. 's-Bosch, Postelstraat, I Tegen toezending van ƒ3.40 ontvangt men franco door het geheele Rijk 6 Jleschjes Amerikaansche Boen- )as en 5 fleschjes verschillende Spiritui-Vernissen, ?$e£ penseelen en gebruiksaanwijzingOok 12 jleschjes loenwas franco tegen verzending van ƒ2.10. In depot te Heusden bij J. Boeren. VAN CHO O RS TEENMANTELS, Oude en Nieuwe Boekhandel tel ast zich met het KOOPEN en VERKOOPEN van rz. cn koopt tegen hoogc prijzen )f gedeelten daarvan. Op alle aanvragen wordt terstond geantwoord. - Tevens beveelt zij hare gunstig bekende BIN DERIJ beleefdelijk aan, waarvan de prijscourant op |anvrage franco wordt toegezonden. lot Wapen, Monogram en Letters, worden bezorgd door 11a. VEERMAN, ►oekhandelaar te Heusden. Agent eener voorname Graveorinrichting. van weder met een aantal BOE K- W E lï E INT van de laatste jaren Vermeerderd, waarvan een vervolglijst gratis Verkrijgbaar is. De huurprijs is 7 Va Cent por week en per boekdeel. Een volledige Catalogus, waarin ook de oorwaarden voor het lezen bij Abonnement voor het lezen buiten de gemeente, is 10 Cent verkrijgbaar en wordt na over taking van dat bedrag in postzegels, franco Der post toegezonden. verschijnt tweemaal per maand in 4° royaal formaat. Abonnementsprijs franco per post pp INHOUD VAN No. 1: Aan mijn getrouwe lezers. Twee kunst- rechters in den Noderlandschen Spek- tator. De boevenliefde van onzen tjjd. Op den ooravond* van de al of:£ niot Grondwetsherziening. De toene- nemende beschaving in den «Engelen- bak.* De Lantaarn. De «Domme regeer ing van het Diploma.* Adrer- tentiën. JÊ Prijzen van ƒ100 en daar boven. Utrecht11 October 1885. p.pc. Deze Boenwas kleeft nietlaat geen vette streepen na en is onmiddellijk glanzendze is de beste tot heden bekend en wordt verkocht infleschjes d 171/3 Cent. Deze Vernissen zijn in kleine Jleschjes voorhanden en zijn zeer geschikt voor het vernissen van Orna menten van Meubels, Bronzen en Koperen voorwerpen Etiketten enz., dus voor huishoudelijk gebruik zeer aan te bevelen. Verkrijgbaar bij Handelaren in Verfwaren en Vensterglas, bekroond óp de Internationale Tentoonstelling te Amsterdam 1883. DEPOTHOUDERS voor de Amerikaansche Boen- ibas en Spiritus- Vernissen gewaagd, tegen ruim rabat. Waalwijk W. Bayens. m

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1885 | | pagina 3